Vad gör jag när en person skriver kränkande uttalanden om min fru på internet?

2021-04-26 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej, har en fråga En person som på olika sätt via olika sociala medier skriver olämpliga saker om min fru och slutar inte. Senast igår skrev han en berättelse om min fru och använde sig av kränkande retorik i sina texter. Han har så sent som idag öppnat en hemsida i min frus namn och falskeligen utger sig för att vara hon. Han har skickat bilder med budskap och skriver subtila hotelser. Han har hållit på med detta nu från och till under två år. Hur kan jag med hjälp av lagen stoppa detta beteende. Tacksam för svar
Atefa Jafary |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer jag att använda mig av brottsbalken (BrB) och rättegångsbalken (RB). Vad är förtal?Enligt huvudregeln skall den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömas för förtal till böter (5 kap. 1 § BrB). Brottet är att anse som fullbordat när uppgiften har kommit till tredje mans kännedom. Det krävs dock inte någon bevisning om att anklagelsen har resulterat i andras missaktning. Det krävs enligt paragrafen att beskyllningen är av nedsättande beskaffenhet. Det ska vidare vara en konkret uppgift och inte bara ett värdeomdöme. Å andra sidan krävs det inte att uppgiften är kränkande enligt den allmänna uppfattningen i samhället. Det räcker alltså att informationen är ägnad att utsätta personen i fråga för ''andras missaktning''. Du har inte angett i din fråga vilken beskaffenhet dessa uppgifter har och därför kan jag bedöma huruvida dessa uppgifter utgör ett brott.Ett undantag från denna huvudregel föreligger om det med hänsyn till omständigheterna är försvarligt att lämna uppgift i saken och den som lämnar uppgiften visar att informationen är sann eller att personen hade skälig grund för det (5 kap. 1 § andra stycket BrB). Det ska alltså göras en intresseavvägning i det enskilda fallet. Jag kan inte bedöma ifall denna undantagssituation föreligger eftersom jag inte har ytterligare information. Hur anmäler jag förtal?Brottet förtal är ett brott som hamnar under enskilt åtal (5 kap. 5 § BrB). Detta innebär att det är målsäganden som ska väcka åtal (47 kap. 1 § RB). Det bör också observeras att en process i domstol är tidskrävande samtidigt som du kan bli skyldig att betala rättegångskostnaderna ifall du förlorar målet. Åklagaren kan dock väcka åtal om förtal om detta anses påkallat från allmän synpunkt (5 kap. 5 § BrB). Denna omständighet kan föreligga bl.a. om förtalet tar sig särskilt grova uttryck eller får en stor spridning. Allmänt åtal bör också i princip väckas om en enskild person objektivt sett har drabbats mycket hårt av brottet (prop. 2013/14:47 s. 38). Jag hoppas att du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Vänligen,

Kan jag få en prick i registret om jag är under 15 år?

2021-03-19 i Påföljder
FRÅGA |Kan man få en prick i registret om man är under femton?
Atefa Jafary |Hej och stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!I samband med att en person blir dömd för brott registreras uppgifter avseende brottet och påföljden i Polisens belastningsregister. Detta kallas att ''få en prick i belastningsregistret''. För att kunna få en prick krävs att den vederbörande vid gärningstillfället varit över 15 år. En person som är under 15 år får inte dömas till någon påföljd och kan alltså inte få en prick i registret (1 kap. 7 § brottsbalken). Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Straff för olovlig körning respektive grov olovlig körning

2020-12-17 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej. Är en kille på 17 år som har blivit misstänkt för olovlig körning. Iallafall så låg ägaren till bilen i skåpet och 2 av mina vänner satt fram obältade. Vad kan straffet bli? Har fått tid för förhör.
Atefa Jafary |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med dina fråga!I mitt svar kommer jag utgå ifrån lag om straff för vissa trafikbrott (trafikbrottslagen).Straff för olovlig körningDen som kör ett körkortspliktigt fordon utan att ha giltigt körkort döms för olovlig körning till böter. Brottet leder oftast till 1500 kr eller 30 dagsböter (3 § trafikbrottslagen).Straff för grov olovlig körningOmständigheter som leder till att den olovliga körningen är att anse som grov är bland annat huruvida brottet har skett vanemässigt eller i större omfattning. Straffet är då fängelse i högst sex månader. I sammanhanget bör dock nämnas att straffet för grov olovlig körning blir oftast dagsböter och som regel ett högre antal dagsböter än vid olovlig körning. För att dömas till fängelse krävs försvårande omständigheter. Ett exempel på en försvårande omständighet är ifall man har blivit dömd för olovlig körning flera gånger tidigare (3 § trafikbrottslagen).Jag hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma med ny fråga!Vänligen,

Vad är påföljden för grovt rattfylleri?

2021-04-26 i Påföljder
FRÅGA |Hej jag undrar om hur det ligger till med straffen för grovt rattfylleri för någon som inte är svensk medborgare men som har bott och arbetat i Sverige runt 10 år och som har 3 barn som alla är födda i Sverige. Jag har sett att han riskerar upp till två års fängelse, dagsböter men kanske även utvisning. Är utvisning en vanlig påföljd?
Atefa Jafary |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline din fråga!För att besvara din fråga kommer jag att använda mig av brottsbalken (BrB). Grovt rattfylleri är ett brott där det föreligger en presumtion att påföljden ska bestämmas till fängelse (30 kap. 4 § andra stycket BrB). För att denna presumtion ska brytas och en icke frihetsberövande påföljd ska fastställas ska det föreligga särskilda skäl. Domstolen kan bland annat beakta om den tilltalade förorsakas men till följd av att hen på grund av brottet utvisas ur landet (29 kap. 5 § p. 6 BrB). Att den tilltalade utvisas ur riket får vanligtvis anses utgöra men för hen. Enligt Högsta domstolen tas dock hänsyn till utvisning när den tilltalade har nära anknytning till Sverige (NJA 1997 s. 622). Utifrån förutsättningarna i din fråga bedömer jag det som att den vederbörande har stark anknytning till Sverige vilket är ett skäl som talar emot utvinning. Särskilda föreligger vidare om den vederbörande samtycker till att villkorlig dom eller skyddstillsyn förenas med en föreskrift om samhällstjänst samt att en sådan föreskrift är lämplig med hänsyn till den tilltalades person och övriga omständigheter (30 kap. 7 § andra stycket BrB och 30 kap. 9 § andra stycket BrB). Du har inte angett i din fråga ifall personen i fråga tidigare har begått brott av samma sort. Återfall kan således tala för att påföljden istället ska bestämmas till fängelse. Vidare har du inte skrivit i din fråga om den tilltalade tänker fortsätta begå brott eller inte. Därför utgår jag utifrån att den tilltalade avhåller sig från fortsatt brottslighet. Det finns därmed skäl att anta att den vederbörandes påföljd stannar vid dagsböter eller villkorlig dom som förenas med föreskrift om samhällstjänst/dagsböter (30 kap. 7 § andra stycket BrB och 30 kap. 8 § BrB). Jag hoppas att du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Vänligen,

Är det olagligt att begära eller lämna särskild ersättning för uthyrning av bostadslägenhet?

2021-01-31 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej jag hyr en lägenhet svart först var det lagligt men nu är det svart. Och han jag hyr av har förstahandskontrakt med en hyresvärd. Han tar inget extra i hyra för mig men jag tänkte hyra ut denna i 3dje hand och hyra ut lägenheten för den dubbla hyran alltså för 6000. Personen som skulle hyra av mig vet att det är svart. Vad skulle hända med mig om jag skulle göra detta och bli påkommen? Alltså för att förtydligande jag hyr den svart av en person som hyr den lagligt och jag tänkte hyra ut den svart till någon annan. Kan personen som har hyrt av mig svart i några månader sätta dit mig för detta utan att det händer hen någonting? Mvh tack för hjälpen
Atefa Jafary |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Aktuellt lag för att besvara din fråga är jordabalken (JB).Inledningsvis bör noteras att det inte är olagligt för hyresgästen att hyra ut lägenheten i andra hand under förutsättning att godkännande från hyresvärden eller bostadsrättsföreningens styrelse föreligger (12 kap 39 § första stycket JB och 7 kap. 10 § bostadsrättslagen). hyresvärdenDen som begär, träffar avtal eller tar emot särskild ersättning för att hyra ut en bostadslägenhet döms till fängelse i högst två år. Om brottet däremot är att anse som ringa döms till böter eller fängelse i högst sex månader (12 kap. 65 § första stycket JB). Situationen som du beskriver skulle kunna falla inom bestämmelsens tillämpningsområde bland annat med tanke på den höga hyran och är alltså olagligt. HyresgästenDen som lämnar en särskild ersättning för att hyra en bostadslägenhet döms till böter eller fängelse i högst två år. I ringa fall ska det inte dömas till ansvar (12 kap. 65 b § JB). Det är alltså olagligt även för en hyresgäst att hyra en bostadslägenhet till en särskild ersättning. Jag hoppas du fick svar på din fråga! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkommen att ställa en ny fråga.Vänligen,

Är uppmaning till självmord kriminaliserat?

2020-11-26 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Hej , räknas uppmaning till självmord som ett brott?( ex man som skrivit i sms att man är så dålig mamma och borde begå självmord ) trots vetenskapen om att personen i fråga har haft djupa depressiva perioder pga. misshandel psykiskt och ekonomiskt .enstaka fysisk misshandel under lång äktenskap som barn också bevittnad hemma. hur kommer det sig det blir inga åtal trots sms bevis och läkare intyg för det?förundersökning om grov kvinnofrids kränkningar lades ner pga. bristande stöd bevis . man har valt att tro på ord från misstänkte än all bild och sms samt myndigheters dokumentationer om psykiskt och fysiskt misshandel under lång tid.
Atefa Jafary |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta ifall uppmaning till självmord är kriminaliserad. Självmord är inte belagt med straff. Därför går det inte att döma en person till ansvar för brott om hen främjar annans självmord. Detta gäller dock inte ifall den som begår självmord inte kan anses ha tillräckligt mognad för att fatta ett sådant beslut eller inte gör det helt frivilligt. Denna omständighet kan främst bli aktuellt ifall den som begår självmord på grund av psykisk störning eller ringa ålder inte klart förstår vad hen gör. Det är då möjligt att döma den medverkande såsom gärningsman till uppsåtligt dödande såsom mord (3 kap. 1 § Brottsbalken (BrB)) eller dråp (3 kap. 2 § BrB) alternativt till ouppsåtligt dödande till vållande till annans död (3 kap. 7 § BrB). Svaret på din fråga blir sammanfattningsvis att det inte är kriminaliserad att uppmana någon till att begå självmord under förutsättning att uppmaningen riktar sig till en själsligt mogen person. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,