Påföljden för stöld när man är 15 år och tidigare ostraffad

2021-04-05 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej är 15 år gammal och har aldrig tidigare varit dömd för något eller varit inblandad med polisen. Har tyvärr stulit saker från en butikskedja och blev tagen med saker som hade ett värde på ungefär 2000kr då jag sprang ut ur affären och vakterna tog fast mig, vad är straffet för detta eftersom jag är staffmyndig?
Frida Fahlgren |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Den lag som blir tillämplig för din fråga är brottsbalken (BrB).Brottet du har begått är stöld av normalgraden Brottet som du har begått är stöld (8 kap. 1 § BrB). Stöldbrott delas in i ringa stöld, stöld av normalgraden och grov stöld. Gränsen mellan ringa stöld och stöld av normalgraden när stölden har skett hos en butikskedja går vid 1250 kr. Detta bestämde Högsta domstolen i ett avgörande från 2019. Alltså har du begått stöld av normalgraden.Domstolen kommer att beakta förmildrande omständigheter Precis som du skriver är du straffmyndig, då du är 15 år gammal (1 kap. 6 § BrB). Det strängaste straffet för stöld av normalgraden är fängelse i högst två år men fängelse kommer inte bli aktuellt för dig. Den som har begått ett brott och är under 18 år får dömas till fängelse endast om det finns synnerliga skäl (30 kap. 5 § BrB). När domstolen ska bestämma påföljd beaktar de förmildrande och försvårande omständigheter, som tidigare brottslighet, gärningspersonens ålder och andra personliga omständigheter (29 kap. 2-7 § BrB). Jag kan inte svara på vilket straff du kommer att få eftersom domstolen kommer att bedöma de specifika omständigheterna i ditt fall, men din unga ålder och det faktum att du är tidigare ostraffad är förmildrande omständigheter som det kommer att tas hänsyn till.Tänkbara påföljderUngdomstjänst är tänkt att vara en av de huvudsakliga påföljderna för unga personer som begår brott (32 kap. 2 § BrB). Ungdomstjänst innebär att du arbetar utan lön med något som är till nytta för samhället. En annan vanlig påföljd för unga är ungdomsvård, som används när personen anses ha ett vårdbehov (32 kap. 1 § BrB). Men eftersom detta är första gången du begått ett brott är det inte lika troligt att du anses behöva det. Du kan också bli skyldig att behöva betala böter.Jag hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen.Vänliga hälsningar,

Får man öppna någon annans brev?

2021-01-16 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Få min gamla sambo öppna mina brev?
Frida Fahlgren |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Att öppna en annan persons post kan vara brottsligt och brottsbalken (BrB) blir därför aktuell att titta i. Den som öppnar en annan persons post utan dennes tillåtelse kan ha gjort sig skyldig till antingen brytande av post- eller telehemlighet (4 kap. 8 § BrB) eller intrång i förvar (4 kap. 9 § BrB). Det som skiljer bestämmelserna åt är var i postkedjan som posten befinner sig när den öppnas. Öppnas posten under tiden från att den har skickats iväg från avsändaren tills att den når mottagaren, alltså hamnar i dennes brevlåda eller mottages på annat sätt, är det fråga om brytande av post- eller telehemlighet. Öppnas däremot posten när den väl har kommit fram till mottagaren men fortfarande är förseglad klassas det som intrång i förvar. Straffskalan i de båda bestämmelserna är böter eller fängelse i högst två år. För att kunna dömas krävs uppsåt. Det är alltså inte brottsligt att av misstag råka öppna någon annans post. Skulle man däremot läsa igenom posten efter att misstaget upptäckts kan det vara straffbart. Din gamla sambo har alltså inte rätt att öppna dina brev. Vänliga hälsningar,

Polisanmäld för snatteri

2020-11-26 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej! Nu e det såhär att för någon dag sen blev jag tagen på bar gärning när jag snattade två stk choklad (värde 13.45 kr) och polisen blev dit kallad och en polisanmälan gjordes, nu undrar jag vad som kommer hända? Dem pratade om att socialtjänsten skulle bli inblandade osv men de bryr ja mig inte så mycket om, tänker mest på att jag inte vill ha en prick i registret, är 17 år btw.
Frida Fahlgren |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer att börja med att förklara lite om brottet, därefter förklara vad som är den vanligaste påföljden och till sist vad som gäller angående belastningsregistret. Längst ner hittar du en kort sammanfattning. Brottet är ringa stöld Att ta något utan lov klassas som stöld och det regleras i brottsbalken (Brb). Eftersom det är fråga om ett så lågt belopp som 13.45 kr ses det som ringa stöld (8 kap. 2 § BrB). Det är detta som kallas snatteri i vardagligt tal. Det går en gräns vid 1250 kr som ses som vägledande för om brottet ska bedömas som ringa stöld eller stöld. Påföljden blir vanligtvis böterDå du är över 15 år är du straffmyndig och kan därmed straffas för brott. Påföljden för ringa stöld är böter eller fängelse i högst sex månader (8 kap. 2 § BrB). I ditt fall är dock fängelse helt uteslutet så det är böter som kan bli aktuellt. Det är inte särskilt troligt att målet kommer att tas upp i en domstol. Om du erkänner brottet kan åklagaren meddela strafföreläggande i stället för att inleda en rättegång (48 kap. rättegångsbalken). Strafföreläggande är vanligt vid mildare brott, speciellt om du inte har begått något brott sedan tidigare. BelastningsregistretOm du döms eller får ett strafföreläggande för brottet kommer det att registreras i belastningsregistret (3 § punkt 1 lag om belastningsregister). Blir påföljden böter kommer din prick att tas bort efter 5 år (17 § p. 9 lag om belastningsregister). Om polisanmälan skulle läggas ner kommer ärendet däremot inte att hamna i belastningsregistret.SammanfattningBrottet är ringa stöld och den troligaste påföljden är böter. Döms du till böter kommer brottet finnas i belastningsregistret i 5 år. Jag hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss igen. Vänliga hälsningar,

Får en minderårig bjudas på lite alkohol hemma?

2021-02-05 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Får man som förälder låta sitt barn dricka små mängder alkohol hemma vid tex middagen
Frida Fahlgren |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Då din fråga rör alkohol blir alkohollagen tillämplig. Som utgångspunkt gäller att alkohol inte får säljas till någon som inte har fyllt 20 år och inte serveras till den som inte har fyllt 18 år (3 kap. 7 § alkohollagen). Det innebär att man inte får handla på Systembolaget förrän man fyllt 20 eller serveras alkohol på barer, restauranger m.m. förrän man är 18 år.Det finns dock ett undantag som säger att det är tillåtet att bjuda den som inte uppnått föreskriven ålder på en mindre mängd alkohol om det sker på platsen och under ordnade förhållande samt att det med hänsyn till personens ålder och utveckling och omständigheterna i övrigt framstår som försvarligt (3 kap. 9 § tredje stycket alkohollagen). Undantaget gäller inte serveringsställen, utan snarare en sådan situation som du beskriver, att en underårig bjuds på lite alkohol till middagen hemma. Beroende på personens ålder och huruvida de övriga förutsättningarna är uppfyllda kan det alltså vara okej att bjuda på en liten mängd alkohol.Jag hoppas att detta besvarade din fråga!Vänliga hälsningar,

Maxstraff för grovt narkotikabrott

2020-11-27 i Narkotikabrott
FRÅGA |Om en person åkt in för grovt narkotikabrott, hur långt är max straffet i år? Och hur lång tid brukar det ta tills dom får ta emot besök och får permission att komma ut och hälsa på familj då och då?
Frida Fahlgren |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. StraffetDet finns fyra olika straffskalor för narkotikabrott; ringa narkotikabrott, narkotikabrott av normalgraden, grovt narkotikabrott och synnerligen grovt narkotikabrott. Straffet för grovt narkotikabrott är fängelse i lägst två och högst sju år (3 § narkotikastrafflagen). Maxstraffet för grovt narkotikabrott är alltså sju år. Värt att nämna är att om man begår ett brott innan 21 års ålder kan man få straffrabatt, alltså ett lindrigare straff på grund av ens unga ålder (29 kap. 7 § brottsbalken). BesökAngående besök gäller att den som är häktad eller sitter i fängelse måste ha ett tillstånd för att ta emot besök. Varje besökare måste först godkännas av anstalten. En intagen i kriminalvårdsanstalt får ta emot besök i den utsträckning det lämpligen kan ske. Besök får vägras om det kan äventyra säkerheten och inte avhjälpas genom övervakning av personal, kan motverka den intagnes anpassning i samhället eller på annat sätt kan vara till skada för den intagne eller någon annan (7 kap. 1 § fängelselagen). PermissionHuvudregeln avseende permission är att en intagen får beviljas permission när minst en fjärdedel av strafftiden avtjänats. Om den dömde missköter sig eller det finns risk för brottslighet under permissionen, eller risk för rymning, kan det medföra att permission inte beviljas (10 kap. 1 § fängelselagen). Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Vad händer om man kör för fort, träffar en skylt och smiter från platsen?

2020-11-26 i Trafikbrott
FRÅGA |Om man kör 20-30 km/h förfort och kör på en skylt och smiter från platsen. Vad kan hända då?
Frida Fahlgren |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer att utgå från dina olika handlingar och beskriva vilka de eventuella följderna kan bli.Vårdslöshet i trafikDu beskriver att du har kört för fort och kört på en skylt. Jag utgår från att det är en trafikskylt du menar. Detta skulle eventuellt kunna klassas som vårdslöshet i trafik (1 § trafikbrottslagen). Brottet aktualiseras när en bilförare tar en medveten risk och i väsentlig mån brister i sin omsorg, vilket orsakar en olycka. Det är flera omständigheter som vägs in vid bedömningen. En omständighet som talar för att man har tagit en medveten risk kan vara att man som i ditt fall har kört för fort.Skulle du dömas för vårdslöshet i trafik skulle det troligtvis anses vara av normalgraden, alltså inte grov vårdslöshet i trafik. Påföljden blir då dagsböter. Hur många dagsböter som döms ut beror på hur allvarligt brottet är. Dagsböternas storlek beror på din inkomst.FortkörningOm det kan konstateras att du har kört för fort riskerar du att få böter för det. Du skriver att du körde 20-30 km/h för fort. Hur mycket du kan bli skyldig att betala beror på hastighetsbegränsningen på vägen där du körde. Återkallelse av körkort till följd av fortkörning regleras i 5 kap. 3 § punkt 4 körkortslagen. Av lagen framgår det inte hur mycket för fort man ska ha kört för att körkortet ska återkallas men generellt är det vid mer än 30 km/h för fort.SmitningDu beskriver att du efter kollisionen smet från platsen. En trafikant som har del i uppkomsten av en trafikolycka och sedan smiter från olycksplatsen utan att vidta skäliga åtgärder kan ha gjort sig skyldig till avlägsnande från trafikolycksplats (5 § trafikbrottslagen). Det alltså är ett brott som består i att man har åkt från platsen utan att ha vidtagit skäliga åtgärder. Om man har orsakat skada på en trafikanordning är skälig åtgärd att återställa denna eller kontakta polis. Det framgår inte hur skadad skylten blev men en skadad trafikskylt kan vara allvarligt då dessa innehåller viktig information till andra trafikanter.Påföljden vid brottet avlägsnande från olycksplats är böter eller fängelse i högst sex månader. Utifrån de omständigheter du har uppgivit är det dock osannolikt att du skulle dömas till fängelse. En annan påföljd är att körkortet kan återkallas (5 kap. 3 § punkt 2 körkortslagen). Det blir bara aktuellt om smitningen inte bedöms som ringa.Jag hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss igen.Vänliga hälsningar,