Kan jag ingripa mot någon som förtalat mitt företag?

2018-07-16 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Jag driver ett verksamhet och någon har skrivit negativ om min verksamhet och delat det på faceebok. Har jag rätt att anmäla den personen?
Johannes Norrman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Mina utgångspunkterJag utgår ifrån att du, när du skriver "verksamhet", menar någon form av näringsverksamhet. Därutöver tolkar jag din fråga som att personen ifråga skrivit negativa saker om enbart din näringsverksamhet (och alltså inte om dig personligen). Jag förstår det vidare som att personen ifråga är en privatperson som företräder sig själv.Sist men inte minst tolkar jag din fråga om du har rätt att anmäla personen, som att du undrar om du med framgång kan anmäla personen ifråga till polisen eller på annat sätt ingripa rättsligt mot denne.I Sverige har vi som huvudregel yttrandefrihetI Sverige råder som stark huvudregel yttrandefrihet. Yttrandefrihet betyder, som saken uttrycks i vår grundlag regeringsformen, frihet att "i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor," (2 kap 1 § första stycket första punkten RF). Det är alltså med andra ord som huvudregel fullt tillåtet att uttrycka negativa åsikter kring någons näringsverksamhet eller att meddela negativa upplysningar om denna.Att uttrycka negativa åsikter om någons näringsverksamhet är inte brottsligtFrån yttrandefriheten finns en rad lagstadgade undantag. Ingen av dem är dock direkt tillämpligt på din nuvarande situation.Det närmaste jag kan tänka mig, är regeln om förtal i brottsbalken (5 kap 1 § brottsbalken). Regeln innebär förenklat att det är straffbart att sprida uppgifter om någon annan som är ägnade att utsätta denne för andras missaktning. För att det skall vara brottsligt att sprida uppgifterna, krävs dock att det är uppgifter om "annan". Med annan menas annan fysisk person. Att sprida negativa uppgifter eller negativa åsikter om en näringsverksamhet, är alltså inte brottsligt. Ett företag eller ett annat kollektiv kan inte förtalas. För straffbarhet, krävs följaktligen antingen att personen blandat sin kritik mot din näringsverksamhet med konkreta negativa uttalanden riktade mot dig som person, eller att banden mellan din näringsverksamhet/firma och dig är så nära att de två i praktiken är omöjliga att skilja åt (och de negativa uppgifterna om firman följaktligen slår mot dig). Det är såklart inte omöjligt att så är fallet, men utan närmare uppgifter är det omöjligt för mig att uttala mig om det. Jag utgår följaktligen från att uttalandena är riktade mot just din näringsverksamhet, och inte mot dig.Detta innebär att en polisanmälan mot personen som skrivit negativt om din verksamhet, med till visshet gränsande sannolikhet, inte kommer att nå framgång.SammanfattningI Sverige har vi som huvudregel yttrandefrihet. Detta innebär att det står var och en fritt att t.ex meddela upplysningar och uttrycka sin åsikt. Det finns begränsningar i yttrandefriheten, men att en privatperson uttalar sig negativt om någons näringsverksamhet träffas inte av någon av dessa begränsningar (om det inte är så att uppgifterna blandats med negativa uppgifter om dig som person). Det saknas alltså troligtvis möjligheter för dig att ingripa rättsligt mot den person som talat illa om din näringsverksamhet.Lyckönskningar och hälsningar,

En facebookgrupp hänger ut dömda brottslingar, vad kan jag göra.

2018-07-14 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Hur går man konkret tillväga om man vill anmäla någon som använder en grupp på Facebook för att hänga ut dömda brottslingar och sprida vidare deras domar?
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar lawline med din fråga.Ta stöd av rättsväsendetSå som jag förstår din fråga misstänker du att det som sker på facebook är brottslig verksamhet, kanske tänker du på bestämmelsen om förtal (5 kapitel 1 § brottsbalken). Vill anmäla någon för misstänkt brottslighet ska du kontakta polisen där du bor, det är polisen som utreder misstänkt brottslighet. Förtal skiljer sig dock från andra brott, eftersom huvudregeln är att bara den som blivit förtalad får driva åtal (5 kapitel 5 § brottsbalken). Det finns undantag för när den utsatte är under 18 eller om åtalet är påkallat från allmän synpunkt. Om det är du som hängts ut på facebook kan du alltså själv åtala för brottet, om det skulle vara så att åklagaren inte finner allmänt åtal påkallat. Du bö dock veta att domar i brottmål är offentliga handlingar, och de ska i viss utsträckning kunna delas och läsas. Det hänger ihop med att vi lever i ett öppet rättssamhälle där allmänheten ska kunna få reda på på vilka grunder någon döms för brott. Kontakta facebookEn annan möjlig väg för dig att gå vidare är att kontakta facebook och berätta för dom vad det är som pågår. Det är möjligt att dom inte tycker att det är acceptabelt med denna typ av verksamhet och dom kan då agera för att stoppa det som sker på deras sajt. Tack för att du kontaktade lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på lawline, 08-533 300 04Vi besvarar samtal måndag till fredag 10:00-16:00

Vad kan jag vidta för åtgärder när min granne bevakar mig?

2018-07-08 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej.Jag har problem med en granne,en äldre karl 75 år.Så otroligt ledsamt och barnsligt.Området här består av hyres lägenheter/hus på s.k marknivå.4 hus för varje rad.Jag har min egen tomtbit som jag är mkt glad för,som omringas av buskar som sköts om.Framför min tomt på baksidan så har denne karl sin terrass,och jag har min terrass.I alla åren jag har bott här så har jag upplevt att denne karl bevakar mig,så som går jag ut så gör han likadant.Går jag in så likadant där.Var jag på terassen,han ut på sin terrass och bevaka mig.Är jag på tomten så hänger han över terrassräcket och vakar mig tills alla sysslor är utförda.Nä,nu får det vara nog så jag byggde tak med tillhörande väggar för ett antal år sedan runt terrassen.Hyresvärden hade inga invändningar mot detta.Men han står fortfarande och stirrar/bevakar mig i.o.m att den grinden som till- hör inte är övertäckt med ngt.Hängde upp en pressenning prydligt,som täcker insyn totalt.Det där var inte populärt.Utrop som:Nu ser jag dig,Jag såg dig,Jag ser dig där bakom,Jag ser vad du gör nu,Ska du inte skyla för?,Jag har ringt till Polisen,Jag ska nog se till detta vad du gör.Diverse uttalanden och gliringar och skällsord.Även påhittade anklagelser,så som att jag pekar finger,gapar fula ord o.s.v.Herre tid,jag vet vad den gesten och alla de orden betyder MEN jag använder inte det där själv.Nu sladdrar han ju skitprat till allt och alla så att alla ska tycka illa om en.Prata med han går icke,då han ej svarar.Vad ska jag göra!
Matilda Hetlesaether |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på dina frågor regleras i Brottsbalken [BrB].För mig låter din grannes agerande med spridande av falska uppgifter om dig som något som kan klassificeras som förtal [5 kap. 1§ BrB]. För att din grannes agerande ska räknas som förtal krävs det att han sprider uppgifter om dig som är till för att andra ska tycka illa om dig. Ibland kan det vara tillåtet att sprida uppgifter om någon annan för att få andra att ändra uppfattning om en person, men det är enbart om det är försvarligt och sant eller att hen har skälig grund att lämna uppgifterna [5 kap. 1 § BrB]. För att uppgiftslämnandet ska vara försvarligt krävs det i princip att det skulle utgöra en fara för andra att inte vara medveten om uppgifterna. I ditt fall låter det inte som att din granne har en skyldighet eller att hans uppgiftsspridande är något som kan försvaras. Det spelar ingen roll om uppgifterna om dig är sanna om det inte varit försvarligt att lämna uppgifterna till andra eller om det inte finns någon skyldighet för din granne att sprida uppgifterna om dig [exv. Skyldighet att ge information vid polisförhör eller dylikt]. Om du väcker åtal mot din granne med förtal som bakgrund kan han få betala böter för sitt handlande.Att han stirrar in i din bostad och tydligt anmärker att det faktiskt är dig han kollar på genom att säga: "jag ser dig, jag ser vad du gör nu" kan aktualisera bestämmelsen om ofredande i 4 kap. 7 § BrB. För ofredande kan din granne dömas till böter eller till fängelse i högst ett års tid. Det krävs dock att vissa förutsättningar är uppfyllda för att något ska klassificeras som ofredande. För det första krävs det att grannen utsätter dig för störande kontakter eller annat hänsynslöst beteende. För det andra krävs det att din grannes handlande har till syfte att kränka din frid på ett kännbart sätt. Vad innebär "störande kontakter"?Vad som bedöms som störande kontakter är olika från fall till fall men domstolen brukar ta hänsyn till vilken tid på dagen kontakterna görs [om det exv. Stör din nattsömn, ditt arbete etc], antalet störande kontakter som gjorts och vad kontakterna har inneburit för dig som utsatt, d.v.s om de varit nedsättande. När det rör situationer där personer sagt massa kränkande saker till den utsatte brukar inte antalet gånger spela så stor roll. I ditt fall har din granne sagt nedsättande saker om dig och det spelar alltså inte så stor roll om det bara skett ett par gånger utan det är främst hur hans kontakter stör dig. För mig låter det som att hans kontakter är väldigt störande då han verkar bevaka dig ungefär hela tiden.Vad innebär "kränka din frid på ett kännbart sätt"?Vad som är kännbart har i förarbeten till bestämmelsen beskrivits som något som den utsatte inte rimligen kan tåla. Gärningar som är otrevliga, obehagliga eller ovälkomna men något som den utsatte rimligen kan tåla ger inte straffansvar för den som utsatt en person. Vad en person rimligen kan tåla är en objektiv bedömning som domstolen gör men när det gäller att bedöma om gärningsmannens agerande varit ägnat att kränka offrets frid görs en bedömning med hänsyn till alla omständigheter i varje enskilt fall. Om du väcker talan mot din granne kommer de alltså göra en objektiv bedömning i om du bör tåla att din granne kollar vad du gör på din tomt dagligen och också om din grannes bevakning är ägnat att kränka din frid. I kommentarer till ofredandebestämmelsen står det faktiskt uttryckligen att en person som följer efter någon annan och som står utanför någons bostad vid upprepade tillfällen kan betraktas som "annat hänsynslöst beteende" och kan därmed ses som ofredande på den grunden. Jag skulle vilja säga att utefter den information du gett mig är det sannolikt att din granne kan falla under ofredandebestämmelsen på ett eller annat sätt. Antingen för störande kontakter eller för annat hänsynslöst beteende.Om din granne skulle anses vara skyldig för både förtal och ofredande kommer de inte dömas var för sig utan en påföljd bestäms gemensamt för båda brotten [30 kap. 3 § BrB].Min slutgiltiga bedömningUtefter den information du givit mig och utefter den information jag presenterat för dig gör jag bedömningen att din granne kan dömas för förtal för spridande av falska uppgifter om dig samt för ofredande för sitt ständiga bevakande över din tomt. För att din granne ska kunna bli dömd krävs det givetvis att alla förutsättningar som jag nämnt i min text är uppfyllda och att du väcker åtal mot honom. Om han blir dömd kommer domstolen "lägga ihop" brotten och ge en gemensam påföljd.Hoppas du fick svar på din fråga! Tveka inte att höra av dig om du undrar något mer.Med vänlig hälsning,

Är det förtal om en rektor lämnar ut telefonnumret till någon som vill ha uppgifter om barnet?

2018-06-30 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hejsan! En rektorsexpedition på en grundskola i mitt skolområde fick besök av en man som ville få ut en namngiven elevs slutbetyg. Mannen var ganska upprörd och blev ännu mer aggressiv då han av kanslisten uppmanades att legitimera sig. Han blev även ombedd att lämna sitt telefonnummer så att han kunde komma tillbaka när rektor prövat om handlingen kunde lämnas ut. När rektor fick höra vad som hade hänt ringde han till elevens föräldrar och berättade om incidenten och att rektor skulle bli tvungen att lämna ut betyget till mannen. Rektor lämnade även ut telefonnumret till föräldrarna. Föräldrarna kollade upp telefonnumret och det visade sig att det tillhörde en man som arbetade tillsammans med en av dem. Kan rektorn fällas för förtal?
Simon Rydberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du vill ha svar på om rektorns information till föräldrarna kan omfattas av förtalsbestämmelsen.Förtalsbrottet finns i 5:1 brottsbalken (BrB). Där framgår det att den som utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta annan för andras missaktning döms för förtal. Ett första krav för att kunna dömas för förtal är att en enskild identifierbar person utpekas. Avseende själva förtalsuppgiften krävs det för straffbarhet att det rör sig om tydliga påståenden, både sanna och felaktiga uppgifter kan emellertid utgöra förtal vidare krävs det att uppgiften är ägnad att utsätta personen för andras missaktning. Lagtexten ger två egna exempel på vad som är att anse som missaktning: att utpekas som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt. I det fall som beskriver skulle man kunna hävda att det som rektorn gör kan utsätta personen för andras missaktning men tolkar det som att detta inte var rektorns syfte. Därmed uppfylls inte rekvisitet "ägnad att". Vidare tolkar jag det utifrån den beskrivning som du gett att det som rektorn gör inte är tillräckligt allvarligt för att omfattas av förtalsbestämmelsen eftersom han inte utpekar personen som brottslig eller klandervärd. Min bedömning blir alltså att det som rektorn gör inte kan klassas som förtal. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vad kan jag göra när rektorn ljuger om mig till socialtjänsten?

2018-07-15 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Jag har ett barn med särskilda behov som inte fått den hjälp i skolan som hen har rätt till enligt lagen, något som anmälts och behandlats av skolinspektionen som gett oss vårdnadshavare rätt och skolan har fått ett åläggande. Innan beslutet från skolinspektionen kom gjorde rektor på skolan en orosanmälan till socialtjänsten. Socialtjänstens bedömning efter ett samtal med oss vårdnadshavare var att anmälan saknade grund och ingen utredningen kommer att genomföras.Nu till min fråga, rektor skriver i orosanmälan som huvudsaklig orsak till orosanmälan "att det föreligger psykisk ohälsa hos mamman". Hon skriver alltså inte att hon misstänker psykisk ohälsa utan sätter på eget bevåg en medicinsk diagnos. Jag uppfattar detta som grovt kränkande. Jag har inte någon psykisk diagnos och uppfattar mig själv som psykiskt frisk. Jag är övertygad om att rektor försöker ge igen för den kritik jag framfört. Det jag undrar är om rektor i sin profession har rätt att sätta en medicinsk diagnos på mig? Jag uppfattar det som grovt kränkande, kan jag gå vidare eller måste jag acceptera att en rektor kommer med oskäliga personangrepp?
Erika Redelius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det jag undrar är om rektorn i sin profession har rätt att sätta en medicinsk diagnos på mig?Rent juridiskt finns inget som säger vem som har rätt att ställa diagnos. Dock är det självklart så att bara för att rektorn påstår det så är du inte psykiskt sjuk.Kan jag gå vidare eller måste jag acceptera att en rektor kommer med oskäliga personangrepp?Jag tolkar din fråga som att du vill veta om du kan åta rättslig åtgärd mot rektorn. Det låter som att du undrar om rektorns handlande kan vara en ärekränkning. I brottsbalken (BrB) delas ärekränkningsbrott upp i kategorierna förtal och förolämpning.Är situationen förtal?För att något ska räknas som förtal ska handlingen vara menad att utsätta någon för andras missaktning, och den kränkande uppgiften måste ha lämnats till någon annan än den utsatte (5 kap. 1 § BrB). Din situation skulle möjligtvis kunna utgöra förtal, men det kan bli svårt att bevisa.Det finns dessutom en anmälningsskyldighet för de som jobbar inom skolan att anmäla när de tror att ett barn far illa i hemmet (14 kap. 1 § socialtjänstlagen). I lagparagrafen om förtal står det att om någon var skyldig att uttala sig och visar att uppgiften var sann eller att hen hade skälig grund för den, skall de ej dömas till ansvar (5 kap.1 § andra stycket BrB). Även om det skulle vara så att rektorn var oärlig när hon gjorde anmälan så är det förmodligen lättare för henne att hävda att hon endast utförde sin anmälningsskyldighet än det är för dig att bevisa förtal.Är situationen en förolämpning?Gällande förolämpning ska det handla om en situation där kränkningen direkt riktats mot den utsatte. För att ditt fall ska kunna räknas som förolämpning måste du därför kunna visa att rektorn skrev in påståendet för att såra dig snarare än för att få dig att se dålig ut i andras ögon (5 kap. 3 § BrB). Detta kan visa sig vara svårt. Den typ av förolämpning du råkat ut för kan heller inte åtalas av en åklagare, så du måste i så fall själv väcka åtal. Detta riskerar att bli en väldigt dyr och krånglig process som inte rekommenderas om du inte är helt säker på ditt fall.Felaktig anmälan kan i sig utgöra brott, men bara i vissa fallAtt felaktigt anmäla någon till en myndighet så som socialtjänsten kan vara brottsligt i sig. Detta kallas för falsk tillvitelse eller vårdslös tillvitelse, beroende på om personen som lämnat uppgifterna vetat om eller borde förstått att de var falska. Dock krävs att det du anklagas för skulle vara brottsligt, som misshandel eller att köra bil berusad. I ditt fall påstås dock inte att du skulle begått ett brott. (15 kap. 7 § BrB). Vad kan du göra?Förolämpning är din bästa chans till rättslig åtgärd, men även där kan det vara svårt för dig att vinna i ett åtal. Du kan anmäla rektorn till skolinspektionen om du uppfattar att hon uppträtt olämpligt då hon hävdade att du var psykiskt sjuk. Om detta skulle vara en engångsföreteelse är det osannolikt att något skulle åtgärdas, men om det skulle hänt någon annan tidigare finns en chans att de undersöker situationen.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Anmäla förtal till åklagare

2018-07-10 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej.Jag har en kollega som har anklagat mig för att ha tagit pengar från en klient. Hon gjorde det först till 2 stycken sen till en hel arbetsgrupp. Hon förstår inte allvaret i detta. Och fortsätter anklaga mig för andra saker.Ska jag polisanmäla detta för förtal?Mvh
Marcus Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Målsägandebrott Att anmäla förtal är svårt att få någon framgång med då brottet är ett så kallat målsägandebrott som regleras i 5 kap. 5 § brottsbalken (BrB). Att brottet är ett målsägandebrott innebär att du själv (med hjälp av ett juridiskt ombud) får väcka åtal. Allmän åklagare tar endast upp anmälningar om förtal om den som blivit utsatt för förtal är under 18 år eller om åklagaren anser att det är påkallat ur allmän synpunkt. Då detta rör förhållanden på en arbetsplats är det tyvärr inte särskilt troligt att en åklagare kommer ta upp målet. Brottet förtal Förtal regleras i 5 kap. 1 § BrB och innebär att någon utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt och det ska vara ägnat att utsätta personen för andras missaktning. Enligt vad du har beskrivit i frågan verkar det som att detta är uppfyllt då din kollega berättar för en hel arbetsgrupp att du tar pengar från en klient (vilket i så fall skulle innebära att du begått stöld eller någon annan typ av snarlikt brott) samt att du blir anklagad för något som generellt får andra personer att tänka negativt om dig. Om din kollega var skyldig att lämna uppgiften eller att det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att sprida detta till arbetsgruppen och att du har stulit från din klient eller att din kollega hade skälig grund för att tro det så ska inte kollegan dömas. Om alltså din kollega går och hittar på negativa saker om dig utan nån grund för det kommer personen inte gå fri. Skälig grund i detta fall skulle kunna vara att exempelvis din klient har stora överföringar till ditt konto som inte är arvoden eller liknande. Utifrån vad du har sagt i din fråga så lär det inte vara skäligt för din kollega att påstå att du stjäl. Bevisning Det svåra kan bli bevisningen i dessa fall då kollegan endast har spridit detta genom ord och inte exempelvis skrift (om jag förstått dig rätt). För att döma personen krävs då vittnen som kan stödja att vittnen kan styrka att din kollega sagt dessa saker. Har detta sagts till en hel arbetsgrupp borde det i detta fall finnas vittnen men beroende på vilken tid som förflutit och att vittnen kan ha otydliga minnesbilder och liknande kan jag inte med säkerhet säga att din kollega blir dömd. Enligt vad som har framgått från din fråga skulle jag absolut säga att din kollega har gjort sig skyldig till förtal och sannolikheten att personen blir fälld borde vara ganska stor. Viktigt att upplysa om att det kan bli väldigt dyrt att förlora ett sådant mål i domstol även om möjligheterna att personen blir dömd är, enligt vad som framkommit i din fråga, ganska stora. Då den förlorande parten även får betala motpartens rättegångskostnader. Min rekommendation är att du vänder dig till en jurist om du har tankar på att gå vidare med detta. Vill du ha ytterligare rådgivning kan du vända dig till vår telefonrådgivning på 08-533 300 04 eller boka tid hos en jurist. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Är det brottsligt att lägga ut bilder på någon som skickat dickpics till mig?

2018-07-04 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Om någon skickar en dicpic till mig utan att jag vill det och jag lägger ut hans profil på Facebook för att han ska fatta att det inte är okej att göra så och även skickar den bilden vidare till hans vänner, chef och familj(inte till barn under 20år). Är det något jag kan åka dit på eller handlar det mer om att jag försvarar mig verbalt?
Matilda Hetlesaether |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För det första vill jag bara förklara lite kort vad som rent legalt gäller vid skickande av dickpics. Dickpics är olagliga om det skickas till någon utan samtycke och personen ifråga känner sig sexuellt kränkt av bilden eller om den som skickat bilden har haft till syfte att kränka den andre. Klassificeringen av brottet är sexuellt ofredande vilket leder till att killen som skickade bilden till dig kan få betala böter. I värsta fall kan en person som sexuellt ofredat dömas till två års fängelse [6 kap. 10 § andra stycket BrB].Om du skickar runt bilderna kan det klassificeras som förtal eftersom du pekar ut honom som brottslig och klandervärd i sitt levnadssätt genom att skicka runt en bild som är till för att få människor att ändra sin åsikt om honom [5 kap. BrB]. Det finns dock vissa undantag då man kan gå ansvarsfri från förtal och det är om det med hänsyn till omständigheterna varit försvarligt att lämna uppgifterna och om man visar att uppgifterna varit sanna. Kom ihåg att förtal normalt sätt är ett målsägandebrott vilket innebär att det är brottsoffret som ska väcka talan i domstol. Det är bara om den killen du lägger ut bilder på vill väcka talan mot dig som det kan bli aktuellt att ställa dig till svars för förtal. Tidigare har man dömt på det viset att personen som förtalat [du] går ansvarsfri när dennes intresse ansetts vara större än den som utsätts för ärekränkningen. Man har också tagit hänsyn till rätten till yttrandefrihet och att skapa debatt i samhället eftersom detta är en av grundpelarna i det demokratiska statsskicket i Sverige. Det är upp till åklagaren att visa att du uppfyller försvarlighetskriteriet. Om du gör det finns det alltså en möjlighet för dig att gå ansvarsfri om domstolen anser ditt intresse att sprida bilderna på honom vara större än att han skyddas från att kränkas. Det är dock som sagt ingen bedömning jag kan göra utan det är upp till domstolen att göra avvägningen.Det är viktigt att tänka på att storleken av spridningskretsen kan påverka hur allvarligt förtalet är. Eftersom du tänkte publicera en bild på honom på Facebook är det en stor publik som kan ta del av bilden vilket gör att det kan ses som grovt förtal och då krävs det ännu mer för att du ska gå ansvarsfri.Min slutgiltiga bedömningSammanfattningsvis skulle jag därmed vilja säga att utefter den informationen du givit mig gör jag bedömningen att det finns en risk att du döms för förtal om du blir åtalad av killen som du tänkt lägga upp bilder på. Det finns en möjlighet att ditt spridande av bilderna ses som försvarligt men det är upp till åklagaren att göra den intresseavvägningen. De kommer göra en avvägning mellan intresset att du fritt ska få yttra dig och att skydda killen från att bli kränkt. De kommer också ta hänsyn till den stora publik du når ut till. Jag kan bara säga vad de kommer basera sin bedömning på men jag kan inte säga hur de kommer döma. Hoppas detta var tillräcklig vägledning för dig ändå för att fatta ett beslut.Som ett sista råd vill jag säga att om du inte gjort det redan så borde du polisanmäla honom för att ha skickat dickpicen till dig istället för att utlämna honom på internet. Då finns det ingen risk att du straffas. Kontakta polisen på 114 14 eller gå till en polisstation och anmäl honom. Därefter kan du begära ett målsägarbiträde som är en person som förordnas av allmän domstol för att hjälpa folk som utsatts för brott. Om åtal väcks kan du yrka [begära] på skadestånd. Tveka inte att höra av dig om du undrar något mer!Med vänlig hälsning,

Ärekränkning

2018-06-29 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Jag är arbetar inom hälsosjukvård och min tidigareChef som gåt i pension pratat om min pesoliga och hälsa på dålig sätt till min nuvarande chef .De är granna och pratat i privat sammanhang trots min tidigare chef har gott i pension.Är det jag lagligt får man göra det.Med vänlig hälsningX
Sara Bohlin |Hej, tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.Jag tolkar dig som att din förra chef och nuvarande chef pratar om din hälsa när du inte är där och att detta påverkar din nuvarande chefs syn på dig. Enligt mig är detta förtal, det regleras i Brottsbalken 5 Kapitlet 1-2 §§, https://lagen.nu/1962:700 . Att tala illa om någon bakom dennes rygg är generellt sätt inte lagligt. Däremot så har lagstiftaren tagit hänsyn till att människor är mänskliga och att personer man är i nära relation till ska man kunna prata med. Det finns dock en viss gräns även för detta. Enligt mig så kan dina chefer ses som vänner och därmed nära men samtidigt är det försvårande att en av dem är din chef idag. Men även andra aspekter väger in så som: vad/om din förra chef haft något syfte med detta, vilken spridning uppgiften har fått och liknande. Du kan anmäla det till polisen men i ärekränkningsbrotten gäller speciella åtalsregler och det är sällan som en åklagare driver sådana fall. Det finns dock möjlighet för dig att själv göra det, men då riskerar du att få betala rättegångskostnaderna. Men enligt min bedömning utifrån den informationen jag har fått har du rätten på din sida, men det finns inte en garanti för att en domstol skulle bedöma det på samma sätt.Hoppas att du fick svar på din fråga.