Tvegifte och rätt att bära efternamn

2018-06-17 i Brott mot familj, 7 kap. BrB
FRÅGA |I min släktforskning har jag hittat en kvinna som gifte sig 1920 i Sverige, trot att hon redan var gifta USA. Vilket brott gör sig den nye mannen skyldig till om han visste hur det låg till? Samma straff för honom?Kvinnan hade strax före bröllopet fött tvillingar med "fader okänd". i kyrkboken står att den nye mannen ber att få dem antecknade somn sina barn. När barnen dör, antecknas de trots detta med det efternamn som modern fått i sitt första äktenskap och trots att mannen i Amerika absolut inte kan vara deras fader. Kan de ändå enligt lag ha hans efternamn?
Johanna Lindström |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Tvegifte, att vara gift med någon fastän man redan är gift med en annan, är enligt svensk lag ett så kallat egenhändigt brott. Vad detta innebär är att det endast är den person som gifter sig med två personer som kan göra sig skyldig till brottet. Den man som kvinnan gifte sig med i Sverige kan alltså inte dömas och straffas för tvegifte, oavsett om han vetat om att hon var gift eller inte.Att barnen har antecknats med det efternamn mannen i USA bar beror troligen på att de givits moderns namn från det äktenskapet (om det kommit fram att det nya äktenskapet var ogiltigt på grund av tvegiftet). Enligt den idag gällande namnlagen får ett barn som föds vara ett efternamn som någon av föräldrarna bär. Visserligen kan det finnas vissa skillnader mellan den nu gällande lagen och den som gällde 1920, men med det resonemanget skulle tvillingarna haft rätt att bära den amerikanska mannens efternamn inte för att han varit deras far utan snarare för att deras mamma genom att vara gift med honom tagit hans efternamn.Hoppas du fick svar på dina frågor, om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig till Lawline igen!Vänligen,

Tvegifte samt bodelning

2018-02-03 i Brott mot familj, 7 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Fick precis reda på att min mammas man (ej min far) har åkt till sitt hemland och gift sig på nytt. Min mamma och han är inte skilda, bägge är svenska medborgare. Hans nya fru är inte svensk medborgare. Min fråga är hur min mamma ska gå tillväga? Att ansöka om skilsmässa är självklart. Men hur anmäler man honom för tvegifte? Ringer polisen? Och vad händer med bodelningen? De har en bostadsrätt som står på bägges namn. Tack för hjälp!
Magnus Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga aktualiserar huvudsakligen brottsbalken (BrB) och äktenskapsbalken (ÄktB).Som du själv är inne på tyder mycket på att din mors man gjort sig skyldig till tvegifte enligt 7 kap. 1 § BrB. Utan att känna till de mer exakta omständigheterna är det svårt att säga säkert, men utifrån din fråga uppfattar jag det så. Om din mor skulle vilja upprätta en anmälan rekommenderar jag att du föreslår något av tillvägagångssätten som beskrivs i länken nedan till henne. https://polisen.se/Utsatt-for-brott/Gor-en-anmalan/Gällande bostadsrätten och bodelningen så ska de som regel dela lika på allt giftorättsgods såsom det beskrivs i 7 kap. 1-2 §§ ÄktB. Har din mor och hennes man ingen enskild egendom ska de alltså dela lika på all sin egendom, inklusive bostadsrätten. Vissa undantag finns dock, exempelvis i 10 kap. 2 § ÄktB.Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!Med vänlig hälsning

Egenmäktighet med barn vid kvarhållande av barn

2017-09-11 i Brott mot familj, 7 kap. BrB
FRÅGA |Räknas det som egenmäktighet med barn om umgängesförälder( pappan) behåller barnet efter umgänge.Mamman är boendeförälder, genom dom. Gemensam vårdnad.Pappan bor så nära så barnet kan gå hem till mamman, men vill inte träffa mamman pga att pappan har talat väldigt illa om mamman. Barnet fyller snart 13 år. Om pappan får enskild vårdnad kommer mamman inte att få en bra kontakt med barnet.Måste det vara så att pappan tar barnet till okänd ort eller till annat land för att det ska räknas som egenmäktigt förfarande.MVH
Zinar Budak |Hej, för att besvara din fråga vänder vi oss till brottsbalken (BrB), se här.Den som har gemensam vårdnad om ett barn under femton år och utan beaktansvärda skäl, skiljer barnet från den andra vårdnadshavaren kan dömas för egenmäktighet med barn till böter eller fängelse i högst ett år. 7 kap. 4 § 1 st. BrBNär den ena vårdnadshavaren för bort eller kvarhåller/undanhåller barnet från den andra vårdnadshavaren så räknas detta som ett skiljande. Om pappan behåller barnet kan han alltså dömas för brottet, det behövs inte att man åker till okänd ort som du frågar efter. Du skriver dock också att barnet själv inte vill gå hem till mamman. Om det är så att pappan inte hindrar barnet men barnet själv inte går till den andra vårdnadshavaren så rör det sig inte om något brottsligt.MVH

Beaktansvärt skäl till egenmäktighet med barn

2017-03-03 i Brott mot familj, 7 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga gällande min dotter. Hon har berättat saker som bedöms som psykisk och fysisk misshandel och som ska ha skett hemma hos sin pappa. Jag har gjort en orosanmälan till soc och utredning är inledd. Jag har även försökt få pappan att umgås med sin dotter några timmar här och där och gett honom en mängd olika förslag på umgängen, han har nekat alla förslag. Soc säger att det är mitt ansvar som förälder att bedöma "risken" att skicka henne dit och att jag har "rätt" att hålla henne därifrån om jag bedömer att det är skadligt för henne att skicka henne. Nu till frågan, kan pappan ifråga anmäla mig för egenmäktigt förfarande av barn? Jag har ju som sagt inte nekat honom att umgås med sin dotter utan snarare uppmuntrat till det,även om det bara vart kortare stunder. Sist jag försökte blev dottern orolig/rädd och ledsen för att hon ville inte till pappa och jag förklarade då för honom att hon inte kommer nåt och att jag ledsnat på att försöka få honom att umgås med henne. Men jag blev orolig nu att jag kanske blir anmäld för nåt ist då? Känns som jag gjort vad jag kunnat för att dom ska ha kontakt.
Hanna Karlsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Får att regeln egenmäktighet med barn som återfinns i 7 kap. 4 § brottsbalken (se https://lagen.nu/1962:700#K7P4S1 ) ska bli tillämplig krävs det dels att dottern är under 15 år, dels att ni har gemensam vårdnad om henne. Efter din beskrivning förutsätter jag att du och dotterns pappa har gemensam vårdnad och att hon är under 15 år. Om du skiljer dottern från pappan utan beaktansvärda skäl begår du ett brott. Det här gäller både bortförande och undanhållande av barnet. Om du har beaktansvärda skäl undgår du straffansvar även om gärningen i sig är brottslig. Det som inryms i beaktansvärda skäl kan vara att skydda barnet mot övergrepp. En vårdnadshavare har alltså en viss möjlighet att vidta åtgärder som annars hade varit straffbara, om de sker i syfte att tillvarata barnets omedelbara rätt till skydd och omsorg. Det soc säger till dig om riskbedömningen är alltså helt rätt. Utredningen i sig talar för att det finns en risk för skada. Hans umgängesrätt går inte över hennes säkerhet.Hoppas det ordnar sig till det bästa,

Egenmäktighet med barn när vårdnadshavare undanhåller barnet från den andra vårdnadshavaren

2018-02-13 i Brott mot familj, 7 kap. BrB
FRÅGA |Hej, Jag heter XX, är 39 år och upplever just nu en ganska jobbig situation. Min fd sambo har på eget bevåg "tagit" vår gemensamma nioåriga dotter. Jag har inte fått träffa henne på sex veckor nu. (Två undantag har dock gjorts, men hon insisterar på att jag inte får träffa henne. Vi har gemensam vårdnad, men inte något juridiskt avtal än som reglerar umgänget. Efter vad jag har förstått, så har jag den juridiska rätten att umgås med min dotter hälften av tiden. Vi har tidigare alltid haft växelvist boende varannan vecka. Jag vill dock inte bara hämta henne på skolan eftersom jag är övertygad om att min fd sambo har manipulerat min dotter om att jag på något sätt inte är en bra person och att det därför skulle uppstå en "dragkamp" mellan oss föräldrar och jag vill inte att det ska drabba vår dotter. Det står ganska klart nu att det kommer bli en fråga om en vårdnadstvist. Själv önskar jag fortsatt gemensam vårdnad med växelvist boende eftersom jag tror att det bästa för vår dotter är om hon växer upp med båda sina föräldrar. Min fd sambo söker däremot ensam vårdnad och anger samarbetssvårigheter som anledning. Det är riktigt att vi har varit oense om vissa saker, men inget allvarligt och jag har aldrig någonsin tillfogat min dotter något illa. Nu undrar jag om det kan vara så att min fd sambo kan göra sig skyldig till egenmäktighet med barn trots att vi inte har något juridiskt avtal som reglerar umgänget. Hoppas på svar på denna fråga. Med vänlig hälsning,XX
Louise Bergstrand |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Jag har tagit bort ditt namn för att anonymisera frågan. Jag kommer nedan förklara vad brottet egenmäktighet med barn innebär och försöka bedöma om din fd sambo kan ha gjort sig skyldig till brottet. Egenmäktighet med barn finns i brottsbalken (BrB) 7 kap 4 §.Efter detta kommer jag även ge råd om hur en polisanmälan mot din fd sambo kan påverka en eventuell vårdnadstvist. Brottet egenmäktigt förfarande Om en person som har vårdnaden av ett barn skiljer barnet från den andra vårdnadshavaren så kan det utgöra brottet egenmäktighet med barn. Även när gärningspersonen håller kvar barnet på en plats dit barnet har tagits med samtycke av den andra vårdnadshavaren kan det utgöra brott. Det krävs att skiljandet sker utan beaktansvärda skäl. Utan beaktansvärda skäl innebär att vårdnadshavaren för bort eller undanhåller barnet utan att det finns anledning för det. Exempelvis kan anledning att undanhålla barnet finnas om barnet riskerar att utsättas för övergrepp eller annan ogynnsam utveckling i den miljö som barnet befinner sig i. Min bedömning av ditt fall Eftersom din fd sambo undanhåller er dotter från dig så finns det en möjlighet att hon gör sig skyldig till egenmäktighet med barn. Även om din fd sambo håller kvar er dotter hemma hos sig, dit du kanske har samtyckt till att er dotter förs, så kan det vara ett olovligt undanhållande. Utifrån var du berättar så verkar det inte finnas några beaktansvärda skäl för din fd sambo att undanhålla er dotter från dig. För att din fd sambo skall kunna hållas ansvarig för brottet egenmäktighet med barn räcker att hen förstår att det inte finns beaktansvärd skäl att hålla undan dottern. Jag förstår det dock som att du har fått träffa din dotter två gånger under dessa sex veckor. Hur dessa undantag påverkar bedömningen av om din fd sambo har gjort sig skyldig till egenmäktighet med barn kan jag tyvärr inte uttala mig om. Hur anmälan om brott kan påverka den eventuella vårdnadstvisten Eftersom du berättar att det förmodligen kommer bli en vårdnadstvist så vill jag även förklara hur en polisanmälan mot din fd sambo kan påverka domstolens bedömning. Bestämmelserna om vårdnad finns i föräldrabalken (FB) 6e kapitel. Om du skulle anmäla din fd sambo för egenmäktighet med barn och hen blir dömd för detta så kan det vara negativt för hens möjlighet att behålla vårdnaden. Det kan bedömas som att din fd sambo saboterar när du försöker utöva vårdnaden av er dotter, FB 6 kap 5 §. Om din fd sambo döms så kan dina chanser att få behålla vårdnaden alternativt få ensam vårdnad om er dotter öka. Om fallet läggs ner eller om din fd sambo frias i domstolen så finns det istället en risk att detta kan påverka dig negativt. Att du har anmält din fd sambo kan göra att domstolen bedömer det som att ni har svåra samarbetsproblem. Om domstolen bedömer att ni har samarbetsproblem finns det en risk att er dotters bästa anses vara att en av er får ensam vårdnad. Din dotter har rätt till båda sina föräldrarÄven om du har vårdnaden om din dotter så innebär inte det att du har en rätt att umgås med henne hälften av tiden. Det lagen säger är istället att din dotter har rätt till en nära och god kontakt med båda sina föräldrar, FB 6 kap 2 a §. Det är ert ansvar som vårdnadshavare att tillsammans se till att er dotter får träffa er båda. Slutligen rekommenderar jag att om ni inte har gjort det ännu så kan ni kontakta familjerätten i er kommun. Familjerätten kan hjälpa till med samarbetssamtal och att komma överens om vårdnadsfrågor, FB 6 kap 18 § och socialtjänstlagen 5 kap 3 §. Om det blir en vårdnadstvist så kan domstolen besluta att ni först skall testa samarbetssamtal. Information om familjerätten och samarbetssamtal skall finnas på din kommuns hemsida. SammanfattningDet finns omständigheter som talar för att din fd sambo kan göra sig skyldig till egenmäktighet med barn. Om du anmäler din fd sambo för brott så kan detta dock komma att påverka den eventuella vårdnadstvisten. Beroende på om din fd sambo döms eller frias i domstolen kan en polisanmälan påverka dina möjligheter till att få behålla vårdnaden om er dotter. Det kan öka dina chanser eller minsak dem. Jag rekommenderar att ni kontaktar familjerätten i er kommun för att så långt som möjligt undvika en tvist och på så sätt se till er dotters bästa. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Om du har fler frågor är du välkommen att ställa en till här.Med vänliga hälsningar,

Om brottet egenmäktighet med barn

2017-12-20 i Brott mot familj, 7 kap. BrB
FRÅGA |Utan förvarning åkte min sambo till ett skyddat boende och tog med sig våra tre gemensamma barn. De har varit bort 1 vecka nu och jag har inte fått träffa barnen.Är det lagligt att göra så här?
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Ifall era barn (eller något av dem) är under 15 år kan din sambo ha gjort sig skyldig till egenmäktighet med barn. För brott krävs att barnen förs bort från en vårdnadshavare. Egenmäktighet med barn föreligger också ifall barnen förs bort utan beaktansvärt skäl av en vårdnadshavare då barnen står under gemensam vårdnad av båda föräldrarna. Straffet för brottet är max ett års fängelse.Ifall du och din sambo har gemensam vårdnad om barnen kan alltså egenmäktighet med barn vara aktuellt enligt den andra typen jag skrev om ovan. Det förutsätter ju dock att din sambo inte hade något beaktansvärt skäl att ta föra bort barnen, vilket inte framgår av din fråga.Viktigt att notera är att åtal för brottet inte kan föras av åklagare, såvida det inte är påkallat ur allmän synpunkt. Syftet med begränsningen är att åklagaren inte ska lägga sig i personers privatliv för mycket. Ifall du vill att din sambo ska dömas för brottet måste du alltså själv väcka åtal. En nackdel med det är att du själv riskerar att få stå för rättegångskostnaderna ifall du förlorar målet. Om din sambo skulle dömas för brottet hade straffet inte blivit 1 års fängelse, förutsatt att hon är tidigare ostraffad.Huruvida du vill väcka åtal eller inte är en fråga du bör tänka på. Kanske kan problemet lösas på ett mindre drastiskt sätt än genom åtal och rättegång. Din sambo kanske för tillbaka barnen om du varnar henne om att det hon gör är brottsligt.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp och önskar en god jul!Med vänlig hälsning,

Egenmäktighet med barn

2017-06-15 i Brott mot familj, 7 kap. BrB
FRÅGA |HejJag har en dotter 10 år gammal. Vi har gemensam vårdnad inget finns skrivet om hur umgänget skall vara. Vi har haft att hon är hos mig varannan helg. Nu vägrar mamman att lämna ut dotter då hon skyller på att hon inte trivs hos oss. Hur skall jag lösa detta? Är detta verkligen lagligt?
Magdalena Carlstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det du beskriver kan utgöra egenmäktighet med barn vilket är straffbart. (Brottsbalken 7:4). Paragrafen stadgar att "den som obehörighet skiljer ett barn under femton år från någon som har vårdnaden om barnet döms för egenmäktighet med barn till böter eller fängelse i högst ett år, om gärningen inte utgör brott mot frihet. Detsamma gäller, om den som gemensamt med någon annan har vårdnaden om ett barn under femton år utan beaktansvärt skäl egenmäktigt skiljer barnet från den andra vårdnadshavaren eller om den som ska ha vårdnaden obehörigen bemäktigar sig barnet och därigenom själv tar sig rätt."Särskilt sista meningen (i fetstil) skulle kunna bli tillämpligt på ert fall. Vad som är att anse som beaktansvärda skäl kan variera i det enskilda fallet men kan exempelvis handla att skydda barnet mot fysiskt våld.Enligt Brottsbalken 7:4 st. 3 döms gärningsmannen till fängelse lägst sex månader och högst fyra år om brottet är att anses som grovt. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Beaktansvärda skäl vid egenmäktighet med barn

2016-09-05 i Brott mot familj, 7 kap. BrB
FRÅGA |Min fd make har sen den 26/6 undanhållit vår gemensamma dotter, vi har gemensam vårdnad. Vid separationen flyttade han 45 mil bort och jag blev boendeförälder. Han hävdar att han har rätt enligt föräldrabalken att skydda sin dotter. Jag vart i december 2015 slagen av en man jag är stödperson åt. Ingen polisanmälan/ dom finnes. Denna man har inte varit vare sig bott, eller på något sätt varit delaktig i Vår gemensamma dotters liv. Jag har gjort en polisanmälan ang egenmäktighet av barn. Kan denna incident från 2015 i december räknas som beaktansvärt/ synnerliga skäl vid bortförande 6 månader senare?
Isabel Frick |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Brottet egenmäktighet med barn finns i 7 kap 4 § brottsbalken (förkortas BrB) (se lagen här). Enligt bestämmelsen gör en person sig skyldig till detta brott om personen har gemensam vårdnad med någon annan om ett barn under 15 år och utan beaktansvärda skäl skiljer barnet från den andra vårdnadshavaren. Detta innebär att om det finns beaktansvärda skäl så går personen fri.Genom "beaktansvärda skäl" finns det ett utrymme för en vårdnadshavare att vidta vissa åtgärder som annars hade varit straffbara om åtgärderna vidtas för att tillvarata ett barns omedelbara krav på skydd och omsorg. Ett annat skäl kan vara att skydda barnet från övergrepp. Om beaktansvärda skäl föreligger är såklart en bedömning som får göras från fall till fall men på de uppgifter som du lämnat och om din dotter inte påverkats negativt av den inträffade incidenten bör den inte räknas som ett beaktansvärt skäl.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,