Min fru har avlyssnat mig, vad ska jag göra?

2020-10-28 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag upptäckte alldeles nyligen att min fru olovligen avlyssnat på mig i bilen i minst 6 år, olovligen eftersom hon själv inte deltar i samtalen som spelas in eller ens närvarar. Hon gjorde det via en elektronisk apparat, vet inte vad det heter som hon satte fast på backspegeln. Jag har inte gjort så och barnen är för små för att förstå sig på sånt. Men det finns bevis. Sådan apparat följer inte med bilen när man köper den. Vi köpte vår bil 2014 och jag kommer ihåg att det var något skumt på backspegeln redan då, därför säger jag att hon tjuvlyssnat i 6 år.Förutom det utövar hon också psykiskt våld mot mig och våra gemensamma barn, ibland har hon även slagit de. Utifrån hennes språk till mig så misstänker jag att hon även olovligen avlyssnar oss här hemma också, men det är inget som hon erkänner trots flera försök till dialog. Jag undrar därför vilken väg ni tycker jag borde välja härnäst. Jag vill i alla fall kalla hit polisen så de kan undersöka ifall hon avlyssnar på oss hemma, men jag vet inte om man behöver polisanmäla min fru först för att de ska komma hit eller kan jag kalla hit de oavsett? Ifall polisen hittar avlyssnande apparater hemma, kommer de att själva polisanmäla saken oavsett om jag säger det eller inte?Vilka brott kan ni bedöma här att hon gjort sig skyldig till?
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att gå igenom vilka brott din fru kan ha begått enligt din beskrivning, och därefter ge råd om vad du kan göra nu. Vilka brott kan din fru ha begått? Olovlig avlyssningOlovlig avlyssning regleras i 4 kap 9 a § Brottsbalken (här). Olovlig avlyssning innebär att man olovligen (dvs. utan tillåtelse) med tekniskt hjälpmedel för återgivning av ljud i hemlighet avlyssnar eller upptar tal i enrum, samtal mellan andra eller förhandlingar vid sammanträde eller annan sammankomst, vartill allmänheten inte äger tillträde och som han själv inte deltar i eller som han obehörigen berett sig tillträde till.Lagrummet gäller om man avlyssnar eller spelar in ett samtal med hjälp av något tekniskt hjälpmedel, så att exempelvis åka buss och tjuvlyssna på vad andra passagerare säger omfattas inte. Det är okej att avlyssna grannens samtal genom att sätta örat till väggen, genom ett glas eller annat icke-tekniskt hjälpmedel. Om man själv deltar i ett samtal är det inte olagligt att spela in samtalet, vilket framgår om man tolkar lagtexten e contrario (motsatsvis), då det står att det är förbjudet att spela in samtal mellan andra som man själv inte deltar i.Om din fru avlyssnar och/eller spelar in dig i bilen och i hemmet när hon själv inte är med och använder ett tekniskt hjälpmedel för detta, så kan hon ha gjort sig skyldig till olovlig avlyssning. Misshandel Misshandel regleras i 3 kap 5 § Brottsbalken (här). Misshandel innebär att man tillfogar en annan människa kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd. Grov fridskränkning Grov fridskränkning regleras i 4 kap 4 a § 1 st Brottsbalken (här). Grov fridskränkning innebär att en person har begått upprepade brottsliga gärningar mot en närstående eller tidigare närstående person. Ett exempel är att om man har misshandlat eller ofredat en närstående upprepade gånger kan det anses vara grov fridskränkning. Om grov fridskränkning begås av en man mot en kvinna som han lever tillsammans med eller har levt tillsammans med, aktualiseras brottet grov kvinnofridskränkning, se 4 kap 4 a § 2 st Brottsbalken (här). Eftersom du skriver att din fru har misshandlat dig och barnen (både psykiskt och fysiskt) vid flera tillfällen kan hon alltså ha gjort sig skyldig till grov fridskränkning. Vad du kan göra nuJag rekommenderar att du snarast kontaktar polisen för vidare rådgivning. Ring 112 om det är ett pågående brott, annars ska du ringa 114 14 för att komma i kontakt med polisen om det inte rör ett pågående brott.Om du har fler frågor kan du även ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00. Vänligen,

Fråga om hemfridsbrott

2020-10-26 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag är 22-årig dotter till en pappa som jag har valt inte ha kontakt med i dagsläget. Han har dock flera saker som tillhör mig och även saker som tillhör mina systrar som inte heller har kontakt med honom i sitt hus som vi inte får tillbaka. Jag har tidigare bott i detta hus och har kvar en nyckel som han inte har bett om att få tillbaka, har dock inte bott i huset sen 2017. Om jag går in i huset med denna nyckel och hämtar mina och mina systrars personliga ägodelar från vår barndom, kan jag då bli dömd för något brott?
Robin Forslöv |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Av (4 kap. 6 § första stycket brottsbalken) följer att den som olovligen intränger eller kvarstannar där annan har sin bostad, vare sig rum, hus, gård eller fartyg, dömes för hemfridsbrott till böter. Enligt (4 kap. 11 § brottsbalken) gäller att då hemfridsbrott inte är att klassificera som grovt får brottet åtalas endast om målsäganden (din pappa) anger brottet till åtal eller om åtal är påkallat från allmän synpunkt.Med tanke på att du fortfarande har kvar nyckeln till huset tyder det på att din pappa fortfarande välkomnar dig hem till honom. Annars hade han förmodligen krävt tillbaka nyckeln. Samtidigt finns naturligtvis en liten risk för att du begår hemfridsbrott. Jag har dock svårt att se att en åklagare skulle åtala dig för hemfridsbrott med tanke på att det är din pappas hus som du dessutom har kvar nyckeln till. Om din relation till din pappa är dålig kanske någon släkting till dig kan kontakta honom och fråga om det går för sig att han eller hon hämtar sakerna som tillhör dig och dina systrar.Hoppas du fick svar på din fråga!

Kan en knuff räknas som ofredande?

2020-10-20 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Kan detta betecknas som ofredande?Jag är ledare inom ungdomsidrott och blev av en annan ledare snarare puttad än knuffad, hen satte sin hand i min mage och puttade mig bakåt för att jag klev in i en, enligt hen, upprättad sfär. Det som egentligen hände var att jag la mig i ett samtal för att stötta och försvara en 13-åring som höll på att bli tvingad/övertalad att delta mot sin vilja. Handlingen var helt klart att beteckna som avsiktligt kränkande, hen ville markera sin överlägsenhet. Även om det var en bagatellartad handling så blev jag otroligt perplex över denna oönskade fysisk kontakt, det var tydligt att handlingen var avsiktligt kränkande. Till saken hör kanske att den andra ledaren utsatt andra för samma sak tidigare. Är det att beteckna som ofredande? jag kommer inte polisanmäla, men det är lättare att ta ledarens olämplighet vidare inom föreningen om jag kan åberopa att händelsen är en överträdelse.Tack på förhand!
Line Skaugrud Landevik |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För att kunna besvara din fråga kommer jag använda mig av brottsbalkens (nedan förkortad BrB) bestämmelser. Jag kommer inleda med att gå igenom vad ofredande är för brott och vilka handlingar som kan räknas till ofredande.Allmänt om brottet ofredandeDen som fysiskt antastar någon eller utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande döms, om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt, för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år (4 kap. 7 § BrB).Det första som kan bedömas som ofredande är fysiskt antastande. Under denna kategori räknas att knuffa eller hålla fast någon samt rycka eller slita i någons kläder till en sådan nivå att det inte kan vara fråga om misshandel. Det krävs vidare att det fysiska antastandet ska ha varit ägnat att innebära en kännbar fridskränkning. Ett exempel på ett fall som inte bedömdes utgöra en sådan kännbar fridskränkning att ansvar för ofredande skulle dömas ut var NJA 2018 s. 443. I fallet bedömdes en vuxen mans beröring av en 15-årig flickas smalben vid två tillfällen under någon minuts tid i mannens bostad, i förening med uttalanden om att det var mysigt att hon var där, inte utgöra straffansvar. Detta trots att flickan upplevde beröringarna som obehagliga.Den person som fysiskt antastar en annan måste vara medveten om att det den gör är fel. Ett tydligt exempel på vad som menas härvid är att en person som genom att spela hög musik, anses störa sina grannar först från den tidpunkt då grannarna påtalat för denne att dess handlande är störande.Vidare måste gärningen innebära en kännbar fridskränkning. Det innebär att det förutsätts att den har uppfattats av den angripne vid gärningstillfället.Vad som kan komma att gälla i ditt fallAv omständigheterna nämner du att du av en annan ledare ska ha blivit knuffad, genom att personen ifråga ska ha satt sin hand i din mage och puttat dig bakåt. Att knuffa någon kan som ovan framhållits bedömas som ofredande.Eftersom personen ifråga ska ha utsatt andra ledare för liknande handlingar, torde det däremot kunna innebära att denne inte kan bedömas ha varit medveten om eller känt till att det denne gör är fel. Har ingen tidigare påtalat för denne att det den gör upplevs som störande eller felaktigt, kan personen inte anses vara medveten om sin felaktighet. Har personen ifråga däremot blivit tillsagd tidigare av andra ledare eller av dig, kan denne bedömas ha varit medveten och således känt till att det denne gör är fel. Först då kan dennes agerande bedömas som ofredande.Händelsen är dock självfallet en överträdelse och ska såklart tas på allvar om det dessutom skett upprepade gånger med andra inblandade personer. Mitt råd är därför att i första hand lyfta din upplevelse av situationen till personen som knuffade dig och markera att beteendet inte är önskvärt. Det är även av vikt att resterande personer som blivit utsatta ska markera och säga ifrån.Jag hoppas ovanstående gav svar på din fundering. Lycka till!Vänligen,

Får en fastighetsmäklare kliva in på en privat grannfastighet och filma denna i marknadsföringssyfte?

2020-10-11 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Får en fastighetsmäklare klivs in på en privat grannfastighet och filma denna i marknadsföringssyfte?Dvs grannfastighet till uppdragsgivaren.
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För att besvara din fråga ska jag redogöra för om man får beträda någon annans tomt samt vad som gäller för videoinspelning på annans tomt. Din fråga regleras i brottsbalk (Brb). Hemfridsbrott 4 kap. 6 § BrbParagrafen har följande lydelse i första stycket: "Den som olovligen intränger eller kvarstannar där annan har sin bostad, vare sig det är rum, hus, gård eller fartyg, dömes för hemfridsbrott till böter." En brottsbestämmelse är uppbyggd av s.k rekvisit, det kan bäst beskrivas som omständigheter som ska föreligga (bevisas) för att vi ska kunna konstatera att ett brott har begåtts. I denna paragrafen kan jag utläsa ca 3 stycken (4 punkten är exempel på vad som avses med bostad). Dessa är att "man ska":olovligenintränga eller kvarstanna där annan har sin bostad oavsett om det är,(rum, hus, gård eller fartyg) Mäklaren riskerar alltså att begå brott om området utgör en bostad och att personen som gör ett intrång eller kvarstannar har berett sig tillträde genom att komma över ett fysiskt (staket, mur etc) eller psykiskt hinder (ex bara för dörren är olåst så kan det fortfarande vara ett intrång). Ofredande enligt 4 kap. 7 § BrbDet kan också utgöra ofredande om personen som bor i fastigheten upptäcker mäklaren medans denna fottar fastigheten inifrån grannens tomt. SlutsatsDet är generellt sett inte olagligt att fotta objekt eller byggnader. De regler som reglerar fotografering tar generellt sikte på då man fottar en annan person i hemlighet eller på ett kränkande sätt (jfr 4 kap. 6a § brb). Däremot kan det vara brottsligt att klampa in i någons trädgård. Hoppas du fick svar på din fråga,MVH

Får en person ta kort på en annan person utan motpartens vilja?

2020-10-28 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Får en berson ta kort på en annan person på brivat mark om personen i fråga inte vill de
Ranya Eliassi |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Kränkande fotograferingKränkande fotografering är ett brott enligt 4:6a BrB. Kränkande fotografering innebär att det är otillåtet att filma eller fotografera någon i smyg utan dennes tillstånd. Ett annat rekvisit för brottet är att personen inte befinner sig på allmän plats. Alltså den som blir fotograferad ska befinna sig inomhus i t.ex. ett omklädningsrum, privat bostad eller toalett. Ett undantag från huvudregeln är om det med hänsyn till syftet är en försvarlig åtgärd att man fotograferar personen, t.ex. i myndighetsutövning eller nyhetsförmedling.Sammanfattning och rådDet är alltså inte brottsligt att ta kort på en random person ute på stan. Det är däremot olagligt att utan lov fota någon i en bostad, toalett eller omklädningsrum. Det kan även vara brottsligt att sprida vissa bilder/uppgifter som kan skada personen som berörs.Jag rekommenderar dig dock att fråga om lov innan du tar ett foto av någon eftersom många personer tycker det är jobbigt eller obehagligt att bli fotograferad och synas på bild.Hoppas du fick svar på din fråga!Hälsningar,

Det kan vara ett brott att filma någon annan i deras hem

2020-10-23 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej min granne stog utanför mitt fönster på parkeringen (bor på markplan) och bråkade med en annan granne och dom filmade varandra och jag ställde mig upp och tittade ut för att se vad som hände då börjar den ena filma mig genom mitt fönster och in i min lägenhet är detta lagligt?
Victoria Ström |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Är det ett brott? Det du beskriver skulle kunna utgöra brottet ofredande, 4 kap. 7 § brottsbalken (1962:700), eftersom det verkar som att din granne på ett påträngande sätt filmat dig. Vidare krävs att det hänsynslösa agerandet (filmningen), typiskt sett är ägnat att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt. Bedömningen ska göras utifrån om gärningen typiskt sett är ägnad att kränka någons frid. Det innebär att vissa gärningar undantas från att vara kännbara fridskränkningar, exempelvis gärningar som är ovälkomna, otrevliga eller annars obehagliga men som den enskilde personen måste anses kunna tåla. Vidare ska bedömningen göras utifrån den enskilda situationen och den enskilda målsäganden (prop 2016/2017:222 s.59)Din situation Av din information framkommer inte så mycket mer detaljer än att du har blivit filmad i ditt hem genom fönstret av din granne. Hade det varit så att du ex. varit naken när du blev filmad, hade det varit en lättare bedömning, eftersom det typiskt sett får anses kränkande att se att man blir filmad av en granne när man är naken i sitt hem. I din situation är det mer tveksamt huruvida filmningen typsikt sett är kränkande. Det skulle kunna utgöra ett ofredande men det skulle likaväl "bara" kunna anses som en enstaka obehaglig gärning som inte är brottslig. Hoppas du fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Är det lagligt att fotografera och sprida vidare bilder på någon som har begått självmord?

2020-10-16 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Om någon hittar en person som hängt sig. Är det då lagligt att man fotar den innan man ringer polis,och sprider fotot vidare utan anhörigas tillstånd?
Johanna Olander |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du undrar om det är lagligt att fotografera och sprida vidare bilder på en person som har begått självmord. Det brott som i första hand kan bli aktuellt i den situation som du beskriver är olaga integritetsintrång (4 kap. 6 c § BrB). Straffet om man döms är böter eller fängelse i högst två år. Vad innebär olaga integritetsintrång? Brottet innebär att man gör intrång i någons privatliv genom att exempelvis sprida bilder på när en person befinner sig i en mycket utsatt situation. En bild på någon som genomför ett självmordsförsök är ett exempel på en sådan situation. Spridningen ska också enligt lagtexten vara "ägnad att medföra allvarlig skada". Med detta menas att spridningen kan leda till psykiskt lidande eller andra allvarliga konsekvenser. Om bilden exempelvis sprids till familj och vänner kan det öka känslan av intrång i privatlivet, och då är det alltså större sannolikhet att spridningen medför "allvarlig skada". För att kunna dömas för olaga integritetsintrång krävs det dessutom att spridningen kan medföra allvarlig skada för den som visas på bilden. Om personen på bilden redan är avliden är det alltså tveksamt om spridningen kan anses vara ett intrång i dennes privatliv. I undantagsfall kan det dock bli fråga om ett intrång i någons privatliv även om bilden visar en annan person. Om bilden exempelvis visar ett avlidet barn kan det anses röra föräldrarna på ett sådant sätt att det är ett intrång i deras privatliv. Sammanfattning För att sammanfatta kan det alltså vara olagligt att fotografera någon som har begått självmord och sedan sprida vidare bilderna. Detta förutsätter dock att spridningen kan anses vara ett intrång i privatlivet för exempelvis den avlidnes föräldrar. En sådan bedömning måste avgöras från fall till fall, och jag kan därför inte ge dig ett helt säkert svar på din fråga. Om du undrar över något mer är du välkommen att höra av dig till oss igen! Vänligen,

Vad händer om jag korsar en brf för det finns privat område skyltar uppsatta?

2020-10-11 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Vad händer om jag korsar en brf för det finns privat område skyltar uppsatta?
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För att besvara din fråga tänker jag redogöra för om det kan vara brottsligt att uppehålla sig på privat område. Din fråga regleras i Brottsbalk (Brb).När aktualiseras olaga intrång?I 4 kap. 6 § andra stycket brb sägs att: Intränger eller kvarstannar någon eljest obehörigen i kontor, fabrik, annan byggnad eller fartyg, på upplagsplats eller på annat dylikt ställe, dömes för olaga intrång till böter. För att olaga intrång ska föreligga krävs att någon intränger eller kvarstannar obehörigen i någon av de typerna av platser som räknas upp i paragrafen. Att intränga eller kvarstanna innebär att man berett sig tillträde till en plats genom att ta sig genom ett fysiskt hinder av något slag (exempelvis staket). En plats som allmänheten har tillträde till kan man inte "obehörigen tillträda". Således kan man räkna med att så fort man är tvungen att klättra eller bryta upp något för att komma åt en viss plats gör att olaga intrång kan aktualiseras. Således kan väktare eller annan behörig personal avvisa dig från platsen. Det är enbart väktare och polis som fysiskt får avlägsna dig från platsen. Men skulle du ignorera någon annans anvisning om att avlägsna dig från sådant område riskerar du att göra dig skyldig till ofredande (4 kap. 7 § brb). SlutsatsFör att det ska vara olagligt att uppehålla sig på ett anvisat område krävs det att man fysiskt bereder sig tillträde till området genom att exempelvis hoppa över ett stängsel. Platser dit du kan gå utan att passera ett sådant hinder kan inte akutalisera brott. Hoppas du fick svar på din fråga, MVH