Är det olagligt att köra elscooter som kan gå i 40 km/h även om jag bara kör den i 25 km/h?

2021-11-30 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej, jag är en 15 årig kille som inte kommer ha råd att köpa mopped och då tänker jag istället köpa en bättre varigant av en elscooter. Den går i två lägen som är i 25 km/t och 40 km/t. Om jag bara tänker köra på det första lägget som är 25 km/t är det då olagligt? vad kan det få för påföljder om det är olagligt? och vad kan helt ekelt hända?
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att kunna svara på din fråga så måste jag börja med att förklara hur en elscooter klassificeras enligt lag. Detta påverkar nämligen huruvida det kan vara olagligt eller inte.Cykel eller moped?En elscooter som går i max 20 km/h och har en motorstyrka på max 250 watt klassas som en cykel. Detta innebär att vanliga regler som gäller för cyklister även gäller den som kör en elscooter (2 § lag om vägtrafikdefinitioner).Om elscootern inte uppfyller kraven för cykel så kan den istället klassas som moped, vilken delas in i klass I och II. En elscooter som går snabbare än 20 km/h och har en motorstyrka på mer än 250 watt klassas som moped klass II medan en elscooter som går snabbare än 25 km/h och har en motorstyrka på mer än 1 kilowatt klassas som moped klass I (2 § lag om vägtrafikdefinitioner).Skulle elscootern inte uppfylla kraven för varken cykel eller moped så får elscootern inte framföras på allmän väg (2 § lag om vägtrafikdefinitioner).Behövs körkort?Om elscootern klassas som cykel så behövs inget körkort då den ska följa samma regler som cyklar. Inte heller om den klassas som moped klass II behövs körkort, men då måste du vara över 15 år och ha förarbevis (2 kap. 3 § körkortslagen). Det är även hjälmkrav, men i övrigt gäller samma regler som för cyklar. Skulle elscootern istället klassas som moped klass I så krävs det att du har körkort med AM-behörighet (2 kap. 1 § och 2 kap. 5 § körkortslagen). Elscootern måste också vara registrerad och ha registreringsskylt. Även här är det krav på hjälm.Kan det vara olagligt?Om du skulle framföra elscootern i strid med dessa regler så kan du bli dömd för olovlig körning (3 § trafikbrottslagen). Straffet för detta är böter. Utöver det får du en prick i belastningsregistret som kommer finnas kvar i fem år (17 § lag om belastningsregister).Att ha blivit dömd för olovlig körning kan även påverka dina möjligheter att få körkortstillstånd. Körkortstillstånd ges nämligen bara till den som med hänsyn till sina personliga och medicinska förhållanden kan anses lämplig som förare (3 kap. 2 § körkortslagen). Att man har begått ett trafikbrott kan utgöra en sådan omständighet som gör en olämplig som förare. Transportstyrelsen kan då besluta om spärrtid, vilket är en tid då du inte kan få körkortstillstånd och få börja övningsköra (3 kap. 9 § körkortslagen).Som svar på din fråga så klassas en elscooter som kan köra i 40 km/h troligtvis som moped klass I. Det gäller även om du bara avser att köra i läget på 25 km/h. Detta innebär att du måste ha körkort med AM-behörighet för att få framföra en sådan elscooter. Den måste även ha registreringsskylt och vara registrerad då.Skulle du bryta mot dessa regler så kan du bli dömd för olovlig körning till böter vilket leder till en prick i belastningsregistret. Transportstyrelsen kan då även besluta om spärrtid vilket gör att du inte får körkortstillstånd och inte heller kan börja övningsköra.Eftersom du är över 15 år har du dock möjlighet att ta körkort med AM-behörighet vilket hade gjort att det blir lagligt för dig att köra en sådan elscooter. Men notera att den då måste registreras och ha registreringsskylt för att få framföras på allmän väg.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Finns det någon möjlighet att förkorta gallringstiden för prick i belastningsregistret?

2021-10-29 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Jag blev frigiven från ett kortare fängelsestraff för tre år sedan. Min fråga är om det finns någon möjlighet att förkorta gallringstiden för min prick?
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om gallringstider och belastningsregister finns i lagen om belastningsregister.En uppgift som förts in i belastningsregistret får enbart gallras om vissa förutsättningar är uppfyllda. Det kan till exempel vara om den åtalade frikänns eller avlider eller om en dom undanröjs (16 § lag om belastningsregister). I annat fall är det enbart när gallringstiden har gått ut som en uppgift tas bort ur registret (17 § lag om belastningsregister). Det finns ingen annan regel som gör att en uppgift kan tas bort före denna tid har gått ut.Det korta svaret på din fråga är därför att det tyvärr inte finns någon möjlighet att förkorta gallringstiden för din prick.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Var går gränsen mellan våldtäkt och sexuellt övergrepp?

2021-10-10 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag undrar om det räknas som våldtäkt när en man fört in sina fingrar i en kvinnas underliv och även knivskurit henne över ena bröstet? Genom att hota henne till livet och hålla fast henne samtidigt som hon gör motstånd och tydligt säger nej? Jag har försökt att förstå vart gränsen mellan sexuella övergrepp och våldtäkt är, men jag förstår inte riktigt.
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar var gränsen går mellan våldtäkt och sexuella övergrepp. Du undrar även om det är våldtäkt om en man har fört in fingrar i en kvinnas underliv och knivskurit henne över ena bröstet. Jag kommer börja med att förklara vad som krävs för att våldtäkt respektive sexuella övergrepp ska vara uppfyllda, och sedan kommer jag förklara vad handlingen du beskriver kan räknas som.Våldtäkt"Den som, med en person som inte deltar frivilligt, genomför ett samlag eller en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt" enligt 6 kap. 1 § brottsbalken. Rekvisiten som måste vara uppfyllda här är alltså att det har att göra med ett samlag eller annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, att detta sker med en person som inte deltar frivilligt och att gärningsmannen har uppsåt. Jag kommer förklara dessa rekvisit närmre nedan.Frivilligheten handlar helt enkelt om personen har gett sitt samtycke eller inte. I paragrafen nämns även ett par olika punkter för när samtycke aldrig kan anses föreligga. Dessa säger att en person aldrig kan anses delta frivilligt om:1. deltagandet är en följd av misshandel, annat våld eller hot om brottslig gärning, hot om att åtala eller ange någon annan för brott eller hot om att lämna ett menligt meddelande om någon annan,2. gärningsmannen otillbörligt utnyttjar att personen på grund av medvetslöshet, sömn, allvarlig rädsla, berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada, psykisk störning eller annars med hänsyn till omständigheterna befinner sig i en särskilt utsatt situation, eller3. gärningsmannen förmår personen att delta genom att allvarligt missbruka att personen står i beroendeställning till gärningsmannen.Gärningspersonen måste dessutom ha uppsåt, det vill säga avsikt, att genomföra den sexuella handlingen mot personens vilja. Kan man inte bevisa att sådant uppsåt finns kan man istället döma för oaktsam våldtäkt, vilket innebär att gärningsmannen har varit oaktsam när det gäller att ta reda på om samtycke finns eller inte (6 kap. 1a § brottsbalken).Det sista rekvisitet handlar om samlag eller annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Ordet samlag i bestämmelsen avser endast vaginala samlag. Det krävs dock inte att samlaget ska ha fullbordats utan det kan räcka med att mannens och kvinnans könsorgan har kommit i kontakt med varandra. Formuleringen "annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag" omfattar betydligt mer än det som omfattas av ordet "samlag" i bestämmelsen. En sådan handling måste man bedöma i varje enskilt fall om den har en lika allvarlig kränkning som den av ett påtvingat samlag. Exempel på handlingar som kan omfattas är orala och anala samlag, att föra in fingrar eller föremål i en kvinnas underliv eller att föra in fingrar eller föremål i personens anus. Handlingar som i de flesta fall inte skulle anses vara jämförliga med kränkningen av ett samlag är att gärningsmannen onanerar på offret eller förmår offret att onanera åt gärningsmannen. (se prop. 2004/05:45 s. 136 och prop. 2012/13:111 s. 111)Sexuella övergrepp"Den som, med en person som inte deltar frivilligt, genomför en annan sexuell handling än som avses i 1 §, döms för sexuellt övergrepp" enligt 6 kap. 2 § brottsbalken. Här har vi ungefär samma rekvisit som för våldtäkt, nämligen att det krävs uppsåt och att offret inte deltar frivilligt. För att förstå vad dessa rekvisit innebär kan du alltså läsa min förklaring av dessa rekvisit under våldtäkt ovan. Rekvisitet som skiljer sig åt är just den sexuella handlingen som här definieras som "en annan sexuell handling än som avses i 1 §". Detta innebär att handlingen dels ska ha en påtaglig sexuell prägel och dels ha varit ägnad att kränka offrets sexuella integritet. För att handlingen ska ha haft en påtaglig sexuell prägel räcker det att det rör sig om en handling som är av sådan karaktär att den typiskt sett syftar till att väcka eller tillfredsställa en eller bådas sexuella drift (prop. 2004/05:45 s. 33). Exempel på sådana handlingar som skulle kunna omfattas av sexuellt övergrepp är att gärningsmannen onanerar på offret eller förmår offret att onanera åt gärningsmannen, att gärningsmannen berör offret sexuellt samtidigt som han själv onanerar, eller att genomföra samlagsliknande handlingar där direkt beröring hindras av klädesplagg. Är det våldtäkt om en man för in fingrar i kvinnans underliv och knivskurit henne över ena bröstet?Att en man för in fingrar i kvinnans underliv och knivskär henne över ena bröstet, samt hotar henne till livet medan hon tydligt gör motstånd och sagt nej, talar starkt för att handlingen utgör våldtäkt enligt min bedömning. Att mannen har knivskurit kvinnan över ena bröstet och hotat henne till livet är dessutom sådana omständigheter som gör att samtycke aldrig kan föreligga enligt 1 punkten i 6 kap. 1 § brottsbalken. Dessutom skulle mannen kunna bli dömd för misshandel eftersom han knivskurit kvinnan (3 kap. 5 § brottsbalken). Han skulle även kunna bli dömd för olaga hot eftersom han hotat kvinnan till livet (4 kap. 5 § brottsbalken)SammanfattningsvisSkillnaden mellan våldtäkt och sexuellt övergrepp är helt enkelt graden av kränkning som den sexuella handlingen innebär. Kan man jämställa kränkningen av den sexuella handlingen med samlag så är det våldtäkt som blir aktuellt. Men om det fortfarande är en kränkning av offrets sexuella integritet men att man inte bedömer handlingen att vara riktigt lika kränkande som kränkningen av ett ofrivilligt samlag så blir istället sexuellt ofredande aktuellt. Omständigheterna som du beskriver i din fråga talar, enligt min bedömning, starkt för att handlingen utgör våldtäkt.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Vad händer om man kör elsparkcykel med högre hastighet än 20 km/h och högre maxstyrka än 250 watt?

2021-09-30 i Trafikbrott
FRÅGA |Elsparkcyklar får bad jag förstår ha en maximal motoreffekt på 250w och en maxhastighet någonstans runt 25 km/h. Det finns dock modeller utan denna begränsning som då inte får framföras på allmän väg.Vad gör man sig skyldig till, och vad kan påföljden bli, om en elsparkcykel med en för hög motoreffekt och/eller högsta hastighet framförs på allmän väg?
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Elsparkcyklar kan antingen klassificeras som cykel eller moped beroende på hastighet och motoreffekt. För att en elsparkcykel ska klassificeras som cykel krävs det att den inte går att köra fortare än 20 km/h och har en motorstyrka på max 250 watt. Om detta är uppfyllt så gäller samma regler som för cyklar.Om elsparkcykeln skulle gå fortare än 20 km/h eller ha en motorstyrka på mer än 250 watt kan den inte klassificeras som cykel och kan inte köres efter cykelregler. Då betraktas elsparkcykeln i de flesta fall som moped. Här krävs det då andra krav och förutsättningar för att den ska få användas i trafik. Bland annat måste man ha körkort. Skulle man köra en sådan elsparkcykel, utan att ha körkort för det, så kan man bli dömd för olovlig körning till böter, eller om brottet varit grovt till fängelse i sex månader (3 § trafikbrottslagen).Skulle elsparkcykeln inte uppfylla kraven för varken cykel eller moped så får den överhuvudtaget inte köras på allmän väg. Även då kan man bli dömd för olovlig körning till böter eller i annat fall fängelse om brottet varit grovt.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan jag resa till USA om jag är dämd för ringa narkotikabrott?

2021-11-23 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej, jag är 17 år och blev dömd för ringa narkotikabrott för cirka 2 månader sen. Jag och min mamma vill resa till USA i vinter och jag undrar om det är möjligt.
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svenska medborgare behöver som huvudregel inte ansöka om visum för att få resa till USA eftersom Sverige är med i Visa Waiver Program. Istället krävs det ett inresetillstånd. En ansökan om inresetillstånd gör man genom en ESTA-ansökan. I ansökan måste man svara på om man är dömd för något brott. Har man begått ett brott av "moral turpitude" ("moralisk skändlighet") så nekas man inresetillstånd. Det är lite oklart vilka brott som anses vara av moral turpitude och jag kan därför inte svara på om ringa narkotikabrott är ett sådant brott.Det finns dock vissa undantag som gör att man kan få inresetillstånd trots att man begått ett brott som anses vara av moral turpitude. Det första undantaget är om man är under 18 år och det har gått mer än fem år sedan brottet begicks. Detta undantag blir inte aktuellt för dig eftersom brottet begicks för ca. två månader sedan. Det andra undantaget är om brottet har max ett års fängelse i straffskalan och man inte suttit i fängelse i mer än sex månader. Eftersom ringa narkotikabrott har böter eller max sex månaders fängelse i straffskalan så blir detta undantaget aktuellt för dig (2 § narkotikastrafflagen).Jag kan dock ändå tillägga att om man blir nekad inresetillstånd vid en ESTA-ansökan så kan man vända sig till den amerikanska ambassaden och ansöka om turistvisum. Vid en sådan ansökan görs en personlig intervju där de gör en individuell bedömning för om man är lämplig att få resa till USA eller inte.Det korta svaret på din fråga är alltså att du bör kunna få inresetillstånd och resa till USA i vinter eftersom du omfattas av ett av undantagen för moral turpitude.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan jag bli polisanmäld för stöld även om jag kommer tillbaka och betalar i efterhand?

2021-10-26 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |hej en snabb fråga ifall jag snattar en produkt på cirka 20 kr men direkt ångrar mig och kommer tillbaka dagen efter och betalar för produkten och dom tar emot den kan dom fortfarande anmäla mig fast jag kommit tillbaka och betalt fullpris
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att kunna bli dömd för ett brott krävs det som huvudregel att brottet är fullbordat. I vissa fall kan man även bli dömd för försök till brott, men då krävs det att det är särskilt föreskrivet i lag. Så fort ett brott har begåtts så kan brottet anmälas till polisen. En polisanmälan kan aldrig dras tillbaka.Eftersom du redan lämnat affären med varan utan att betala så har du begått brottet ringa stöld (8 kap. 2 § brottsbalken). Eftersom du fullbordade brottet när du lämnade affären så kan brottet anmälas. Detta innebär att de kan anmäla dig även om du skulle komma tillbaka dagen efter och betalar för produkten. Man kan nämligen inte göra ett brott ogjort, men det faktum att du kommer tillbaka och betalar skulle kunna tala för ett lägre straff om du skulle bli dömd ändå. Affären har alltså möjligheten att anmäla trots att du kommer tillbaka och betalar i efterhand. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Personalen drar tillbaka anmälan om snatteri; kommer jag ändå få ett brev hem?

2021-09-30 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej jag är en kille på 15 år och blev tagen för snatteri idag och sprang, sedan gick jag tillbaka och bad om ursäkt och personalen sa att dem skulle ta tillbaka sin anmälan och att jag var välkommen tillbaka. Min fråga är om jag kommer få brev hem? dem har inte fått någon legitimation utan endast bild på mitt ansikte.
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår din fråga så sa personalen att de hade dragit tillbaka anmälan och att de därmed inte ville straffa dig. Saken är dock den att en polisanmälan inte kan dras tillbaka. Har en polisanmälan gjorts så är det nämligen polisens uppgift att utreda brottet, även om den som anmäler vill dra tillbaka anmälan. Detta innebär att om personalen redan hade anmält brottet till polisen när du kom tillbaka och bad om ursäkt så har polisen också en skyldighet att utreda brottet. Det är svårt att säga om personalen redan hade hunnit anmäla brottet till polisen innan du kom tillbaka och bad om ursäkt. Om du kom tillbaka ganska kort tid efter att du snattat så finns det en möjlighet att personalen ännu inte upprättat en anmälan, och då har du absolut ingenting att oroa dig över. Även om personalen skulle ha upprättat en anmälan så kommer du sannolikt ändå inte bli straffad. Eftersom polisen inte vet vem du är, mer än vad de kan se på bild, och personalen inte heller tog dina kontaktuppgifter så är sannolikheten låg för att polisen ska lyckas ta reda på vem du är. Därmed är min bedömning att du inte kommer få ett brev hem.Det korta svaret på din fråga är alltså att du sannolikt inte behöver oroa dig för några konsekvenser eller brev hem eftersom personalen sa att de skulle dra tillbaka sin anmälan och eftersom varken personal eller polisen vet vem du är.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Brottsligt att köra på någon som går mot rött?

2021-09-30 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej! Jag undrar vad som händer om t.ex. en buss skulle köra på någon som gick mot rött ljus? Som jag har förstått det är det ett brott att gå mot rött ljus, men att skada någon (köra på någon) är också ett brott. Vem har gjort fel i det här fallet? Kan busschauffören straffas?
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga så kommer jag först att gå in på vilket brott som kan bli aktuellt för den gående och för busschauffören. Sedan kommer jag avsluta med att gå in på om busschauffören kan straffas. Jag vill dock börja med att poängtera att man bedömer den gåendes och busschaufförens handlande separat.Vilket brott har den gående begått?Att gå mot rött ljus är brottslig men är inte straffbart (2 kap. 2 § trafikförordningen). Däremot kan man eventuellt dömas för vårdslöshet i trafik (1 § trafikbrottslagen). Då krävs det att man i väsentlig mån brister i den omsorg och varsamhet betingas av omständigheterna till förekommande av trafikolycka. Vad som har betydelse här är om den gående har gjort sig skyldig till ett medvetet risktagande (prop. 1994/95:23, s. 122). Att gå mot rött ljus när där är fordon som snart ska passera där den gående korsar vägen mott rött ljus borde kunna utgöra ett sådant medvetet risktagande. Detta beror såklart lite på hur situationen har sett ut. Om man kommer fram till att den gående har tagit ett sådant medvetet risktagande så kan denne bli dömd till böter för vårdslöshet i trafik. Vilket brott har busschauffören begått?Brottet som busschauffören kan göra sig skyldig till är också vårdslöshet i trafik (1 § trafikbrottslagen). För att kunna dömas för detta krävs det att busschauffören har brustit i väsentlig mån i den omsorg och varsamhet som betingas av omständigheterna till förekommande av trafikolycka. Precis som när det gäller den gående så måste busschauffören alltså ha gjort sig skyldig till ett medvetet risktagande (prop. 1994/95:23, s. 122). Här måste man göra en bestämmelse i varje enskilt fall och man kan titta på omständigheter som till exempel fordonets hastighet. Men förutsatt att busschauffören har haft god uppsikt och sänkt hastigheten om det varit befogat så är det tveksamt till om busschauffören kan bli dömd för vårdslöshet i trafik.Busschauffören hade även kunnat göra sig skyldig till vållande till kroppsskada (3 kap. 8 § brottsbalken). Även här måste man göra en bedömning av om busschauffören har agerat vårdslöst och den bedömningen görs på samma sätt som bedömningen till brottet vårdslöshet i trafik som jag har redogjort för ovan. Därför är det även här tveksamt till om busschauffören kan bli dömd för vållande till kroppsskada, förutsatt att busschauffören haft god uppsikt och sänkt hastigheten om det varit befogat.Vem har gjort fel och kan busschauffören straffas?Både den gående och busschauffören har gjort fel eftersom man inte får gå mot rött och inte heller får köra på någon. Men samtidigt innebär inte det nödvändigtvis att båda, eller någon av de, kan straffas. Man måste titta på de enskilda omständigheterna i den faktiska situationen för att bedöma om den gående eller busschauffören har gjort sig skyldig till ett medvetet risktagande. Huruvida busschauffören kan straffas kan jag därför tyvärr inte ge ett rakt svar på eftersom det beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Men straffansvar kan eventuellt bli aktuellt. Hoppas du fick svar på din fråga! Om du har fler frågor så är du välkommen att skicka in en ny fråga!Med vänlig hälsning,