Mitt ex har flyttat med våra barn till Spanien - Vad gäller?

2021-06-06 i Brott mot familj, 7 kap. BrB
FRÅGA |Hej det gäller familjerätt,det som har hänt med barnen och mig efter en separation/skilsmässaDet började för ett antal år sedan, efter en "vanlig" separation där barnen bodde växelvis hos båda föräldrar och allt fortgick efter gängse accepterade normer ,allt för barnens bästa.En dag under sommar semestern inser man att barnen borta i Spanien med sin mor utan förvarning eller närmare förklaring eller rådfrågan med mig,Dem skall vara där nu,heter det när jag pratade med dem i telefon.Vi har ju ju rötter i Spanien med familj och så och är ganska hemma där också ,men vi bodde faktiskt i Sverige,och hade våra jobb och skolor och liv här sedan tjugo år tillbaka.Jag blir så klart bestört , paraliserad och handlingsförlamat efter att höra detta.Man vill inte skrämma barnen på nåt sätt( de är 11-13 år) eller att de skall känna att det här är verkligen illa,men jag gör inget(ångrar djupt nu)låtsas som allt är frid och fröjd.Hoppas att de själva snart vill komma tillbaka till sina kompisar och skolor mm.de kan inte spanska har ingen egen bostad eller anmälda till nån skola,och exfrun hade inget jobb .Men det blir mycket värre för alla ;en mardröm .Frågan är kan man inte anmäla sitt ex för barnarov,och allt skada som detta medfört för både barn och mig, efteråt ? försäkringskassan agerade nästan mänsdiskriminerande mot mig när jag berättade om barnarov,mm. Det skulle anmälts tidigare! ,nu var det ingen mening..
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,UTREDNINGDen lagstiftning som främst behöver beakta vid besvarandet av din fråga är brottsbalken (BrB), vilken är den huvudsakliga strafflagen i Sverige, och föräldrabalken (FB). Den straffrättsliga bedömningen, vad gäller?Utifrån din ärendebeskrivning kan det redan nu framhållas att ditt ex:s agerande inte synes nå upp i kraven för brottet människorov. Enligt 4 kap. 1 § BrB gäller att "Den som bemäktigar sig och för bort eller spärrar in ett barn eller någon annan med uppsåt att skada honom eller henne till liv eller hälsa eller att tvinga honom eller henne till tjänst eller att öva utpressning, döms för människorov till fängelse på viss tid, lägst fyra och högst arton år, eller på livstid". Skulle brottet vara mindre grovt kan gärningsmannen dömas till fängelse i högst sex år. Inget i ditt ex:s handlande verkar dock täcka rekvisiten (kriterierna) som uppställs i lagtexten och som således krävs för att brottet människorov ska vara begånget. Enligt min mening aktualiseras inte heller brottet olaga frihetsberövande, jfr 4 kap. 2 § BrB.Däremot bör det undersökas om ditt ex möjligtvis kan ha gjort sig skyldig till brottet egenmäktighet med barn enligt 7 kap. 4 § 1 st. BrB. Där sägs att "Den som obehörigen skiljer ett barn under femton år från någon som har vårdnaden om barnet döms för egenmäktighet med barn till böter eller fängelse i högst ett år, om gärningen inte utgör brott mot frihet. Detsamma gäller, om den som gemensamt med någon annan har vårdnaden om ett barn under femton år utan beaktansvärt skäl egenmäktigt skiljer barnet från den andra vårdnadshavaren eller om den som ska ha vårdnaden obehörigen bemäktigar sig barnet och därigenom själv tar sig rätt". Den andra meningen i lagrummet (lagparagrafen) träffar eventuellt den nu uppkomna situationen. Huruvida det föreligger gemensam vårdnad om barnen framgår inte riktigt av din ärendebeskrivning, men jag utgår ifrån att så är fallet. Genom uttrycket "beaktansvärt skäl" finns det ett begränsat utrymme för en vårdnadshavare att vidta åtgärder som annars hade varit straffbara om de sker i syfte att tillvarata barnets bästa och det omedelbara kravet på skydd och omsorg, se prop. 2013/14:120 s. 15. Det kan exempelvis handla om att skydda ett barn mot övergrepp, men olika syn på frågor om uppfostran, kosthållning, skolgång och sovtider eller ogillande av den andres val av partner utgör naturligtvis inte något beaktansvärt skäl. Det är för mig ovisst vad som föranledde flytten till Spanien, men det ska noteras att bara för att barnen inte aktivt säger att de vill flytta hem till Sverige kan fortfarande ett brott vara begånget. Det gäller även om de frivilligt valde att följa med till Spanien, det vill säga utan att uttryckligen protestera. Brottet är nämligen riktat mot dig som vårdnadshavare varför barnens vilja i princip är utan betydelse. Men att du inte tidigare har gjort något för att få hem barnen och istället tyst har valt att acceptera flytten kan förmodligen jämställas med ett samtycke. Det innebär i så fall att ditt ex inte torde ha gjort sig skyldig till något brott, i vart fall inte hittills eftersom du aldrig manifesterade ditt missnöje. Då går det möjligen att argumentera för att hon inte var medveten om detta och därmed inte heller kan anses egenmäktigt ha skiljt barnen ifrån dig. Exakt vad utgången skulle bli i domstol för det som har varit är för mig svårt att säga, men klart är att om du i dagsläget motsätter dig barnens spanska bosättning kan ditt ex inte låta barnen att bo kvar där. Barnets bästa ska alltid beaktas i situationer som rör barn och givet att de under hela sitt liv varaktigt har bott i Sverige, inte kan spanska, inte verkar gå i skolan och dessutom saknar bostad kan deras nuvarande leverne omöjligen ligga i linje med vad som är barnets bästa.Den civilrättsliga bedömningen, vad gäller?En vårdnadshavare har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter och vid gemensam vårdnad ska föräldrarna i stort sett fatta alla beslut rörande barnet tillsammans, 6 kap. 11 § och 13 § 1 st. FB. Detta kräver ett långtgående samarbete mellan föräldrarna och deras beslutskompetens bygger på två bärande principer, vilka är tillgänglighetsprincipen och beslutsprincipen. Den förra innebär att den förälder som för tillfället finns tillgänglig hos barnet stundtals kan ha rätt att ensam besluta i vissa frågor. Den senare principen betyder att beslutsbehörigheten är beroende av vilket typ av beslut det handlar om. Allt detta följer av 6 kap. 13 § 2 st. FB och där stadgas att "Är en vårdnadshavare till följd av frånvaro, sjukdom eller annan orsak förhindrad att ta del i sådana beslut rörande vårdnaden som inte utan olägenhet kan uppskjutas, bestämmer den andre ensam. Denne får dock inte ensam fatta beslut av ingripande betydelse för barnets framtid, om inte barnets bästa uppenbarligen kräver det".För att en vårdnadshavare (ditt ex) ensam ska kunna fatt beslut krävs alltså att frågan handlar om någonting "som inte utan olägenhet kan uppskjutas" men som inte är "beslut av ingripande betydelse" eller utgör "beslut av ingripande betydelse" men där "barnets bästa uppenbarligen kräver" att ett beslut ändå tas. Daglig omsorg kopplat till barnets mat, kläder, sovtider, fritidsaktiviteter och andra dylika saker är vanliga exempel på beslut av mindre vikt, det vill säga beslut som inte är av ingripande betydelse men som kanske inte utan olägenhet kan uppskjutas. Det hade förmodligen blivit mindre funktionellt för det praktiska familjelivet om konsensus mellan föräldrarna krävdes för beslut om exempelvis tidpunkten för barnets sänggående. Den typen av beslut kan alltså både du och ditt ex ta utan den andres samtycke, men beträffande uppenbarlighetsrekvisitet ställs det däremot relativt höga krav på den förälder som vill åberopa ett sådant undantag. Placering vid förskola (om inte föräldrarna lever isär, då bestämmer den så kallade boföräldern, alltså den hos vilken barnet varaktigt bor hos), sedvanlig skolgång (inklusive förskoleklass för sexåringar) och flytt utgör alla företeelser som enligt men mening sorterar under begreppet ingripande betydelse för barnets framtid. Skolboksexemplet på ett beslut av ingripande betydelse när barnets bästa uppenbarligen kräver ett resolut agerande från den ena föräldern är en svår operation som inte kan vänta.Mot bakgrund av ovanstående är det för mig tydligt att ditt samtycke krävs för att barnen ska få bo i Spanien. Visst stöd för detta finns även i folkbokföringslagen i vilken det framgår att en ändring av ett barns folkbokföringsadress i princip kräver att båda vårdnadshavarna medverkar till detta, 30 §.Avslutande ord och ytterligare rådgivningOm något brott är begånget i skrivande stund låter jag vara osagt, men min uppfattning är att om du från och med nu motsätter dig barnens spanska bosättning och ditt ex därefter väljer att inte föra hem dem till Sverige kan hon göra sig skyldig till brottet egenmäktighet med barn. Det bör naturligtvis polisanmälas, även om det inte alltid leder till åtal, jfr 7 kap. 6 § BrB. Det kan oavsett vilket fungera som ett bra påtryckningsmedel.Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.Notera dock att vi på straffrättens område endast ger den här typen av inledande rådgivning och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån inte åtar sig inte några straffrättsliga uppdrag fullt ut. I så fall behöver du vända dig till en brottmålsbyrå.Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Vänligen,

Kan man gifta sig med flera personer?

2020-06-25 i Brott mot familj, 7 kap. BrB
FRÅGA |Gifta sig,,, vad säger lagen om gifta sig med flera,, jag enar bisexuell tjej som vill ha både man och tjej, som vill gifta sig med båda,, om all är ok med det,, om det sker i utlandet är det lagligt att registrera det i Sverige sen...om jag gifter mig med en Rysk tjej, hon gifter sig med en tjej efter en tid,,, är det lagligt att leva så i Sverige?jag kommer bara att ha en fru, hon kommer att ha både mig och den andra kvinnan i giftermålVad händer efter ett partnerskap som detta.K
Arman Mohajeri Falah |Hej!Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!I den andra kapitel av äktenskapsbalken finns det äktenskapshinder, dvs två personer får inte gifta sig med varandra om någon av dessa villkor är uppfyllt. När en person är gift med två personer samtidigt kallas det för tvegifte. Den som är gift med någon får inte ingå i äktenskap med annan, 2 kap. 4 § äktenskapsbalken. Att som gift. Ingå i ett nytt äktenskap med en ny person är dessutom en brottslig handling. I det fall döms man för tvegifte till böter eller fängelse i högst två år, 7 kap. 1 § första stycket brottsbalken. Om den nya personen som maken sedan gifter sig med var ogift sedan innan och visste att maken redan är gift, gör den personen sig också skyldig till tvegifte. SammanfattningAtt vara gift med två personer samtidigt och att som ogift ingå äktenskap med en gift person är brottsligt och dessa handlingar riskerar böter eller fängelse i högst två år. Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning/

Vad händer om ena maken gifter sig med någon annan?

2020-03-26 i Brott mot familj, 7 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Vad händer om en person som ingår i ett äktenskap försvinner, inte hinner dödsförklaras och maken gifter sig med en annan individ?
Hanna Opedal Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När upplöses äktenskap?Ett äktenskap upplöses antingen genom att den ena maken dör eller genom äktenskapsskillnad (alltså skilsmässa), äktenskapsbalken 1 kap. 5 §. I din fråga framgår det att ena maken försvinner och äktenskapet ska inte ses som upplöst förrän denne make dödförklaras (finns inget i din fråga som tyder på att skilsmässa var aktuellt). Vad händer om den ena maken gifter sig med annan?Eftersom någon dödförklaring eller skilsmässa inte inträffat innan den ena maken gifter sig med någon annan så innebär det att den maken är gift med två personer samtidigt, detta kallas för tvegifte. Den som är gift med någon får inte ingå äktenskap med annan, äktenskapsbalken 2 kap. 4 §. Att som gift ingå ett nytt äktenskap med en ny person är dessutom en brottslig handling. I det fall döms man för tvegifte till böter eller fängelse i högst två år, brottsbalken 7 kap. 1 § första stycket. Om den nya personen som maken sedan gifter sig med var ogift sedan innan och visste om att maken redan var gift, gör den personen sig också skyldig till tvegifte. Om den ena maken i det första äktenskapet sedan dör (efter tvegiftet) så upplöses det äktenskapet och det är endast det senare äktenskapet som gäller. SammanfattningAtt vara gift med två personer samtidigt och att som ogift ingå äktenskap med en gift person är brottsligt och dessa handlingar riskerar böter eller fängelse i högst två år. Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Går det att ogiltigförklara ett äktenskap pga. bland annat tvegifte?

2019-05-27 i Brott mot familj, 7 kap. BrB
FRÅGA |HejKan man få äktenskapet ogiltigförklarat när den andra parten har ljugit om sitt namn, ålder och även gift med en annan kvinna från Afrika (han själv är afrikan) det finns inga registreringar om äktenskap från deras hemland eftersom man inte gör det där?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga aktualiserar både regler kring äktenskapets giltighet och eventuellt även bestämmelsen om brottet tvegifte. Det finns inga uttryckliga regler om ogiltigförklaring av äktenskap, varför jag kommer gå igenom den frågan med hjälp av praxis och allmänna avtalsrättsliga principer. Bestämmelsen om tvegifte hittar du i brottsbalken (BrB) 7 kap. 1 §. Olagligt att gifta sig med mer än en personInledningsvis kan frågan om tvegifte behandlas. Det kan exempelvis begås om någon som redan är gift ingår i nytt äktenskap utan att ha skiljt sig från det förra äktenskapet. En förutsättning är emellertid att äktenskapet gäller i Sverige, varvid man får beakta svensk internationell privaträtt. Utgångspunkten enligt dessa regler är att utländska äktenskap är giltiga även i Sverige, om de var giltiga i det land där de ingicks (Lag om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap 1 kap. 7 §). Tyvärr har jag ingen möjlighet att avgöra huruvida detta är fallet i din situation eller inte, men om du säger att äktenskapen vanligtvis inte registreras i mannens hemland kan det mycket väl innebära att ett oregistrerat äktenskap ändå är giltigt. Det är varje lands eget regelverk som avgör giltighet av äktenskapet. Hur det än förhåller sig med saken innebär mannens eventuella tvegifte inte att ert äktenskap ogiltigförklaras. Huvudregeln i svensk rätt är att ett giltigt ingånget äktenskap endast kan upplösas genom skilsmässa eller den ena partens bortgång (äktenskapsbalken 1 kap. 5 §).Ett litet utrymme finns för att förklara ett ingånget äktenskap ogiltigtVanliga avtalsrättsliga regler anses inte gälla angående äktenskap och som utgångspunkt kan en vigsel inte ogiltigförklaras genom "svek" eller bristande okunnighet om vissa förutsättningar. I en dom från högsta domstolen har emellertid ett snävt utrymme för att ogiltigförklara äktenskap med hänsyn till omständigheterna vid dess ingående, om det finns skäl att ifrågasätta parternas faktiska äktenskapsvilja (NJA 2010 s 648 p.9). Denna ogiltighetsgrund tar dock sikte direkt på samtycket vid själva vigselceremonin, och ska uttryckligen utgöra ett undantagsfall. I ditt fall var du vid äktenskapets ingående i total okunnighet om den förutsättning som hade fått dig att avstå från att ingå äktenskap och du samtycke antagligen helhjärtat till vigseln. Att han ljugit om ålder och namn talar också för att du antagligen inte lämnat ett samtycke om du haft insikt om de faktiska förhållandena, men det ändrar inte det faktum att du vid vigseltillfället faktiskt samtyckt. I ett sådant fall – när bristande samtycke först i efterhand uppstått – bedömer jag att det inte är möjligt att ogiltigförklara äktenskapet rakt av. Istället krävs antagligen att du genomför en skilsmässa på regelmässigt vis.Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Flytta med barn till annat land utan andra vårdnadshavarens medgivande

2020-08-28 i Brott mot familj, 7 kap. BrB
FRÅGA |Modern är engelsk medborgare, fadern är svensk medborgare. Barnet är född i Sverige och har svenskt personnummer. De har gemensam vårdnad. Får modern ta barnet och flytta hem till England utan faderns medgivande?
Emilia Nordström |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När föräldrar har gemensam vårdnad har de båda ett ansvar för barnets förhållanden, se 6 kap. 2 § 2 st. Föräldrabalken (FB). Eftersom ni har gemensam vårdnad får alltså en förälder inte ta beslut som rör barnets förhållanden på egen hand utan den andra förälderns medgivande, föräldrar ska alltså fatta större beslut tillsammans (6 kap. 13 § FB).När det gäller att flytta till ett annat land med ett barn kan modern då också göra sig skyldig till egenmäktighet med barn, vilket är ett brott som regleras i 7 kap. 4 § Brottsbalken. Om barnet är under 15 år och någon obehörigen skiljer det från någon som har vårdnaden om barnet är det egenmäktighet med barn. Det gäller också när den som gemensamt med annan har vårdnaden om barnet och som utan beaktansvärt skäl egenmäktigt bortför barnet. Beaktansvärda skäl kan vara t.ex. när barnet behöver skyddas mot den andra vårdnadshavaren.Straffet för egenmäktigt förfarande är böter eller fängelse i högst ett år, eller om brottet är grovt fängelse i lägst sex månader och högst fyra år.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Får man hindra sitt barn att ha kontakt med sin andra förälder?

2020-06-10 i Brott mot familj, 7 kap. BrB
FRÅGA |HejJag skriver å en väns vägnar;Han har en amerikansk sambo sedan 8år tillbaka. Dom har en autistisk son på 6år. I februari åkte hon och sonen till Austin, texas, för att hjälpa hennes sjuka mamma. Hon har sedan dess börjat agera fult med att inte låta min vän prata med sonen, ge tecken på att hon inte kommer tillbaka osv. Hon har sina demoner sedan innan, men det här beteendet är rakt av psykopat-stuk.Min vän är bruten och vet inte vad han ska göra, så vi i hans krets känner att vi måste ta tag i saker och ting.Min fråga är; När hon åkte med sonen(som jag tror har dubbla medborgarskap, men osäker) i god tro om att komma tillbaka efter någon månad.. Hur ser saker ut rent rättsligt när hon bara skiter i att komma tillbaka? Känslan trippar på gränsen till kidnappning, men skriver till er för att ta reda på vart vi står så vi kan utgå därifrån.Tacksam för svar!Med vänlig hälsning,Viktor
Aras Tofek |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. När jag besvarar din fråga kommer jag att utgå från att föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet.Vilket brott kan ha begåtts? Egenmäktighet med barn är ett brott som återfinns i 7 kap. 4 § brottsbalken. För att ett brott ska anses fullbordat måste vissa krav vara uppfyllda. Inledningsvis måste barnet vara under 15 år. Vidare krävs det att barnet ska ha skiljts från någon som har vårdnad om barnet. Att även den som har skilt barnet från dess vårdnadshavare har vårdnaden om barnet påverkar inte bedömningen om ifall ett brott har begåtts eller inte. Ytterligare en omständighet som måste vara uppfylld är att skiljandet ska vara varaktigt. Visserligen kan bedömningen av vad som är ett varaktigt bortförande påverkas av den rådande pandemin och svårigheten att få tag i flyg mellan Austin och Sverige. Däremot omfattar inte straffansvaret endast det faktum att mamman vid det faktiska bortförandet skiljer barnet från pappan utan även de situationer där den som skiljer barnet från sin vårdnadshavare handlar på ett sådant vis att barnet faktiskt har skilts från pappan på ett varaktigt sätt. Alltså kan ett brott föreligga trots att mammans avsikt inte var att skilja barnet från pappan när de reste till Austin. Hur kan ni gå vidare? Ett sätt att lösa denna situation kan vara att göra en polisanmälan. Ni bör dock vara medvetna om att när en utredning kring egenmäktighet med barn görs så kommer åklagaren inte endast att pröva ifall ett brott faktiskt har begåtts eller inte, utan även om åtal är påkallat ur allmän synpunkt, vilket framgår av 7 kap. 6 § brottsbalken. Endast om svaret på den sistnämnda frågan är ja så kommer ett åtal att väckas. Bedömningen om ifall åtal är påkallat ur allmän synpunkt beror på ett antal olika omständigheter, däribland brottets art, syftet med straffet, de för det enskilda fallet utmärkande omständigheterna samt målsägandens situation. Huvudregeln är att om ett barn förts till ett annat land så är ett åtal alltid påkallat ur allmän synpunkt. Det är viktigt att vara medveten om bakgrunden till den särskilda åtalsprövningsregel som tillämpas vid egenmäktighet med barn. Relationen mellan föräldrar och barn är en särskilt känslig relation där lagstiftaren vill undvika att ingripa om problemet kan lösas på ett annat vis. Eftersom ett barn är inblandat kommer en åklagare även behöva ta ställning till om ett åtal är till barnets bästa. Om svaret är nej kan en åklagare välja att inte väcka åtal, trots att det finns goda utsikter att få till en fällande dom. Ytterligare en sak att ha i åtanke är att ett åtal och en lagföring kan göra mamman än mer obenägen att återvända med barnet till Sverige. Denna fråga är ytterst känslig och min rekommendation är att ni involverar barnets pappa i nästa steg, vad detta än är, och låter honom ta det slutgiltiga beslutet.

Att ta med dotter på resa mot vårdnadshavares vilja kan utgöra brott

2019-07-09 i Brott mot familj, 7 kap. BrB
FRÅGA |Har en fråga. Min sambo två barn har tänkt att åka utomlands en vecka i sommar. Sambon har en dotter sedan tidigare, och fadern har sagt att hon inte får åka med på våran resa.Begår vi ett lagbrott om vi tar med henne ändå trots att pappan sagt nej?
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det brott som kan vara aktuellt är egenmäktighet med barn (se här). För att det brottet ska vara aktuellt krävs dock att barnet är under 15 år. Brottet blir aktuellt främst ifall barnets far har egen vårdnad om det gemensamma barnet. Det kan dock även bli tillämpligt ifall de har gemensam vårdnad om barnet och din sambo tar med sig barnet utan ett beaktansvärt skäl. Ett sådant skäl kan exempelvis vara att barnet tar skada av att vara med sin far.Som du förstår uppfylls inte brottet utan vidare och att dottern tas med på en resa uppfyller inte brottsbeskrivningen, åtminstone inte om de har gemensam vårdnad om barnet. Det enklaste bör vara att försöka resonera med fadern om att låta dottern följa med på resan.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!Med vänlig hälsning,

Får andre föräldern hämta barnet och inte meddela när han kommer tillbaka?

2018-12-26 i Brott mot familj, 7 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Jag har ett barn på 10månader. Idag tog pappan honom, (gemensam vårdnad) utan att jag fick säga hejdå, träffa honom eller ens veta vad som händer nu. Det finns ingen socialtjänst bedömning på detta, har på inspelning när dom säger att jag är en bra mamma för sonen. Nu har han tagit bort honom från hans hem, (som är här hos mig) och jag får inte veta när jag ska träffa honom igen. Får han göra såhär?
Natalie van den Broek |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga Du beskriver att pappan till barnet tagit barnet utan att berätta när du får träffa barnet igen. Detta är verkligen inte okej. Vårdnaden ska utövas gemensamt om man har gemensam vårdnad och vårdnadshavare har därför en skyldighet att gemensamt fatta beslut och kommunicera kring barnets angelägenheter. Det kan även vara så att hans agerande är brottsligtEgenmäktigande med barn Den som har gemensam vårdnad med någon över ett barn under femton år och utan beaktansvärda skäl skiljer barnet från den andre vårdnadshavaren kan göra sig skyldig till "egenmäktigande med barn". Påföljden av detta är antingen böter eller fängelse i högst 1 år. Detta innebär att om pappan inte har beaktansvärda skäl (kan t.ex. vara om han har anledning att ro att barnet far illa hos dig) så kan han ha gjort sig skyldig till brott. (7 kap. 4 § Brottsbalken)Mitt rådJag råder dig att kontakta socialen i första hand och beroende på om de kan hjälpa dig eller inte kan du i andra hand anmäla till polisen. Det viktigaste i denna situationen är att barnet inte far illa och om du känner att du och pappan till barnet inte kan samarbeta kring frågor om barnet så kan det vara en bra ide att ta hjälp av socialen att få till samarbetssamtal och i värsta fall inleda en vårdnadstvist i domstol som får reda ut hur vårdnaden av ert lilla barn ska gå till. Lycka till!Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Med vänlig hälsning,