Smygfilmad under samlag - Brott?

2020-08-10 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Min dotter blev filmad utan att hon visste det av en person när hon hade sex med en kille på en fest. Han har sedan i efterhand visat att han har den i sin telefon. Självklart mår hon dåligt över detta. Vet inte om han spridit den vidare eller visat andra. Vad kan vi göra?
Claudio van der Touw |Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Du vill veta vad det finns för juridiska möjligheter att ta till efter att någon filmat din dotter i en känslig situation. Det framgår inte av din fråga om din dotter är myndig eller inte så jag kommer svara på frågan utifrån båda dessa alternativ för att svaret ska bli så heltäckande som möjligt. Vad säger lagen? Det som har hänt är av allt att döma antagligen brottsligt. Frågor om brott och straff regleras framförallt i brottsbalken (BrB). Av 4:6a BrB framgår att den som olovligen med tekniskt hjälpmedel (t.ex en mobilkamera eller liknande) i hemlighet tar upp bild på någon som befinner sig inomhus i en bostad i en bostad/toalett/omklädningsrum döms för kränkande fotografering till böter eller fängelse i högst två år. Om personen spridit eller visat upp filmen för andra kan det dessutom röra sig om olaga integritetsintrång, eller grovt olaga integritetsintrång. Dessa brott regleras i 4:6c-d BrB och kan kort sagt sägas utgöras av att någon gör intrång i annans privatliv genom att sprida bilder eller annan uppgift (till exempel film) på personens sexualliv, hälsotillstånd eller bild på någon som befinner sig i en mycket utsatt situation eller bilder på personens helt/delvis nakna kropp. För olaga integritetsintrång döms till böter eller fängelse i högst två år. För grova fall döms till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Det som avgör om ett fall är grovt eller inte är omständigheterna i varje enskilt fall, men framförallt ska det göras en bedömning om spridning av den känsliga uppgiften var ägnad att medföra mycket allvarlig skada för den som uppgiften rör. Om din dotter är minderårig Om din dotter fortfarande är ett barn kan personen som filmade henne ha gjort sig skyldig till barnpornografibrott. Bild eller video som visar barn som begår sexuella handlingar är alltid barnpornografiska. Barnpornografibrott regleras i 16:10a BrB och för det döms i normalfallen till fängelse i högst två år. För ringa brott till fängelse i högst sex månader. Bedömning i detta fall och sammanfattning Sammanfattningsvis kan sägas att personen som filmade din dotter kan ha gjort sig skyldig till tre brott, det är brotten kränkande fotografering, olaga integritetsintrång samt (men bara om din dotter är minderårig - barnpornografibrott) Dessa är brott som faller under allmänt åtal så jag rekommenderar därför att ni polisanmäler händelsen. Jag hoppas du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa. Med vänlig hälsning,

När räknas det som olaga intrång och när räknas det som hemfridsbrott?

2020-08-04 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Jag vill hämta min tröja hos mitt ex, men hon säger att hon kommer anmäla mig för olaga intrång om jag hämtar den, men när räknas de som olaga intrång? Är är de olaga intrång om man ska hämta något som tillhör dig?
Cornelia Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du vill veta om det räknas som olaga intrång ifall du hämtar din tröja hos ditt ex. Först och främst handlar olaga intrång om att någon intränger på någon annans arbetsplats, således blir detta inte tillämpligt i ditt fall då det i din situation handlar om någon som intränger någon annans bostad. (4 kap. 6 § andra stycket brottsbalken) Vad som skulle kunna bli tillämpligt däremot är hemfridsbrott (4 kap. 6 § första stycket brottsbalken) Hemfridsbrott innebär att någon olovligen intränger eller stannar kvar på en plats där någon annan har sin bostad. Att "intränga" innebär att ta sig in i lokal, bostad eller annan plats genom att övervinna ett fysiskt eller psykiskt hinder. Det anses som inträngande även om dörren är olåst och inget således hindrar en från att gå in. Hemfridsbrott förutsätter att intrånget är olovligt. Bedömningen för detta görs utifrån viljan hos den som bor i bostaden. Om en bostad är en gemensam bostad för flera personer, kan dessa personer inte göra sig skyldiga till hemfridsbrott genom att befinna sig i sin egen bostad. (Dock, eftersom du anger att det är ditt ex det handlar om, antar jag att det inte är din bostad)SammanfattningDitt ex kan inte (med framgång) anmäla dig för olaga intrång, eftersom situationen inte handlar om en arbetsplats utan en bostad. Däremot ser det ut som att situationen kan komma att bli föremål för hemfridsbrott; om de rekvisit (krav) jag har nämnt ovan är uppfyllda (att du olovligen tar dig in i ditt ex's bostad). Hoppas du fick svar på din fråga! Annars är det bara att kontakta oss på Lawline igen. Vänliga hälsningar,

Vad krävs för att dömas för olaga hot?

2020-08-03 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Är det brottsligt att uttrycka följande: ´´Död åt hela familjen Svensson`` till någon som faktiskt heter Svensson i efternamn?
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du undrar om det kan tolkas som ett olaga hot att uttrycka "död åt hela familjen Svensson" till någon som heter Svensson i efternamn. Det korta svaret på din fråga är att ja, det kan vara brottsligt att uttala den meningen. Nedan går jag igenom vilka kriterier som måste vara uppfyllda för att det ska anses vara ett olaga hot.Olaga hot regleras i brottsbalken 4 kap 5 § (här) och där framgår vilka kriterier som skall vara uppfyllda för att en sägning/handling skall bedömas såsom olaga hot. För det första krävs det att man "hotar om brottslig gärning". Att uttrycka t.ex. "jag skall döda dig" kan utgöra ett olaga hot eftersom det är brottsligt att döda någon annan.För det andra skall hotet vara ägnat att framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet. Denna formulering innebär att hotet skall vara framfört på ett sätt så att det har framstått, eller i vart fall har kunnat framstå, som att hotet var allvarligt menat. Denna typ av kvalifikation använder man för att skilja allvarligt menade hot från sådana hot som framförs "på skämt". Det är alltså endast sådana hot som kan ha uppfattats som allvarligt menade som är straffbara. Huruvida den hotade blev rädd eller inte saknar betydelse för den bedömningen. Orden "allvarlig fruktan" innebär dessutom att hotet skall avse en brottslig gärning som inte framstår som lindrig.För att bedömas såsom olaga hot kan hotet antingen vara riktat direkt mot brottsoffret eller någon annan person eller egendom (exempelvis hustru, familj, barn, hus, bil etc.) Dessutom skall hotet ha kommit till den hotades kännedom. För att bedömas såsom olaga hot räcker det alltså inte med att en person uttalar ett hot i närvaro av exempelvis sina vänner, om den hotade aldrig får reda på att något hot har uttalats gentemot henne/honom. Slutligen krävs det att gärningsmannen har uppsåt till alla dessa kriterier dvs. att gärningsmannen har uttalat sägning/handlingen med "vett och vilja".Sammanfattningsvis är det flera kriterier som skall vara uppfyllda för att en sägning/handling skall bedömas såsom olaga hot. Det krävs att den personen som uttalat "död åt hela familjen Svensson" uttalat det på allvar, inte på skämt. Det krävs vidare att det kommit till Svenssons kännedom att personen gjort detta uttalande. Slutligen krävs att personen som uttalat meningen haft uppsåt att hota Svensson. Om dessa kriterier är uppfyllda är uttalandet att anse som ett olaga hot. Det som däremot saknar betydelse i bedömningen är om Svensson faktiskt blivit rädd. Du är varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline vid ytterligare frågor! Vänligen,

Är det olagligt att hota med att ringa polisen?

2020-07-28 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Min dotter (11 år) och hennes klasskompis gick Just på en kvällspromenad. Vi bor på landet. De gick på en asfalterad väg, och fotade solnedgången över fälten. En granne en bit bort hotade då tjejerna med att ringa polisen om han såg dem där igen. Han uppträdde hotfullt och tjejerna blev rädda och ledsna. Är det lagligt att hota så?
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.I 4:5 Brottsbalken står att den som hotar annan med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att framkalla fruktan döms för olaga hot. Det krävs alltså att hotet rör en brottslig gärning. I ert fall hotade grannen med att ringa polisen, och trots att hotet framkallade fruktan är det lagligt, eftersom det är lagligt att ringa polisen. Tack för att du kontaktade Lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på Lawline, 08-533 300 04. Vi svarar på samtal måndag-fredag 10:00-16:00.

Vad ska jag göra om jag utsätts för olaga hot?

2020-08-04 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Min son har under en tid varit förföljd och hotad av två personer,dom skickar hotfulla sms och sprider falska påståenden. Värst av allt var häromdagen då dom stoppade honom och en kompis i bilen,gick ut och gormade och skrek en massa hotfulla saker även hotade resten av vår familj,dom filmade allt på mobil och visade på facebook och lade till en text och namngav personer,blandannat vårat barnbarn för att ha ljugit,detta är skrämmande och vi känner oss hotade,vad kan vi göra?
Sabrina Curan |Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Av det du skriver i din fråga tolkar jag det som att din son kan vara utsatt för bland annat olaga hot, vilket är ett brott som stadgas i 4 kap. 5 § Brottsbalken. Då detta brott är av allvarlig karaktär är min rekommendation att ni omedelbart anmäler detta brott till Polismyndigheten på nummer 114 14. Vid akuta ärenden vänligen ring 112. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen. Med vänlig hälsning,

Är det olagligt att ta kort på barn?

2020-08-04 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Jag såg min granne ta kort på vad jag tror till 90% var på 3 barn, är detta lagligt? Barnen är i 8-10 års åldern.
Sabrina Curan |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad säger lagen? Huvudregeln är att det i Sverige inte är olagligt att filma eller ta kort på någon utan deras tillåtelse. Det finns dock ett undantag från denna huvudregel som regleras i brottsbalken (BrB).Undantag från huvudregelnUndantag från huvudregeln är så kallad kränkande fotografering. I begreppet fotografering innefattas även filmning. Det innebär att det utan samtycke inte är tillåtet att filma eller fotografera någon som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme (4 kap. 6a § BrB). Följaktligen innebär det att det enbart är olagligt att filma en person i ovanstående miljöer.SlutsatsHuruvida en fotografering är olaglig bero helt på i vilket sammanhang en person blivit fotograferad eller filmad. Hoppas svaret varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!Med vänlig hälsning,

Får polisen förfölja personer och stanna bilar utan misstanke om brott?

2020-07-30 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej, jag undrar om polisen får förfölja personer utan misstanke för brott och om polisen får stanna samma fordon utan misstanke flera gånger under en kort period? Gör det någon skillnad om personen tidigare har blivit dömd för ett eller flera brott eller inte?
Majken Thörn |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Polisens rättigheter regleras i Polislagen. Polisen har endast rätt att förfölja personer om det föreligger misstanke om brott. Detta gäller även för personer som tidigare blivit dömda för brott. Om det föreligger misstanke om brott så har polisen både rätt till och en skyldighet att förbygga, förhindra och upptäcka brottslighet (2 § Polislagen). Detta innebär också att de får använda medel som "spaning" för att uppnå sina uppgifter. Polisen har även rätt att stoppa ett fordon om det finns anledning att anta att någon i fordonet har gjort sig skyldig till brott ( 22 § p. 1 Polislagen). För att polisen ska ha rätt att göra detta så måste det finnas förutsättningar för att polisen ska kunna starta en förundersökning och därmed en skälig misstanke om att någon i fordonet har begått ett brott. Polisen har även rätt att stoppa ett fordon om det behövs för att reglera trafiken eller för att kontrollera fordon eller förare eller fordons last enligt vad som är särskilt föreskrivet (22 § p. 4 Polislagen). Ett exempel på detta är polisens befogenhet att göra nykterhetskontroller genom blåsning enligt Lag om alkoholutandningsprov. Lagen ger polisen befogenhet att stoppa bilister för ta utandningsprov utan att misstanke om brott föreligger.Om du har ytterligare frågor så är du varmt välkommen att höra av dig till oss igen!

Fotografering av min tomt

2020-07-27 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Tack men min fråga är att personer som befinner sig på vår tomt och fotograferar vårt hus mm. Vi har en fastighet intill havet där vi har tomt ner till vattnet. Vi kan inte hindra personer att passera det är solklart men när personer står på vår tomt ca 10 meter från huset och fotograferar är detta ok?. Vi äger marken, de befinner sig på vår tomt utritat av kommunen. Vad kan jag göra?
Elin Giding |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Det är inte olagligt att utanför tomtgränsen ta foton, däremot när personer går in på din tomt kan det röra sig om ett hemfridsbrott i enlighet med 4:6 BrB. Detta om personen olovligen tränger sig in eller om exempelvis en gäst stannar kvar på din tomt efter tillsägelse om att lämna.För att det ska röra sig om kränkande fotografering i enlighet med 4:6 a BrB krävs att ett tekniskt hjälpmedel används (ex en mobil), att gärningen sker i olovligen och i hemlighet samt att denna fotografering sker inomhus. Att fotograferingen sker utomhus gör därmed att bestämmelsen om kränkande fotografering inte blir applicerbar. Däremot kan fotograferingen anses som ett hemfridsbrott. Här skulle jag rekommendera dig att i första hand säga till personerna som fotograferar att de ska lämna tomten och vid behov polisanmäla händelsen. Hoppas du är nöjd med ditt svar! Du är alltid välkommen att höra av dig till oss igen vid fler frågor.Med vänlig hälsning,