Bevisvärdering i sexualmål

2021-01-23 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Är det bevis nog om två personer ser en man gå in i en kvinnas lägenhet men ingen ser vad som sker där inne. Kvinnan säger sedan att hon blivit våldtagen av mannen men han nekar och det finns ingen teknisk bevisning. Men om även mannen säger att de haft sex, är det bevis nog för att de haft sex?
Egzon Kalludra |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rättsliga utgångspunkterInledningsvis är det viktig att förstå några av de grundläggande principerna i svensk rätt. I Sverige är det åklagaren som har bevisbördan i ett brottmål, vilket innebär att det är åklagaren som ska bevisa att den tilltalade har begått det brott som den tilltalade åtalas för. För en fällande dom i brottmål krävs att det är ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade har gjort sig skyldig till den gärning som gärningsbeskrivningen omfattar. Exemplen i din fråga syftar på frågor om bevisvärdering, vilket är svårt i framförallt sexualmål där "ord står mot ord", speciellt med tanke på det högt ställda beviskravet i svensk rätt. I din fråga har du även angett att det inte finns någon teknisk bevisning, vilket gör det allt svårare att nå upp till beviskravet.Bevisvärdering i sexualmålI fall där "ord står mot ord" består bevisvärderingen av trovärdigheten hos de berättelser som står mot varandra. Stöd för målsägandens trovärdigheten är i vissa fall bevisning om målsägandens agerande på grund av den påstådda händelsen, till exempel uppgifter från någon som har hört målsäganden berätta om det som hänt. Det kan vara en familjemedlem eller en vän som målsäganden har anförtrott sig till eller uppgifter från någon som har sett hur målsäganden har betett sig efter händelsen. Om ett vittnesmål som åberopas som bevisning består av uppgifter som målsäganden lämnat till vittnet, ska vittnesmålet stämma överens med de uppgifter som målsäganden lämnat för att vittnesmålet ska ge något stöd åt målsägandens berättelse. Bevisning kan även bestå av meddelanden som målsäganden skickat till någon angående händelsen eller inspelning av målsägandens samtal till en larmcentral om ett sådant samtal gjorts. En alltigenom trovärdig berättelse från målsäganden kan, trots avsaknad av teknisk bevisning och vittnesuppgifter, i förening med annan stödbevisning, till exempel målsägandens beteende efter händelsen, ligga till grund för en fällande dom. Högsta domstolen (HD) har i sina domskäl i flera sexualmål beskrivit bevisvärderingen i sexualmål (NJA 2009 s. 447, NJA 2010 s. 671, NJA 2017 s. 317 och NJA 2019 s. 347). HD har vid den bedömning av innehållet i målsägandens berättelse som ska göras uttalat att vikt ska fästas vid bland annat om berättelsen är klar, lång, levande, logisk, detaljrik, påvisat sanningsenlig i viktiga enskildheter samt fri från felaktigheter, motsägelser, överdrifter, svårförklarliga moment, konsekvensbrister, dåligt sammanhang eller tvekan i avgörande delar. Vidare görs en sammanvägning av den bevisning som åklagaren åberopat och om denna i sig är tillräcklig för att beviskravet ska vara uppfyllt. Är åklagarens åberopade bevisning tillräcklig för att uppfylla beviskravet värderar domstolen om den tilltalades berättelse och den bevisning i övrigt som den tilltalade åberopat motbevisar åklagarens gärningspåstående i sådan grad att åtalet inte kan anses styrkt. Motbevisar inte den tilltalades bevisning den bevisning som åklagaren åberopat bifalls åtalet (den tilltalade döms). Är åklagarens åberopade bevisning inte tillräckligt för att uppnå beviskravet saknas det anledning för domstolen att värdera den tilltalades bevisning och åtalet ogillas (den tilltalade frikänns).Svar på din frågaDe uppgifter som de två männen lämnar kommer endast styrka mannens positionering, således att han befunnit sig i kvinnans lägenhet (om de inte hört skrik eller annat som kan ge stöd åt till exempel påstående om våldtäkt). Det behöver inte innebära att något brottsligt har skett. Man kan till exempel erkänna att man befunnit sig på en plats men förneka att brott har begåtts. Man kan även erkänna att man haft samlag med den andra personen och hävda att det skett frivilligt. Man har även rätt att förneka att man befunnit sig på platsen helt och hållet då det är upp till åklagaren att bevisa det som den tilltalade åtalas för.Om kvinnan sedan säger att hon har blivit våldtagen, men mannen förnekar detta och det inte finns teknisk (eller rättsmedicinsk bevisning), då är det som ovan angivet: ett fall där "ord står mot ord". I ett sådant fall värderas bevisningen utifrån målsägandens och den tilltalades berättelser mot bakgrund av de kriterier som jag beskrev ovan samt uppgifter från eventuella vittnesmål eller annan stödbevisning. Sådan stödbevisning kan vara att målsäganden berättat om händelsen för en person eller att någon beskriver målsägandens sinnesstämning efter händelsen. Sådan åberopad bevisning ska dock stämma överens med målsägandens uppgifter för att det ska tillföra något stöd åt målsägandens berättelse. Finns inte andra uppgifter än kvinnans påstående om våldtäkt kan det vara svårt att bevisa att en våldtäkt ägt rum. Slutligen är det bevis nog avseende parternas påstående om samlag om båda parter hävdar att samlag har skett.Jag hoppas att detta besvarade din fråga! Har du fler frågor kan du ställa dem här.Vänligen,

Vad menas med koppleri?

2021-01-18 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |I lagtexten står det att det är koppleri att främja/underlätta för en person att sälja sex. Vad exakt menas med det? Betyder det att det räcker med att en person uppmuntrar en annan person till att ha sex mot betalning utan att sex mot betalning sedan sker eller krävs det att sex mot betalning sker efter personens uppmuntran för att det ska räknas som koppleri? Räknas det som koppleri om persononen tar emot en gåva (som inte är pengar) och sedan har sex med givaren, eller måste det vara pengar?
Nhi Tran |Hej! Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga! Brottet koppleri är reglerat i 6 kap. 12 § Brottsbalken (BrB). Av bestämmelsen framgår det att den som främjar eller på ett otillbörligt sätt ekonomiskt utnyttjar att en person har tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättnings ska dömas för koppleri till fängelse i högst fyra år. För koppleri döms också hyresvärdar och andra som med nyttjanderätt upplåtit en lägenhet och som får veta att lägenheten (helt eller till väsentlig del) används för tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning och som inte gjort vad som skäligen begärts för att få upplåtelsen att upphöra; fortsätter eller återupptas verksamheten i lägenheten ska upplåtaren anses ha främjat verksamheten. Vad menas med "att främja eller på ett otillbörligt sätt ekonomiskt utnyttja"?Exempel på vad som kan avses med att främja annans tillfälliga sexuella förbindelser (se prop. 2004/05:45 s. 108):- upplåta lokal att användas för prostitution- lämna anvisningar till prostituerades adresser- psykiskt påverka annan varigenom personen i fråga beslutar sig att prostituera sig eller fortsätta att prostituera sig- tvinga någon att prostituera sig- skapa möjlighet eller underlätta för annan person att prostituera sig, exempelvis genom vakthållning eller transport Räcker med att en person uppmuntrar en annan person till att ha sex mot betalning utan att sex mot betalning sedan sker?Det måste vara fråga om mer än en tillfällig sexuell förbindelse som främjas eller utnyttjas (se prop. 1983/84:105 s. 57). Det ska röra sig om en verksamhet, d v s att någon ett flertal gånger har tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning, som främjas eller ekonomiskt utnyttjas. Det torde därmed förutsättas att personen har tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning för att den som främjar detta ska kunna dömas för koppleri, vilket innebär att det därmed inte "räcker" med en uppmaning. Dock, såsom framgått ovan, om personen beslutar sig att prostituera sig efter att blivit psykiskt påverkad av någon annan kan straffansvar komma i fråga. Form av ersättningErsättningen behöver inte utgöras av pengar, utan kan bestå i vilken som helst förmån som har ekonomiskt värde (inklusive illegalt värde). Betalningen kan alltså bestå i droger, smycken, kläder, resor, fri bostad etc. (Jareborg m.fl., s 146). Hoppas att du fick svar på dina frågor! Återkom gärna om du har ytterligare funderingar.Vänliga hälsningar,

Är det olagligt att främja prostitution?

2021-01-18 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej, jag undrar om person A gör sig skyldig till något brott och isåfall vilket. Person A har fixat/förmedlat sexuella kontakter till person B som lider av en intellektuell funktionsnedsättning. Person B påstår sig haft sex med kontakterna och ångrat sig. Med tanke på att de med intellektuell funktionsnedsättning inte kan anses kunna samtycka till sex så undrar jag om person A gör något olagligt även fast person A inte haft sex med person B utan bara fixat kontakter
Elin Andrén |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Enligt 6 kap. 12 § brottsbalken döms den som främjar eller på ett otillbörligt sätt ekonomiskt utnyttjar att en annan person har sexuella förbindelser mot ersättning, för koppleri till fängelse i högst fyra år. Psykisk påverkan som inte är obetydlig kan innebära ett främjande, exempelvis att man uppmuntrar en person till att ha sexuella förbindelser mot ersättning. Det kan räcka med att man exempelvis genom sitt agerande underlättar för en person att sälja sex. Enligt frågan har A fixat sexuella kontakter åt B, vilket borde göra att kravet på "främjande" är uppfyllt. Alltså kan A ha begått brottet koppleri, även fast A inte själv har sex med B mot ersättning. Dessutom kan det anses vara ett fall av grovt koppleri eftersom det eventuellt är ett hänsynslöst utnyttjande av annan då A har utnyttjat B som har en intellektuell funktionsnedsättning. Jag vill påpeka att en person som har intellektuell funktionsnedsättning kan samtycka till sex. Gränsen för våldtäkt går vid om deltagandet kan anses frivilligt eller ej, vilket får bedömas utifrån omständigheterna i varje enskild situation (se 6 kap. 1 § brottsbalken). En person med en intellektuell funktionsnedsättning kan alltså delta frivilligt vid sex. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Om det är något mer du undrar över är du varmt välkommen att ställa en ny fråga. Med vänliga hälsningar,

Vad omfattar "ersättning" vid sexköp?

2021-01-12 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej,Som de flesta vet är det ju olagligt att köpa sex. Jag har hört att man får byta vad som helst mot sex förutom kontanter och alkohol? Stämmer detta? Alltså om någon skulle ge mig en påse med kläder och det är avtalat att det är för att få sex, är detta fortfarande olagligt för "köparen"? :)Mvh
Felicia Hauzenberger |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Köp av sexuell tjänstEnligt lag så döms en person, som skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning, för köp av sexuell tjänst (6 kap. 11 § Brottsbalken). Lagen tar inte sikte på att det ska vara en viss typ av ersättning. Detta innebär att brottet även kan omfatta att en påse kläder överlämnas i utbyte mot sex. Svaret på din fråga är alltså nej. Man får inte byta vad som helst mot sex. Förbudet omfattar pengar, alkohol, kläder och all annan tänkbar ersättning. Om du är i behov av fortsatt vägledning så är du varmt välkommen att kontakta Lawlines jurister (https://www.lawline.se/boka). Med vänliga hälsningar.

Kan man anmäla brottet begånget utomlands av en svensk medborgare i Sverige?

2021-01-22 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Om man skulle vara utomlands som svensk medborgare och bli misshandlad, sexuellt trakasserad eller våldtagen av en annan svensk medborgare, skulle man anmäla detta hemma i svergie eller måste man anmäla i det land man är i?
Orysia Sich |Hej och tack att du vänder dig till Lawline med dina frågor!En svensk medborgare som har blivit misshandlat, sexuellt trakasserat eller våldtagen av en annan svensk medborgare utom riket kan anmäla brottet antingen i det landet brottet har begåtts eller hemma i Sverige. Man kan anmäla brottet i Sverige. Frågan är i sådant fall vilket lands domstol har rätt att döma handlingar och vilket lands lag som ska tillämpas.Sveriges domstol har rätt att åtala sina medborgare för brott som begåtts utomlands enligt personalitetsprincipen (2 § 1 stycket 1 p. BrB). Om offret väljer att anmäla brottet som har begåtts utomlands av en svensk medborgare i Sverige kommer svensk lag tillämpas. Utdömande av påföljden kommer ske i enlighet med reglerna i Brottsbalken.Hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

När gör man sig skyldig till brottet koppleri och vilka kan enligt svensk rätt begå brott?

2021-01-18 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej, jag undrar om person A gör sig skyldig till något brott och isåfall vilket. Person A har fixat/förmedlat sexuella kontakter till person B som lider av en utvecklingsstörning. Person B påstår sig haft sex med kontakterna och ångrat sig. Med tanke på att utvecklingsstörda inte kan anses kunna samtycka till sex så undrar jag om person A gör något olagligt även fast person A inte haft sex med person B utan bara fixat kontakter.
Maja Fagerholm |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill ha reda på vilka kraven är för att dömas till brottet koppleri samt huruvida personer med en funktionsnedsättning kan begå brott och även samtycka till sex. Den aktuella lagen är Brottsbalken (1962:700) (BrB). Koppleri (och köp av sexuell tjänst)Brottet koppleri innebär ett främjande eller ett ekonomiskt utnyttjande av att en person har tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning (6 kap 12 § 1 st BrB). För att A i detta fall ska kunna fällas för brottet krävs att denne har förmedlat sexuella kontakter till B som betalat för dem. Att främja andra sexuella förbindelser än just prostitutionskontakter är inte straffbart som koppleri. Om det skulle vara så att ersättning har utgått så innebär det att B uppfyller rekvisiten för brottet köp av sexuell tjänst (6 kap 11 § BrB). Rekvisitet "sexull förbindelse" tar sikte på främst samlag, men även annat sexuellt umgänge avses. Vem kan begå ett brott?Alla människor kan enligt svensk rätt begå brott (även barn och personer med en funktionsnedsättning). Det är när man ska fastställa den subjektiva skulden som personliga förutsättningar kommer att spela roll i frågan om personen fälls eller inte för brottet samt vilken eventuell påföljd som ska utdömas. Samtycke En person med en utvecklinggstörning kan samtycka till sex. För att någon ska kunna dömas för våldtäkt krävs att ett deltagande inte är frivilligt (6 kap 1 § BrB). En person med en funktionsnedsättning kan delta frivilligt vid samlag. Hur blir det i detta fallet? Under förutsättning att det inte har förekommit någon betalning för de sexuella kontakter som A förmedlat till B så kan A inte göra sig skyldig till koppleri och B kan inte göra sig skyldig till brottet köp av sexuell tjänst. Att förmedla kontakter där ingen ersättning utgivs kan normalt sett inte anses olagligt. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Från vilken ålder kan man samtycka till sexuella relationer?

2021-01-18 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Jag har några frågor som jag gärna skulle vilja ha besvarade, har googlat runt lite och får inte en klar bild vad som egentligen gäller.1. Är det olagligt att en 27 åring & en 16 åring har sexuella konversationer samt delar intima bilder med varandra när båda är med på det?2. Är det olagligt att en 27 åring och en 16 åring har sex med varandra när båda är med på det?Tacksam för svar.
Klara Zethraeus |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det kommer till sexualbrott så regleras de i 6 kap Brottsbalken (BrB). I svensk rätt kan man från 15 års ålder samtycka till sexuella relationer. Så länge personen är över 15 år och samtycke föreligger är det inte olagligt. Däremot när det kommer till delning av intima bilder så faller detta in under brottet barnpornografi (16:10a BrB). Eftersom att man i lagen räknas som barn tills dess man är 18 år. Bestämmelsen täcker inte bara att aktivt fotografera en intim bild på någon under 18 år utan även att enbart inneha bilder. Fängelseskalan för barnpornografibrott går upp till 2 år. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Med vänlig hälsning

Är det olagligt att skicka nakenbilder på sig själv?

2021-01-10 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Är det olagligt för en tjej som är under 18 år att sprida nakenbilder på sig själv?
My Öhman |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Att skicka så kallade nakenbilder är ett relativt vanligt förkommande fenomen. I regel är det inte olagligt att skicka sådana bilder på sig själv till en frivillig mottagare. Det kan kan dock vara brottsligt att skicka nakenbilder till någon som inte vill ta emot bilderna. Är det olagligt att sprida nakenbilder på sig själv?Att frivilligt sprida nakenbilder på sig själv är i regel inget brott. Huruvida personen i fråga är minderårig eller inte är inte av betydelse om den minderåriga ensamt är den enda som bidrar till spridningen. Notera dock att det kan vara olagligt att sprida vidare, spara eller ens ta del av nakenbilder på barn. Skickas nakenbilder direkt till personer som inte vill emottaga bildernas innehåll kan det utgöra brottet sexuellt ofredande (6 kap. 10 § andra stycket Brottsbalken). För att skickandet av nakenbilder ska anses utgöra sexuellt ofredande krävs även att bilderna är sådana som typiskt sett skickas med en avsikt att kränka mottagarens sexuella integritet. Huruvida en sådan avsikt finns med bilderna i fråga är upp till en domstol att avgöra. Att skicka nakenbilder till någon som inte vill emottaga dessa kan även utgöra brottet ofredande (4 kap. 7 § Brottsbalken). Brottet ofredande förutsätter störande kontakter som är ägnade att kännbart kränka mottagarens frid. Notera att objektet för kränkningen är annorlunda än vid sexuellt ofredande. För att meddelande ska vara ägnande att kränka någons frid krävs ofta upprepade meddelanden.Båda brotten förutsätter att bilderna skickats riktade till personen som skulle varit utsatt för brottet. Att snubbla över nakenbilder på exempelvis någons sociala medier kan inte utgöra ett brott särskilt riktat mot den personen. Huruvida handlingen utgör ett brott och vilket är något som hade avgjorts av en domstol med en bedömning av bildernas innehåll och omständigheterna i övrigt. Hoppas att du fick svar på dina funderingar. Hälsningar,