Rastens förläggning

2015-10-29 i Rast
FRÅGA |En fråga om rast.Finns det regler om hur snart efter arbetsdagens början som en rast kan påbörjas. Till exempel kan arbetsgivare lägga en rast redan efter en arbetad timme? Jag har fått för mig att de första 2 och de sista 2 timmarna inte kan vara rast. Är jag ute och "cyklar" eller stämmer det?
|Hej,Tack för att Du vänder Dig till oss på Lawline med Din fråga.Frågor gällande rast regleras av arbetstidslagen (1982:673). I 15 § anges att rasterna ska förläggas så att arbetstagaren inte arbetar mer än fem timmar i följd. Rasternas förläggning ska enligt samma bestämmelse "vara tillfredsställande med hänsyn till arbetsförhållandena". Vad som avgör om rastens föreläggning är tillfredställande med hänsyn till arbetsförhållandena beror på omständigheterna i Ditt fall. Hur långt arbetspasset är och vad för arbetsuppgifter Du har är exempel på faktorer som bör beaktas. Exempelvis skulle en rast kunna placeras under de två sista timmarna av ett arbetspass om passet exempelvis löper från klockan 07.00 till 14.00 och rasten inleds klockan 12.00.Enligt 3 § arbetstidslagen så får undantag från 15 § göras i kollektivavtal. Kollektivavtalet ska då i sådant fall överensstämma med vad som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG. Av artikel 4 i direktivet framgår att medlemsstaterna ska vidta åtgärder som är nödvändiga för att se till att arbetstagarna får en rast om arbetsdagen är längre än sex timmar. Enligt artikel 18 får även undantag från detta göras genom kollektivavtal. I sådant fall måste kompensationsledighet beviljas den berörda arbetstagaren eller om detta inte är möjligt, av objektiva skäl, lämpligt skydd ges.Du finner arbetstidslagen här och direktivet här. Jag hoppas att Du fått svar på Din fråga.Med vänlig hälsning,

ARBETSRÄTT - ARBETSTIDER, RASTER OCH MÅLTIDER

2015-10-03 i Rast
FRÅGA |Hej Jag jobbar heltid från 10-7 från måndag till fredag så det blir 45h i veckan och min fråga min rast och måltid är inräknad i min lön? Och har jag rättigheten att jobba 4,5 dagar i veckan istället för 5 heldagar? Kommer inte riktigt överäns med min arbetsgivare då han påstår att han har rätt och jag inte ska egentligen jobba 4,5 utan varje dag Mvh kadija
Labiba Daoudi |Hej Kadija,Och tack för Ditt mail. I ditt fall gäller arbetstidslagen 1982:673, vänligen se https://lagen.nu/1982:673. Om jag förstått dig rätt, så undrar du om dina lunchraster, övriga raster samt måltider är inräknade i din lön. Avseende raster är detta reglerat i lag, och specifikt i 15§ 3 st. i arbetstidslagen att en arbetsgivare inte får utföra arbete i mer än 5 timmar i följd. Lagen reglerar inte hur länge rasten ska vara, men den ska inte understiga 30 minuter. Avseende lunchraster, inräknas detta inte in i arbetstiden, vilket betyder att man inte får lön för detta. I vissa fall, kan rasten bytas ut mot måltidsuppehåll, vilket innebär att man under sin rast inte får lämna arbetsplatsen. Detta betyder att det räknas in i arbetstiden och arbetstagaren har rätt till lön under måltidsuppehållet. I vissa fall får man betalt för lunchraster, men detta ska regleras i kollektivavtalet. Avseende kortare pauser och kaffepauser, exempelvis 5 minuter per timme, är dessa betalda.Frågan avseende måltider, är svårt att förutse. Detta ska regleras i anställningsavtalet eller i kollektivavtalet. Jag hänvisar dig därmed att se Ditt anställningsavtal/kollektivavtal. Övriga funderingar, vänligen se arbetsmiljöverkets hemsida.Arbetstiderna ska vara fastställda i anställningsavtalet, enligt 6§ c i lag (1982:80) om anställningsskydd, vänligen se https://lagen.nu/1982:80. I det fall, din arbetsgivare ändrar sig avseende arbetsveckan (dvs. från 4,5 till 5) ska denne lämna skriftlig information till Dig inom 1 månad, enligt 6§ c punkt 5 och 6§ e i lag (1982:80) om anställningsskydd.Hoppas att du finner svaren vägledande.Med vänliga hälsningar,Labiba Daoudi

Förläggning av rast

2013-11-28 i Rast
FRÅGA |Hej. Vägarbetstidslagen säger att rast skall ske efter senast 6 timmar. Kan delas upp i 15 minuters intervaller. Om det inte inverkar på arbetets göranden. Vem bestämmer när rast skall ske? Har chauffören rätt att avgöra när han kan ta rast, eller kan arbetsgivaren enväldigt bestämma när rast skall ske? (Rasten är inte schemalagd.)
Oskar Holmer |Hej och tack för din fråga! I lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete (Vägarbetstidslagen) finns bestämmelser om rast i 18 §. Arbete får aldrig utföras längre tid än sex timmar i följd utan rast. Rastens längd är beroende på arbetstidens längd och rasten får, som du nämner, delas upp på flera perioder om minst 15 minuter vardera. I Vägarbetstidslagen framkommer det inte om det är arbetsgivaren eller den anställde som avgör när rast ska äga rum. Den allmänna arbetsrättsliga utgångspunkten är dock att det är arbetsgivaren som ensidigt har rätt att fritt leda och fördela arbetet, arbetsgivaren har en arbetsledningsrätt. Den är en grundläggande arbetsrättslig princip. Enligt ett flertal avgöranden från Arbetsdomstolen omfattar arbetsledningsrätten även rätten för arbetsgivaren att bestämma när raster ska infalla. Om din arbetsgivare har kollektivavtal kan det finnas andra bestämmelser om rast i det avtalet. Jag ber dig också kontrollera ditt anställningsavtal för att se om det finns några bestämmelser om rast finns där. Annars har arbetsgivaren en ensidig rätt att bestämma över rasternas förläggning, förutsatt att Vägarbetstidslagen följs. Om din arbetsgivare väljer att inte bestämma när rasterna ska infalla är det upp till dig som anställd. Det är viktigt med rast så se alltid till att lagen följs. Se lagen https://lagen.nu/2005:395 och avgörandena AD 1960 nr 20, AD 1968 nr 9 och AD 1979 nr 66 för mer information. Vänligen,

Arbetsmiljö och raster

2012-02-22 i Rast
FRÅGA |Hej! Min fråga som jag vill ställa gäller om mitt jobb. Jag jobbar som undersköterska och har fått nyligen en tillsvidare anställning. Situationen på mitt jobb har blivit oförklarigt svårt. Det så här att man hinner knappast till frukost eller kvällsmat,därför att tiderna på jobbet hos de brukaren ligger så tät på varandra.Arbetet som jag måste genomföra har hela tiden som ett stort spring och man är så helt utstressad.Alla arbetskamarater och jag själv skickas hela tiden till nya grupper och omplaceras utan att kunna ha sin åsikt.Jag får gå över till en ny grupp som kallas pool gruppen,därifrån kommer de skicka på morgonen vart som helst..utan att veta eller ha aning om vart.Översta chefen har förklarad att vi blir sckikad långt ifrån vårt eget området.Och de sa att det upp till oss om vi kommer hitta de adresser till våra patienter som bor ute i totalt olika områderna.Jag blir sjuk bara om tanken att om vi har ett papper med morgon arbetet i handen och nyckalar till våra brukareni väskan och hitta adress efter adress som man bara skickas till och tiderna som ligger så tät med varanadra då undrar jag hur kan det gå till på detta sätt?? När man klagar till chefen och säger att det blir ju omöjligt då är de tysta och säger..Örebro kommun håller på spara så vi har inga stora möijligheter heller att kunna ta in mera folk. Men frågan är varför hålla på och omplacera folk överhuvudtaget och ge omöijliga arbetsuppgifter och springa med en kurrande mage utan att nån frågar hur kan det allt gå till.jag hinner inte ens med mina arbetskamarater in till kontoret att äta kvällsmat utan sitta in i en stol ute mitt i korridoren..och när vi har sgat detta då sa chefen att ni kan ju ta rast klockan 21.00 tiden innan ni slutar..jag undrar hur tänker man? är det någon som bryr sig längre? Jag frågar bara vad kan man ha för rättigheter? För att jag känner mig att det behövs inte mycket mera för att jag kommer och säger upp mig själv...väldigt snart, om det inte kommer ske nya ändrigar att kunna förbättra våra situationen på arbetsplats här. Vi är undersköterskor men blir behandlats som hundar i koppel. Det är helt sjukt..jag önskar bara att någon skulle bara se hur vi jobbar. Kan ni hjälpa någon i detta här fallet, SNÄLLA!
Sofia Linder |Hej. Det låter verkligen inte som en trevlig arbetsmiljö. Att ha en bra arbetsmiljö är otroligt viktigt för både fysiskt och psykiskt välmående. Det finns lagar som reglerar de problem du beskriver ovan. Bland annat finns arbetsmiljölagen (AML) och Arbetstidslagen(ATL). I AML stadgas till exempel att arbetsmiljön skall vara tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur och den sociala och tekniska utvecklingen i samhället samt att teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll skall utformas så att arbetstagaren inte utsätts för fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa eller olycksfall (2 kapitlet 1 § 1 och 4 st.). Vidare finns det regler i ATL om att man måste få rast och att rasterna skall förläggas så, att arbetstagarna inte utför arbete mer än fem timmar i följd. Rasternas antal, längd och förläggning skall vara tillfredsställande med hänsyn till arbetsförhållandena (15 § 3 st.). Med rast menas ett avbrott då du inte är skyldig att vara kvar på din arbetsplats (15 § 1 st.). Dessa raster kan bytas mot måltidsuppehåll om det är nödvändigt (16 §) och så är ofta fallet inom vården under kvällstid. Att en rast byts mot måltidsuppehåll innebär att du skall ha tid att äta men att du fortfarande är skyldig att vara på arbetet och exempelvis svara i telefon eller på larm. Till skillnad från rast har du rätt till lön under måltidsuppehåll. Det kan även finnas regler i eventuella kollektivavtal. Er situation låter ohållbar. Eftersom du redan vänt dig till din arbetsgivare är mitt råd till dig att ta kontakt med ditt fackförbund. Det borde finnas ett ombud på din arbetsplats som du kan ta kontakt med. De är experter och kan hjälpa dig att gå vidare i kampen om bättre arbetsförhållanden. Lycka till! (Länk till arbetsmiljölagen: https://lagen.nu/1977:1160) (Länk till arbetstidslagen: https://lagen.nu/1982:673) Vänliga hälsningar, Sofia Linder

Dygnsvila och rast

2015-10-29 i Rast
FRÅGA |Får man jobba 10,5 timmar i sträck utan möjlighet till rast inom vården? Samt får man schemalägga apt möten för nattpersonalen och därmed bryta deras viloperiod mellan arbetspassen?
|Hej,Tack för att Du vänder Dig till oss på Lawline med Din fråga. Frågor gällande arbetstid och rast regleras i arbetstidslagen (1982:673) och i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG. Direktivet är inte direkt tillämpligt utan Sverige har istället en skyldighet att anpassa sin lagstiftningen i enlighet med direktivet. Jag kommer nedan svara på Dina två frågor i tur och ordning och avsluta med en sammanfattning.Gällande Din fråga om rast så har Du rätt till rast var femte timma, 15 § arbetstidslagen. Raster får dock bytas ut mot måltidsuppehåll om det är nödvändigt med hänsyn till sjukdom, annan av arbetsgivaren oförutsägbar händelse eller med hänsyn till arbetsförhållandena, 16 § arbetstidslagen. Avvikelse från 15 § får dock göras genom kollektivavtal, 3 § arbetstidslagen. I kollektivavtal kan även stadga att arbetstagaren ska ha måltidsuppehåll istället för rast. Avvikelserna får dock inte innebära mindre förmånliga villkor än vad som framgår av ovan nämnda direktiv. I artikel 4 i direktivet framgår att medlemsstaterna ska vidta åtgärder som är nödvändiga för att se till att arbetstagarna får en rast om arbetsdagen är längre än sex timmar. Enligt artikel 18 får även undantag från detta göras genom kollektivavtal. I sådant fall måste kompensationsledighet beviljas den berörda arbetstagaren eller om detta inte är möjligt, av objektiva skäl, lämpligt skydd ges.Gällande Din fråga om nattpersonals viloperiod mellan arbetspassen så har alla arbetstagare, oavsett nattpersonal eller ej, rätt till s.k. dygnsvila. Enligt 13 § arbetstidslagen ska alla arbetstagare ha minst 11 timmars dygnsvila. Med dygnsvila avses en sammanhängande ledighet under ett dygn. Avvikelse från detta får tillfälligt göras om det föranletts pga. något som inte kunnat förutses av arbetsgivaren. Kompensationsledighet ska då ges. Även i detta fall får avvikelser göras genom kollektivavtal, 3 § arbetstidslagen. Dock föreskrivs här, precis som i frågan ovan, att det inte får medföra mindre förmånliga villkor än vad som framgår av ovan nämnda direktiv. Dygnsvila regleras i artikel 3 i direktivet som stadgar att arbetstagaren ska ges 11 timmars vila under ett dygn (dvs. artikeln säger detsamma som arbetstidslagen), men även här får undantag göras genom kollektivavtal under förutsättning att kompensationsledighet eller lämpligt skydd ges (se ovan).Ovan har en mängd bestämmelser nämnts men jag hoppas att Du inte finner det allt för svårt att förstå. Sammanfattningsvis kan följande sägas:Raster: Du har rätt till rast var femte timma. Raster får dock bytas ut mot måltidsuppehåll. Kollektivavtal kan reglera att Du inte har rätt till rast var femte timme. Dock måste dessa avvikelser överensstämma med kraven i direktivet vilket stadgar att arbetstagarna ska ha en rast om arbetsdagen är längre än sex timmar. Enligt artikel 18 får även undantag från detta göras genom kollektivavtal. I sådant fall måste kompensationsledighet eller lämpligt skydd ges. Slutsats: Du har rätt till rast, eller i vissa fall måltidsuppehåll, om Du arbetar 10,5 timma i sträck. Undantag kan göras i kollektivavtal men då ska kompensationsledighet eller lämpligt skydd ges.Nattpersonals viloperiod: Nattpersonal har rätt till 11 timmars dygnsvila. Avvikelse från detta får tillfälligt göras om det föranletts pga. något som inte kunnat förutses av arbetsgivaren. Kompensationsledighet ska då ges. Även i detta fall får avvikelser göras genom kollektivavtal, dock inte så att det leder till mindre förmånliga villkor än vad som framgår av ovan nämnda direktiv. Direktivet stadgar 11 timmars dygnsvila precis som arbetstidslagen, men även här får undantag göras genom kollektivavtal. Då ska kompensationsledighet eller lämpligt skydd ges.Du finner arbetstidslagen här och direktivet här.Jag hoppas att Du har fått svar på Din fråga.Med vänlig hälsning,

Rastschema - Förläggning av arbetstid

2013-12-21 i Rast
FRÅGA |Hejsan! Jag har en fråga ang min sambos arbete. Han jobbar i en livsmedelsaffär på 80 % ca, även hans 4 andra medarbetare jobbar ungefärligt lika mycket och några jobbar 100%. Till saken: De har fram tills nu haft fria raster att ta ut - allt mellan 30-60 minuter beroende på dagar osv. Han och flera därtill har då valt att dela upp sina raster och skött detta sinsemellan. Nu har någon annan anställd klagat på att folk tar raster när de vill och att det inte borde vara okej. Chefen har då i sin tur satt upp ett rastschema men inte för alla i personalen utan bara för fyra stycken. Nu måste min sambo plus de andra tre äta sin frukost och lunch på tider som för dem inte är rimliga. Jag tycker detta låter helknasigt men jag skulle gärna vilja veta mer om detta. Borde inte då alla anställda iallafall ha ett rastschema? Tänker främst på detta med att ge några sämre förutsättningar än andra. Mvh/ Sofia
Matilda Hellström |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline! Arbetstidens förläggning ingår i arbetsgivarens arbetsledningsbefogenheter. Det innebär att arbetsgivaren ensidigt kan ändra hur arbetstiden ska organiseras och denna befogenhet ändras inte av att arbetsgivaren under lång tid iakttagit viss arbetstidsförläggning. Den lagreglering som finns består av 15 § arbetstidslagen som säger att rasterna ska förläggas så att arbetstagarna inte utför arbete mer än fem timmar i följd. Om rasterna är reglerade i kollektivavtal eller arbetstagarens individuella anställningsavtal måste arbetsgivaren följa detta, men annars kan arbetsgivaren bestämma över arbetstagarnas raster som hen önskar så länge hen håller sig inom ramen för arbetstidslagen. Om det är reglerat i avtal gör arbetsgivaren sig skyldig till avtalsbrott om hen bryter mot detta.

Rätt till rast - arbete i butik

2013-04-29 i Rast
FRÅGA |Hej, Jag har en fråga angående raster på arbetsplats. Jag har hört att det är lag på att man ska ha 30 minuters rast efter 5 arbetade timmar. På min arbetsplats får vi ingen rast. Jag jobbar i butik och ibland kan man behöva jobba i 12 timmar i sträck utan rast, oftast arbetar man ensam. Därför finns ingen som byter av så att man kan få rast. Jag undrar om detta är lagligt? Och om det inte är det, kan man göra något åt situationen? Tack på förhand.
|Hej och tack för din fråga. Av arbetstidslagen framgår att arbetstagare har rätt till rast och att dessa raster planeras så att du inte behöver arbeta mer än fem timmar i följd. En rast innebär i normalfallet att du inte har skyldighet att vara på din arbetsplats. Rasterna kan dock ersättas av sk. måltidsuppehåll, dessa ska ge dig en möjlighet att äta trots att du har en skyldighet att vara på arbetsplatsen samt arbeta vid behov, du är givetvis berättigad till lön under ditt måltidsuppehåll. Av lagen framgår dessutom rasternas antal, längd och förläggning skall vara tillfredsställande med hänsyn till arbetsförhållandena - något som givetvis inte är uppfyllt om du tvingas arbeta i 12 timmar i sträck utan rast. Det enklaste vore att tala med din arbetsgivare. Är denne inte medgörlig bör du kontakta facket (även om du inte är medlem i facket själv så finns det hjälp att få). Jag rekommenderar dig att läsa tidigare svar från lawline där frågan har behandlats (ex http://lawline.se/answers/13328)Arbetstidslagen hittar du här: https://lagen.nu/1982:673Vänligen, 

Arbetstid,

2009-11-30 i Rast
FRÅGA |Hej! Jag arbetar på ett jobb där man enligt arbetsgivaren har rätt till 15 min rast på förmiddagen, 1 timmes lunch och sen 15 min rast på eftermiddagen. Det jag då undrar är följande: finns det någon lag eller liknande som säger hur länge man får jobba innan man måste ha 15 min rast? Med lunch vet jag att man måste jobba minst 3 timmar samt högst 5 timmar. Men vad gäller med 15 min rasterna? Har läst någonstans att man egentligen inte måste ha dessa 15 min raster, enligt lag, utan att det är upp till arbetsgivaren att bestämma.Tacksam för svar! :)
Hanna Rehn |Hej, Arbetstidens förläggning regleras i arbetstidslagen (ATL) 12 – 18§§. ATL hittar du https://lagen.nu/1982:673 Med rast i ATL:s mening avses avbrott i den dagliga arbetstiden under vilka arbetstagarna inte är skyldiga att stanna kvar på arbetsstället (15 § ATL). Dessa raster skall förläggas så att arbetstagarna inte utför arbete i mer än 5 timmar i följd. Vidare anges att rasternas längd, antal och förläggning skall vara tillfredsställande med hänsyn till arbetsförhållandena, detta torde alltså bero på vilken slags arbete det handlar om. Rasterna kan i vissa fall bytas ut mot s.k måltidsuppehåll (16 § ATL) och annat kan också regleras i kollektivavtal. Man skiljer i ATL på raster och pauser. Arbetsgivaren skall ordna arbetet så att arbetstagarna kan ta de pauser som behövs utöver rasterna (17 § ATL). Vad som ”behövs” i form av pauser torde också det bero på vilken slags arbete det handlar om. Dessa raster räknas in i arbetstiden. 15-minuters-rasterna som du frågar om utgör alltså sådana pauser och det är upp till arbetsgivaren att förlägga dessa som denne finner att det behövs, rimligtvis någon på förmiddagen och någon på eftermiddagen.Med vänlig hälsning