Förtal mot en grupp i offentlig miljö

2020-09-29 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Vi är personal i en skola som känner att vi har blivit minst sagt förtalade och kränkta offentligt av en politiker!Detta skedde i samband med en livesändning då kommunfullmäktige skulle besluta om ett nytt skolförslag i kommunen! Flera politiker fick gå fram till talarstolen för att säga sin mening! Och under den här livesändningen så väljer en av partiledarna då, att alltså offentligt kalla oss personal samt även föräldrarna till elever på denna skola rasister! Det gjorde oss väldigt ledsna och upprörda! När de dessutom va i direktsändning! Är inte de förtal i offentligt rum?! Snälla hjälp oss! Vi känner oss förkrossade över det här påhoppet!
Sanaria Saad |Hej, Tack för att du väljer att vända dig till Lawline med din fråga. För att svara på din fråga kommer jag att använda mig av regler i brottsbalken. Först kommer jag att förklara för dig vad brottet förtal är och sedan vad som eventuellt gäller i ditt fall. Brottet förtal För att ett uttalande ska vara förtal måste någon ha pekat ut en annan person såsom ''brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt'' eller annars ha lämnat uppgift som är ''ägnad att utsätta denne för andras missaktning'' (5 kap. 1 § 1 st. BrB). Uppgiften som lämnas ska vara nedsättande och av sådan art att den typiskt sett utsätter personen för andras missaktning. Personen behöver dock inte ha blivit utsatt för andras missaktning. Vad gäller i mitt fall?Du skriver att politikern kallat personal samt föräldrar till elever på skolan för rasister. Du skriver dock inte om det framgick av uttalandet att det var just er skola eller just er grupp av personal som omfattades av uttalandet. Man måste nämligen kunna knyta uttalandet till specifika personer, i detta fall är det svårt för mig att avgöra om det går att knyta an uttalandet till specifika personer eller inte. Skulle det vara så att politikern pekade ut just er, så att man kunnat härleda uttalandet till er, så kan det röra sig om förtal. Det är dock väldigt svårt för mig att svara på.Jag hoppas du fått svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Vilka rekvisit finns för brottet förtal?

2020-09-28 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hallojsan, Vilka rekvisit finns det för att bli dömd för brottet förtal?
Hanna Brunnström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad utgör en förtalsuppgift?Brottet förtal regleras i 5 kap. 1 § stycke 1 Brottsbalken (BrB). Förutsättningen för straffrättsligt ansvar är att någon pekas ut så som brottslig, klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta personen för andras missaktning.Bestämmelsen tillämpas enligt sin lydelse på fall då en person utpekats som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt men även andra uppgifter omfattas. Ansvar för förtal kräver att någon lämnat en uppgift om en annan fysisk person. Uppgiften behöver inte utgöra en bestämd gärning eller omständighet utan även mer allmänna ärekränkande omdömen omfattas. Det krävs dock att det är en uppgift med viss konkretion och inte enbart ett värdeomdöme. Som exempel på konkreta uppgifter som kan utgöra förtal kan nämnas påståenden om att en person är pedofil eller alkoholist. Ett påstående om att en person är ful eller otrevlig är däremot att anse som enbart ett värdeomdöme.För straffbarhet förutsätts vidare att uppgiften är ägnad att utsätta den utpekade för andras missaktning. Det innebär att ska vara fråga om en nedsättande uppgift, dvs. en uppgift som typiskt sett kan medföra att andra får en mer negativ bild av personen eller att personen betraktas som en i något avseende "sämre" människa. Uppgifter om att någon är otrogen, sprider lögner eller är lösaktig skulle kunna vara, men är inte alltid att anse som förtal. Att sprida uppgifter om att en person är alkoholist eller narkotikamissbrukare eller säljer sex bör dock i många fall kunna bedömas som förtal.När är spridningskravet uppfyllt?Förekomsten av ett förtalbrott förutsätter att en nedsättande uppgift lämnats till annan än den angripne, uppgiften måste alltså ha fått en viss spridning. Det räcker inte att uppgiften har gjorts tillgänglig för andra utan det måste vara styrkt att någon verkligen har fått del av den. Det krävs inte någon större spridning utan brottet är fullbordat så snart uppgiften kommit till åtminstone en utomståendes kännedom. En annan sak är att omfattningen av spridningen kan få betydelse när det gäller brottets svårhetsgrad.När aktualiseras ansvarsfriheten från brott?En gärning som utgör förtal i s.k. teknisk mening, dvs. uppfyller rekvisiten i 5 kap. 1 § stycke 1 BrB, kan ändå vara straffri enligt 5 kap 1 § stycke 2 BrB, om den som lämnat uppgiften antingen var skyldig att uttala sig eller om det annars, med hänsyn till omständigheterna, var försvarligt att lämna uppgiften och uppgiftslämnaren visar att uppgiften var sann eller att han eller hon hade skälig grund för uppgiften.Huruvida en uppgift är försvarlig att lämna bedöms utan sammanblandning med frågan om uppgiften är san. Försvarlighetsbedömningen kan vara svår och aktualiserar ofta en avvägning mellan olika motstående intressen där bland annat yttrandefrihetsaspekter ska beaktas. Ett viktigt område, där yttrandefriheten är vidsträckt är den offentliga debatten i allmänna angelägenheter. Även inom ramen för vetenskap eller utbildning kan uppgifter som anses nedsättande vara försvarliga att lämna. Det måste alltså finnas utrymme för den politiska debatten och för en allmän diskussion om andra samhälleliga, kulturella och vetenskapliga frågor. Vid försvarlighetsbedömningen måste man ta hänsyn till när, hur och till vem den nedsättande uppgiften lämnades. Syftet med uttalandet har också betydelse.Först om det är klarlagt att det fanns en skyldighet att uttala sig eller att det var försvarligt att lämna uppgiften finns det anledning att gå vidare till frågan om uppgiftens sanningshalt. Det åligger den som lämnat en viss uppgift att bevisa att uppgiften var sann eller att han eller hon i vart fall hade skälig grund för uppgiften. Bevisbördan är alltså omkastad. Obetydliga avvikelser från sanningen bör kunna tolereras. I vissa fall, t.e.x när uppgiften avser karaktärsdrag eller handlingsbenägenheter, kan vad som hänt efter det att uppgiften lämnades vara relevant.Kan den tilltalade inte visa att uppgiften var sann, kan denne ändå undgå ansvar genom att visa att han – objektivt sätt – hade skälig grund för att hålla den för sann. Här torde det räcka för den tilltalade att förklara vart denne hittade uppgifterna samt vilken bedömning av sanningshalten personen gjorde mot denna bakgrund. Ju allvarligare den nedsättande uppgiften är, desto högre måste kraven ställas på att den som lämnade uppgifterna vidtagit skäliga åtgärder för att förvissa sig om uppgiftens sanning. SammanfattningsvisSammanfattningsvis kan konstateras att brottet förtal innehåller en hel del komplicerade avväganden. Det väsentliga för att brott ska anses föreligga är däremot att det 1) varit fråga om en förtalsuppgift, 2) att denna spridits till någon utomstående, samt 3) att det inte föreligger ansvarsfrihet enligt stycke 2.Hoppas du fick svar på din fråga!

När ska man anmäla vad man tror är förtal?

2020-09-22 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Kan jag anmäla någon för förtal om den personen spridit ett rykte om att jag slagit sönder dens bilruta som nått personer inom min idrottsförening och personer på de jobbet jag söker?
Elin Englund |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Förtal regleras i Brottsbalken.Ifall något utpekar dig för att ha begått en brottslig handling eller om den utpekar dig som om du lever på ett klandervärt levnadssätt. Eller lämnar uppgifter om dig som är ägnade att utsätta dig för missaktning, så ska denne dömas för förtal (5 kap 1§ Brottsbalken).Av det du berättar i din fråga så låter det som att det finns grund för att polisanmäla för förtal, då det enligt min bedömning finns en god grund för att misstänka att rekvisiten för förtal är uppfyllda.Det som den här personen verkar göra är att utpeka dig för att ha begått en brottslig handling genom att ha slagit sönder dennes persons bilruta, vilket är brottsligt. Sedan har personen spridit detta vidare, till och med så att det nått din idrottsförening och personer på ett potentiellt arbete. Detta är viktigt att ta på yttersta allvar.Beroende på hur spridningen av informationen om dig har gått till så kan det även röra sig om grovt förtal (5 kap. 2§ Brottsbalken), För att det ska vara grovt förtal så ska först grunderna för förtal föreligga och sedan utöver det ska det anses vara grovt. Det som särskilt tas i beaktning vid om det är grovt är om "gärningen med hänsyn till uppgiftens, innehållet eller sättet för eller omfattningen av spridningen eller annars var ägnad att medföra allvarlig skada"Enligt min bedömning så kan detta absolut handla om förtal, alternativt grovt förtal, beroende på de exakta omständigheterna. Jag rekommenderar dig att göra en polisanmälan och låta polisen göra första bedömningen, sedan följer åklagare och domstol eventuellt upp.Jag vill även upplysa dig om att du kan anmäla en eller flera person så fort du har misstanke om brott, du behöver inte ens veta vad det det skulle rubriceras som. Med andra ord du har alltid rätt att anmäla någon, sedan är det upp till polisen om och hur de vill gå tillväga. Här finns information om hur du kan gå tillväga om du vill polisanmäla ett brott. Här finns även information för dig som är utsatt för ett brott. Hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ställa en ny gratisfråga eller ringa våran gratis telefonrådgivning!Jag önskar verkligen att allt löser sig till det bästa för dig. Med vänlig hälsning

Vad innebär brottet förtal?

2020-09-21 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej jag undrar vad brottet förtal är för nåt? Tack på förhand.
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Förtal regleras i 5 kapitlet 1 § brottsbalken, därför kommer jag i mitt svar redogöra för hela det lagrummet.Första stycket – vad är förtal För att något ska klassas som förtal måste en/flera specifika personer pekas ut som brottslig, klandervärd i sitt levnadssätt eller någon annan uppgift som får en person att framstå som dålig i andras ögon. Bedömningen görs alltså utifrån andra personers reaktioner och ofta tar man hänsyn till personens bekantskapskrets. Det innebär att något som kan anses som dåligt hos en grupp människor inte behöver vara det hos en annan. Det finns inte något krav på att uttalandet får en större spridning bland allmänheten för att det skall räknas som förtal, men det krävs i princip alltså att uppgiften lämnas till någon utomstående person.När man gör bedömningen hur allvarligt ett förtal har varit brukar man titta på hur allvarlig uppgiften har varit, vilket syfte personen som spred uppgiften hade, om personen visste att uppgiften var osann och vilken spridning den har fått. Dessa kriterier är också de som används för att bedöma om brottet har varit grovt eller inte. Andra stycket – undantagsregelnTrots att något är förtal finns det möjlighet att frikännas. Om det har varit försvarligt att lämna den uppgiften. Det spelar inte någon roll här om uppgiften var sann eller falsk men man tittar ofta på om personen som lämnat uppgiften hade skäl att anta att den var sann eller visste att den var osann. Andra faktorer som kan påverka om det är förtal är om:-Personen hade en skyldighet att uttala sig och det sagda då var relevant: exempelvis vittnesplikt-Omdömen vid jobbansökningar-Man har även rätt att göra nyheter av vissa saker om de är av allmänt intresse -opinionsbildning -Kritik är en del av det demokratiska samhället och anses inte vara förtalJag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Är det olagligt att lägga upp ljudinspelningar från en rättegång där en minderårig som anges med namn vittnat?

2020-09-29 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Min dotter har vittnat i en rättegång. När vittnessmålet gjordes var hon 17, alltså minderårig. Är det verkligen lagligt att hennes vittnesmål ligger ute på massa olika poddar, där dom även säger hennes för och efternamn ( hon har ett väldigt ovanligt efternamn). Jag vet att det är lagligt när det gäller "vuxna" personer men kan det verkligen vara rimligt att en sådan ung, omyndig person "hängs ut" för allmänheten?!
Pegah Fazli |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det finns inget förbud mot att lägga ut ljudfiler eller spela in vittnesmål som givits under en rättegång. Om man däremot i samma veva pekar ut vem vittnesmålet kommer ifrån kan det eventuellt vara olagligt eftersom det kan komma att räknas som förtal enligt 5 kap. 1 § brottsbalken. För att det dock ska kunna räknas som förtal måste vittnesmålet, eller hur man framställer vittnesmålet, vara av den karaktär att det typiskt sett leder till andras ogillande. Detta kan exempelvis vara uppfyllt genom att personen som sprider uppgiften gör gällande att vittnet "skyddat" en närstående, ljugit eller om själva vittnesmålet i sig innehåller uppgifter om vittnet som skulle skada dennes rykte om det spreds. Skulle det utöver detta inte vara försvarligt att sprida en sådan uppgift, kan personen som sprider ljudupptagning/skriftlig återgivning av vittnesmålet göra sig skyldig till förtal. Att vittnet är minderårigt är däremot inte en omständighet som gör handlandet olagligt i sig. Vänligen,

Förtal och kränkning av arbetsgivare

2020-09-23 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej .jag har blivit utsatt för förtal och kränkning av min arbetsgivare som anklagat mig för att ah haft en patient hemma hos mig sovandes...jag arbetade med psykiatrin .Jag blev knäckt av dom i samtal under 3 månader ..samtal och avstägning , fanns inga bevis , inga polisrapporter , inget .DOm gick på en känsla.Jag blev knäckt.Kan jag anmäla dessa 3 personer som utsatte mig? 3 chefer.dessa tillhör landstinget men sköttes i enskilda rum mellan dom och mig ,...jag är så full av hat mot dom, inget arbete och inget liv .
Edessa Barmousa Altun |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att du undrar ifall du kan anmäla din arbetsgivare för förtal och kränkning.LagrumFör förtal krävs det enligt 5 kap. 1 § BrB att en person "utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning", vilket innebär att en annan person sprider information om dig till andra. För att uttalandet ska räknas som förtal ska det vara avsett att skada en människas anseende hos andra, med hänsyn tagen till den krets offret tillhör. Det innebär att uttalandet ska typiskt sett leda till skada men personen som uttalar sig illa behöver inte ha haft uppsåt till skadan för att fällas för förtalAvseende kränkning är det en känsla som är individuell, vilket innebär att känslan kan upplevas i större eller mindre grad. I ditt fall kan brottet förolämpning göras gällande enligt 5 kap. 3 § BrB.Förolämpning innebär i det fall att en person dömas till ansvar om denne kränker eller sårar en person, om dessa uppgifter riktas direkt till den personen samt är ägnade att kränka personen på något sätt.SammanfattningSkillnaden mellan förtal och förolämpning är mot vem meddelandet riktas till. Vid förolämpning lämnas meddelandet direkt till offret medan den som förtalar pratar om X till Y med syfte att såra X. Förolämpningen kan ske genom att kalla någon för kränkande saker, beskylla personen kränkande eller bete sig på ett förolämpande eller kränkande sätt.Eftersom jag inte har tillräckligt med information om ditt fall kan jag inte konstatera exakt vilket brott som föreligger. Då det inte framgår av din fråga att dina chefer har pratat med varandra sinsemellan i syfte av att skada, baktala eller liknande, så kan troligtvis inte förtal göras gällande.Däremot kan jag finna att detta torde om något anses utgöra en förolämpning då du har direkt av dina chefer blivit anklagad av att ha haft en en patient sovandes i ditt hem. En sådan anklagelse kan anses ytterst allvarlig och upplevas som kränkande av en anställd. Jag kan således finna att en sådan anklagelse kan utgöra en förolämpning.Vänligen,

Hur anmäler man någon för förtal?

2020-09-21 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej,Jag misstänker att jag är utsatt för förtal. Vart kan jag anmäla detta?
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inledningsvis vill jag börja med att beklaga situationen du hamnat i. Du bör snarast anmäla händelserna till polisen om du på något sätt känner dig hotad. En anmäla gör du genom att ringa 114 14 (icke-akuta situationer) eller genom att gå in på polisens hemsida. Tänk på att det måste vara du som lämnar in anmälan om att väcka åtal eftersom åtal som huvudregel väcks av den som blivit utsatt (5 kapitlet 5 § brottsbalken). Var även noggrann med att säkerställa den bevisning du har, så att tillräckliga grunder finns för en förundersökning.Du är varmt välkommen att höra av dig igen vid ytterligare frågor eller funderingar. Lycka till!Vänligen,

Begår man ett brott när man sprider falska rykten om en person?

2020-09-20 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |En granne har anklagat mig för va otrogen med denne . Hon har även suttit och ljugit i telefonen och hitta på världens historier om att jag va där och hade sex och en massa påståenden ett 20 tal tillfällen som dennes kompisen spelat in via deras samtal . Dessa inspelningar blev skickade till min flickvän som ifrågasätter mig och tror på allt trots att jag är oskyldig till att varit otrogen . Jag har tagit kontakt med grannen via sociala medier och frågat om varför hon säger såna saker . Och till svar får jag att hon va arg på.mig av nån anledning och att det inte hänt att vi haft sex . Hon skyllde på sin kompis som hade spridit inspelningarna att det va dennes fel och inte hennes pga av att kompisen borde ha kollat upp sanningen innan hon spridit det vidare . Alla tror jag varit otrogen trots jag har bevis och erkännande från personen vi inte haft sex . Och jag förlorade min flickvän som är ändå.övertygad jag varit otrogen. Finns det ett brott i detta ?
Mina Jenabpour |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga är om det i ovan beskrivna fall har begåtts något brott, jag kommer därför att utgå från brottsbalken (BrB) när jag besvarar din fråga.FörtalBrottet förtal kan bli aktuellt då grannen spridit uppgifter om dig i syfte att utsätta dig för annans missaktning (5 kap. 1 § BrB). För att uttalandet ska anses vara förtal krävs det att det är avsett att skada ditt anseende hos andra människor, med hänsyn tagen till den krets du tillhör. Uppgiftslämnandet ska typiskt sett leda till skada men skada behöver inte nödvändigtvis ha uppstått. Det måste även röra sig om ett uttalande som har gjorts till tredje man och inte till dig personligen, i det fallet blir det istället aktuellt med brottet förolämpning (5 kap. 3 § BrB)Min bedömning av din situation är att grannens uttalanden om dig är av nedsättande beskaffenhet, vilket är ett krav för att det ska anses vara förtal. Det krävs inte att uppgiften är nedsättande enligt allmän uppfattning i samhället, det räcker med att uppgiften är ägnad att utsätta sig för andras missaktning. Uttrycket "ägnat att" innebär att uppgiften att du har varit otrogen typiskt sett kommer att utsätta dig för andra missaktning - vilket jag bedömer att den är. Uttalandet har gjorts till tredje man och det har gjorts i syfte att skada ditt anseende hos andra - huvudsakligen din flickvän. Dina chanser att faktiskt nå framgång med en anmälan och få grannen dömd för förtal är en annan fråga, där måste alla omständigheter i fallet beaktas. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en till fråga!Vänliga hälsningar,