Är det fortfarande våldtäkt mot barn om barnet precis skulle fylla 15 år?

2020-11-02 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Räknas det fortfarande som våldtäkt mot barn om en vuxen har samlag i sängen med en 14 åring men som bara är 1 eller 2 dagar från sin födelsedag? Tar rättsväsendet någon hänsyn till att hon nästan var byxmyndig fast inte än här? Spelar det i övrigt någon roll ifall den vuxna personen inte visste att hon inte var byxmyndig än, och att han inte hade legat med henne om han vetat hur gammal hon egentligen var? Mvh.
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Omständigheter som det bland annat tas hänsyn till för att avgöra om handlingen är mindre allvarlig är om handlingen var frivillig från offrets sida, offrets ålder och huruvida gärningsmannen uppfattade handlingen som frivillig från offrets sida. Som utgångspunkt spelar ingen roll att barnet var 1-2 dagar från att fylla 15 år utan det är fortfarande våldtäkt mot barn, rättsväsendet kommer med största sannolikhet inte ta hänsyn till att barnet nästan var "byxmyndig" då barn aldrig anses kunna samtycka till sexuella handlingar, 6:4 1 st BrB. En lindrande omständighet skulle i detta fall kunna var att barnet är precis under 15 år och personen som haft samlag med barnet är strax över 15 år. Det mildrande i situationen kan då var om personerna är nästintill jämngamla, inte det enskilda faktum att barnet var precis under 15 år. Att personen som hade samlag med barnet inte visste hennes ålder och inte hade legat med henne ses inte som en förmildrande omständighet, och har diskuterats i flera rättsfall där ibland RH 2010:12. Skulle brottet anses som mindre grovt med hänsyn till omständigheterna, kan personen dömas för sexuellt utnyttjande av barn istället för våldtäkt mot barn, 6:5 BrB. Varje mål gäller en enskild situation som domstolen ser till och därför går det inte att i förväg säga vad rättsväsendet kommer att ta hänsyn till eller inte utan det beror på hur den enskilda situationen ser ut. Det görs en helhetsbedömning där flera aspekter spelar in så som tex. flickans mognad. Hoppas detta var svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Kan man dra tillbaka ett samtycke till sex senare?

2020-10-22 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hur långt efter att man haft samlag kan man dra tillbaka ett samtycke? Jag hade en relation med en person förra sommaren, och då var allt bra och fint. Nu får jag reda på att hen anser att det inte fanns ett samtycke och att jag utnyttjade hen. Så min fråga är hur ska jag hantera det den nya informationen. Kan något som det funnits ett samtycke kring bli till ett övergrepp långt senare?
AnnaSara Jarius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Frågan om samtycke, vad det är och hur det ska tolkas är omdiskuterat inom juridiken, inte minst efter lagändringen för sexualbrott som numera har samtycket som utgångspunkt. Det finns därför skäl att titta lite på begreppet utöver lagtexten för att besvara din fråga. Straffansvar Sexuella handlingar ska självklart vara ett uttryck för frivillighet och att alla deltagande vill vara med. Alla människor har en grundläggande rättighet till sexuellt självbestämmande, alltså vad man vill och inte vill göra. Samtycket ska ses tillsammans med vad det innebär om samtycke till en sexuell handling inte finns, vilket är straffansvar enligt brottsbalkens (BrB) 6 kap. Det finns en lista angående just samlag i 6 kap. 1 §. Där står att man särskilt ska beakta (utifrån vad parterna uppfattat och redogör för efter en polisanmälan) om frivilligheten kommit till uttryck på något sätt. Det man menar är kort sagt - har båda parter haft möjlighet att förstå att den andra var med på det och hur har man märkt det?Sedan följer en lista på omständigheter som gör att samtycke aldrig kan ha funnits, t ex om hen blivit utsatt för misshandel, hot, varit medvetslös, berusad osv. under tiden samlaget ägt rum (eller i nära anslutning). Om personen förhållit sig passiv, alltså varken gjort motstånd eller gett uttryck för vilja att fortsätta akten så ska det enligt förarbetena endast undantagsvis förstås som ett samtycke, vilket man kan tänka sig är logiskt. Om en person under ett samlag helt plötsligt blir väldigt tyst och passiv borde rimligtvis den andra parten reagera och fundera på om hen fortfarande vill. Dra tillbaka samtyckeEtt samtycke kan med det sagt alltså dras tillbaka under tiden för själva akten, och det här hör ju ihop med din fråga, samtycket ska omfatta den handling som man tillsammans ägnade sig åt då. Om man har sex en till gång så är det så att säga ett nytt samtycke till den handlingen. Man kan inte dra tillbaka ett samtycke långt senare på det sätt som du tänker. Det skulle ju betyda att en person skulle kunna ha gjort sig skyldig till en våldtäkt utan att ha möjlighet att påverka skeendet. Så kan man såklart inte ha det. Det är snarare min uppfattning utifrån vad du berättar att personen menar att den inte samtyckte vid det tillfället hen pratar om, alltså när ni hade sex även om du uppfattade situationen annorlunda. Oaktsam våldtäktNär två parter uppfattar en situation helt olika - som det kanske är i erat fall, hen anser sig blivit utnyttjad och inte samtyckt till en handling och du ansåg att den var gemensam och något som båda ville, finns ett nytt omdiskuterat lagrum i BrB 6 kap. 1 a § - oaktsam våldtäkt. Förutsättningarna för det är att den ena personen varit grovt oaktsam till om den andra deltog frivilligt eller inte. I detta innefattas egentligen två saker som framkommit i praxis och förarbeten. 1. Den som deltar i en sexuell handling har ett personligt ansvar att försäkra sig om att den andra vill delta (Svea HovR Målnr. B 7117–19 ), alltså iaktta en form av försiktighet och inte utgå ifrån att den andra vill som man själv vill. 2. Man har varit grovt oaktsam på det sätt som lagen menar om man misstänker att den andra personen inte deltar frivilligt men fortsätter handlingen ändå (Prop. 2017/18:177 s. 85). Alltså, finns det något som tyder på att personen inte deltar frivilligt längre, t ex gör motstånd, är passiv eller på annat sätt ger anledning att misstänka att hen inte vill så är man skyldig att sluta för att inte riskera straffansvar. I praktiken är det ofta detta man tvistar om: vad borde personen uppfattat eller förstått baserat på de inblandades vittnesmål. SlutsatsMed detta sagt så bör du fundera över situationen som personen pratade om. Samtycket kan inte dras tillbaka i efterhand utan vad hände där och då? Det man ska hålla i åtanke är såklart också att det är stor skillnad mellan vad personer kan uppleva och vad som kan bevisas i en rättsprocess. Alla omständigheter i ett fall ska bevisas på olika sätt för att man ska utkräva ett straffansvar. I detta ligger en inneboende svårighet just med sexualbrott eftersom bevisningen ofta är personerna som är inblandade som kan ha helt olika uppfattningar. Det skrivna ovan är helt enkelt lagstiftarens sätt att försöka fastställa vad ett beteende bör eller kan tyda på. Du nämner inget om att personen ska ha gjort en polisanmälan där situationen ställts på sin spets men jag hoppas att detta gör det tydligare för dig att fundera över situationen som var och framför allt: att vara medveten om under situationer i framtiden. Hoppas du fått svar och lycka till!

Frågor kring försäljning av sexuella tjänster

2020-09-30 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej, Vad är det troligaste straffet att jag får om jag säljer sex i flera år utan att betala skatt för de pengarna? Jag är tidigare dömd men inte för ekonomisk brottslighet. Sedan undrar jag om det är brottsligt att kontakta män för att fråga om de vill köpa sex av mig? Jag läste något om det en gång.
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.SkattenFörsäljning av sexuella tjänster är inte olagligt i Sverige. Följden av detta är att man är tvungen att deklarera sina inkomster vid sådan försäljning. Den som lämnar felaktig uppgift om sin inkomst eller sina intäkter kan dömas för skattebrott till fängelse i högst två år, 2 § skattebrottslagen. Jag kan tyvärr inte svara på vad domstolen skulle komma fram till för exakt straff i ditt fall.För att betala in skatten kan man anmäla sig till F-skattsedel och på så sätt också skatta på sina inkomster från försäljning av sexuella tjänster.Mer om detta finns att läsa på Skatteverkets hemsida, här.Kontakten med mänAtt sälja sex är inte ett brott i Sverige. Det är därför inte heller olagligt att kontakta män i detta syfte.Hoppas att detta gav svar på dina frågor!Om du eller någon du känner behöver stöd för att ta sig ur prostitution finns hjälp att få på https://www.talita.se

är det för sent att anmäla sexualbrott?

2020-08-21 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hur länge är sexuellt övergrepp mot barn (offret 15 år och förövaren ca 50års åldern), straffbart? En vän blev förgripen när han var 15 av sin pappas sambo i sängen när han sov, hon "runkade" då av honom utan samtycke. Kan händelsen fortfarande polisanmälas eller har det gått för lång tid?
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar hur länge det är möjligt att anmäla något för sexuellt övergrepp mot barn. Det finns en så kallad preskriptionstid för varje typ av brott. Detta innebär att efter en viss tid, kan brottet inte längre leda till ett straff. Preskriptionstiden är alltså beroende av vilken typ av brott som begåtts, och vad detta brottet har för straffskala. Det aktuella brottets straffskala Brottet sexuellt övergrepp mot barn, framgår av 6 kap. 6§ brottsbalken. Det framgår där att straffskalan för detta brott är fängelse i högst två år. Även "vanligt" sexuellt övergrepp har denna straffskala (6 kap. 2§ brottsbalken), för de fall man inte kan konstatera att förövaren är närstående eller ansvarar för fostran av offret. Beroende på omständigheterna kring händelsen skulle även andra sexualbrott kunna bli aktuella, så som våldtäkt/våldtäkt mot barn, där straffskalan är fängelse 2-6 år. Dessa brott kan även betraktas som grova, och då ökar även straffskalan. PreskriptionstidenPreskriptionstiden för sexuellt övergrepp (mot barn) är fem år (35 kap. 1§ brottsbalken). Om brottet skulle anses vara en våldtäkt, eller grovt sexuellt övergrepp (mot barn), skulle preskriptionstiden vara tio år. Tiden för när man kan bli dömd för ett brott beror alltså på vilket brott det gäller. Preskriptionstiden löper från dagen för brottet och för att avbryta preskriptionstiden krävs att den misstänkte häktas eller får del av stämning beträffande brottsmisstanken. Preskriptionstiden avbryts alltså inte enbart genom en anmälan om brott, utan det krävs att personen antingen häktas eller delges stämning. RekommendationDet framgår inte av din fråga hur lång tid som har förflutit sedan brottet begicks, så jag kan tyvärr inte ge något mer specifikt svar på din fråga i den delen. Men då det är svårt med just sexualbrott och bedömningen av vilket exakt brott det handlar om, dels för er, dels för mig själv, rekommenderar jag er att göra en anmälan till polisen, om det är det ni vill. Ni kan alltid anmäla brottet, sen är det upp till polisen och åklagaren att ta beslut om vilket typ av brott som gärningen avser, och i sådana fall om brottet har preskriberats och gärningsmannen inte kan bli dömd för brottet. Men beroende på hur lång tid som har gått sedan gärningen inträffade, får ni i sådana fall vara beredda på att ärendet läggs ned på grund av preskription. Det finns även risk att ärendet läggs ned på grund av bristande bevis om det är så att det gått för lång tid och man inte längre kan säkra bevis, och därför är det såklart alltid bäst att anmäla brottet så snart som möjligt efter det inträffat. Men ni kan som sagt alltid anmäla brottet, resten är upp till polisen att utreda. Ni kan lättast anmäla brott till polisen genom att antingen ringa till dem på 114 14, eller i vissa fall göra en anmälan på deras hemsida. Hoppas du har fått någon vägledning i din fråga!Vänligen,

Kan det vara olagligt att tafsa?

2020-10-23 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Skall jag tolerera sk fyllekladd och tafs även om jag har HTS.Är lagen annorlunda för personer med psykiskt handikapp.Om jag upplever det störande så är det inte ok eller hur?Attt tafsa och pocka på uppmärksamhet är ofint enligt vad jag fått lära mig som dålig uppfostran och tillhör 3dje klassens uppträdande
Felicia Hauzenberger |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att har blivit utsatt för att folk har tagit på dig på ett oönskat sätt och att du därför undrar om detta beteende är otillåtet i lagens mening när du uppfattar det som stötande. Jag tolkar din fråga också som att du undrar om lagen tillämpas på ett annat sätt i detta hänseende för personer som lider av psykisk ohälsa. Sexuellt ofredandeEn gärning som beskrivs som "fyllekladd" och "tafs" aktualiserar två brott. Det första är sexuellt ofredande (6 kap. 10 § 2 st. Brottsbalken). För att en gärning ska omfattas av bestämmelsen krävs det att en person antingen blottar sig på ett sätt som ska väcka obehag eller att en person på något sätt, antingen fysiskt eller verbalt, ofredar en annan person på ett sätt som ska kränka dennes sexuella integritet. OfredandeEtt annat brott som kan aktualiseras vid "fyllekladd" eller "tafs" är ofredande (4 kap. 7 § Brottsbalken). För att en gärning ska omfattas av denna bestämmelse så krävs det att en person fysiskt antastar en annan person eller att denne utsätter någon för kränkande kontakter. Bestämmelsen omfattar även annat hänsynslöst beteende om detta beteende är av sådan beskaffenhet att det kan kränka en persons frid på ett kännbart sätt. Vad krävs för att det ska vara brottsligt?Att man som potentiellt brottsoffer upplever att en gärning är stötande är inte nödvändigtvis tillräckligt för att en gärning ska vara brottslig i lagens mening. Det krävs också att gärningen på ett objektivt sätt uppfyller de kriterier som anges för sexuellt ofredande, respektive ofredande. Det krävs även, bland annat, att gärningspersonen haft uppsåt till att begå den i lagen beskrivna gärningen. Psykisk ohälsa hos brottsoffer Att man som brottsoffer lider av psykisk ohälsa har ingen betydelse för om gärningen är brottslig eller inte. Det är inte tillåtet att ofreda en person eller att sexuellt ofreda en person vare sig det potentiella brottsoffret lider av psykisk ohälsa eller inte. Vad kan du göra nu?Du är mycket svårt att utifrån de uppgifter som lämnats kunna avgöra om ett brott har begåtts eller inte. Om du anser att de gärningar som du har utsatts för omfattas av något brott så kan du göra en polisanmälan. Du är även välkommen att vända dig till Lawlines jurister om du är i behov av ytterligare vägledning genom att boka tid på Lawlines hemsida (https://www.lawline.se/boka). Om du har några ytterligare frågor så är du varm välkommen att återkomma till oss! Med vänliga hälsningar

Preskriptionstid för sexualbrott mot barn

2020-10-13 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej.Jag är idag 30år gammal. När jag var I 9års åldern blev jag utsatt för (enligt vad jag kan läsa mig till ) sexuellt ofredande eller utnyttjande av en medålders man. Han har utnyttjat vad jag vet en tjej till när hon var barn och hon anmälde i vuxen ålder och han blev dömd till fängelse 1år.Jag berättade detta först när jag var 16år för barn och ungdoms-psykiatrin men dom valde att inte göra något åt detta. Så jag har under alla år trott att detta ska man inte prata om. Inte förren nu, när jag går kbt behandling och bearbetar mitt liv, har jag förstått att detta var fel, jag har alltid mått dåligt och haft detta långt bak i huvet. Jag undrar nu angående preskriptionstiden över detta, är det någon skillnad på preskriptionstiden att han under samma period utsatte fler barn för samma sak och blivit dömd för detta?, kan jag anmäla och få honom dömd nu, trots så många år? Jag har försökt vända mig till polisen i denna fråga men jag blir bara runtslussad till olika människor som inte har några svar att ge mig. Mvh
Liv Stålhammar |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Påverkas preskriptionstiden av att han utsatt andra?Preskriptionstiden påverkas inte av att gärningsmannen även utsatt ett annat barn. Vad som däremot kan påverka preskriptionstiden är det faktum att du endast var 9 år gammal. Hur beräknas preskriptionstiden?Som huvudregel börjar preskriptionstiden räknas från det tillfälle då brottet begåtts. Det finns dock undantag då preskriptionstiden börjar räknas från och med den dag målsäganden blir myndig. Bland dessa undantag omfattas flera olika sexualbrott mot barn (35 kap. 4 § brottsbalken). Brottet sexuellt ofredande (6 kap. 10 § brottsbalken) är ett av de brott då preskriptionstiden börjar räknas från dagen som målsäganden fyllt 18 år (35 kap. 4 § p. 2 brottsbalken). Detsamma gäller brottet sexuellt utnyttjande av barn (6 kap. 5 § och 35 kap. 4 § p. 1 brottsbalken). De ovan nämnda brotten har olika lång preskriptionstid. För brottet sexuellt ofredande gäller en preskriptionstid på fem år, vilket i praktiken innebär att brottet preskriberades när du fyllde 24 år (35 kap. 1 § p. 2 brottsbalken). Brottet sexuellt utnyttjande av barn har en preskriptionstid på tio år, vilket innebär att brottet preskriberades när du fyllde 28 (35 kap. 1 § p. 3 brottsbalken). Detta innebär tyvärr att gärningsmannen inte kan åtalas för det han utsatt dig för. Slutlig råd Trots att jag redan gett dig svar på din fråga vill jag trots det rekommendera att du tar kontakt med en jurist som arbetar med brottmål. Jag har ingen möjlighet att säga vilken juridisk rubricering det brott du utsatts för har; detta bör diskuteras ordentligt med någon som kan området väl. Skälet till att det kan vara en god idé att ta kontakt med en jurist för att få ett förtydligande om vad övergreppet du varit med om ska rubriceras som är för att just brottsrubriceringen också påverkar hur lång preskriptionstiden är. Du misstänker att brottet skulle kunna vara sexuellt utnyttjande av barn. Detta är en "lindrigare" variant av brottet våldtäkt mot barn (6 kap. 4 § brottsbalken). Våldtäkt mot barn kan även avse olika sexuella handlingar, utöver penetrerande "samlag". Sen 2020 infördes en ny lag som innebär att våldtäkt mot barn och grov våldtäkt mot barn inte har någon preskriptionstid (35 kap. 2 § brottsbalken). Därför kan det vara bra att genom en jurist säkerställa vilken typ av sexualbrott du har utsatts för, i det fall att en korrekt brottsrubricering kan påverka preskriptionstiden.Hoppas du fick svar på din fråga. Med vänlig hälsning,

Vilket brott begås om en fader tvingar på sig pussar och kramar från ett minderårigt barn, som visar att denne inte vill?

2020-08-22 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |HejOm en far tvingar på sig pussar eller kramar från ett minderårigt barn, som visar och säger nej, att inte vill bli pussad eller kramad.Är detta ett övergrepp och straffbart..?
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att en person ska kunna dömas för ett brott måste gärningen vara beskriven i antingen Brottsbalken eller annan författning enligt legalitetsprincipen, se 1 kap. 1 § BrB.I ovan stadgat fall blir 6 kap. BrB om sexualbrott tillämpligt.6 kap. 6 § BrB beskriver sexuellt övergrepp mot barn, vilket kan vara fallet här, med en straffpåföljd om fängelse i högst två år. Det kan vidare falla under sexuellt ofredande enligt 6 kap. 10 § BrB, med en straffpåföljd om böter eller fängelse i högst två år. Barnet i din fråga har tydligt uttryckt sitt ogillande av faderns agerande. Trots det fortsätter fadern med sina aktioner. För att en gärning ska kunna anses som brott krävs uppsåt, om inte något annat är föreskrivet, se 1 kap. 2 § BrB. I ovan fall finns det mycket som talar för att det föreligger någon form av uppsåt då gärningen begås.Med vänliga hälsningar!

Vad är det för skillnad på övergrepp i relation och sexuella övergrepp?

2020-08-19 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Vad är det för skillnad med relations övergrepp och sexuella övergrepp Sen bättre förklaring på förtal kränkande uttal ex anklagad för att gjort den personen till att bli det
Sara Hrnic |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Sexuella övergrepp och förtal regleras i brottsbalken, som jag härefter kommer att benämna som "BrB".Skillnad på övergrepp i relation och sexuella övergreppI 6 kap. BrB hittar vi reglerna om sexualbrott. Den som, med en person, som inte deltar frivilligt, genomför ett samlag eller en annan sexuell handling som är jämförlig med samlag döms för våldtäkt (6 kap. 1 § 1 st BrB). Exempel på annan sexuell handling som är jämförlig med samlag är anala och orala samlag samt penetration med föremål eller fingrar. Med sexuellt övergrepp menas däremot sexuella handlingar som inte är samlag eller jämförbara med samlag. Den som alltså, med en person som inte deltar frivilligt genomför en sexuell handling som inte är samlag eller jämförlig med samlag döms för sexuella övergrepp ( 6 kap. 2 § BrB). Det görs ingen skillnad på huruvida den som utfört de sexuella övergreppen varit eller är i en relation med offret eller inte. Det finns alltså ingen skillnad på övergrepp i relation och sexuella övergrepp. Brottet grov kvinnofridskränkningDäremot har vi i Sverige brottet grov kvinnofridskränkning. En brott där flera enskilda straffbara handlingar, t.ex. misshandel, sexuella övergrepp, tillsammans kan utgöra ett grovt brott. En man som systematiskt misshandlar en kvinna han är gift med, eller lever i äktenskapsliknande förhållande med kan, istället för att dömas för varje enskild handling, dömas för det samlade begreppet för dessa upprepade handlingar - grov kvinnofridskränkning ( 4 kap. 4 a § 2 st ). FörtalFörtal är ett så kallat ärekränkningsbrott och regleras i 5 kap. BrB. En person kan dömas till förtal om denne pekar ut någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, eller annars lämnar uppgifter som är ägnade att utsätta personen för andras missaktning. Alltså kan man exempelvis dömas till förtal om man sprider uppgifter om att en person begått ett visst brott. Utpekandet eller de uppgifter man sprider ska vara av allvarlig för att det ska räknas som förtal. Hur stor spridningen är spelar även viss roll. Bedömningen av vad som anses som nedsättande görs utifrån den utpekades omgivning och ur deras synvinkel. Vilket innebär att domstolen bl.a. tar hänsyn till hur stor spridning uppgiften har fått och även till vilka personer spridningen har nått (5 kap. 1 § BrB)Jag hoppas detta besvarade din fråga, om inte får du gärna höra av dig till oss igen!Hälsningar,