Vad blir straffet om en blir tagen för grovt olaga hot med tillhygge?

2018-05-12 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Frågan lyder! Vad för straff får en om man blir tagen för grovt olaga hot med tillhygge?
Viktoria Tomsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Straffet för brottet grovt olaga hot är fängelse i lägst nio månader och högst fyra år (4 kap. 5 § andra stycket brottsbalken). Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas:- om hotet påtagligt har förstärkts med hjälp av vapen, sprängämne eller vapenattrapp eller genom anspelning på ett våldskapital eller annars har varit av allvarligt slag, eller - om gärningen annars har varit av särskilt hänsynslös eller farlig art.I förarbetena (prop. 1992/93:141 s. 30) anfördes att exempel på svåra fall av olaga hot var fall där hotet lett till att psykisk terror utvecklats och medfört svårt lidande och att det för sådan brottslighet bör kunna dömas till ett mycket strängt straff. I ett rättsfall beaktades hotets karaktär och att en kniv kommit till användning (NJA 2008 s. 1010). Högsta domstolen (HD) konstaterade att dessa omständigheter talar för en strängare bedömning av straffvärdet. HD beaktade även gärningsmannens personliga förhållanden och den tid som nu förflutit sedan brotten begicks. I detta fall är tillhygget självfallet en försvårande omständighet. Vad straffet blir är helt beroende av de sammanlagda omständigheterna i fallet. Domstolen kommer, med utgångspunkt i straffskalan (nio månader - fyra år), ta hänsyn till gärningens karaktär men också gärningsmannens personliga förhållanden. Återfall i brottslighet, sociala förhållanden och gärningsmannens ålder kan påverka påföljdsvalet. Det är svårt för mig att ens bedöma på ett ungefär vad straffet kan bli utifrån informationen i din fråga. Jag hoppas dock att du finner vägledning utifrån dessa hållpunkter. /Vänligen,

Granne begår olaga förföljelse (sexuellt ofredande, skadegörelse och ofredande)

2018-05-10 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej.jag bor i villa i tättbebyggt område.min granne har under 7 års tid ca kissat i trädgården.alltid så jag ser.ofta direkt när han kommer hem vid bilen utanför mitt fönster ,där jag har matplats inne och uteplats ute.han väljer ibland att kissa direkt mot mig o ibland med ryggen mot.detta kan ske upp till 10ggr/dag(när det är sesong)det har hänt att han när jag suttit o läst på uteplatsen kommit gående ,stuckit in handen i shortsen o viftat på penis medan han går mot mig 10m (då gick jag därifrån).han har de senaste åren när jag hälsat på honom svarat med att rapa ljudligt eller lägga en SK brakskit till svar.jag har inte hälsat på honom på 2 år efter dessa upprepade barnsligheter.han har kameror och foto eller i trädgården riktade direkt mot vår trädgård som startar radio eller inspelade ljud (kulspruta,larmer) när vi öppnar vår altandörr eller kör upp på vår parkering.den 14 april sågade han ner ett ca 15 m högt träd på vår tomt, trädet stod ca 40m från hans hus o uteplats direkt norr om hans hus så det skuggade inte eller störde med lövfällning.jag är mäst drabbad men minst en granne till är utsatt(knivigt att fråga)såklart drabbar det även våra barn ev när han kissar mot oss när vi äter middag och min sambo vid vissa tillfällen när han ser.Vi har påpekat att vi inte uppskattar tilltagen och han svarar att det har sin förklaring i liten blåsa men att det självklart ska upphöra(Men det gör det inte) ,han nekar till foto eller o kameror och har/fortsättning följer
Lisa Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.InledningSjälva frågan som inte fick plats i ditt svar var: Har jag möjlighet att vinna en rättegång om trädfällningen, blottningarna och de störande ljuden som uppkommer på grund av de uppsatta kamerorna? Vilka belopp i skadestånd för träden kan jag begära? Har jag möjlighet att han får betala rättegångskostnaderna? Det verkar som att ni genom åren har haft en hel del problem med er granne, och vad jag ser det som rör det sig om flera brott som har begåtts av honom. Bestämmelser om brotten hittar vi i Brottsbalken (BrB) medan bestämmelser om rättegångskostnader och liknande finns i Rättegångsbalken (RB). Jag ska nu nämna vilka brott det kan vara tal om samt hur du ska gå vidare med ärendet. BlottningarnaDå din granne blottar sig för dig och din familj begår han så kallat sexuellt ofredande om gärningen är ägnad att väcka obehag eller annars kränka er sexuella integritet. Att han påstår att han har en liten blåsa låter för mig inte som en ursäktande anledning till att demonstrativt blotta sig och kissa framför er så pass ofta som han ändå gör, 6 kap. 10 § BrB. Kamerorna och de störande ljudenMed tanke på att din granne har satt upp kameror eller liknande som märker av när ni öppnar dörren och då startar störande ljud gör han sig där skyldig till ofredande då detta borde innefattas som ett "hänsynslöst beteende". Detta kränker er tillvaro på ett ytterst märkbart sätt, 4 kap. 7 § BrB.TrädfällningenNär det gäller att grannen har fällt ner ett 15 meter högt träd på er tomt räknas detta som skadegörelse. Träd räknas som lös egendom, när någon förstör andras träd kan därför brotten skadegörelse eller åverkan komma i fråga. Skillnaden mellan dem är att åverkan är ett ringa brott. Med tanke på att trädet var så pass stort som du säger skulle jag säga att det rör sig om skadegörelse av normalgraden då beloppet borde gå över skadebeloppet för åverkan, 12 kap. 1 § BrB. Om polisen är ovillig att hantera ärendet kan ni kräva skadestånd med stöd i Skadeståndslagen 2 kap. 1 §. Er granne har genom att förstöra er lösa egendom vållat er sakskada. Ni kan därför kräva ersättning för trädet. Bedömningen av hur mycket ni kan yrka i skadestånd för trädfällningen är ganska svår för mig att svara på. I en dom (NJA 2015 s 199) har Högsta domstolen uttalat sig om beräkningen av skadestånd vid olovlig avverkning av träd på annans fastighet. Beräkningen ska grundas på fastighetens minskade försäljningsvärde. Eftersom det kan vara svårt att visa en mätbar förändring av fastighetens försäljningsvärde när ett mindre antal träd har avverkats olovligen (i ditt fall endast ett träd) måste det enligt Högsta domstolen finnas utrymme för en uppskattning av skadan efter skälighet för att undvika materiellt otillfredsställande resultat. Brotten är tillsammans olaga förföljelseAlla dessa brott tillsammans utgör olaga förföljelse då de utgör ett led i en upprepad kränkning av er integritet. Straffet för olaga förföljelse är fängelse i högst fyra år, 4 kap. 4 b § BrB. RättegångskostnaderNär det gäller rättegångskostnader i brottmål, det vill säga om du polisanmäler dessa gärningar som olaga förföljelse och din granne blir åtalad, är det staten som står för rättegångskostnaderna då en allmän åklagare kommer föra er talan. Blir din granne dömd kommer även staten kräva honom på en del av kostnaderna, 31 kap. 1 § RB. Med andra ord kan inte du som målsägande bli betalningsskyldig för dessa rättegångskostnader. Det gäller andra regler i tvistemål, exempelvis om polisen inte skulle välja att hantera målet med trädfällningen och du därav går till domstolen och kräver din granne på skadestånd. I detta fall är huvudregeln att den vinnande parten får sina rättegångskostnader betalda av den förlorande parten, 18 kap. 1 § RB.SammanfattningFör mig låter det, utefter vad du har berättat, som att din granne har utsatt er för olaga förföljelse under en lång tid. Mitt råd är att polisanmäla alla dessa gärningar som du har berättat om för att kunna få ett avslut på det hela. Se även till att göra det nu innan polisen hinner gå vidare med trädfällningen för annars kan inte denna gärning användas i en kommande brottmålsrättegång. Du bör också där kunna få hjälp av ett ombud med hur mycket skadestånd du kan kräva för trädet. Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor och har du några följdfrågor är det bara att kontakta mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se.Vänligen

Vad krävs för att ett hemfridsbrott ska anses vara begånget?

2018-05-09 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Angående ev. hemfridsbrott: jag 74-årig kv. pensionär har en 30-årig kvinna tillfälligt inneboende sedan 7 veckor och tror hon har "smugglat in" en man i sitt rum utan min vetskap. Är det redan hemfridsbrott eller måste jag be personen gå först för att det ska räknas som hemfridsbrott?
Emma Liberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om mannen har begått hemfridsbrott. Regler om hemfridsbrott finns i brottsbalken. Jag tänkte först gå igenom vad som krävs för att en person ska begå ett hemfridsbrott för att sedan berätta vad som gäller i ditt fall.Vad krävs för att det ska räknas som ett hemfridsbrott?Den som olovligen intränger eller kvarstannar där annan har sin bostad döms för hemfridsbrott (4 kap 6 § brottsbalken).Personen måste antingen intränga eller kvarstanna i bostaden. Att intränga innebär att ta sig in i bostad genom att övervinna ett hinder av fysisk eller psykisk art. Det är ett inträngande att gå in i en bostad även om dörren är olåst.Att kvarstanna innebär helt enkelt att stanna kvar i bostaden.Det räcker dock inte att personen har inträngt eller stannat kvar i bostaden utan det måste också ske olovligt. Personen ska alltså inte haft lov av den som bor i bostaden. Om flera personer bor i bostaden och en utomstående person stannar kvar eller tränger in i bostaden mot en av bostadsinnehavarnas vilja kan det vara olovligt även om någon annan av innehavarna samtycker till att personen är kvar där.Förutom de ovanstående kraven måste personen ha uppsåt till att han olovligen inträngde/stannade kvar i bostaden. Det kan enklast beskrivas så att personen visste om att han olovligen inträngde/stannade kvar i bostaden.Har ett hemfridsbrott begåtts i ditt fall?I ditt fall är det inga problem att konstatera att mannen har inträngt och/eller stannat kvar i din bostad då han gått in i bostaden och uppehållit sig där under en tid. Sen till frågan om intrånget/kvarstannandet har skett olovligen. Straff för hemfridsbrott komma i fråga om någon utomstående person med den ena boendes samtycke, men mot den andra boendes vilja tränger in eller stannar kvar i en bostad som används gemensamt. Detta göra att "olovligen kravet" kan vara uppfyllt trots att kvinnan bjudit in mannen eftersom att det var mot din vilja. Det som kan bli problematiskt med att kvinnan bjudit in mannen är att mannen kanske inte hade uppsåt till att olovligen intränga/stanna kvar i bostaden. Mannen kanske trodde att han fick vara där för er båda. Om du i detta skede sagt till honom att gå men han trots tillsägelsen hade stannat kvar hade mannen från och med tidpunkten för tillsägelsen vetat om att han var där olovligt. Efter en sådan tillsägelse hade det varit svårt för mannen att påstå att han inte visste om att han fick vara i bostaden.SammanfattningsvisOm mannen visste om att han inträngde/stannade kvar i bostaden mot din vilja är det ett hemfridsbrott trots att du inte bett honom att gå. Om mannen visste om att det är olovligt är det ett hemfridsbrott redan när mannen går innanför dörren.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan det vara ofredande att lägga sin hand på någons arm?

2018-05-08 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Om det finns någon jag känner (men inte så väl) tar på mig. Inte sexuellt men bara lägger sin hand på min arm, är det ofredande?
Sebastian Näslund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att personen som lägger sin hand på din arm ska anses ha ofredat dig krävs att denne "fysiskt antastat" dig med handlingen (4 kap 7 § Brottsbalken). Exempel på detta kan vara att knuffa någon, slita i kläder, sätta krokben mm. Dessutom kan det vara att anse som att "fysiskt antasta" någon när man tar en person i armen för att försöka få denne att följa med någonstans. Att däremot enbart lägga sin hand på någons arm torde i normalfallet inte nå upp till det lagtexten menar med att "fysiskt antasta". Värt att notera är dock att det i lagtexten står att du även kan bli dömd för ofredande genom "störande kontakter". Detta skulle exempelvis kunna bli aktuellt om personen som tar på dig armen gör det vid ett flertal tillfällen, ignorerar dina uppmaningar att sluta osv. I en sådan situation kan det således vara fråga om ett ofredande. Sammanfattningsvis når det alltså (åtminstone i normalfallet) inte upp till ofredande att enbart lägga en hand på någons arm. Om handlingen däremot upprepar sig skulle bedömningen tänkas bli annorlunda. Hoppas du känner att du fått ett bra svar på din fråga!

Är identitetsanvändning olovlig efter överrenskommelse?

2018-05-12 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Jag är anklagad för "identitetskapning" och det sägs att det är anmält MEN denna person som anklagar mig har själv gett mig dennes personuppgifter och bett mig att göra beställningarna själv som vi hade skrivit om på Messenger fram o tillbaks. Jag har kvar ALLA meddelanden och har inte gjort detta "olovligt" denne person kom personligen hem till mig med varje paket, personen fick av mig sms som jag vidarebefordrade så denne kunde hämta ut paketen o sen komma till mig själv och lämna varenda gång. Överenskommelsen var/är att jag betalar varje månad o denne skulle stå för krediteringen. Har betalat varenda krona varje månad som fakturan begär, vad har jag gjort för fel????
Maia Bishop |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline, Straffrättsliga regler finner du i brottsbalken (BrB).Utifrån det som framgår av frågan har jag utgått från att brottet personen anklagar dig för är olovlig identitetsanvändning (4 kap. 6 b § BrB), eftersom "identitetskapning" inte är en egen brottsrubricering. Ett krav för att identitetsanvändning ska vara brottsligt enligt denna paragraf är just att det sker olovligen. Utifrån vad som framgår av frågan verkar detta inte ha varit fallet. Ifall man ändå kommer fram till att identitetsanvändningen skett olovligen krävs dessutom att du hade uppsåt till att göra det olovligen. Detta verkar inte heller vara fallet, eftersom du utgick från att personen samtyckte till identitetsanvändningen. I en eventuell rättegång kommer det avgörande vara ifall rätten finner åklagarens bevsning övertygande. Av vad som framgår av frågan tror jag att du kan ha goda förutsättningar att frias, särskilt med hänsyn till straffrättens princip om att den som är misstänkt för brott ska frias i tveksamma fall (in dubio pro reo). Hoppas att svaret är till hjälp! Vänligen,

Är det brottsligt att spela hög musik på allmän väg?

2018-05-10 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Jag och min man bor i en villaförort, och det finns ett par ungdomar med EU-Mopeder som spelar för hög musik med bashögtalarna på full volym utanför vårt hus på en allmän väg, vad säger reglerna om hög musikvolym på allmän plats?Kan man anmäla dom för något?
Eric Nilsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!4 Kap 7§ Brottsbalken behandlar brottet ofredande. Paragrafen lyder: "Den som fysiskt antastar någon annan eller utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande döms, om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt, för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år."Väsentligt för om ungdomarna begår ofredande är alltså om deras höga musik är ägnad att störa er personligen. Omständigheter som kan spela roll i det enskilda fallet kan t ex vara om ungdomarna är utanför ert hus upprepade gånger. Brottet ofredande är också som paragrafen antyder väldigt brett och mycket hänsyn tas till varje enskilt fall. Skulle brottet inte vara ägnat åt er personligen kan brottet förargelseväckande beteende bli relevant. 16 Kap 16§ Brottsbalken lyder:" Den som för oljud på allmän plats eller annars offentligen beter sig på ett sätt som är ägnat att väcka förargelse hos allmänheten, döms för förargelseväckande beteende till penningböter."Här är det alltså allmänheten som ska störas av oljudet istället och då ungdomarna spelar hög musik i ett villaområde kan detta täckas av lagparagrafen. Men även här tas hänsyn till enskilda omständigheter i varje fall. Hoppas ni fick svar på er fråga!Med vänliga hälsningar,

Spela in samtal mellan andra i hemlighet

2018-05-08 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag har i hemlighet spelat in ett samtal på allmän plats. I samtalet medverkar jag och två andra personer. Jag har vidarebefordrat samtalet till en myndighet då det framkommit uppgifter om bidragsfusk. Jag har även informerat den ena personen som är med på inspelningen att jag gjort detta. Nu påstår han att jag har gjort något olagligt. Stämmer det?
Dana Larsson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Jag kommer nu främst prata om det samtalet du i hemlighet spelade in. Jag finner inte att något fel föreligger i det att du vidarebefordrade samtalet till en myndighet. Den bestämmelse som blir relevant i ditt fall är 4 kap. 9a § brottsbalken. Enligt denna bestämmelse kan en person bli dömd till olovlig avlyssning, om personen i hemlighet spelade in ett samtal mellan andra och denna person inte själv deltog i samtalet. Ett viktigt krav för att kunna döma någon för detta brott är att inspelningen gjorts i ett utrymme till vilken allmänheten inte haft tillgång till. Skulle du alltså ha spelat in samtalet på ett ställe dit allmänheten har tillträde, har du alltså inte begått något brott. Du nämner att du spelade in samtalet på en allmän plats, men då du inte nämner själva platsen, kan jag inte med säkerhet säga om den plats du spelade in samtalet på är en sådan allmän plats som omfattas av bestämmelsen. Jag kan dock som exempel nämna att med allmän plats avses i den relevanta bestämmelsen en buss, en affär, en resestation mm. och allmänheten har också fritt tillträde till sådana utrymmen. Hoppas att du fått svar på din fråga! Hör gärna av dig om du känner att du har fler frågor. Med vänliga hälsningar,

Rätten att bestämma vem som får vistas i ens bostad

2018-05-07 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej jag undrar om jag har rätten att skicka ut personer som mina inneboende tar med sig hem? Personer som alltså inte bor här men är på besök.Hyresrätt i andrahand, min mor står i förstahand. Bor tre personer, alla hyr i andra hand.
Sara Hill |Hej och tack för din fråga.Eftersom det rör sig om en hyresrätt där du beskriver att ni är tre personer som hyr i andra hand, utgår jag från att det rör sig om en gemensam bostad för er tre. Utgångspunkten är att alla har rätt att bestämma vem som får och inte får vistas i ens egna hem. Det är helt enkelt olagligt att befinna sig i någon annans bostad utan lov. Får personerna vistas i hyresrätten? Den regel som därför blir aktuell i ditt fall är ett så kallat hemfridsbrott. Personerna som dina inneboende tar med sig hem får alltså vara i bostaden, men endast om det är okej med den eller dom som äger bostaden (4 kap. 6 § BrB). Om personerna inte är välkomna, vistas dom alltså olovligen i bostaden. Vem bestämmer det? I en hyresrätt med flera boende räcker det med att en av dom som bor i bostaden inte vill ha kvar en gäst. Det innebär att det räcker med att du inte vill ha personerna i bostaden, och med det följer att du också har rätt att skicka ut dom. Vad kan du göra? Sammanfattningsvis menar jag att du har rätt att skicka ut personerna om du vill det. Skulle personerna inte lyssna, och ändå stanna kvar i bostaden, gör dom sig skyldiga till hemfridsbrott och kan få böter (4 kap. 6 § BrB). Jag rekommenderar dig att i första hand prata med dina inneboende om problemet. Exempelvis kan ni skriva ner gemensamma regler vad som gäller med att ta hem gäster. Återigen tack för att du vänder dig till Lawline, du är välkommen att höra av dig igen vid ytterligare funderingar!