Kan man dömas till sexköp om man saknar sexuellt syfte.

2020-12-01 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej jag undrar om någon kan bli dömd för sexköp ifall personen fått massage på kroppen vid sitt könsorgan och fått betalt för massagen. Dock genomfördes inte massagen i ett sexuellt syfte
Aya Alwan |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga Frågor om sexköp regleras i 6 kap 11§ BrB. Där framgår att en som, skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning, döms för köp av sexuell tjänst till böter eller fängelse i högst ett år. Det finns inget uttryckligt krav på ett sexuellt syfte för att dömas till brottet. Men det krävs uppsåt, dvs att gärningspersonen är medveten om sitt handlande. Det räcker med att gärningsperson handlar i vetskap om att han köper sexuella tjänster för att dömas till brottet. Även om sexköp inte skulle anses vara uppfylld, kan andra brott komma att aktualiseras som exempelvis sexuellt ofredande och till och med våldtäkt om rekvisiten är uppfyllda. Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

Kan en person dömas för våldtäkts vid åberopande om att hen gick i sömnen?

2020-11-30 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag undrar om en person kan bli dömd för våldtäkt/sexuellt övergrepp om han påstod att han sov och "gick i sömnen"?
Carolina Olsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Våldtäkt är ett brott som preciseras i 6 kap. 1 § Brottsbalken(BrB). För att kunna dömas till brottet krävs det att personen agerat med uppsåt. Enligt 6 kap. 1a § BrB kan en person även dömas om den är grovt oaktsam gällande omständigheterna att den andra personen inte deltar frivilligt. Om det varit så att en våldtäkt skett samtidigt som gärningsmannen sovit saknar gärningsmannen uppsåt och kan därför inte fällas för brottet. Det måste dock finnas stöd som pekar på att personen faktiskt har sovit under händelsen. Vid invändning från den tilltalades sida om att uppsåt saknas på grund av att personen skulle ha sovit måste rätten ta ställning till om invändningen kan lämnas utan avseende. Exempelvis skulle det kunna vara uppenbart att personen inte har sovit under händelsen. Detta om det funnits vittnen som kunnat styrka att den tilltalade inte sov. Om rätten inte kan förbise invändningen om att personen sovit måste åklagaren motbevisa att detta inte genomfördes vid sömn. Detta gör åklagaren genom att styrka att invändningen är obefogad, exempelvis om inget i utredningen talar för att personen sovit. I målen RH 2014:32 och B 118-17 har den tilltalade blivit friad på grund av att det inte går att bevisa deras uppsåt samt att deras invändningar om att tilltalad sovit inte framstått som obefogade. Gemensamt för båda fallen var att flertalet vittnen berättat om att de tilltalade tidigare haft liknande handlingar när de sovit.Det finns fall där domstolen har lämnat åberopande av att tilltalad skulle ha sovit under händelsen utan avseende. Exempelvis i fallet B 2300-15, där framstod åberopanden som så osannolikt att det inte skulle tas i beaktande. I detta fall fanns det vittnen som kunde styrka att den tilltalade inte hade sovit under våldtäkten. Svaret på din fråga är att en person kan dömas för våldtäkt om hen påstod att hen gick i sömnen. Det beror från fall till fall vad som går att bevisa och inte bevisa. Är det uppenbart att personen inte sovit under händelsen trots att hen åberopar motsatsen så kan personen dömas. Kan rätten inte förbise invändningen om att personen sovit kan personen inte dömas för detta.

Olagligt med romantisk relation mellan lärare och elev?

2020-11-29 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Kan en lärare i Sverige inleda relation med sina elever, romantisk alltså?
Maja Fagerholm |Hej!Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga! Det är inte olagligt för en lärare att inleda en romantisk relation med en elev över 15 år. Däremot finns det risker förenade med en sådan relation om den även är sexuell. Brottet som kan bli aktuellt är "sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning" (6 kap 1 § 3 p Brottsbalken (1967:700) (BrB). Enligt bestämmelsen kan en person aldrig anses delta i en sexuell aktivitet frivilligt om denne utnyttjas, till följd av en beroendeställning, av gärningsmannen. För brottet krävs att läraren, i detta fall, ska ha använt sin auktoritet i syfte att få eleven att utföra sexuella handlingar samtidigt som ett maktförhållande har förelegat. Som exempel kan nämnas att läraren ska sätta betyg på eleven och att denne därmed utnyttjar situationen och således förmår eleven att inleda ett sexuellt umgänge med denne. Om eleven däremot skulle vara under 15 år blir rubriceringen "våldtäkt mot barn" (6 kap 4 § BrB). Den som haft samlag med en person under 15 eller genomfört en handling som kan likställas med samlag gör sig skyldig till brottet, oavsett om våld förekommit eller inte. Om det skulle vara fråga om andra sexuella handlingar än samlag rubriceras brottet istället som sexuellt övergrepp mot barn (6 kap 4 § BrB). Sammanfattningsvis kan konstateras att en lärare kan inleda en romantisk relation med en elev om denne är över 15 år men att det är förenat med risker vid fall relationen anmäls. De aktuella lagrummen som jag har nämnt är allmänt tillämpliga och gäller inte enbart för lärare. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Pojkvän åtalad för våldtäkt mot barn

2020-11-21 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag har en allmän fråga det är så här att jag har en tjejkompis som sitter i världens knipa och hon söker råd på vad hon kan göra Det är så här att hon har nämligen blivit våldtagen av en kille och han sitter häktad i väntan på åtal men sen har polisen tyvärr även häktat en person hennes pojkvän för dom har hittat spår av han och våldtäkts mannen i henne problemet i det hela är att hon är 14 snart 15 år hon vill inte åtala sin pojkvän bara den andra han som har våldtagit henne men hennes advokat försöker manipulera henne att åtala pojkvännen och hon vill inte det finns där någon hon kan göra för att dom inte ska åtala pojkvännen (han sitter också just nu häktad)
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag förstår att det måste vara en otroligt jobbig situation för din kompis. Jag kommer börja med att redogöra för vad det kan röra sig om för brott som pojkvännen kommer åtalas för samt vad följden kan bli sedan avslutar jag med mitt råd till din kompis.Möjliga brott och påföljderAtt ha samlag med någon som är under 15 år utgör som utgångspunkt brottet "våldtäkt mot barn" (BrB 6:4 1st). Eftersom det rör sig om din kompis pojkvän och hon verkar ha samtyckt skulle man förmodligen anse att det istället rör sig om "utnyttjande av barn". Straffet för detta kan vara allt från böter till fängelse i fyra år beroende på omständigheterna (BrB 6:5 1st). I tidigare fall av frivillighet har 4 månaders fängelse blivit straffet men även samhällstjänst har ansetts möjligt.Det är även möjligt att pojkvännen inte döms till något straff alls. Eftersom de är i en relation och samtycke förelegat finns en möjlighet att inte döma till ansvar. Det måste dock vara uppenbart att det inte skett något övergrepp. Denna bedömning grundar sig främst på skillnaden i ålder och utveckling mellan din kompis och hennes pojkvän men även övriga omständigheter (BrB 6:14 1st). Med tanke på att din kompis nästan är 15 år, dvs då man fritt får ha samlag, finns relativt goda chanser att pojkvännen inte kommer dömas till något brott. Är pojkvännen dock betydligt äldre (t.ex upp mot 17 år gammal) kommer han förmodligen dömas, men förmodligen inte till ett långt straff. Jag kan även nämna att om pojkvännen är under 21 år så finns en s.k straffrabatt som innebär att han per automatik får ett lindrigare straff än han annars hade fått.Det finns tyvärr inget din kompis kan göra rent juridiskt för att hindra ett åtal. Brottet faller nämligen under s.k "allmänt åtal" vilket innebär att det är upp till åklagaren om denne vill åtala eller inte (RB 20:3 j. 20:2 1st).Mitt rådEftersom din kompis inte kan hindra att åklagaren åtalar pojkvännen bör hon när hon förhörs av denne eller polis förklara att det skett helt frivilligt och för att de är i en relation. Detta utgör då bevismedel i rättegången och kommer tala för att pojkvännen inte ska dömas eller i vart fall få lindrigt straff. Din kompis är s.k målsägande och får därför inte vittna (RB 36:1 1st). Detta innebär att hon i rättegången inte själv kan säga att det skett frivilligt och i en relation. Dock kan pojkvännen begära vittnesförhör med någon som känner till att de är i en relation och att det skett frivilligt vilket utgör ännu mer bevismedel.Mitt avslutande råd är helt enkelt att konstant hävda att det skett frivilligt inom en relation. Detta är enligt min bedömning det bästa sättet att undvika eller i vart fall lindra en dom mot pojkvännen. Det är även möjligt att åklagaren inte anser sig ha tillräckliga bevis och lägger ned åtalet ifall din kompis inte samarbetar.Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp och önskar er all lycka till. Ni är självklart varmt välkomna att ställa fler frågor till oss på Lawline!

Om en vuxen person blir våldtagen av ett barn som ej kan hållas straffrättsligt ansvarig, kan då den vuxna dömas för våldtäkt av barn istället?

2020-11-30 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej vill fråga om ett hypotetiskt scenario. Om en 14-åring utför en våldtäkt mot en 18-åring skulle 18-åringen isåfall göra sig skyldig till våldtäkt av barn? Jag frågar detta då en 14 inte kan dömas för brott.
Elin Englund |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!I brottmålsärenden så är det omöjligt för mig att ge dig ett säkert svar på hur en domstol hypotetiskt skulle agera vid en rättegång. Däremot kan jag beskriva de grundläggande reglerna kring detta som kan ge viss vägledning för hur ett sådant scenario skulle kunna hanteras av en domstol. För att en person ska kunna begå ett brott så måste den ha uppsåt att begå de handlingar som brottet innebär. Att ha uppsåt innebär enkelt förklarat att man begår handlingarna med vilja och "med flit". Man har kort sagt gjort de handlingar som brottet innebär av egen och fri vilja, för att man vill uppnå resultatet som brottet är. I det scenario som du beskriver så menar du att ett en 14-åring, som då räknas som barn våldtar en 18-åring som inte räknas som ett barn. För att det ska räknas som en våldtäkt så innebär det att den sexuella handlingen som 14-åringen utförde på 18-åringen ska ha skett utan samtycke. I ditt fall så kan alltså 18-åringen inte ha haft någon egen och fri vilja att ha t.ex. samlag med 14-åringen, för då skulle inte detta rubriceras som våldtäkt. Detta gör att 18-åringen rimligtvis inte kan dömas för våldtäkt mot barn, i och med att 18-åringen inte hade något uppsåt att ha en sexuell relation av något slag med 14-åringen. Utan det var 14-åringen som tvingade sig på 18-åringen. Kortfattat bör det därmed inte vara möjligt för en 18-åring som blir våldtagen av en 14-åring att dömas för våldtäkt av barn för samma sexuella händelse som var en våldtäkt på 18-åringen av 14-åringen. Detta på grund av att det är 14-åringen som begått ett brott som den dock inte kan straffas för i och med sin ålder i det scenario du beskriver. Du har dock beskrivit ytterst lite i ditt scenario, varav jag inte kan göra en adekvat bedömning av situationen. Utan jag har i mitt svar utgått från att det är rätt bedömning att en våldtäkt skett av 14-åringen på 18-åringen, vilket egentligen är en egen utredning i sig. Därmed kan det vara så att mitt svar är felaktigt, för att jag inte vet mer än den informationen jag fått i frågan, samt att det aldrig går att veta med säkerhet hur en domstol skulle ställa sig till frågan. Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Skillnaden mellan våldtäkt och grov våldtäkt

2020-11-30 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |https://lagen.nu/1962:700https://lagen.nu/1962:700#K6P1S1Vad är skillnaden på grov våldtäkt och våldtäkt?
Kajsa Svensson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!När jag besvarar din fråga vad skillnaden mellan grov våldtäkt och våldtänkt är så kommer jag att använda mig av brottsbalken, BrB.VåldtäktOm en person döms för våldtäkt så blir följden fängelse i lägst två år och högst sex år (6 kap. 1 § BrB). Förutsättningarna för att våldtäkt ska föreligga men det viktiga är att samma förutsättningar gäller för grov våldtäkt.Grov våldtäktGrov våldtäkt regleras i 6 kap, 1 § tredje stycket BrB. I fall av grov våldtäkt så döms personen till fängelse i lägst fem år och högst tio år.När det är fråga om grov våldtäkt så finns det tre omständigheter som är värda att beakta extra mycket: våldet eller hotet har varit av särskilt allvarlig art, fler än en har förgripit sig på offret eller på annat sätt deltagit i övergreppet (s.k. gruppvåldtäkt) & gärningsmannen har visat särskild hänsynslöshet eller rådighet.När det kommer till den första omständigheten så handlar det ex om fall där en misshandel kan göra att våldtäkten är grov. Misshandeln i sig behöver däremot inte utgöra grov misshandel. Normalt så bedöms våldtäkten som grov om offret har tillfogats allvarlig skada eller sjukdom eller hotats med kniv, vapen eller annat föremål som kan medföra allvarlig kroppsskada.Den andra omständigheten kan föreligga genom övergrepp av ex flera personer i följd och det räcker med att ett av övergreppen utgör våldtäkt för att det ska kunna bedömas som grov. Ett annat exempel kan vara när mer än en person deltar samtidigt i ett övergrepp. Däremot så kan en medhjälpare som bara har hållit vakt inte sägas ha deltagit i övergreppet.Den tredje omständigheten brukar exemplifieras genom att övergreppet har varit förenat med långvarigt frihetsberövande, sadistiskt inslag eller grovt förenande sexualhandlingar. Ett annat exempel är att brottet har förövats mot någon som fyllt femton men inte är arton år gamma. I fall där brottsoffret inte fyllt femton år så tillämpar man istället 6 kap. 4 § BrB vilket är våldtäkt mot barn.SammanfattningEn skillnad är att fängelsetiden är betydligt högre när det gäller grov våldtäkt. Det medför också att det är ytterligare omständigheter som måste vara uppfyllda för att den ska bedömas som grov, i övrigt är brotten baserade på samma bedömning.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

När anses det vara ett sexuellt övergrepp?

2020-11-22 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Mitt ex frågade mig en gång om jag skulle brytt mig om jag blev väckt med sperma i ansiktet och då sa jag nej jag skulle inte brytt mig,men jag trodde egentligen inte att han skulle göra det. En gång när jag låg och sov satte han sig över mig och runkade och spröt sperma i mitt ansikte när jag låg och sov så jag vaknade upp till det han filmade händelsen. Jag log i videon för att jag visste att han tände på det men jag ville egentligen inte bli sprutade i ansiktet då jag sa inte nej eller något är det sexuellt övergrepp?
Isabelle Engström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Detta handlar som du säger om ett sexuellt övergrepp då det rör sig om en sexuell handling som inte regleras i paragrafen om våldtäkt. Våldtäkt reglerar endast samlag som är genomfört utan samtycke, eller en jämförlig sexuell handling. Med en sådan handling är utgångspunkten att det är en varaktig beröring av den andres könsorgan eller den andres kropp med det egna könsorganet (6 kap. 1 § brottsbalken). Men i ditt fall är det däremot fråga om ett sexuellt övergrepp då det avser en annan sexuell handling än vad som nyss beskrivits, och som genomförts med en person som inte deltar frivilligt. (6 kap. 2 § brottsbalken). Vid bedömningen om det var frivilligt eller inte kollar man om frivilligheten hr kommit till uttryck genom ord eller handling eller på annat sätt. Däremot kan en person aldrig anses delta frivilligt om;1. deltagandet är en följd av misshandel, annat våld eller hot om brottslig gärning, hot om att åtala eller ange någon annan för brott eller hot om att lämna ett menligt meddelande om någon annan, eller2. gärningsmannen otillbörligt utnyttjar att personen på grund av medvetslöshet, sömn, allvarlig rädsla, berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada, psykisk störning eller annars med hänsyn till omständigheterna befinner sig i en särskilt utsatt situation, eller 3. gärningsmannen förmår personen att delta genom att allvarligt missbruka att personen står i beroendeställning till gärningsmannen. (6 kap. 1 § brottsbalken).Det rådet således inte någon som helst tvekan om att denna sexuella handling utfördes utan samtycke i och med att du sov när handlingen utfördes. Alltså har denna person, med dig som inte deltagit frivilligt, genomfört en sexuell handling som inte är okej (6 kap. 2 § brottsbalken). Sammanfattningsvis är det aldrig okej att utföra en sexuell handling mot någon som inte deltar frivilligt. För att bedöma om en person deltar frivilligt kollar man på om personen uttryckt detta genom ord eller handling eller på annat sätt. Det kan dock aldrig anses frivilligt om personen i fråga sov när den sexuella handlingen utfördes. Det är därmed fråga om ett sexuellt övergrepp. Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Vilka är de objektiva och subjektiva rekvisiten i brottet våldtäkt?

2020-11-17 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Vilka är de objektiva rekvisiten i brottet våldtäkt?Vilka är de subjektiva rekvisiten i brottet våldtäkt?
Geske Lovmand Hvid |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är problemetJag tolkar frågan som att du vill veta vilka som är de objektiva respektiva subjektiva rekvisit i brottet våldtäkt. Brottsbalken (BrB) är tillämplig lag. Objektiva och subjektiva rekvisit i brottet våldtäkt Den som, med en person som inte deltar frivilligt, genomför ett samlag eller en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt till fängelse i lägst två år och högst sex år (6 kap., 1 §, BrB).De objektiva rekvisiten är därmed att man genomför ett samlag, eller annan jämförlig sexuell handling och att motparten inte deltar frivilligt. För att gärningsmannen ska kunna dömas för brottet fordras att även subjektiva rekvisit är uppfyllda för personligt ansvar. När det gäller våldtäkt enligt 6 kapitel 1 § brottsbalken krävs att det subjektiva rekvisitet uppsåt är uppfylld (1 kap., 2 §, BrB). Uppsåt innebär att gärningsmannen vill uppnå effekten (här våldtäkt) eller åtminstone är likgiltig inför om effekten inträffar. Uppsåt kan indelas i tre olika kategorier: Avsiktsuppsåt föreligger när gärningsmannen vill uppnå effekten (här våldtäkt). Insiktsuppsåt är när gärningsmannen inser att effekten kommer att inträda som följd av hens handling. Här krävs inte att gärningsmannen eftersträvar effekten (våldtäkt), utan det är tillräckligt att hen har insikt om vad som kommer att följa av handlingen. Likgiltighetsuppsåt föreligger när gärningsmannen har insett risken för effekten (våldtäkt) och är likgiltig inför detta. För att det subjektiva rekvisitet "uppsåt" täcks räcker det alltså att gärningsmannen har likgiltighetsuppsåt. Oaktsam våldtäkt Tänk på att oaktsam våldtäkt är kriminaliserad (6 kap., 1 a §, BrB). Brottets objektiva rekvisit är samma som ovan. Men det subjektiva rekvisitet är annorlunda: För detta brott krävs inget uppsåt, utan det subjektiva rekvisitet är istället oaktsamhet. Oaktsamhet är när man inte har varit tillräckligt aktsam och aktsamhet hade kunnat begäras i just den situationen. För ansvar krävs grov oaktsamhet. Hur du kan gå vidare med din frågaJag hoppas att du med detta fick svar på din fråga!Om du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Vänligen,