Kan en sjuksköterska hållas ansvarig för fel i tjänsten?

2020-12-03 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Tjänstemannaansvaret verkar vara helt borta. Hur anmäler jag en sjuksköterska som gett fel dos av ett läkemedel som resulterade i att patienten dog. Patienten överlevde tack vare hjärt lungräddning.Ärendet blev lex maria men organisationen fick på sig åtgärder för att det inte skulle hända igen. Så sköterskan har inget egenansvar trots legitimation. Sköterskan medgav efter det inträffade att hon inte visste vad eller hur hon skulle ge injektionen. Nu har hon fått till sig att det är enhetschefens fel med inte bra introduktion rutiner med mera så hon anklagar chefen. Så när Palme tog bort tjänstemannaansvaret är det fritt fram att ge fel behandling trots att du har en legitimation? Visste allmänheten det så kan de inte lita på sjukvård med mera.Som sagt så vill jag bara veta hur gå till väga så det får konsekvens för den som dödade patienten.
Elise Sohlberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lex Maria-anmälan:När vårdgivaren tar emot en rapport om en händelse som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada ska det rapporterade utredas. Syftet med utredningen ska vara att så långt som möjligt klarlägga händelseförloppet och vilka faktorer som påverkat det, samt ge underlag för beslut om åtgärder som ska ha till ändamål att hindra att liknande händelser inträffar på nytt, eller att begränsa effekterna av sådana händelser om de inte helt går att förhindra.Om vårdgivaren i sin utredning kommer fram till att vårdskadan är allvarlig eller att det funnits risk för allvarlig vårdskada, ska vårdgivaren snarast anmäla detta till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genom en så kallad lex Maria-anmälan. IVO ska ta del av vårdgivarens utredning och slutsatser beträffande händelseförlopp, möjliga orsaker och åtgärdsbehov. Om vårdgivarens slutsatser framstår som rimliga och det inte finns några särskilda omständigheter avslutar IVO ärendet. IVO prickar i regel inte enskilda personer under en lex Maria-utredning utan ger en generell bedömning av vårdenheten. Om IVO:s utredning kräver det gör dock IVO en anmälan till hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN). HSAN kan i sin tur besluta att en legitimerad sjukvårdspersonal får en sanktion såsom en varning eller indragen legitimation.Kan den enskilda sjuksköterskan hållas ansvarig?Rent teoretiskt kan en enskild läkare eller sjuksköterska hållas personligen ansvarig för felmedicinering. Åtminstone på ett straffrättsligt plan. Om en enskild anställd i vården exempelvis uppsåtligen felinjicerar eller överdoserar så kan det bli fråga om mord, dråp eller misshandel – beroende på vilken effekt felmedicineringen får. Det krävs dock en medvetenhet för att ett sådant uppsåt ska bli aktuellt. I ditt fall skulle misshandel (3 kap. 5 § Brottsbalken) bli aktuellt eftersom patienten överlevde.I det medialt uppmärksammade målet mot en narkosläkare på Astrid Lindgrens barnsjukhus, den så kallade "Barnläkaren", åtalades kvinnan för dråp. Åklagaren menade att kvinnan medvetet avslutat ett svårt sjukt spädbarns liv. Åtalet ogillades dock eftersom tingsrätten inte ansåg det bevisat att barnet ens blivit förgiftat och än mindre att den åtalade läkaren varit kopplad till barnets död.Vad fallet säger oss är dock att en enskild läkare eller sköterska kan åtalas för fel i tjänsten. En vårdanställd kan också teoretiskt dömas för vållande till kroppsskada (3 kap. 8 § Brottsbalken) om handlandet inte var uppsåtligt. Det krävs dock i regel grov oaktsamhet för att detta ska bli fallet.Kan sjuksköterskan bli skadeståndsskyldig?När det kommer till skadestånd är möjligheterna att hålla en enskild person ansvarig mycket små i svensk rätt. I Sverige har arbetsgivaren nämligen ett så kallat principalansvar för sina anställda. Detta innebär att om den anställde begår fel i tjänsten som skadar någon annan (en patient, i detta fall) så är det arbetsgivaren som är ansvarig (3 kap. 1 § Skadeståndslagen). Detta gäller inom alla branscher.I vissa sällsynta fall kan det hända att arbetsgivaren kan "regressa" skadeståndsanspråket mot den enskilde arbetstagaren, det vill säga stämma arbetstagaren på motsvarande belopp. Det krävs dock att den anställde ska ha begått grova misstag för att något sådant ska bli möjligt.Gällande skador på patienter finns dessutom en patientskadelag som anger att vårdgivare måste ha en patientskadeförsäkring. På så vis blir det i slutändan ett försäkringsbolag som täcker ersättning för patientskador.Sammanfattning och handlingsplan:Sammanfattningsvis kan lex Maria-anmälan leda till att IVO prickar eller kritiserar vårdenheten. IVO kan också göra en anmälan till HSAN som kan besluta om indragen legitimation eller andra sanktioner för sjuksköterskan. Rent teoretiskt är det möjligt att polisanmäla sjuksköterskan för misshandel eller vållande till kroppsskada beroende på uppsåtet. Att sjuksköterskan hade uppsåt till att ge fel dos är dock inte troligt och det skulle vara väldigt svårt att bevisa. För att sjuksköterskan ska dömas för vållande till kroppsskada krävs i regel grov oaktsamhet och även här kan det därför vara svårt att vinna framgång med en polisanmälan. Sjuksköterskan kan inte heller bli skadeståndsansvarig eftersom principalansvaret innebär att arbetsgivaren är ansvarig för sina anställda. Det är alltså möjligt att polisanmäla en enskild sjuksköterska för brott. Det kan dock vara svårt att i domstol bevisa att sjuksköterskan agerat uppsåtligt eller grovt oaktsamt. Har du fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt via någon av våra tjänster. Önskar du ytterligare hjälp med ditt ärende eller vill ha stöd och råd från någon av Lawlines professionella jurister kan du kontakta mig för ändamålet på elise.sohlberg@lawline.se.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Kan det vara brottsligt att medvetet smitta någon med en sjukdom?

2020-11-30 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Är det brottsligt att hosta oprovocerat och medvetet på någon om syftet är att ge de COVID 19? Eller att göra det på någon för att denna ser asiatisk ut?
Emma Liberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om spridande av sjukdomar hittas i smittskyddslagen och regler om brott hittats i brottsbalken. I mitt svar kommer jag först gå igenom vilka skyldigheter en person har att förebygga smittspridning enligt smittskyddslagen, för att sedan gå vidare till frågan om det är brottsligt att hosta på någon med syfte att ge den Covid-19.Skyldigheter enligt smittskyddslagenVarje person har en skyldighet att förebygga smittspridning. En person är skyldig att vara uppmärksam och att vidta rimliga försiktighetsåtgärder för att medverka till att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar (2 kap 1 § smittskyddslagen). Om man vet eller tror att man är smittad av någon sjukdom måste man vidta åtgärder för att skydda andra från att smittas (2 kap 2 § smittskyddslagen). Dessutom har den som tror sig vara smittad en skyldighet att varna andra personer som han eller hon kommer i kontakt med som kan riskera att smittas (2 kap 2 § smittskyddslagen).Varje person har alltså dessa skyldigheter enligt lag.Kan det vara brottsligt att hosta på någon med syfte att ge den Covid-19?Den som bryter mot de skyldigheter som gäller enligt smittskyddslagen kan begå brott. Det är flera brott som kan vara aktuella. För det första kan den som medvetet smittar en person med en sjukdom dömas för misshandel (3 kap 5 § brottsbalken). Till och med grov misshandel kan vara aktuellt i vissa fall (3 kap 6 § brottsbalken).Det finns slutligen ett brott som heter spridande av gift eller smitta som bland annat fångar in situationer där någon utsätter andra människor för allvarlig fara för liv eller hälsa (13 kap 7 § brottsbalken).Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Brottsrubricering vid kungamord

2020-11-29 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Om någon skulle få för sig att mörda kungen och lyckas med det, kommer det att rubriceras som mord då eller som ännu allvarligare brott, eftersom kungen har särskild ställning i Sverige? Vilka brott aktualiseras då?
Maja Fagerholm |Hej!Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill ha svar på vilken brottsrubriceringen blir om någon skulle mörda kungen. Den aktuella lagen är Brottsbalken (1967:700) (BrB). Mord är det grövsta och allvarligaste av våldsbrotten och regleras i 3 kap 1 § BrB. Om någon skulle ta livet av en person i enlighet med vad som står bestämmelsen riskerar denne att få sitta i fängelse på livstid. Brottsrubriceringen blir densamma oavsett om någon skulle mörda kungen eller någon annan person i och med att brottet är det allvarligaste i kategorin våldsbrott. Däremot kan ett mord på kungen påverka bedömningen för vilken påföljd som ska utdömas (18 kap 2 § BrB). Detta innebär att om kungen dödas så beaktas det i straffmätningen som en försvårande omständighet. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Är uppmaning till självmord kriminaliserat?

2020-11-26 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Hej , räknas uppmaning till självmord som ett brott?( ex man som skrivit i sms att man är så dålig mamma och borde begå självmord ) trots vetenskapen om att personen i fråga har haft djupa depressiva perioder pga. misshandel psykiskt och ekonomiskt .enstaka fysisk misshandel under lång äktenskap som barn också bevittnad hemma. hur kommer det sig det blir inga åtal trots sms bevis och läkare intyg för det?förundersökning om grov kvinnofrids kränkningar lades ner pga. bristande stöd bevis . man har valt att tro på ord från misstänkte än all bild och sms samt myndigheters dokumentationer om psykiskt och fysiskt misshandel under lång tid.
Atefa Jafary |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta ifall uppmaning till självmord är kriminaliserad. Självmord är inte belagt med straff. Därför går det inte att döma en person till ansvar för brott om hen främjar annans självmord. Detta gäller dock inte ifall den som begår självmord inte kan anses ha tillräckligt mognad för att fatta ett sådant beslut eller inte gör det helt frivilligt. Denna omständighet kan främst bli aktuellt ifall den som begår självmord på grund av psykisk störning eller ringa ålder inte klart förstår vad hen gör. Det är då möjligt att döma den medverkande såsom gärningsman till uppsåtligt dödande såsom mord (3 kap. 1 § Brottsbalken (BrB)) eller dråp (3 kap. 2 § BrB) alternativt till ouppsåtligt dödande till vållande till annans död (3 kap. 7 § BrB). Svaret på din fråga blir sammanfattningsvis att det inte är kriminaliserad att uppmana någon till att begå självmord under förutsättning att uppmaningen riktar sig till en själsligt mogen person. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan en coronasmittad person dömas för vållande till annans död om den har spottat på en person som sedan avlider?

2020-11-30 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Ett fall nyligen där en coronasmittad person spottade en annan kvinna, som arbetade på en snabbmatsrestaurang, i ansiktet leder till min fråga. Kan det bli någon påföljd, förutom misshandelsåtal, om kvinnan avlider pga Covid19? Vållande till annans död eller likn.?
Erica Rinaldo |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Brottet vållande till annans död innebär att en person genom oaktsamhet orsakar annans död (Brottsbalken 3 kap. 7 §). Rekvisiten är: (1) att personen varit oaktsam och (2) att den oaktsamma gärningen har lett till en persons död. Med oaktsamhet menas att en person gör något utan att ta tillbörlig hänsyn till de risker som kan uppstå. Det som är intressant i detta fall är frågan om det har funnits goda skäl för gärningsmannen att beakta risken med sin gärning. Om gärningsmannen inte hade anledning att misstänka att den vid tiden för gärningen var smittad av Covid-19 har jag svårt att tro att en domstol skulle anse att gärningsmannen har tagit ett otillåtet risktagande. Om situationen hade varit omvänd, och gärningsmannen har misstänkt att den bär på viruset, kan bedömningen bli annorlunda. Det som är viktigt att förstå när man talar om oaktsamhet är som sagt att gärningsmannen vid någon tid under gärningen måste ha haft goda skäl att anta att gärningen medför en viss risk.Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Är det brottsligt att gå till jobbet om man misstänker att man är smittad av Covid-19?

2020-11-30 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Jag jobbar i en livsmedelsbutik med flera anställda. För nästan 2veckor sedan hade vår butikschef misstankar om att han fått Covid men fortsatte ändå att komma till jobbet, i början av den kommande veckan fick han positivt testresultat medan han var i butiken och jobbade, han lämnade arbetsplatsen direkt när han såg testresultatet. Chefen hade enbart informerat någon enstaka person men vägrade informera resten av personalen om sina misstankar gällande Covid och fortsatte alltså att komma till jobbet tills han fick det positiva resultatet (PÅ JOBBET!). Sen dess har han velat tysta ner personal, 2 medarbetare blev smittade, han utsatte resten av oss och kunder för potentiell smitta samt satte oro i arbetarna. Mindre än en vecka senare efter det positiva resultatet är han tillbaka på jobbet.Anses detta vara ett brott mot smittskyddslagen? Finns det något vi som personal jan göra åt detta och vem vänder vi oss till då?Hjälp oss snälla med lite vägledning, tack på förhand!Förtvivlad personal
Erica Rinaldo |Hej tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kan man göra sig skyldig till brott enligt Smittskyddslagen?Till att börja med kan sägas att Covid-19 är att betrakta som en smittsam sjukdom som kan överföras till eller mellan människor och som kan innebära ett allvarligt hot mot människors hälsa (Smittskyddslagen 1 kap. 3 §). Om din chef har haft anledning att misstänka att han är smittad av Covid-19 så är han skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att skydda andra mot smittrisk (Smittskyddslagen 2 kap. 2 §). Folkhälsovårdsmyndighetens allmänna lokala råd kan skilja sig mellan olika län. Något som med säkerhet kan sägas är att gemeneman är skyldig att stanna hemma vid minsta symptom av Covid-19. Smittskyddslagen reglerar inte brott i den mening att en person, som misstänkts vara smittad, kan bli dömd för ett brott. Däremot kan det vara brottsligt sett till Brottsbalkens regler.Framkallande av fara för annan Om någon av grov oaktsamhet utsätter annan för livsfara eller fara för svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom så kan personen dömas för framkallande av fara för annan (Brottsbalken 3 kap. 9 §). Det intressanta att utreda i detta fall är om din arbetsgivares handling har inneburit en fara för annan. När man talar om "fara" menar man att det ska finnas en konkret fara. Det betyder att det i det konkreta fallet måste ha varit möjligt och sannolikt att gärningen skulle leda till en viss effekt. För att man ska anse att en konkret fara har förelegat finns det inte något krav på att någon ska ha lidit skada av den uppkomna faran. Det spelar på så vis inte någon roll om någon blev smittad av din arbetsgivare, eftersom den fara som din arbetsgivare har framkallat genom sin gärning är straffbar i sig.Din arbetsgivare har, trots misstankar om att han var smittad av Covid-19, gått till arbetet där han har utsatt sina kollegor och kunder för en påtaglig risk att själva insjukna. Med facit i hand är vi medvetna om att viruset på ett snabbt och enkelt sätt överförs mellan människor, och att människor som befinner sig i en riskgrupp kan avlida till följd av detta. Även fullt friska människor, utan bakomliggande sjukdomshistoria, kan likaså bli sjuka. Vidare sätter brottet inte något krav på att din arbetsgivare ska ha farit med uppsåt. Istället krävs det att din arbetsgivare har agerat grovt oaktsamt. Detta betyder att din arbetsgivare ska ha insett eller haft en berättigad misstanke om att hans handlande kan leda till en viss följd eller att en viss omständighet förelåg. Med andra ord innebär detta att din arbetsgivare antingen ska ha :(1) haft en berättigad misstanke om att han var smittad av Covid-19, eller (2) haft en berättigad misstanke om att andra personer kan insjukna till följd av att han går till jobbet vid misstänkt smitta av Covid-19. Ditt fall är slående likt ett fall från i våras. En kvinna i Örebros län gick till arbetet trots att hon väntade på provsvar för Covid-19. Kvinnan har efter detta blivit åtalad, och åklagaren menar på att kvinnan genom sitt agerande har utsatt sin omgivning för livsfara eller fara för allvarlig sjukdom. Åtalet har än så länge inte lett till någon dom vad jag vet. Det återstår att se hur domstolen resonerar. Sammanfattningsvis kan din arbetsgivares gärning tänkas utgöra en straffbar gärning i form av framkallade av fara för annan (Brottsbalken 3 kap. 9 §).Vad kan du själv göra?Du kan föra saken vidare genom att tala med ett skyddsombud på din arbetsplats som i sin tur kan föra frågan vidare (Arbetsmiljölagen 6 kap. 4 §) eller genom att kontakta polisen på nummer 114 14. Vänligen,

Vållande till annans död vid olycka?

2020-11-29 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |HejOm en person kör på ett barn som avlider av olyckan och det framkommer att föraren inte varit oaktsam, har hållit hastighetsbegränsningen och varit uppmärksam, men inte hunnit bromsa i tid när barnet springer ut på gatan, antar jag att det blir en utredning. Men hur ser straffläget för föraren - kan hen dömas för detta, även om utredningen visar på en ren olyckshändelse?
Arian Shadmehr |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Mitt korta svar på din fråga är att personen i fråga kan komma att dömas för vållande till annans död och/eller vårdslöshet i trafik. Det är däremot en fråga som man bör se över alla omständigheter i fallet och utredningen i detta fall kan därmed inte ge en definitiv utgång i fallet. Jag kommer nedan att utveckla och redogöra för vad som gäller i detta fall. Frågor gällande brott mot liv och hälsa regleras i 3 kap. Brottsbalken (BrB).Frågor gällande trafikbrott regleras i Trafikbrottslagen (TBL).Vad gäller för uppsåt och oaktsamhet vid dödsfall?Till skillnad från mord som kräver uppsåt, 3 kap. 1 § BrB, krävs det att man är oaktsam för att kunna dömas till vållande till annans död, 3 kap. 7 § BrB. Att vara vållande till annans död innebär alltså att man varit oaktsam och för att avgöra om en person varit oaktsam bör man göra en bedömning utifrån fall till fall. Utifrån praxis framstår rekvisitet oaktsam som en handling som personen vidtar som är vårdslös eller oförsiktig. Detta innebär att om en förare till ett fordon - som inte har vidtagit några riskfyllda handlingar eller framfört fordonet på ett vårdslöst sätt – som vid framförandet av fordonet får en plötslig fara uppkommen, exempelvis att en människa plötsligt hoppar framför fordonet och föraren inte kan stanna bilen eller agera eller agerat på något annat vis för att undvika faran kan heller inte dömas för vållande till annans död. Detta innebär att om föraren saknar uppsåt och inte heller är oaktsam kan denne inte dömas till mord eller vållande till annans död. Vad gäller för trafikbrott i samband med dödsfall?Trotts att en förare till ett fordon inte döms för vållande till annans död, kan det däremot bli en fråga om föraren ska dömas för vårdslöshet i trafik, 1 § TBL. Utifrån lagens proposition har lagstiftaren den avsikten att den som är "vårdslös" ska dömas för vårdslöshet i trafik, detta menas att den som gjort sig skyldig till ett medvetet risktagande eller annan allvarlig oaktsamhet ska dömas till vårdslöshet i trafik. Från det straffbara undantas fall där en trafikolycka inträffat på grund av en felbedömning eller tillfällig ouppmärksamhet hos en förare av ett motorfordon, se prop. 1994/ 95:23 s. 57 ff. och 122.SammanfattningOm en förare till ett fordon inte har varit oaktsam eller haft uppsåt till att beröva någon livet, kan denne inte dömas till vållande till annans död, inte heller kan någon som varit orsak till trafikolycka anses skyldig till vårdslöshet i trafik om olyckan inträffat på grund av en felbedömning eller tillfällig ouppmärksamhet. Det finns även praxis som behandlar samma fråga, NJA 2011 s. 349. Bedömningen kan däremot komma att göras annorlunda då det man i alla enskilda fall bör göra en bedömning från fall till fall och det kan visa sig att personen i fråga här kan komma att dömas till vållande till annans död eller vårdslöshet i trafik. Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Åtal gällande vållande till kroppsskada

2020-11-25 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Jag har blivit påkörd av en bil när jag gick på en stor parkeringsplats och fått fraktur i benet. Det började bli mörkt och föraren svängde hastigt vänster in på en parkeringslänga där jag nästan var framme vid de parkerade bilarna. Jag hann inte ens uppfatta bilen. Där han svängde in var där mötande trafik ska köra dvd han skulle ha svängt lite senare gör att köra högertrafik. Polisen skriver i anmälan vållande till kroppsskada. Polis undrar senare om jag vill åtala, bör jag göra det? Min skada kan leda till lång sjukskrivning och vet ej om jag kan fortsätta med mina intressen som träning och ridning
Sophie Amalie Böje |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Frågor om åtal behandlas i Rättegångsbalken, som du hittar här och Brottsbalken som du hittar här.Alla brott hör under allmänt åtal, om de inte är uttryckligen undantagna från det, Rättegångsbalken 20:3. Att ett brott hör under allmänt åtal innebär att en åklagare kan väcka åtal utan att målsäganden behöver samtycka till det. I de allra flesta fall kan därmed inte en målsägande besluta att det inte ska väckas något åtal. Gällande vållande till kroppsskada, om det inte är grovt, kan åklagaren däremot endast väcka åtal om målsäganden, dvs. du, anger brottet till åtal och åtal är påkallat ur allmän synpunkt, BrB 3:12.Samfattningsvis är det upp till dig att väcka talan, då vållande till kroppsskada utgör ett så kallat enskilt åtal, vilket som huvudregel innebär att man som målsägande själv måste väcka talan. Du kan kontakta polisen på 114 14 och anmäla brottet, eller gå in på deras hemsida.Då jag inte vet mer om dina omständigheter är det svårt för mig att säga vad du bör göra. Polis eller åklagare kan i alla fall inte åtala om du inte anmäler brottet själv. Jag rekommenderar dig att kontakta en advokat eller en jurist här på Lawline för att rådgöra om du bör väcka åtal eller inte, utifrån omständigheterna i situationen. Du kan också ringa polisen på 114 14 och se om du kan få råd där. Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor - annars är du varmt välkommen att ställa en ny!Med vänlig hälsning,