Hör olovlig identitetsanvändning under allmänt åtal?

2021-01-19 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Går olovlig identitetsanvändning under allmänt åtal?
Alice Nordlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hör brottet olovlig identitetsanvändning under allmänt åtal?Huvudregeln är att alla brott hör under allmänt åtal så länge som det inte finns en specialregel med ett undantag från huvudregeln (20 kap. 3 § 1 st rättegångsbalken). Faller ett brott under allmänt åtal ska en förundersökning av polisen inledas så snart det finns anledning att anta att ett sådant brott har förövats (23 kap. 1 § rättegångsbalken). Ett undantag till åklagarens allmänna åtalsrätt är angivelsebrott. Ett angivelsebrott innebär att brottet måste anges till polisen av den som blivit utsatt för brott för att förundersökning ska kunna inledas.Brottet olovlig identitetsanvändning är ett angivelsebrott (4 kap. 6b § brottsbalken). Det innebär att den som blivit utsatt för brottet måste ange att brott skett till polisen för att åklagaren ska kunna inleda förundersökning samt kunna väcka åtal (4 kap. 11 § brottsbalken).Om den brottsutsatte inte anger brottet till polisen, får åtal endast väckas om det är påkallat ut allmän synpunkt (4 kap. 11 § brottsbalken). Sammanfattningsvis innebär det att olovlig identitetsanvändning inte faller under allmänt åtal. Detta beror på att olovlig identitetsanvändning klassas som ett angivelsebrott. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Olovligt nyttjande av vattenbrunn

2021-01-17 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Vad ska jag göra när en granne gjort intrång i min vattenbrunn och nyttjat den olovligt
Olivia Viklund |Hej, och tack för att du vänder till Lawline.Jag ska försöka svara på din fråga så gott jag kan utan att veta alla omständigheter. Jag tolkar situationen som att din granne inte har servitutsrätt för vatten från er brunn, utan att det rör sig om ett straffrättsligt förfarande. Därutöver tolkar jag det som att den här vattenbrunnen är belägen på din privata tomtmark. Ett nyttjande av annans mark kräver alltid tillstånd, förutsatt att nyttjandet inte faller inom allemansrätten. Allemansrätten är var och ens rätt att få använda annans fastighet, däribland vatten (2 kap. 15 § fjärde stycket regeringsformen). Från denna grundlag finns dock vissa undantag, ett av dessa är att man måste ta hänsyn till den s.k. hemfridszonen. Vad som avgränsas till hemfridszonen är inte helt klart, men det omfattar åtminstone det område runt en bostad. Den som olovligen intränger eller kvarstannar där annan har sin bostad kan dömes för hemfridsbrott enligt 4 kap. 6 § brottsbalken. Vad som räknas till ens bostad är inte heller helt klart, men enligt förarbetena så räknas all plats som är "bebodd". Den som olovligen gör intrång på det kan alltså dömas för hemfridsbrott, vilket brukar föranleda böter men kan i de grövsta fallen leda till fängelse i max två år. Det krävs dock att gärningspersonen har handlat med uppsåt och att övriga beviskrav är uppfyllda.Vad du kan göraDet första du borde göra är att ta kontakt med den som gör intrång på din tomträtt för att utesluta att inga missförstånd kring servitutsrätt eller liknande finns. Om det inte hjälper kan du kontakta polisen och låta dem göra en bedömning.Jag hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du alltid välkommen att kontakta oss igen. Tills vidare önskar jag dig lycka till! Med vänlig hälsning,

Är det brottsligt att föra en loggbok över en annan person?

2021-01-04 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Jag undrar om det är olagligt att föra en detaljerad loggbok över en privatperson?
Felicia Hauzenberger |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Vilka brott kan bli aktuella?Svaret på denna fråga är beroende av hur personen som för loggbok över en annan privatperson har agerat. Att enbart skriva ner vad en annan person gör under en dag är inte i sig brottsligt. Om man dock utsätter någon för störande kontakter eller på något annat sätt agerar hänsynslöst i förhållande till den andra personen så kan man göra sig skyldig för brottet ofredande (4 kap. 7 § Brottsbalken). Det kan också bli aktuellt att diskutera hur en person som för loggbok över en annan person får informationen som han eller hon ska skriva i loggboken. Att förfölja en person för att begå ett brott som anges i lag, exempelvis ofredande, utgör olaga förföljelse (4 kap. 4b § Brottsbalken). Om man dessutom skulle fota en annan person för att använda bilderna i sin loggbok så kan även detta utgöra ett brott i form av kränkande fotografering (4 kap. 6a § Brottsbalken). Detta brott aktualiseras när man genom ett tekniskt hjälpmedel tar bilder på en person när personen befinner sig på en plats där han eller hon kan förväntas få vara ifred, exempelvis i personens hem, i ett omklädningsrum eller en liknande plats. Om du är i behov av fortsatt vägledning så är du varmt välkommen att kontakta Lawlines jurister (https://www.lawline.se/boka). Med vänliga hälsningar.

Olaga hot enligt 4:5 BrB

2020-12-31 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej,Jag hamnade i bråk med en person över telefon och han sa att han skulle slå mig nästa gång vi ses. Att han säger så, utgör det något brott?Mvh
Sonja Najim |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För att besvara på din fråga kommer jag att använda mig av 4 kap. 5 § brottsbalken. Olaga hotI denna situation rör det sig om brottet olaga hot. Olaga hot innebär att någon hotar att skada dig eller skada din egendom. Hotet som är riktat mot dig kan även omfatta andra personer, djur eller föremål som är av stor betydelse för dig. Om du har utsatts för hot som upplevs allvarligt så bör du göra en polisanmälan. Olaga hot regleras i 4 kap. 5 § brottsbalken och där står det att "den som hotar någon annan med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid, döms för olaga hot till böter eller fängelse i högst ett år". För att personens uttalande i telefonen ska utgöra olaga hot krävs det att ett antal rekvisit är uppfyllda. För det första krävs det att hotet utgör en brottslig gärning. Att slå någon annan person utgör enligt lagen en brottslig gärning och därför är det första rekvisitet uppfyllt. För det andra krävs det att hotet ska vara ägnat att framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet. Detta innebär att hotet ska vara framfört på ett sätt som att hotet är allvarligt menat. Detta rekvisit finns till för att bland annat skilja på hot som är allvarligt menade, från hot som är på "skämt". Om den hotade (du) blev rädd eller inte saknar betydelse för bedömningen.För att hotet ska bedömas som olaga hot, så ska hotet som ovan nämnts vara riktat direkt mot brottsoffret, eller till någon annan till denne. Hotet ska också kommit till den hotades kännedom. Det krävs även att gärningsmannen haft uppsåt, det vill säga att gärningsmannen har uttalat handlingen medvetet i syfte för att orsaka en effekt, alltså med "vett och vilja". Vad gäller i ditt fall?I ditt fall finns det alldeles för lite omständigheter för att jag med säkerhet ska veta utfallet. Men om samtliga rekvisit är uppfyllda så utgör hotet ett brott. Om du är osäker, så rekommenderar jag att du vänder dig till polisen och berättar din situation, sedan kan du eventuellt göra en polisanmälan. Om du har fler funderingar så är du varmt välkommen att vända dig till oss igen!Vänligen,

Hur kan jag gå tillväga om jag blir utsatt för hot?

2021-01-18 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Jag har en fråga. Jag har dragit på mig en privatskuld till en kollega från ett gammalt jobb. Det var i början en del verbala hot, men i sms och annan kontakt håller personen sig väldigt klinisk och vaksam. Jag har, av olika anledningar ej möjlighet att betala tillbaka skulden på ett tag framöver, detta har jag försökt förmedla till personen men hen vägrar att "släppa" mig. Jag har sagt att om personen vill gå genom kronofogden är det okej för mig, då jag redan har en del ärenden där. Detta är ej någon personen vill utan hen fortsätter höra av sig, ringa, sms osv. Jag vågar inte säga rakt ut att "jag kan inte betala dig på ett tag" utan jag skjuter upp det till "nästa månad" osv. Då jag är väldigt orolig för vad som händer om jag säger det till hen. Personen i fråga rör sig inte i dom finaste kretsarna och ja, jag är orolig som sagt. Min fråga är, vad kan jag göra? Rör dig sig om att anmäla ofredande, och på så sätt få personen att sluta terrorisera mig med samtal, hot och sms? Eller besöksförbud? Tack på förhand, alla tips uppskattas.
Elin Andrén |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utifrån informationen i frågan kan din före detta kollega eventuellt ha begått flera olika straffbara gärningar. De brotten som skulle kunna vara relevanta för situationen som beskrivs är olaga hot (4 kap. 5 § Brottsbalken [BrB]), ofredande (4 kap. 7 § BrB) och olaga förföljelse (4 kap. 4 b § BrB). Nedanför kommer jag kortfattat beskriva vad de olika bestämmelserna innebär och hur de förhåller sig till omständigheterna i frågan. I slutet av svaret finns information om hur du kan gå tillväga om du har blivit utsatt för ett brott. Olaga hotDen som hotar någon annan med en brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid döms för olaga hot till böter eller fängelse i högst ett år. Det ställs alltså krav på att det handlar om ett hot om just en brottslig gärning. Exempelvis kan det handla om hot om misshandel (3 kap. 5 § BrB) eller hot om mord (3 kap. 1 § BrB). Även hot om en brottslig gärning som innebär angrepp på den hotades frihet och frid omfattas (se de olika brotten i 4 kap. BrB). Här avses främst allvarligare brott enligt 4 kap. BrB, som exempelvis olaga frihetsberövande och grovt hemfridsbrott. Brott som anses vara mindre allvarliga, exempelvis ett hot om ringa misshandel, omfattas inte av bestämmelsen. I frågan framkommer det att kollegan har hotat dig och är väldigt "klinisk och vaksam". Då jag inte vet vad exakt vad hoten innehåller är det svårt för mig att avgöra om det just handlar om ett sådant hot som krävs enligt bestämmelsen.OfredandeÄven om din före detta kollegas hotfulla meddelanden till dig inte anses utgöra olaga hot så kan hens handlande vara straffbart enligt 4 kap. 7 § BrB. Enligt bestämmelsen ska den som som utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande dömas, om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt, till ofredande. Att din före detta kollega kontaktar dig upprepade gånger och agerar hotfullt borde kunna anses vara straffbart enligt denna bestämmelse. Olaga förföljelse Den som förföljer en person genom brottsliga gärningar som utgör olaga hot enligt 4 kap. 4 § BrB döms, om gärningarna har utgjort led i en upprepad kränkning av personen integritet, för olaga förföljelse till fängelse i högst fyra år (4 kap. 4 b § BrB). Samma gäller om de upprepade brottsliga gärningarna utgör ofredande enligt 4 kap. 7 § BrB. Bestämmelsen tar alltså sikte på om någon utsätts för brottsliga gärningar från samma person flera gånger. Eftersom personen i din fråga har kontaktat dig upprepade gånger kan hen ha gjort sig skyldig till detta brott, förutsatt att hen har begått en brottslig gärning upprepade gånger gentemot dig. Dessutom ställs ytterligare krav på att gärningen har utgjort ett led i en upprepad kränkning av offrets integritet. Hur du kan gå tillvägaEftersom du eventuellt kan ha blivit utsatt för ett brott rekommenderar jag att du gör en polisanmälan. Det är viktigt att du sparar all information om hotet eftersom det kan användas som bevismaterial. För att veta mer om hur du gör en polisanmälan så kan du klicka här. Brottsofferguiden erbjuder också stöd och råd till den som blivit utsatt för brott, se här.Om du blir hotad och trakasserad av en person kan du upprätta en ansökan om kontaktförbud hos polisen eller åklagarmyndigheten. För mer information om ansökan klicka här. Jag önskar dig lycka till och hoppas att situationen löser sig! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkommen att ställa en ny fråga. Om du är i behov av fortsatt vägledning så kan du också kontakta Lawlines jurister (https://www.lawline.se/boka).Med vänliga hälsningar,

Får man öppna någon annans brev?

2021-01-16 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Få min gamla sambo öppna mina brev?
Frida Fahlgren |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Att öppna en annan persons post kan vara brottsligt och brottsbalken (BrB) blir därför aktuell att titta i. Den som öppnar en annan persons post utan dennes tillåtelse kan ha gjort sig skyldig till antingen brytande av post- eller telehemlighet (4 kap. 8 § BrB) eller intrång i förvar (4 kap. 9 § BrB). Det som skiljer bestämmelserna åt är var i postkedjan som posten befinner sig när den öppnas. Öppnas posten under tiden från att den har skickats iväg från avsändaren tills att den når mottagaren, alltså hamnar i dennes brevlåda eller mottages på annat sätt, är det fråga om brytande av post- eller telehemlighet. Öppnas däremot posten när den väl har kommit fram till mottagaren men fortfarande är förseglad klassas det som intrång i förvar. Straffskalan i de båda bestämmelserna är böter eller fängelse i högst två år. För att kunna dömas krävs uppsåt. Det är alltså inte brottsligt att av misstag råka öppna någon annans post. Skulle man däremot läsa igenom posten efter att misstaget upptäckts kan det vara straffbart. Din gamla sambo har alltså inte rätt att öppna dina brev. Vänliga hälsningar,

Är det lagligt att ta bilder på andra inomhus?

2021-01-01 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |I samband med en en större middag i min bostad tog jag en del bilder av gästerna. Jag fotade några gäster som pratade i soffan utan att fråga om deras samtycke och utan att de såg att jag fotograferade. Jag undrar nu om jag egentligen gjorde mig skyldig till kränkande fotografering? De visste ju inte om att jag tog bilderna och jag hade inte frågat om deras samtycke.
Elin Andrén |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Den som olovligen med ett teknisk hjälpmedel i hemlighet tar upp bild av någon som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller annat liknande utrymme döms för kränkande fotografering till böter eller fängelse i högst två år (4 kap. 6 a § första stycket Brottsbalken [BrB]). Men om gärningen är försvarlig med hänsyn till syftet och övriga omständigheter ska man inte dömas till ansvar (4 kap. 6 a § andra stycket BrB). Nedanför kommer de olika kraven i paragrafen förklaras och tillämpas på situationen som beskrivs i frågan. Teknisk hjälpmedel kan vara exempelvis en traditionell kamera eller en mobiltelefon. En "bild" kan vara en video eller stillbilder. För att dömas till ansvar krävs det att man tar bilder av människor som befinner sig på en av de i paragrafen angivna platserna. I ditt fall har du tagit bilder på några gäster inomhus i en bostad, vilket är en sådan plats som omfattas av paragrafen. Olovligen innebär att det inte ska föreligga ett samtycke till att bilderna tas. I ditt fall saknas det samtycke. Alltså har bilderna tagits olovligen. Det finns också ett krav på att bildupptagningen sker i hemlighet. I hemlighet betyder att den fotograferade/filmade personen inte är medveten om att bildupptagningen sker. Det räcker med att den fotograferade inte är uppmärksam eller saknar vetskap om att bildupptagningen sker och att gärningsmannen utnyttjar det förhållandet (se rättsfallet NJA 2018 s. 844). Du skriver att gästerna inte såg att de blev fotograferade, vilket borde innebära att kravet på "hemlighet" är uppfyllt. Enligt andra stycket i 4 kap. 6 a § BrB kan man undantas får straffrättslig ansvar om bildupptagningen är försvarlig. Här ska den enskildes intresse av skydd mot kränkande fotografering vägas mot fotograferingens syfte och rätten till yttrande- och informationsfrihet. En helhetsbedömning ska göras i varje enskilt fall. Omständigheter som kan föranleda att bildupptagningen anses vara försvarlig är exempelvis om fotograferingen sker som ett led i nyhetsförmedling eller i något annat sammanhang av samhälleligt intresse eller om fotograferingen sker för att dokumentera bevisning av ett brott. Fotografering som är harmlös med hänsyn till syftet och övriga omständigheter kan också anses vara försvarlig. Samma gäller fotografering som är en del av ett vetenskapligt arbete eller har en konstnärlig karaktär. Men eftersom den enskildes intresse av skydd mot kränkande fotograferingen alltid ska beaktas kan en person dömas till ansvar även om en av dessa eller flera av omständigheterna föreligger (se prop. 2012/13:69). Sammanfattningsvis kan du ha begått brottet kränkande fotografering enligt första stycket i bestämmelsen då alla kraven verkar vara uppfyllda. Eftersom jag inte vet syftet med bildupptagningen eller omständigheterna som förelåg vid tillfället är det svårt för mig att göra en försvarlighetsbedömning enligt andra stycket. Förhoppningsvis kan informationen i mitt svar hjälpa dig att göra en sådan bedömning själv. Jag hoppas att du fick svar på din fråga och önskar dig en god fortsättning på det nya året! Om det är något mer du undrar över är du välkommen att ställa en ny fråga. Lawline erbjuder också gratis telefonrådgivning och du kan dessutom boka en tid med en av våra skickliga jurister!Gratis telefonrådgivning: ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.Boka tid med en jurist: https://lawline.se/boka.Med vänliga hälsningar,

Är det brottsligt att uppge någon annans personnummer?

2020-12-29 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |En kompis (A) blev stannad av polis för att ha kört för fort vilket innebar att körkortet skulle omhändertas. Vid mötet vid polisen säger han att han inte har med sig sitt körkort och får då uppge sitt personnummer istället. Han ljuger dock och uppger ett personnummer som är hans kompis varpå polisen börjar fylla i blanketten om "körkortsomhändertagande" i fel persons namn. Min kompis (A) blir sen ifrågasatt av en annan polis och erkänner att han ljög var på han uppger sitt eget personnummer och blir misstänkt för brottet olovlig körning + hastighetsöverträdelse.Min fråga lyder, att han uppgav en annans persons personnummer (alltså ingen id-handling) när han var misstänkt för brott, är det brottsligt? Även att han inte lyckades, är det brottsligt? Om han hade lyckats, hade det blivit någon skillnad på brottskategori?Finns brotten i försöks stadiet? Mvh, Nyfiken person.PS. Ni gör ett superbra jobb som informerar allmänheten!
Johanna Olander |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Att uppge någon annans personnummer på det sätt som du beskriver skulle kunna utgöra brottet olovlig identitetsanvändning. Brottet innebär att man använder en annan persons identitetsuppgifter och utger sig för att vara honom eller henne. För att det ska vara brottsligt krävs också att det medför skada eller olägenhet för den vars identitetsuppgifter man har använt (4 kap. 6 b § BrB). Det krävs inte att man använder en annan persons fysiska ID-handling, utan det räcker att man uppger någon annans personnummer för att det ska vara brottslig. Eftersom din kompis gjorde det när han var misstänkt för brott kan man också utgå ifrån att det hade inneburit skada/olägenhet om han hade lyckats. Brottet olovlig identitetsanvändning är inte kriminaliserat på försöksstadiet (4 kap. 10 § BrB). Om man inte lyckas använda en annan persons identitetsuppgifter är det alltså inte brottsligt. Om din kompis däremot hade lyckats skulle han sannolikt ha misstänkts för trafikbrotten i kombination med olovlig identitetsanvändning. Hoppas att du fick svar på dina frågor!Vänligen,