Köp av sexuell tjänst - massage

2021-01-30 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Räknas intimmassage som sexköp?
Izel Ilyaz |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!6 kap. 11 § Brottsbalken (BrB) berör köp av sexuell tjänst. Denna paragraf stadgar att det är förbjudet att skaffa sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning. Såväl samlag som annat sexuellt umgänge omfattas. Med begreppet sexuellt umgänge avses alla sexuella handlingar som typiskt sett är avsedda att uppväcka eller tillfredsställa bådas eller enderas sexuella drift, enligt förarbetena. Det är dess avsikt som är av betydelse och huruvida en sådan effekt har uppkommit eller inte är inte avgörande. I regel krävs det att det föreligger en kroppslig beröring mellan den enes könsorgan och den andres kropp som är någorlunda varaktig. Med andra ord kan intimmassage anses som köp av sexuell tjänst och därmed vara förbjuden enligt lag.Hoppas detta gav svar på din fråga!

Har samtyckeslagen gjort det lättare att döma oskyldiga personer för våldtäkt?

2021-01-30 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Har samtyckeslagen gjort det lättare att oskyldigt döma män för våldtäkt?
Chantal Kryou |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i brottsbalken (BrB).Den nya s.k. samtyckeslagen bygger på frivillighetDen s.k. samtyckeslagen har dessvärre fått ett vilseledande namn eftersom lagen bygger på frivillighet och inte samtycke. Bestämmelsens införande innebär att det numera anses tillräckligt att gärningsmannen är grovt oaktsam beträffande omständigheten att deltagandet vid en sexuell aktivitet inte är frivilligt för att han ska dömas för oaktsam våldtäkt (6 kap. 1 a § första stycket BrB). Vid bedömningen om ett deltagande är frivilligt eller inte särskilt ska beaktas om frivillighet har kommit till uttryck genom ord eller handling eller på annat sätt (6 kap. 1 § andra meningen BrB). Med ''annat sätt'' avses exempelvis kroppsspråk eller minspel. Rekvisitet om frivillighet tar sikte på offrets faktiska handlande.Det krävs att det är ställt utom rimligt tvivel att gärningsmannen begått oaktsam våldtäktI brottmål är beviskravet detsamma oavsett brott. För att bli dömd krävs det att det är ställt utom rimligt tvivel att gärningsmannen begått brottet. Det är således väldigt liten risk att döma en oskyldig peson till ett brott eftersom det ställs väldigt höga krav på bevisningen. De höga kraven motiveras av att man inte vill döma oskyldiga människor och därigenom säkerställa systemets rättssäkerhet.Sammanfattningsvis har införandet av den s.k. samtyckeslagen inte gjort det enklare att fälla oskyldiga personer eftersom beviskravet är lika högt.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan man dömas för sexköp i Sverige även om man köper sex utomlands?

2021-01-29 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej kan en man som köper sex utomlands dömas för sexköp i Sverige?
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att någon ska kunna ansvaras för att ha köpt sex utomlands krävs att: 1. Handlingen utgör brott mot svensk lag 2. Svensk domstol har jurisdiktion att döma över det brott mot svensk lag som gjortsBrott regleras i brottsbalken (BrB) och är en gärning som är straffbelagd (BrB 1 kap. 1 §). I detta fall utgör sexköp ett brott mot svensk lag, vilket föreskrivs i BrB 6 kap. 9 och 11 §§. Första frågan besvaras därmed jakande. Gällande andra frågan, att en svensk domstol måste ha jurisdiktion att döma över gärningen, krävs det att gärningen har begåtts av en svensk medborgare eller en utlänning med hemvist i Sverige (eller annan som nämns i paragrafen) och att gärningen är straffbelagd även på den plats där gärningen begåtts (BrB 2 kap. 2 §). Det finns således ett krav på en s.k. dubbel straffbarhet. Detta innebär att svaret på din fråga är beroende av det land som brottet förövas i. Förövas brottet i ett land där sexköp är kriminaliserat kommer köparen att kunna dömas för sexköp i Sverige och tvärtom om brottet förövas i ett land där sexköp inte är kriminaliserat. Jag hoppas att svaret kan ge viss vägledning. Om jag har missförstått din fråga är du alltid välkommen att återkomma med en ny. Med vänliga hälsningar,

Kan en person som erbjuder köp av sexuell tjänst dömas för uppvigling?

2021-01-27 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Om en kvinna lägger ut en kontaktannons på internet och skriver att hon söker män för att köpa sex av henne, och även skriver att hon säljer nakenbilder på sig själv, kan hon då dömas för uppvigling eller något eftersom hon uppmanar män att köpa sex av henne?
Runa Hansson Bandelin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kriminaliserade handlingar regleras i stor utsträckning i brottsbalken (BrB). Det är inte olagligt att sälja sexuella tjänsterKöp av sexuella tjänster är straffbelagt i Sverige, men det är däremot inte olagligt att sälja sex (6 kap. 11 § BrB). Lagen trädde i kraft 1999 och var en del av den Kvinnofridsproposition där det slogs fast att prostitution är del av mäns våld mot kvinnor och ett uttryck för ojämlikhet (SOU 2010:49:55). Syftet med att kriminalisera köp av sexuella tjänster var att genom en normativ effekt minska efterfrågan på köp av sexuella tjänster.UppviglingMed uppvigling menas en offentlig uppmaning till brott (16 kap. 5 § BrB). Brottsbeskrivningen har tre krav: (1) brottet ska ske genom meddelande till allmänheten, (2) det ska innefatta försök till förledande och (3) det som gärningsmannen söker förleda ska vara en brottslig gärning, svikande av medborgerlig skyldighet eller ohörsamhet mot myndighet. Vid ringa fall ska man ej dömas till ansvar.Riktat till allmänheten: Det är tillräckligt att meddelandet inte är riktat till en liten sluten krets. Straffbestämmelsen avser dock förledande av allmänheten, dvs. en obestämd krets av personer. Det är alltså inte uppvigling att i ett meddelande till allmänheten uppmana en viss person att begå ett visst brott, då kan istället stämpling eller anstiftan till brott vara aktuellt.Ringa fall: Av betydelse är storleken och sammansättningen av den krets som uppmaningen riktas till. En uppmaning som framställs i en personkrets som har litet intresse att utföra gärningen som uppmaningen avser tyder på att risken är obetydlig för att någon ska följa uppmaningen (och är därmed ringa).Avslutande ordAtt sälja sex är inte olagligt i Sverige. Att offentligt uppmana till att köpa sex kan möjligtvis falla inom bestämmelsen för uppvigling. Att lägga upp en kontaktannons på nätet bör falla inom begreppet "allmänheten", dock kan det vara fråga om ett ringa fall beroende på vilka som kan ta del av kontaktannonsen. För att få ett säkert svar måste domstol avgöra frågan huruvida en sådan situation kan omfattas av brottet uppvigling. Min slutsats är dock att handlingen inte bör utgöra uppvigling då det inte är en handling som lagstiftaren tänkte sig skulle omfattas av straffbestämmelsen. Det finns vidare ett samhällsintresse att skydda personer som säljer sex då det ofta är en utsatt grupp i samhället.Med vänlig hälsning,

Vad krävs för att någon ska bli misstänkt för försök eller förberedelse till koppleri?

2021-01-30 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Vad krävs för att någon ska bli misstänkt för försök eller förberedelse till koppleri?
Chantal Kryou |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i brottsbalken (BrB) och rättegångsbalken (RB).Försök och förberedelse till koppleri är straffbartDen som främjar eller på ett otillbörligt sätt ekonomiskt utnyttjar att en person har tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning döms för koppleri (6 kap. 12 § första stycket BrB). Både försök och förberedelse till koppleri är brottsligt och straffbart (6 kap. 15 § första och andra stycket BrB).För att dömas till försök till koppleri krävs det att någon påbörjat utförandet av brottet utan att detta kommit till fullbordan (23 kap. 1 § BrB). Det krävs även att en konkret fara eller en icke konkret fara som blivit utesluten på grund av tillfälliga omständigheter förelegat. För att bedömas till förberedelse till brott krävs att någon, med uppsåt att utföra eller främja brott, tar emot eller lämnar betalning för att täcka kostnader för brottets utförande eller tar befattning med något som varit särskilt ägnat att användas som hjälpmedel vid brottet (23 kap. 2 § andra stycket BrB). Du kan dömas för förberedelse till koppleri om du exempelvis tar betalt för ett rum där du vet att koppleri bedrivs.Misstankegraden beror på vilken åtgärd som ska vidtasVad som krävs för att någon ska ''bli misstänk'' är väldigt svårt att svara på eftersom det krävs olika misstankegrader för olika åtgärder. En person får exempelvis endast häktas om den på sannolika skäl är misstänkt för ett brott medan det krävs skälig misstanke, vilket är en lägre misstankegrad, för husrannsakan. En åklagare kan endast åtala en person om det finns tillräckliga skäl för det, d.v.s. att bevisningen för gärningen är så stark att den kan läggas till grund för fällande dom (23 kap. 2 § RB). För att bli dömd för försök eller förberedelse till brott krävs att det är ställt utom rimligt tvivel att gärningsmannen utfört den brottsliga handlingen. Hoppas att du fick svar på din fråga! Ställ gärna ännu en fråga om du inte fick svar på vilken misstankegrad som krävs för den åtgärden du hade i åtanke.Vänligen,

Köp av sexuell tjänst utgör en brottslig handling oavsett om samtycke föreligger

2021-01-30 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Varför är inte sexköp lagligt om sexköpare köper sex av prostituerade som säljer sex helt frivilligt? Varför görs det ingen skillnad på om kvinnan själv har valt att prostituera sig och om hon är tvingad? Det är ju helt olika situationer. Går det inte att bevisa om en kvinna säljer sex frivilligt? Alla brott går ju ut på att bevisa att det är på ett visst sätt så varför skulle det inte gå att bevisa om en kvinna säljer sex frivilligt?
Runa Hansson Bandelin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan regleras i brottsbalken (BrB).Bakgrunden till kriminaliseringenKöp av sexuell tjänst är kriminaliserat (6 kap. 11 § BrB), det är däremot inte kriminaliserat att sälja sex. Anledningen till att Sverige införde kriminaliseringen 1999 var för att prostitution ansågs utgöra en del av mäns våld mot kvinnor och att detta gav uttryck för ojämlikhet (SOU 2010:49:55). Syftet med kriminaliseringen var att genom en normativ effekt minska efterfrågan på köp av sexuella tjänster. Att köpa sex är inte en mänsklig rättighet, de som befinner sig i prostitution har däremot mänskliga rättigheter som samhället ska värna om.Köp av sexuell tjänst är kriminaliserat oavsett om samtycke föreliggerAtt köpa en sexuell tjänst är kriminaliserat oavsett om samtycke föreligger. Det finns personer som har tvingats in i prostitution, och att det finns personer som på eget initiativ beslutat att sälja sex. Enligt Amnesty International är frågan om samtycke det som skiljer frivilligt sex mot ersättning mellan vuxna från människohandel, sexuell exploatering och sexuellt våld.Köp av sexuell tjänst kan aktualisera våldtäktsbestämmelsenVid frånvaro av samtycke aktualiseras bestämmelsen om våldtäkt (6 kap. 1 § BrB). Det görs således en skillnad mellan om det föreligger samtycke eller inte. Om samtycke inte föreligger kommer våldtäktsbestämmelsen att aktualiseras. Därmed ska det göras en bedömning om samtycke/frivillighet förelegat i varje enskilt fall. Även om frivilligt deltagande föreligger är det fråga om köp av sexuell tjänst om en person skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning, vilket utgör en brottslig handling (6 kap. 11 § BrB).Med vänlig hälsning,

Vad bedöms som grovt koppleri?

2021-01-28 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Räknas det alltid som grovt koppleri om någon med svår psykisk sjukdom eller utvecklingsstörning blir utsatt?
Natalin Kabro |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan du ställt rör sig om straffrätt, i synnerhet sexualbrott, och regleras i Brottsbalken (BrB).Den som främjar eller på otillbörligt sätt ekonomiskt utnyttjar att en person har tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning, dömds för koppleri (6 kap. § 12 st. 1 BrB). Vid bedömande av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om brottet avsett en verksamhet som bedrivits i större omfattning, medfört betydande vinning, eller inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av annan (6 kap. § 12 st. 3 BrB). Som exempel på när koppleribrott kan bedömas som grovt, anses det i förarbetena vara människohandelsliknande situationer där en person i Sverige genom kontakter utomlands organiserar att flera kvinnor förs till Sverige just i syfte att utnyttjas för prostitution. I fall där handlingen "medfört betydande vinning" innebär detta att vinningens omfattning i sig kan utgöra ett skäl för att brottet ska anses såsom grovt. Det är dock viktigt att påpeka att det förutsätter att det rör sig om väldigt höga belopp pengar.Vad som gäller för digJag kan inte med säkerhet ta ställning till om koppleri betraktas såsom grovt om någon med svår psykisk sjukdom blivit utsatt i den aktuella situationen, detta eftersom jag inte tagit del av samtliga omständigheter. Dock kan omständigheten att fler utsatts och samtidigt lider av svår psykisk sjukdom möjligen rymma inom "hänsynslöst utnyttjande av annan" som uttrycks i just (6 kap. § 12 st. 3 BrB). (29 kap § 2 BrB) Utöver detta, ska man vid bedömningen av straffvärdet av det aktuella brottet, samt vid sidan av vad som gäller särskilt för koppleribrott särskilt beakta om man visat stor hänsynslöshet.Utnyttjat någon annans skyddslösa ställning eller svårigheter att värja sig.Utnyttjat sin ställning eller i övrigt missbrukat särskilt förtroende.Begått brottet för att kränka barns trygghet.Alla dessa situationer är försvårande omständigheter till nackdel för den tilltalade. En försvårande omständighet är den grund som en domstol kan tillämpa vid utdömandet av ett högre straff än för ett brott av normalgraden. Vänligen,

Kan uppmaning till att skicka nakenbilder anses vara uppvigling?

2021-01-26 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej En kille ber en tjej skicka lättklädda och nakenbilder. Tjejen säger att om hon ska skicka så måste han betala för det och att hon inte skickar gratis. Är detta uppvigling eftersom det väl är sexköp att betala för att få nakenbilder? Tjejen uppmanar väl i det här fallet killen att begå ett brott, dvs köpa nakenbilder?
Philip Stocker |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad gäller sexköp av vuxna, regleras detta i 6:11 Brottsbalken. Här framgår att den som "mot ersättning", skaffar sig en "sexuell förbindelse" döms för köp av sexuell tjänst. Vad som avses med "sexuell förbindelse" framgår inte riktigt i lagtexten. I förarbetena framgår att med "sexuell förbindelse" menas främst samlag men att det även kan vara annat sexuellt umgänge. I doktrinen (Jareborg, Brotten, 2 uppl. s. 319) framkommer att nakenposering inte omfattas av begreppet sexuell förbindelse. Min bedömning är således att nakenbilder inte är en sådan sexuell förbindelse som faller under 6:11 BrB. Hur hade det varit om nakenbilder hade klassificerats som en sexuell förbindelse? Enligt lagens nuvarande utformning är det inte olagligt att sälja sex, endast köpa sex. Din fråga är dock om en uppmaning, som i det här fallet, kan falla under uppvigling. Uppvigling innebär att någon muntligen, inför menighet eller folksamling, i skrift som sprides eller utlämnas för spridning eller i annat meddelande till allmänheten uppmanar eller söker förleda till brottslig gärning, enligt 16 kap. 5 § BrB. 6:11 BrB har således ett rekvisit på att gärningen ska ske till allmänheten, vilket innebär att det inte endast ska var riktat till en krets av personer som är både liten och sluten. I det här fallet kan inte gärningen anses vara uppvigling, då det endast är riktat till en person. Denna gärning kan dock falla under termen brottsprovokation, men detta är inte olagligt i Sverige. Brottsprovokation innebär att en privatperson provocerar en annan person att begå ett brott. Detta är som sagt inte olagligt i Sverige, om inte personen medverkar till brottet. När det gäller sexköp, kan inte personen som säljer sex anses medverka till brottet då det inte är olagligt att sälja sex. Om en person säljer sex, är dess agerande nödvändig för att brottet ska kunna uppstå och kan således inte dömas för medverkan till sexköp. Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka.Med vänlig hälsning,