Vilket brott kan man misstänkas för vid inbrott i bostad?

2020-04-17 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej, min kompis ringer polisen och berättar om när hon kom hem från jobbet idag, mötte hon en kille, i trappuppgången. Han bar på en väska som är hennes (hon har sytt den själv). killen sprang nerför trapporna och försvann ut med väskan innan hon hunnit säga något. När hon skulle gå in i sin lägenhet upptäckte hon att dörren var uppbruten.Kan han misstänkas för något brott? Vilket i så fall? Tack
Johanna Olander |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Den händelse som du beskriver låter som en stöld. Det brottet finns beskrivet i 8 kap. 1 § brottsbalken (BrB). Jag kommer först att beskriva vad som krävs för att kunna dömas för stöld. Sedan kommer jag att göra en bedömning av om den händelsen som du beskriver uppfyller förutsättningarna för att det ska ses som ett stöldbrott. Fyra förutsättningar måste vara uppfyllda för att det ska vara stöld För att det ska bli tal om en stöld krävs att:Man har tagit någonting som man inte har rätt till Det man tog tillhörde någon annan Man har tänkt göra föremålet till sitt (dvs. man har inte endast tänkt låna det)Tagandet innebär ekonomisk skada I den händelsen som du beskriver har killen tagit din kompis väska, och det finns ingenting som tyder på att han tänker lämna tillbaka den. Därför verkar åtminstone de tre första förutsättningarna vara uppfyllda. När det gäller den fjärde förutsättningen (ekonomisk skada) krävs att det som har tagits har ett marknadsvärde. Det avgörande är med andra ord om någon annan än ägaren skulle vara villig att betala för föremålet. Min bedömning är att väskan har ett marknadsvärde. Beroende på om det också fanns andra saker i väskan blir det totala marknadsvärdet givetvis högre. För att kunna dömas för stöld krävs det dock inte att det rör sig om ett högt värde, utan det räcker att det har något marknadsvärde. Ett högt värde kan däremot göra att brottet ses som mer allvarligt, vilket jag återkommer till nedan. Det krävs också att gärningspersonen hade uppsåt För att någon ska kunna dömas till stöld krävs det också att personen hade uppsåt. Med detta menas att personen måste haft någon form insikt eller vilja att begå stölden. Om man exempelvis tar någonting som man tror att man själv är ägare till har man inte uppsåt. I den händelsen som du beskriver finns det dock ingenting som tyder på att killen inte skulle haft uppsåt. Inbrott kan göra att det ses som grov stöldJag vill också avsluta med att säga att brottet som killen har begått eventuellt är grov stöld, med tanke på att han har brutit upp dörren till lägenheten. Att stölden har genomförts i samband med ett inbrott är alltså någonting som kan tala för att det ska ses som ett grovt brott (8 kap. 4 § BrB). Vid bedömningen av om stölden är grov ska en helhetsbedömning göras, och andra saker som kan påverka är exempelvis det ekonomiska värdet på det som har tagits. För att en stöld ska ses som grov på grund av värdet måste det dock röra sig om ett mycket högt värde. I den händelsen som du beskriver får man alltså göra en bedömning av inbrottet i kombination med övriga omständigheter för att avgöra om det är stöld eller grov stöld. Personen kan också misstänkas för hemfridsbrottOm det inte går att bevisa att killen har tagit väskan kan han istället misstänkas för hemfridsbrott. Brottet innebär att man tar sig in eller stannar kvar i någon annans bostad utan lov (4 kap. 6 § första stycket BrB). Med andra ord blir han då bara misstänkt för själva inbrottet, men däremot inte för att ha tagit någonting. SammanfattningFör att sammanfatta är det alltså troligt att killen som har tagit din kompis väska i första hand misstänks för stöld. Beroende på omständigheterna kan det istället bli aktuellt att misstänka honom för grov stöld. Om det inte går att bevisa att han har tagit någonting kommer han troligen att misstänkas för hemfridsbrott. Hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Hur mycket böter måste man betala vid snatteri?

2020-04-10 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |HUR MYCKET BETALAR MAN I BÖTER OM MAN SNATTAR NÅGOT UNDER 100KR????????????????????????????
Sandra Kjellberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!När det kommer till påföljder för ringa snatteri (den nuvarande benämningen för snatteri) så brukar man enligt praxis dömas till cirka 30 st dagsböter när värdet av det tillgripna ligger på 300 kr. Enligt brottsbalken 25 kapitel, 2 § ska varje dagsbot fastställas till ett belopp mellan 50 kr till högst 1 000 kr efter vad som är skäligt med hänsyn till din inkomst, förmögenhet, försörjningsskyldighet och ekonomiska förhållanden i övrigt. Mot bakgrund av detta så kommer du som minst behöva betala ett bötesbelopp på 1 500 kr och som mest 30 000 kr. Enligt min bedömning kommer du förmodligen behöva betala ett bötesbelopp på cirka 1 500 kr. Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga!Vänligen.

Kan man bli dömd för stöld när man har blivit drogad? Vad finns för rätt till försvarare?

2020-04-04 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Jag har råkat ut för en konstig sak. Under en båtkryssning har jag tydligt plockat på mig en parfym (pro förpackning) och en alkoholflaska tydligen ett sammanlagt värde av 1300kr i en taxfree butik ombord, detta har jag inget minne av och jag har aldrig stulit något tidigare och jag misstänker att jag fått någon drog el liknande i mitt glas med dricka. Jag var nämligen i baren där fick kontakt med en okänd man och jag drack en dricka och samtalade med honom blev sedan toalett nödig och sa att jag strax är till baka jag gick tillbaka till honom efter toabesöket drack ur mitt glas sedan har jag inget minne av nästkommande timmar innan denna stöld som de påstår sig ha hänt har fått höra vittnesmål att dem stoppade mig då larmet ljöd då jag gick ut ur taxfree minns ej hur och vem som tog mig el vad som sagts endast att jag i ett ögonblick dividerade med en kvinna om pris på en parfym får inte ihop när detta är el var vet ej hur jag kommit till hytten hur jag kommit till bussen hem tiden är borta och jag har funderat mycket på det innan polisen ringde och hade förhör då fick jag detaljer i detta . Polisen undrade om jag erkänner detta med stöld och jag svarar det är uppenbart att jag stulit men jag vet ingenting om hur det gått till om jag tagit det själv el någon lagt i min väska det är otäckt jag vet ej om något mer hemskt har hänt dessa timmar som jag inget minns av. Kan dem dömma mig till fängelse? Hur kan jag göra för att få hjälp av en advokat? Tiden i rätten är i aug./
Hanna Opedal Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig av brottsbalken (BrB). Kan du dömas för stöld?För att kunna svara på frågan ifall du kan dömas till fängelse måste jag först bedöma ifall du hade kunnat dömas för brottet stöld i det fall som du beskriver. Det faktum att du har tagit en parfym och en alkoholflaska för ett sammanlagt värde av 1300 kr utan att betala gör att du kan ha gjort dig skyldig till stöld. Jag kommer nedan ta upp de rekvisit som behövs för att brottet stöld uppfylls och koppla till ditt fall. Rekvisiten i brottet stöldI BrB 8 kap. 1 § räknas följande rekvisit upp:- olovligen tager- vad annan tillhör- med uppsåt att tillägna sig det- om tillgreppet innebär skadaOlovligen tagerNär du tar parfymen och alkoholflaskan utan att betala för dessa sker ett olovligt tagande. Vad annan tillhörEftersom parfymen och alkoholflaskan tillhör taxfree butiken ombord fram tills att du betalar för dem så innebär det att du tar från annan, i detta fall från en butik. Med uppsåt att tillägna sig detAtt ha uppsåt innebär att ha en avsikt. I ditt fall förklarar du att inte har något minne av händelsen i butiken utan istället har fått det berättat för dig av bland annat polisen. Med tanke på att du inte har något minne av att du har tagit varorna så har du omöjligen en avsikt att tillägna dig dessa varor utan att betala för dem. Om tillgreppet innebär skadaParfymen och alkoholflaskan har ett ekonomiskt värde vilket betyder att om man tar dessa utan att betala blir det en skada för taxfree-butiken ombord på båten. De flesta rekvisiten av brottet stöld är uppfyllda i ditt fall men däremot har du inget uppsåt att tillägna dig varorna. Brottet stöld kräver att man har en avsikt att ta något utan att betala för det och eftersom du inte har sådan avsikt kan du inte dömas för stöld. Jag vill också tillägga att "självvållat rus" däremot gör att man fortfarande kan ha en avsikt men i ditt fall beskriver du att misstänker att du blivit drogad och detta ska alltså inte du belastas för (BrB 1 kap. 2 § andra stycket). Bevisningen har alltid stor betydelseÄven om jag nu har kommit fram till att brottet stöld inte är uppfyllt i ditt fall eftersom du inte hade någon avsikt, påverkar givetvis bevisningen som finns. Troligen finns det uppsatta kameror som visar att du tog parfymen och alkoholflaskan. Samtidigt är det troligt att filmen i så fall också visar att du är drogad eller i vart fall inte har kontroll över situationen. Jag tänker att om man är drogad så borde det synas att man rör sig på ett annat sätt och fram för allt beter sig annorlunda. Jag vet inte heller hur länge sedan det var som denna händelse utspelade sig men om det var nyligen borde du ta ett blodprov och se ifall narkotikan är kvar i ditt blod. För att visa att du inte hade avsikt skulle det givetvis vara bra att föra någon slags bevisning mot att du blev drogad mot din vilja av en okänd man. Att föra bevisning är något som en advokat hjälper till med, jag skriver mer om hjälp från advokat längre ner. Du kan anmäla den okända mannen för misshandelJag vill även tillägga att om du inte redan har gjort det så kan du anmäla mannen som du misstänker drogade dig. Om man drogar ner någon annan så kan man bli dömd för misshandel. Detta eftersom man då sätter någon annan person i vanmakt (BrB 3 kap. 5 §). Att sätta någon i vanmakt innebär att det sker en fullständig brist på kroppslig kontroll hos den andra personen, ett exempel är total berusning av narkotika. Det krävs även att mannen i ditt fall hade en avsikt att ge dig droger. Kan du dömas till fängelse?Eftersom du frågar ifall du kan dömas till fängelse tänker jag kort svara på den frågan. Jag har ovan kommit fram till att du saknar uppsåt (alltså avsikt) till att stjäla parfymen och alkoholflaskan. Trots detta spelar som sagt bevisningen roll och det kan finnas både bevisningen för och mot att du har avsikt, detta är något som du behöver gå igenom med en försvarare. Jag kan inte helt säkert säga hur det kommer gå i rättsprocessen men om domstolen skulle komma fram till att du har en avsikt att stjäla parfymen och alkoholflaskan och dömer dig till stöld så kan du dömas till fängelse. Böter finns inte med i straffskalan för stöld, däremot finns andra påföljder än fängelse. Jag vet inte helt vad du i så fall skulle kunna få för påföljd, men det finns i vart fall en risk för att du döms till fängelse om du döms för brottet stöld. Rätt att få offentlig försvarareI mitt svar gällande din rätt att få förvarare kommer jag att använda mig av rättegångsbalken (RB). Du har rätt till en offentlig försvarare först när du är delgiven misstanke, vilket innebär att du måste vara misstänkt för brottet. Fundera på om polisen sa något om misstanke vid förhöret, annars har du nog inte blivit delgiven misstanke ännu. När du har blivit delgiven misstanke så är det du själv som begär att få en offentlig försvarare (RB 21 kap. 3 a § första stycket). Det är domstolen som beslutar om du har rätt till offentlig försvarare eller inte. Du får själv önska vilken advokat som du vill ska vara din offentliga försvarare (vanligt att det är en advokat som är offentlig försvarare). Vidare är det staten som betalar för en offentlig försvarare. Om du frikänns behöver du inte betala tillbaka något till staten. Om du döms för brotten blir du vanligtvis skyldig att betala tillbaka hela eller delar av statens kostnader, det beror på din inkomst.Du har alltid rätt till privat försvarareÄven om domstolen bedömer att du inte har rätt till offentlig försvarare så har du alltid rätt att ha en privat försvarare. För en sådan betalar inte staten utan det är du själv som står för kostnaden. Om du vill veta mer om rätt att få försvarare kan du läsa här. SammanfattningJag vill ursäkta för det långa svaret, för att underlätta kommer jag därför nu att skriva en kort sammanfattning som besvarar dina frågor. Eftersom du inte har en avsikt att stjäla parfymen och alkoholflaskan så uppfylls inte brottet stöld. Om domstolen trots allt skulle komma fram till att du ska dömas för stöld (till exempel om det finns stark bevisning för att du har en avsikt) finns det en risk att du döms till fängelse. Du har rätt till en offentlig försvarare när du har blivit delgiven misstanke och då får du själv önska vilken advokat du vill ha som offentlig försvarare. Det är domstolen som beslutar om du har rätt till offentlig försvarare eller inte. Om domstolen kommer fram till att du inte har rätt till offentlig försvarare så har du alltid rätt till att ha en privat försvarare som du själv betalar för. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Någon har hittat mitt borttappade bankkort och beställt saker

2020-03-31 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |För några veckor sen så tappade jag mitt körkort och bankkort och så var det en kvinna som kom och krävde att hon skulle få hittelön för kortet men jag gav henne inte, nu så ser jag att jag har fått en faktura på 475kr i Qliro på något jag inte har köpt alls. Vad ska jag göra?
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Om jag förstår dig rätt så har du tappat ditt körkort+bankkort och en annan kvinna hittat det, men sedan krävt hittelön av dig innan hon ger tillbaka det. Du gav henne inte hittelön och nu misstänker du att hon ligger bakom denna faktura som du fått av Qliro.Det första jag skulle rekommendera dig att göra är att spärra alla dina bankkort du tappat bort. Sedan bör du polisanmäla händelsen. Du kan polisanmäla händelsen på polisens hemsida som kortbedrägeri här. Om du inte redan har kontaktat Qliro, så bör du göra det och informera de om händelsen och att det inte är du som köpt något på faktura. Normalt brukar de ta bort fakturan då. Om de inte gör det kan du visa de din polisanmälan som du gjort, så tar de bort fakturan. Det är såklart inte helt säkert att det är kvinnan som ligger bakom köpet, men finner polisen bevisning på att det är hon så kommer en eventuell rättegång att inledas, där du kan kräva skadestånd för de skador du lidit av som följd av denna händelse.Jag hoppas det löser sig!Med vänlig hälsning,

Vad händer om en ungdom snattar?

2020-04-17 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej, jag har blivit påkommen med en kompis för snatteri. Jag hade snattat för 109 sek och han har snattat för 99 sek. Jag undrar bara vad som kommer hända som påföljd. Detta är första gången vi har snattat. Kommer det bli böter och isåfall hur mycket kommer det att bli. Jag är 14 han är 15.
Elin Giding |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! När det rör sig om en ringa stöld för under 1000 kr är påföljden böter eller fängelse i högst sex månader (8 kap 2§ Brottsbalken). Det vanligaste straffet är böter då fängelsestraff enbart döms ut i särskilda fall. Här spelar dock ålder en roll då den lägsta åldern för att kunna straffas är 15 år (1 kap 6§ BrB). Därför kan du som är 14 år inte dömas till något straff. Din kompis som fyllt 15 år kan därför straffas. Trots att man kan straffas som 15 åring betyder det inte att man kommer få ett lika högt straff som en vuxen, utan domstolen ger oftast personer under 21 år straffrabatt. Domstolen kan då döma personen till ett straff som är lägre än brottets minimistraff (29 kap. 7 § BrB). Med hänsyn till din låga ålder, brottets låga allvarlighetsgrad och att du inte tidigare har begått något brott kan även åklagaren besluta om att ge en straffvarning enligt 17 § Lag om särskilda bestämmelser för unga lagöverträdare. Detta skulle innebära att straff inte döms ut den här gången men att man skulle kunna straffas i det fall brott begås igen. Har du erkänt brottet och åklagaren inte tycker att en varning är ett tillräckligt straff kan hen besluta om att vidta ett strafföreläggande tillsammans med böter istället för att ta fallet vidare till domstolen. Det är svårt att säga hur höga sådana böter skulle kunna vara men när man bestämmer det tar man dels hänsyn till personens ekonomiska tillstånd och även personens ålder. Med tanke på din ålder och att det rör sig om ett mindre allvarligt brott kommer du troligen få en straffvarning alternativt ett strafföreläggande tillsammans med ett lägre bötesbelopp. Hoppas du är nöjd med ditt svar! Du är alltid välkommen att höra av dig till oss igen vid fler frågor. Med vänlig hälsning,

Räknas det som snatteri om jag lägger tillbaka varan innan jag lämnar affären?

2020-04-09 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej jag har en undran. omjag stoppar något på mej inne i affären, och ångra mej så jag läger tillbaks grejen strax innan jag skall betala, (grejen kosta 27kr) år de snatteri om man inte lämnat affären? även om det finns bilder.
Kajsa Moss Bjerling |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag att hänvisa till brottsbalken (BrB).Vad är snatteri?Vad vi brukar kalla snatteri, heter enligt lagen ringa stöld. För att det ska vara fråga om detta krävs det att du olovligen har tagit någonting från någon annan, med uppsåt att tillägna dig själv det, samt att det inneburit skada. Skillnaden mellan vanlig stöld och ringa stöld är värdet på sakerna. Om saken togs i en butik och värdet understiger 1250 kr anses det som ringa stöld (8 kap. 2 § BrB). Du har inte gjort dig skyldig till snatteriI ditt fall berättar du att du ångrade dig och lämnade tillbaka saken innan du gick till kassan. Det innebär att brottet inte fullbordades. När man bedömer om någon "olovligen tagit" något, så brukar man prata om besittning och se det som två steg. När du plockar ner saken från hyllan och lägger den i din jackficka så har både du och affären tillgång till saken. Det kallas sambesittning. Men så fort du lämnar butiken och går förbi kassorna så har inte längre affären någon tillgång till saken, bara du. Det kallas ensambesittning. Det är först när du får ensambesittningen som du har begått ett brott, alltså när du passerar kassorna/larmbågarna/utgången.Om det hade varit en sak av ett större värde som kunde klassas som stöld, hade det kunnat bli annorlunda. För stöld kan du nämligen dömas för även försök till stöld. Du kan inte dömas för försök till snatteri (8 kap. 12 § BrB).SlutsatsFör att det ska räknas som snatteri krävs det att du har passerat kassorna med saken på dig (eller utgången, beroende på hur affären ser ut). Om du har ångrat dig och lagt tillbaka saken så är det inte snatteri.Hoppas jag har rett ut dina funderingar!Med vänliga hälsningar,

Belastningsregister och överklagan av ringa stöld

2020-04-02 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej!Jag är en kvinna, 58 år. Jag råkade ta en klänning från ICA maxi, jag gick över kassan för och ringa min son och skulle in igen till butiken, jag hade inte gått ur butiken. Jag dömdes för snatteri, och betalade 2 500 kr, det blir snart 3 år och jag har fortfarande pricken kvar. 1. Undrar hur länge kvarstår pricken på min franskregistrerat? 2. Om jag nu överklagar kommer det funka även om det har gått nästan 3 år?
Oliver Svensson |Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Precis som du har delat upp det i din fråga så är det två frågor som du vill ha svar på. Det är dels hur länge din dom finns kvar i belastningsregistret och om det är möjligt att överklaga domen trots att det är uppemot tre år sedan som du blev dömd. Jag kommer att dela in dina två frågor i två rubriker för att göra det enklare för dig att navigera i mitt svar. Hur länge kommer domen finnas med i belastningsregistret? Det som avgör hur länge man står med i belastningsregistret är den påföljd, d.v.s. straffet, som man har blivit dömd för. Du anger i din fråga att du blev dömd för snatteri, idag kallas det för ringa stöd. Som också framkommer av din fråga är att påföljden blev att betala böter och det innebär att du kommer finnas med i belastningsregistret i 5 år, se 17 § punkt 9 i belastningsregisterlagen. Där anges det att böter gallras 5 år efter beslutet eller godkännandet av strafföreläggandet. Kan du överklaga domen? I frågan anger du att det är ungefär 3 år sedan som du blev dömd och det är frågan om en dom vid brottsmål. Som jag tolkar det så blev du dömd i tingsrätten och för att överklaga dom från tingsrätten så ska detta göras skriftligen inom tre veckor efter att domen meddelades, se 51 kap 1 § Rättegångsbalken (RB). Domen har alltså vunnit laga kraft. Således är det försent att inkomma med en överklagan och en sådan skulle avvisas, se 51 kap. 3 § RB. Resning beviljas heller inte normalt sett om det inte har framkommit några nya omständigheter sedan domen, och det räcker heller inte med att man inte åberopade vissa omständigheter utan det krävs att dessa nya omständigheter inte kunde åberopas. Andra möjligheter vore om t.ex. ett vittne lämnade oriktiga uppgifter eller om att bevis som åberopats varit förfalskade eller liknande. Utifrån din fråga så tolkar jag det som att inga nya omständigheter har uppstått och därför går troligen inte domen att gå överklaga. Jag hoppas att du fick svar på dina frågor! Med vänliga hälsningar,

Påföljd vid ringa stöld

2020-03-31 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej, jag har fångats idag i en matbutik för stöld, jag stal kläder för mig och mitt barn värderade 360 kr. när polisen kom erkände jag att jag tog kläderna och lade dem i ryggsäcken, det här är min första gång och min sista gång som jag också berättade för dem. Polismannen berättade att en utredning kommer att hållas, de kommer att skicka ett brev hem med böter för att betala och han sa att det kommer att bero på min inkomst, jag förklarade att skälet bakom vad jag gjorde är att jag har en mycket lag inkomst som inte räcker för att betala piller och köpa kläder. Jag är mamma till ett litet barn, jag är så orolig för vad som kan hända när jag läste online att straff kan leda till 14 dagar till 6 månaders fängelse. Jag kan inte tro vad polisen sa eftersom det bara var muntligt, snälla berätta vad som kan hända ?? tack så mycket.
Karolina Sundqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer börja med att gå igenom det aktuella brottet och sen den påföljd som kan bli aktuell för dig. Lagen som gäller i det här fallet är brottsbalken (BrB). Ringa stöldEftersom det du stal var värderat till 360 kr bör gärningen bedömas som ringa stöld (tidigare kallat snatteri), som är den lindrigare formen av stöld (8 kap. 2 § BrB). Generellt gäller nämligen att när värdet på den stulna saken understiger 1000 kr så rör det sig om ringa stöld och inte stöld. När man gör den här bedömningen kan dock andra faktorer också ha en inverkan på hur allvarligt brottet är, men av det du skriver verkar det som att det rör sig om en ringa stöld. PåföljdStraffet för ringa stöld är böter eller fängelse i högst 6 månader, men ett fängelsestraff kan definitivt uteslutas i ditt fall (8 kap. 2 § BrB). Den påföljd som kommer bli aktuell är förmodligen dagsböter. Dagsböter bestäms till ett antal mellan 30 och 150 dagar (25 kap. 2 § BrB). Antalet bestäms av domstolen efter en straffmätning där man bestämmer vilket straffvärde din gärning har. Här tittar man både på hur brottet gick till och dina personliga förhållanden. Varje dagsbot fastställs till ett belopp mellan 50 och 1000 kr och vid den bedömningen tas hänsyn till dina ekonomiska förhållanden. Om det finns särskilda skäl så får dagsbotens belopp jämkas, dvs. sättas ned. Det minsta totala bötesbeloppet som kan bli aktuellt är dock 750 kr. Strafföreläggande istället för domstolsprocessEftersom du har erkänt brottet är det möjligt att du får ett strafföreläggande hemskickat till dig, precis som polisen sa. Det innebär att du, istället för att genomgå en domstolsprocess, bara behöver betala den bötessumma som föreskrivs i blanketten. Ett strafföreläggande blir möjligt när åklagaren tycker att det finns tillräcklig bevisning för att brottet kan styrkas, att den misstänkte har erkänt brottet och det står klart vilket straff som är aktuellt. SammanfattningBrottet du har begått är med stor sannolikhet ringa stöld vilket ger dagsböter som påföljd. Hur stort belopp det kommer röra sig om är individuellt och baserat på dina ekonomiska förhållanden. Eftersom du beskriver att du har en låg inkomst samt ett barn att försörja är det möjligt att du kommer att få ett relativt lågt belopp. Det lägsta totala belopp du kommer behöva betala är dock 750 kr. Det är möjligt att du slipper rättegång i domstol och istället får ett strafföreläggande. Det enda du behöver göra då är att betala summan som föreskrivs. Hoppas du fick svar på din fråga!