Vad kan sexuellt ofredande vara?

2021-02-02 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Exempel på sexuell ofredande.
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Brottet sexuellt ofredande finns stadgat i 6 kap. 10 § brottsbalken (BrB) och har följande lydelse:"Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, sexuellt berör ett barn under femton år eller förmår barnet att företa eller medverka i någon handling med sexuell innebörd, döms för sexuellt ofredande till böter eller fängelse i högst två år.Detsamma gäller den som blottar sig för någon annan på ett sätt som är ägnat att väcka obehag eller annars genom ord eller handlande ofredar en person på ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella integritet."I paragrafen nämns uttryckligen att den som blottar sig för någon annan på ett sätt som är ägnat att väcka obehag ska dömas för sexuellt ofredande. Blottningen måste inte ha väckt obehag hos den utsatta personen, utan det är tillräckligt om gärningen typiskt sätt är ägnad att väcka obehag. Andra exempel på gärningar som kan omfattas av brottet sexuellt ofredande kan enligt förarbetena vara att en person kortvarigt berör en annan persons bröst eller könsorgan. En gärning som består i att en person tar tydliga sexuella kontakter per telefon eller e-post kan också bedömas som sexuellt ofredande. Exempel från praxisDet finns flera rättsfall på området som behandlar vad brottet sexuellt ofredande kan innefatta. I NJA 2016 s. 129 hade den tilltalade vid flertalet tillfällen försökt förmå en kvinna att ha sex mot ersättning. Kvinnan nekade men den tilltalade hade upprepat och närgånget framhärdat sin begäran. Enligt Högsta domstolen ansågs gärningen utgöra sexuellt ofredande. I ett annat rättsfall, NJA 2018 s. 443, hade den tilltalade smekt en kvinna på underbenen utanpå kläderna och uttryckt att han tyckte det var mysigt att hon var där. Högsta domstolen fann att gärningen inte var att bedöma som sexuellt ofredande eftersom handlandet inte hade haft sådan tydlig sexuell inriktning som krävs för straffansvar. Andra rättsfall som berör frågan om sexuellt ofredande är bl.a. NJA 2018 s. 1091, NJA 2017 s. 393 och RH 2010:79 om du är intresserad av att läsa vidare. Jag hoppas att du fick vägledning i din fråga!Med vänliga hälsningar

Samlag med villkor om att använda preventivmedel

2021-01-31 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Är det våldtäkt om en kille drar av kondomen under samlag mot tjejens vilja?
Soad Garar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag vill till att börja med att påpeka att nonconsensual condom removal inte är reglerad i svensk rätt. Dock kommer jag att gå igenom några brottsrubriceringar som skulle kunna aktualiseras i detta fall. Våldtäkt: Det framgår av lagtexten att den som, med en person som inte deltar frivilligt, genomför ett samlag eller en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag döms för våldtäkt (6 kap 1 § Brottsbalken, BrB). Sexuell handling:Med sexuell handling avses en handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Ett exempel på en sexuell handling är orala samlag. Högsta domstolen klargjorde i NJA 2013 s 548 att avsikten med handlingen saknar betydelse för frågan om det rör sig om en sexuell handling. Det som är avgörande är om handlingen är ägnad att kränka den sexuella integriteten hos offret. Om handlingen är en sådan och skedde utan samtycke är det fråga om en sexuell handling även om gärningsmannen inte hade ett sexuellt syfte bakom handlingen. Sexuellt ofredande: Enligt (6 kap 10 § stycke 2 BrB) framgår det att den som blottar sig för någon annan på ett sätt som är ägnat att väcka obehag eller genom ord eller handlande ofredar en person på ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella integritet döms för sexuellt ofredande. För sexuellt ofredande krävs alltså att det rör sig om en sexuell handling som typiskt sett kränker personens sexuella integritet. Frågan blir då om borttagning av en kondom under samlaget uppfyller innebörden av en sexuell handling. Rättsläget:Sexualbrottskommitté har i ett betänkande, SOU 2010:60, anfört att det skulle vara en alltför långtgående konsekvens om straffansvar för sexuellt övergrepp aktualiseras om någon som villkorat ett samtycke med preventivmedel i efterhand upptäcker att preventivmedel inte har använts. Skyddsintresset för bestämmelsen om sexuellt ofredande liksom för våldtäktsbestämmelsen är den sexuella integriteten och självbestämmanderätten. Sexualbrottskommitténs uppfattning är att det är den sexuella handlingen som valet att delta frivilligt i som avses och att den är densamma oavsett om preventivmedel har använts eller inte. Det innebär alltså att ett samtycke om att delta i den sexuella handlingen är det avgörande oavsett om preventivmedel har använts eller inte. Sammanfattningsvis:Rättsläget är ytterst oklart när det gäller frågan som du ställt. Enligt sexualbrottskommittén är den sexuella handlingen som man frivilligt samtycker till densamma oavsett om preventivmedel använts eller inte. Det innebär att ett villkorat samtycke, det vill säga att samtycka till samlag med användande av preventivmedel inte leder till straffansvar. Dock med hänsyn till lagens syfte, det vill säga att skydda den sexuella integriteten och självbestämmandet, skulle jag hävda att ett sådant handlande skulle kunna falla inom ramen för sexuellt ofredande. Däremot kan jag inte uttala mig, det är rättstillämparen som har till uppgift att tillämpa lagen. Om detta har hänt dig och du är obekväm med det, kan du vända dig till Polismyndigheten för en anmälan. Hoppas att du fått svar på din fråga! Vänligen,

Är det brottsligt att våldta?

2021-01-31 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej är det brottsligt om en tjej ber en kille våldta henne när hon minst anar det pga att hon tänder på att bli våldtagen?
Hellin Gültekin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Ja det är alltid brottsligt att våldta någon enligt 6 kap. 1 § Brottsbalken, under alla omständigheter och utan undantag. På samma sätt som att det är brottsligt att mörda någon när de minst anar det fastän denna personen "ber om det". Det går inte att samtycka till att någon ska begå våldsamma brott mot en.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vad är straffet för försök till grovt koppleri och förberedelse till grovt koppleri?

2021-01-31 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Vad är straffet för försök till grovt koppleri? Och vad är straffet för förberedelse till grovt koppleri?
Sara Hrnic |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Jag kommer använda mig utav brottsbalken när jag besvarar din fråga, denna kommer härefter att benämnas som "BrB". Den som gör sig skyldig till koppleri kan dömas till fängelse i högst fyra år. Är brottet att anses som grovt döms gärningsmannen till fängelse i lägst två år och högst tio år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om brottet avsett en verksamhet som bedrivits i större omfattning, medfört betydande vinning eller inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av annan (6 kap. 12 § BrB). Precis som du nämner i din fråga kan man även dömas för försök eller förberedelse till koppleri ( 6 kap. 15 § BrB). Jag kan inte med säkerhet svara på vad påföljden blir eftersom det alltid görs en bedömning i det enskilda fallet och det i slutändan alltid är upp till domstolen. Försök Däremot får straffet för försök till brott sättas högst till vad som gäller för fullbordat brott, dvs. högst det straff som gärningsmannen hade fått om hen hade lyckats med brottet. Vidare får straffet inte sättas under fängelse om det lägsta straffet för det fullbordade brottet är fängelse i två år eller däröver, vilket är fallet för ex. grov koppleri (23 kap. 1 § 2 st BrB). Förberedelse När det gäller straffet för förberedelse ska det sättas under den högsta gränsen för brottet och det får vidare även sättas under den lägsta gräns som gäller för fullbordat brott. Ex. är straffet för grovt koppleri fängelse i lägst två år, den som gör sig skyldig till förberedelse till koppleri får dömas till fängelse i ex. ett år. (23 kap. 2 § 4 st BrB). Vidare om faran för att brottet skulle fullbordas var ringa eller om gärningen är mindre allvarlig ska personen i fråga inte dömas till ansvar ( 23 kap. 2 § 5 st BrB). Som tidigare nämnt kan jag inte med säkerhet säga vad straffet blir för någon som gör sig skyldig till försök eller förberedelse till grov koppleri men jag hoppas ändock att mitt svar gav någorlunda vägledning i din fråga! Om inte får du gärna höra av dig till oss igen! Hälsningar,

Vad blir följderna av att ha samlag med person under 15 år?

2021-02-01 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |HejDet är en tjej som anmält min bror för våldtäkt.Tjejen är 14 år gammal. Dom bägge hade kommit överens att bägge vill ha sex o sen ångrar hon. Det är inte första gången hon gör det, hon har gjort så med flera killar som hon anmält om våldtäkten även fast ingen av dom har våldtagit henne. Många har vittne som backar upp för min bror. Men vad tror du rätten kommer besluta? Min bror har aldrig hamnat häkte.
Natalin Kabro |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan du ställt rör sig om sexualbrott, och regleras därför i brottsbalken (BrB).Enligt svensk rätt blir man s.k. byxmyndig när man fyllt 15 år. Person som genomför ett samlag eller annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, begår våldtäkt mot barn, detta uttrycks i 6 kap. § 4 BrB.Paragrafen är en skyddsregel som ska skydda barn under 15 år från att bli sexuellt utnyttjade av äldre personer. Dock är det viktigt att nämna att det föreligger försvårande och förmildrande omständigheter. En typiskt förmildrande omständighet anses vara om det rör sig om ett par som ligger väldigt nära i åldern, exempelvis 14 och 15 år. En försvårande omständighet är om fler förgripit sig på barnet, eller om gärningsmannen som är över 15 år bland annat använt våld och/eller visat särskild hänsynslöshet. I situationen där bägge parter är under 15 år, föreligger inget hinder mot samlag i lag, detta eftersom båda anses vara barn och ännu inte straffmyndiga; de har en likvärdig ställning.Vad som gäller för digSammanfattningsvis, så är det svårt att ta ställning till vad rätten kommer att besluta. Dels för att jag inte vet hur gammal din bror är, och dels för att jag inte tagit del av samtliga omständigheter i det aktuella fallet. Rättens beslut beror mycket på hur gammal din bror är (åldersskillnaden), vad som utfästs, skillnaden i utveckling mellan personerna och om samlaget varit helt frivilligt. Sedan framgår det inte om tjejen gjort en anmälan, detta är ett krav för att en rättegång ska kunna ske överhuvudtaget. Vänligen,

Är det olagligt att göra hål i en kondom innan samlag?

2021-01-31 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej, Är det brottsligt att göra hål i en kondom innan samlag för att lura den andra att kondomen är hel?
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Jag kommer i svaret att utgå ifrån att samtycke till skyddat samlag föreligger. Sexuellt ofredande Eftersom personen samtyckt till skyddat samlag får ett sådant förfarande som beskrivet betraktas som ämnat att kränka personens sexuella integritet. Således skulle ansvar för sexuellt ofredande (BrB 6:10 2 st) kunna föreligga. Här är det inte avgörande huruvida personen faktiskt upplevt det som en kränkning, utan det är tillräckligt att handlingen är sådan att den typiskt sett kränker offrets sexuella integritet - vilket här får anses vara fallet. Misshandel och framkallande av fara för annan Vidare ökar risken för spridning av könssjukdomar (i jämförelse med vid skyddat samlag). I NJA 2004 s 176 hade en man haft oskyddat sex med ett flertal partners, trots att han burit på en allvarlig könssjukdom och haft kännedom därom. Han dömdes för framkallande av fara för annan - dock diskuterades även huruvida ansvar för försök till grov misshandel skulle anses föreligga. Det är således inte omöjligt att bli dömd för misshandel (3:5 BrB), försök till misshandel (3:11 och 23:1 BrB), vållande till kroppsskada eller sjukdom (3:8 BrB) alternativt framkallande av fara för annan (3:9 BrB) om personen skulle bli smittad av en könssjukdom alternativt skulle löpa risk för det. SammanfattningDe brott för vilka ansvar skulle kunna aktualiseras är dels och framförallt sexuellt ofredande (på grund av handlingens art) och dels misshandel, försök till misshandel, vållande till kroppsskada eller sjukdom och framkallande av fara för annan (beroende på risken för att bli smittad av en könssjukdom). Hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen,

Åldersgräns för att ha sex

2021-01-31 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej varför är det 15 års gräns på att ha sex och inte 18?
Fredrik Nygren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar över varför åldersgränsen på att ha sex går vid 15 år och inte 18 år. I Sverige finns det emellertid ingen lag som hindrar någon som är under 15 år från att ha sex. Det är en vanlig missuppfattning att denna s.k. byxmyndighetsålder innebär att det är först när man har fyllt 15 år som man får ha sex. Detta stämmer dock inte, utan det lagen säger är att någon som är 15 år eller äldre inte får ha sex med någon som är yngre än 15 år. I det följande kommer jag utveckla vad som menas med denna s.k. byxmyndighetsålder och vad den straffrättsligt innebär. Våldtäkt mot barnDen som har sex med ett barn som är under 15 år gammal döms för våldtäkt mot barn till fängelse i lägst två och högst sex år. Detsamma gäller för den som med ett barn som är under 15 år genomför annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag (6 kap. 4 § brottsbalken).Regeln hindrar den som är 15 år eller äldre från att ha sex eller genomföra liknande sexuella handlingar med någon som ännu inte fyllt 15 år. Till följd av att även jämförbara sexuella handlingar till samlag är straffbara enligt bestämmelsen, är det lika otillåtet med anala och orala samlag samt att föra in fingrar eller andra föremål i anus eller vagina. För att ett brott ska vara begånget spelar det ingen roll vem av de inblandade som tagit initiativ till den sexuella handlingen, utan det räcker med att den är genomförd. Användandet av hot, våld eller tvång är inte heller nödvändigt för att ett brott ska vara begånget. Anledningen till att gränsen går vid 15 år.När det rör sig om sådana samtyckesfrågor såsom samlag kan det uppstå väldigt stora svårigheter i att avgöra huruvida ett barn har blivit tvingad till att delta eller om barnet deltagit frivilligt. Den nuvarande regeln har dock lett till att dessa problem inte behöver beaktas i samma utsträckning som tidigare – eftersom alla samlag med någon som är yngre än 15 år är straffbara. Detta kan ses som en av anledningarna till att den nuvarande gränsen går vid 15 år. Om båda är under 15 årOm båda som är inblandade är under 15 år gamla föreligger emellertid inget brott. Eftersom båda barnen är under 15 år är de nämligen inte straffmyndiga. När åldersskillnaden inte är så storNär skillnaden i ålder mellan de deltagande är ringa kan gärningsmannen gå fri från ansvar. Om det t.ex. rör sig om en femtonåring och en fjortonåring där det bara rör sig om några månaders skillnad i ålder ska femtonåringen inte dömas till ansvar om det är uppenbart att gärningen inte inneburit något övergrepp mot barnet (6 kap. 14 § brottsbalken).Jag hoppas att du fick hjälp med din fråga!Med vänliga hälsningar,

Varför klassas inte porr som ett sexualbrott när det är en form av prostitution?

2021-01-30 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Varför klassas inte porr som ett sexualbrott när det är en form av prostitution?
Maryam Naqqar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Sexualbrott är ett samlingsbegrepp för brotten våldtäkt, grov våldtäkt, våldtäkt mot barn, sexuellt övergrepp, sexuellt utnyttjande, sexuellt ofredande, köp av sexuell tjänst, koppleri med flera. Ett sexualbrott är när du utsatts för en sexuell handling mot din vilja. Är du under 15 år kan en sexuell handling bedömas på särskilt sätt.Både prostitution och pornografi är kommersialisering av sex. Sexuella handlingar som inte är frivilliga är olagliga och samtycke till sexuella handlingar kan inte köpas. Både prostitution och pornografi är industrier som omsätter miljardbelopp på kvinnors kroppar.Porr är sex mot betalning, skillnaden mot prostitution är att i porr får två eller fler betalt och det spelas in och där medges samtycke och dessa sexuella handlingarna är frivilliga. På så sätt anses det inte vara sexuellt övergrepp eller sexuellt ofredande (även om man själv tycker det då vissa inom porrbranschen gör de mot sin vilja ).Hälsningar,