Hur många busringningar krävs det för att det ska utgöra ofredande?

2022-01-16 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hur många gånger måste jag busringa inan jag blir dömd för ofredande?
Mikaela Kronmann |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Den som utsätter någon för exempelvis störande kontakter och om kontakterna är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt kan dömas för ofredande (4 kap. 7§ brottsbalken). Precis som du säger kan alltså busringningar eller så kallad "telefonterror" utgöra ofredande. För att bedöma om busringningarna kan vara ofredande måste man göra en helhetsbedömning av situationen. Då kollar man på saker så som hur många busringningar personen gjort, vad som sagts och tiden på dygnet som samtalen gjorts. I vissa fall kan enstaka yttranden vara tillräckligt för att vara ofredande. Exempel på det är att lämna falska dödsbud. Det har därför ganska stor betydelse vad som sägs i samtalet och vad du därmed utsätter personen för. Det finns alltså inget angivet antal telefonsamtal som gör att det automatiskt blir ofredande. Det du kan tänka på är att desto fler busringningar du gör ju större sannolikhet är det att det kan vara ofredande. Det är därför bättre att avstå från att busringa om du tvivlar på om ditt agerade är lagligt. Med vänlig hälsning,

Vad innebär den slopade ungdomsreduktionen?

2021-12-16 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Vad innebär ungdomreduktion och vilken lagstiftning reglerar den?och - Vad är det för skillnad på den nuvarande lagstiftningen gällande ungdomsreduktion och den som träder i kraft 2022?
Mikaela Kronmann |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är brottsbalken som reglerar ungdomsreduktionen (29:7 BrB) och det är en förändring av det nämnda lagrummet som träder i kraft 2022. Ungdomsreduktionen eller "straffrabatten" som den också kallas, innebär att en persons ålder ska beaktas vid straffmätningen om personen begick brottet innan hen fyllde 21 år. Det finns då möjlighet för rätten att döma till ett lindrigare straff än vad som finns föreskrivet för brottet. Utgångspunkten är att ju yngre personen är desto kortare strafflängd ska hen få. För att illustrera nedsättningen kan man säga att en 18 åring tidigare har fått ungefär hälften av strafflängden som en person över 21 år fått för samma brott. Värt att nämna är dock att man alltid måste beakta omständigheterna från fall till fall.Den nya lagstiftningen kommer främst innebära att ungdomsreduktionen för 18–20 åringar kommer att slopas när det gäller brott med ett minimistraff på ett års fängelse eller då straffvärdet uppgår till ett års fängelse eller mer. Några exempel på sådana brott är grov misshandel, rån, grovt vapenbrott och mord. Alltså kommer personens ålder inte medföra att straffet sätts ner vid allvarlig brottslighet. Ungdomsreduktionen gällande mindre allvarlig brottslighet påverkas däremot inte, t.ex. vid ringa narkotikabrott och ringa stöld. Ungdomsreduktionen för 15–17 åringar kommer också vara kvar som tidigare, oavsett hur allvarligt brottet är. Vidare så innebär den nya ändringen att det inte längre krävs särskilda skäl för att döma unga myndiga till fängelse, som det tidigare har gjort. Hoppas mitt svar har förtydligat saken lite!Vill du läsa mer om lagförslaget som röstades igenom så kan jag rekommendera att läsa propositionen. Den finns länkad här.Med vänlig hälsning,

Får man köra rattfull i en nödsituation?

2021-12-29 i Nödvärn och annan ansvarsfrihet
FRÅGA |Ponera följande, julfirandet befinner sig uppe till fjälls en och en halv timme från närmaste sjukhus, alla har druckit glögg och är något berusade när farmor faller ihop, farmor som har hjärtproblem har troligtvis fått en hjärtattack och behöver akut hjälp, men ambulanshelikoptern är i Luleå ca 3h bort och närmaste ambulans har som sagt 1.5h det innebär att det snabbaste farmor kan få hjälp är 3h, då är min fråga följande skulle det kunna vara juridiskt försvarligt att i detta fall framföra ett fordon onykter för att på så sätt halvera tiden för farmor genom att möta ambulansen halvvägs.
Mikaela Kronmann |Hejsan och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Det finns flera s.k. ansvarsfrihetsgrunder som kan göra att man undgår ansvar för sitt brott. Några exempel är nödvärn (självförsvar), nöd och samtycke. I ditt fall är nöd den ansvarsfrihetsgrund som hade kunnat användas (24 kap. 4 § BrB). Nöd kan utesluta ansvar för t.ex. rattfylleri om det förelegat fara som hotat liv och agerandet med hänsyn till farans beskaffenhet, den skada som åsamkas annan och omständigheterna i övrigt inte är oförsvarlig. Alltså får man inte göra vad som helst bara för att det förelegat en nödsituation. Ditt agerande behöver väga tyngre än faran du utsätter andra för genom att köra alkoholpåverkad. Saker så som berusningens grad, längden på körsträckan och hur akut din farmor behöver vård kan påverka den bedömningen. Värt att notera är att denna ansvarsfrihetsgrund är tänkt att användas i undantagssituationer där handlingen varit framtvungen av situationen. Om ditt agerande, att köra rattfull, är oförsvarligt kan det ändå tas hänsyn till senare i processen som en förmildrande omständighet vid bedömningen av straffvärdet och du kan då få ett mildare straff (29 kap. 3 § BrB).Sammanfattningsvis finns det möjlighet att undgå ansvar för rattfylleriet för att rädda din farmor genom att få henne till vård betydligt snabbare. Det är dock upp till domstolen att ta ställning till om det agerande var oförsvarligt men hänsyn till omständigheterna i fallet. Eftersom jag inte vet mer om eventuella omständigheter är det svårt för mig att tydligt ta ställning till frågan men jag hoppas du fått lite klarhet i saken!God fortsättning!Med vänlig hälsning,

Vad kan man göra om man blivit förtalad på instagram?

2021-10-06 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Blivit förtalad och ärekränkt av en person på Instagram, ju mer jag tänker på det desto sämre mår jag, påverkar min psykiska hälsa. Vad kan jag göra för att detta ska sluta? Såklart önskar jag att personen ifråga får någon form av bestraffelse/erinran att sådant här inte är okey.
Mikaela Kronmann |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns lite olika alternativ för dig som anser sig förtalad. Förtal är ett så kallat "ärekränkningsbrott" som inte faller under allmänt åtal (5 kap. 5 § brottsbalken). Huvudregeln är att brottet hamnar under enskilt åtal och det betyder att du som målsägande får väcka åtal (47 kap. 1 § rättegångsbalken). Till skillnad från de flesta andra brotten har åklagare möjlighet att åtala för förtal endast i vissa särskilda fall, t.ex. om du anmält brottet till åtal och det är påkallat ur allmän synpunkt. Exempel på ett sådant särskilt fall där åklagaren kan väcka åtal är om någon påstås ha begått ett allvarligt sexualbrott och detta fått stor spridning. Det kan därför vara bra att du anmäler händelserna till polisen. Du som anser dig förtalad och vill ha upprättelse juridiskt får då mest sannolikt väcka åtal själv eller kräva skadestånd i en tvistemålsprocess. Ett sådant skadestånd kan man begära från någon som allvarligt kränkt ens ära genom brott (2 kap. 3 § skadeståndslagen). Du kan läsa mer om tvistemål här på domstolens hemsida. Normalt är straffet för förtal böter. Fängelse kan dock aktualiseras om brottet är grovt. Detta är såklart förutsatt att personen i fråga döms för brottet (5 kap. 1 och 2 § BrB). Sammanfattning och vad du kan göra nuUtöver att väcka åtal själv eller väcka talan om skadestånd kan du anmäla inläggen och/eller användaren till instagram. Instagram brukar ha egna riktlinjer och policys kring användningen av deras tjänster och kan i vissa fall ta bort konton eller inlägg som strider mot dessa. Detta ger dig såklart inte upprättelse på samma sätt som en dom gör men kan göra att färre personer ser och tar del av informationen som sprids/spridits om dig. Det kan även vara bra att dokumentera inläggen genom att skärmdumpa dessa utifall du väljer att gå vidare med detta till domstol. Observera att det kan uppstå en del kostnader om du förlorar målet då du kan få ersätta såväl dina som motpartens eventuella rättegångskostnader. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,