Hur bedömer man svårighetsgraden av tillgrepp av fortskaffningsmedel?

2020-10-24 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Vad är det för skillnader på ringa, normal och grovt tillgrepp av fortskaffningsmedel?Om en person har brutit sig in i en fastighet och stulit två personbilar, är det ringa, normalt eller grovt?
Joakim Strömbladh |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att du vill veta hur gränsdragningen mellan brottet tillgrepp av fortskaffningsmedels svårighetsgrader görs. Regler kring tillgrepp av fortskaffningsmedel och andra tillgreppsbrott går att finna i brottsbalken. Jag kommer därför att utgå ifrån denna i mitt svar.Tillgrepp av fortskaffningsmedelMed tillgrepp av fortskaffningsmedel avses att någon, utan tillägnelseuppsåt, olovligen tar och brukar ett motorfordon eller annat motordrivet fortskaffningsmedel, såsom en motorcykel, en moped, en traktor, en motorbåt eller ett motordrivet flygplan, som tillhör någon annan (8 kap. 7 § brottsbalken). Att någon tar något utan tillägnelseuppsåt innebär att denne saknar avsikt att göra föremålet till sitt eget genom att behålla det eller på något annat sätt förfoga över det som sitt eget (exempelvis genom att sälja föremålet). Tillgrepp av fortskaffningsmedel föreligger således då någon olovligen tar ett motorfordon för att sedan överge detsamma. Skulle tillägnelseuppsåt föreligga blir istället stöld alternativt rån aktuellt (8 kap. 7 § 1 stycket brottsbalken).PåföljderPåföljden vid tillgrepp av fortskaffningsmedel är fängelse i högst två år. Skulle brottet betraktas som ringa är påföljden böter eller fängelse i högst sex månader (8 kap. 7 § första stycket brottsbalken). Skulle brottet istället betraktas som grovt är påföljden fängelse i lägst sex månader och högst fyra år (8 kap. 7 § andra stycket brottsbalken).Ringa tillgrepp av fortskaffningsmedelDet framgår inte av lagtexten under vilka omständigheter som brottet ska betraktas som ringa. Det är, emellertid, möjligt att brottet skulle betraktas som ringa i situationer då det tillgripna fordonet endast har använts under en kort tid och på ett försiktigt sätt för att sedan lämnas tillbaka till ägaren. Det kan även tänkas att brottet skulle betraktas som ringa i situationer då det finns anledning att tro att gärningsmannen skulle ha tillåtits att bruka det tillgripna fordonet om ägaren hade tillfrågats.Grovt tillgrepp av fortskaffningsmedelDet framgår dock av lagtextens andra stycke under vilka omständigheter som brottet ska betraktas som grovt. I bedömningen tas hänsyn till tillvägagångssättet och om detta har innefattat våld, hot om brottslig gärning eller annars har varit av särskilt farlig eller hänsynslös art. Därtill tas hänsyn till värdet av det tillgripna och den skada som brottsoffret orsakas.I det fall förövaren har tvingat till sig fordonet genom våld eller hot om våld skulle detta således utgöra grovt tillgrepp av fortskaffningsmedel. Även i det fall tillgreppet bedöms vara av särskilt farlig eller hänsynslös art är det att betrakta som grovt. Det skulle då kunna röra sig om situationer då tillgreppet medför att ägaren försätts i en utsatt position, till exempel då denne lämnats på en avlägsen plats eller då fordonet har specialanpassats för någon med funktionshinder. Även i situationer där fordonet används vid genomförandet av ett annat brott skulle detta, möjligtvis, kunna betraktas som grovt tillgrepp av fortskaffningsmedel.Slutligen tas hänsyn till om det tillgripna fordonet har ett särskilt stort värde eller tillgreppet på något annat sätt inneburit synnerligen kännbar skada för den drabbade. I det förra fallet ska det röra sig om mycket stora värden. I det senare fallet kan återigen belysas situationer då det tillgripna fordonet har specialanpassats för någon med funktionshinder och därför är svårt att ersätta.Vad som gäller i ditt fallUtan att känna till omständigheterna i det enskilda fallet är det svårt att uttala sig om hur gränsdragningen mellan brottets svårighetsgrader kan komma att göras. Först och främst måste det konstateras att det faktiskt rör sig om ett tillgrepp av fortskaffningsmedel. Därför måste man avgöra huruvida fordonet har tagits med tillägnelseuppsåt eller ej. Därefter får man göra en helhetsbedömning av förhållandena i den aktuella situationen. Har fordonet återlämnats till ägaren? Har gärningsmannen använt våld vid tillgreppet? Har fordonet ett mycket stort värde? Det går tyvärr inte att ge något exakt svar.Jag hoppas, alltjämt, att du har fått någorlunda svar på din fråga. Om du har ytterligare funderingar får du gärna återkomma. Vänligen,

Vilket straff kan man få för stöld?

2020-10-18 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej,Jag stal kläder till ett värde av 15 tkr från två butiker och blev påkommen av personal i andra butiken. Jag gick ut från affären men då ropade personalen in mig och jag gick in. Polisen blev inkallad och jag blev förhörd på plats. Jag hade en magnet som jag tog bort taggen med. Det tog polisen i beslag. Jag har aldrig blivit dömd tidigare. Vilka påföljder kan jag räkna med? Jag var inte våldsam utan gjorde exakt som jag blev tillsagd. Vad jag läser så kan jag bli dömd till normalgradsstöld. Kan jag dömas att avtjäna ett fängelsestraff för en stöld? Har det skett tidigare isåfall?
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag tolkar det så har du gjort dig skyldig till stöld, för ett värde av 15 000 kr, och undrar nu vad du kan komma att få för straff för detta.Stöld Den som olovligen tar vad som tillhör annan, med uppsåt att tillägna sig det och om det inneburit skada för ägaren, döms för stöld till fängelse högst två år (8 kap. 1§ brottsbalken). Det stämmer som du säger att brottet med största sannolikhet motsvarar ett brott av normalgraden. Val av påföljdBara för att straffet är på fängelsenivå betyder inte det att straffet blir fängelse. När tingsrätten avgör straffet ska de i första hand ta hänsyn till omständigheter som talar för ett lindrigare straff än fängelse (30 kap. 4§ brottsbalken). Som skäl för fängelse talar brottets straffvärde och art, samt den tilltalades tidigare brottslighet. Stöld har inte särskilt högt artvärde, och straffvärdet för en stöld av denna summa talar inte heller särskilt för fängelse, och är du då dessutom inte straffad sedan tidigare är det mindre sannolikt att du skulle få fängelse för detta. Är du dessutom under 18 år kan straffet sänkas ännu mer så att du får böter istället, men detta beror på din ålder. Det är mer sannolikt att du skulle få en villkorlig dom förenat med dagsböter, eller en skyddstillsyn om det finns någon beteendeproblematik bakom brottet. En villkorlig dom är en typ av varning med en övervakningsperiod på 2 år, vilket innebär att man inte fåt något straff direkt, men om man begår fler brott under övervakningsperioden kommer man bli få ett strängare straff (27 kap. brottsbalken). Villkorlig dom ska väljas främst när den misstänkte inte tidigare är straffad, och det inte heller finns något som talar för att den misstänkte kommer begå brott igen (30 kap. 7§ brottsbalken). Skyddstillsyn innebär en övervakningsperiod på 3 år, varav det första året förenas med samtal med frivården och eventuellt andra åtgärder (28 kap. samt 30 kap. 9§ brottsbalken). Både villkorlig dom och skyddstillsyn kan kombineras med samhällstjänst, som är oavlönat arbete. Är du under 18 år kan du få ungdomstjänst eller ungdomsvård, om du inte får böter (32 kap. 1-2§ brottsbalken).År 2019 dömdes 5 426 personer för stöld, och av dem dömdes 1 283 personer till fängelse, 881st till skyddstillsyn, 1 639 st till villkorlig dom, och 189 till ungdomstjänst. Detta innebär att flest döms till villkorlig dom, men nästan lika många till fängelse. Du kan läsa mer om detta på BRÅ:s hemsida. Sammanfattningsvis Det är svårt för mig att med någon säkerhet säga vilket straff du kommer få för detta, men utgångspunkten för stöld är att inte döma till fängelse utan till andra påföljder. Det finns alltså goda chanser för dig att få annat straff än fängelse. Är du ungdom kan jag säga att fängelse är uteslutet, och mer sannolikt är då böter eller ungdomstjänst. Du kan läsa mer om de olika påföljderna på Sveriges Domstolars hemsida.Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor!Vänligen,

Stulit kläder från butik - vilket brott blir aktuellt?

2020-09-30 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej,Jag blev tagen i en butik när jag skulle ut. Polisen kom till platsen och de förhörde mig. Jag hade stulit kläder från butiken och en annan butik till ett värde av totalt 14,5 tkr. Jag tog hjälp av en magnet för att ta bort klämskyddet och det tog polisen i beslag. Jag har aldrig blivit dömt för något tidigare. Polisen lät mig gå hem efter förhöret. Vad kan jag räkna med för dom för min gärning? Hela situationen gick lugn till och jag erkände brottet. Vilka dom har tidigare uträttas i en sådan situation
Emma Liberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar vilket brott du kan ha begått och vad straffet kan bli. I slutändan är det alltid domstolen som har sista ordet och kommer bestämma brott samt straff. Det jag kan göra är att berätta generellt vad som brukar gälla i liknande fall som ditt.Vilket brott kan du ha begått?Allmänt om stöldbrottI brottsbalkens 8 kap hittas stöld, rån och andra tillgreppsbrott.Efter omständigheterna i din fråga så drar jag slutsatsen att det rör sig om stöld. Det finns tre "nivåer" av stöld: (1) ringa stöld, (2) stöld och (3) grov stöld.Stöld begår den som olovligen tager vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det, om tillgreppet innebär skada (8 kap 1 § brottsbalken). Straffet för brottet stöld är fängelse i högst två år. Beroende på omständigheterna kan stöldbrottet ses som mindre allvarligt (ringa) eller mer allvarligt (grovt). Stöldbrottet kan klassas som ringa med hänsyn till det tillgripas värde och övriga omständigheter (8 kap 2 § brottsbalken). Straffet för ringa stöld är böter eller fängelse i högst 6 månader. Stöldbrottet kan klassas som grovt med hänsyn till om tillgreppet har skett efter intrång i bostad eller annat liknande boende, om det avsett sak som någon bar på sig eller hade i sin omedelbara närhet, om gärningsmannen varit försedd med vapen, sprängämne eller annat dylikt hjälpmedel eller om gärningen annars varit av särskilt farlig eller hänsynslös art, avsett betydande värde eller inneburit synnerligen kännbar skada (8 kap 4 § brottsbalken).I din fråga framgår att allt gått lugnt till och att värdet på kläderna var totalt totalt 14,5 tkr. Då jag inte vet alla omständigheter kommer jag här endast att skriva vad beloppsgränserna kan vara mellan ringa stöld - stöld och grov stöld.Gränsen mellan stöld och ringa stöld: Vid tillgrepp i butiker där värdet av det tillgripna normalt är avgörande för rubriceringen är värdegränsen mellan stöld och ringa stöld numera 1 000 kr (se rättsfallet NJA 2009 s. 586).Gränsen mellan stöld och grov stöld: Högsta domstolen har uttalat att en stöld på 25.000 kr klart ligger under vad som räknas som grov stöld (se rättsfallet NJA 1982 s 719).Vad kan bli utfallet i ditt fall?Jag skulle tro att stöld av normalgraden (8 kap 1 § brottsbalken) kan bli aktuellt i ditt fall. Värdet av det du tog ligger högre än vad som räknas som ringa stöld och under det som generellt räknas som grov stöld. Det verkar inte heller finnas några övriga omständigheter som leder till en annan bedömning. Vad kan straffet bli för stöld av normalgraden?Straffet för brottet stöld är fängelse i högst två år. Domstolen har att bestämma den mest lämpliga påföljden för detta brott och det behöver nödvändigtvis inte vara fängelse som i fallet är det mest aktuella. Andra påföljder som kan vara aktuella i detta fall är böter, villkorlig dom eller skyddstillsyn.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vad blir straffet för snatteri i matbutik?

2020-09-21 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej om man snattar i en mataffär vad kan man få för straff då?? Spelar de roll om de dyr eller billig vara eller räknar dom det som stöld oavsett pris?
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du frågar vad man kan få för påföljd om man begår brottet ringa stöld, eller i vardagligt tal snatteri, i en matbutik (8 kapitlet 1 § Brottsbalken, BrB). Det som avgör om det är ringa stöld och därmed inte blir den vanliga stöld kategorin är faktorerna; det tillgripnas värde samt övriga omständigheter (8 kapitlet 2 § BrB).Påföljden för ringa stöld är böter eller fängelse i högst sex månader. Vid butiksstölder så är brottet fullbordat när varorna har passerat kassan/betalningsstationen till butiken. Vid brott i butik är praxis att gränsen för ringa stöld och stöld är 1 000 kr (rättsfall: NJA 2009 s. 586). Värdet på det som har stulits är alltså av vikt för att göra bedömningen om det är ringa stöld som det rör sig om. Om värdet är lägre än 1 000 kr så hamnar man oftast under rubriken ringa stöld. Enligt tidigare domar så är den vanligaste påföljden vid så kallad snatteri i butik, böter. Det är sällan åklagaren väljer påföljden snatteri för ringa stöld. Men det som kan leda till ett högre straff än böter för just snatteri är hur stor skada och kränkning som brottet orsakade offret, ex. matbutiken. Om detta brott är ett återfall i liknande utförda brott så kan detta leda till ett högre straff (29 kapitlet BrB). Det finns således vissa försvårande omständigheter som leder till att påföljden blir fängelse, men allra vanligast är att böter blir straffet för snatteri i butik.Vänligen,

När preskriberas en stöld av hund?

2020-10-20 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |När preskriberas stöld av hund
Alice Nordlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När preskriberas en stöld av hund?Preskriptionstiden för ett brott beror på vilket straff som högst kan följa av brottet.För stöld är straffet fängelse upp till två år (8 kap. 1 § brottsbalken). För ett brott som har över ett års fängelse som högsta straff men inte högre än två års fängelse, är preskriptionstiden fem år (35 kap. 1 § 2 p. brottsbalken). Det innebär att preskriptionstiden för stöld är fem år.Beroende på omständigheterna kan brottet även klassas som grov stöld. Till exempel om hunden tagits när någon gjort intrång i en bostad, kan brottet anses som grov stöld. Straffskalan för grov stöld är fängelse i lägst sex månader till högst sex år (8 kap. 4 § brottsbalken). För ett brott som har över två års fängelse som högsta straff men mindre än åtta års fängelse, är preskriptionstiden tio år (35 kap. 1 § 3 p. brottsbalken). Det innebär att preskriptionstiden för grov stöld är tio år.SlutsatsBeroende på hur brottet klassificeras finns olika preskriptionstider. Vilket brott som begåtts beror på omständigheterna. En stöld preskriberas efter fem år. En grov stöld preskriberas efter tio år.Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Kan jag göra något åt att min granne matar min katt?

2020-10-15 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Jag har en granne som är här på sommaren och ibland helgerna som matar min katt. Han har blivit tillsagd att inte mata eller släppa in henne men fortsätter ändå. Jag har sagt till honom att det är min katt och att hon alltid har mat hemma men jag har istället blivit bemött med att han förbjuder mig att ringa, kontakta honom eller att beträda hans mark. Min katt är öronmärkt, har halsband med telefonnummer och till och med en sändare så att jag kan hitta den. Det har blivit en oangelägenhet för mig som djurägare att inte kunna hämta min katt. Jag måste kunna ta hand om min katt som jag enligt lag ska, det han gör förhindrar mig att göra det. Vi bor på landet och området där vi bor fins det inga ägarlösa katter som behöver matas. Vad kan jag göra?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag förstår det utifrån det du beskrivit undrar du vad du kan göra åt att din granne ibland matar din katt och släpper in hos sig emellanåt. Skadestånd kan aktualiseras om din granne skadar din kattRent juridiskt finns det inget "hinder" för att din granne att mata din katt, även om du önskar att så inte ska ske. En katt anses som lös sak (precis som övriga saker du äger; möbler, mobiltelefon m.m.). Om din granne skulle skada katten kan allmänna skadeståndsrättsliga regler bli aktuella. Enligt skadeståndslagen ska den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar en sakskada ersätta skadan (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Så skulle exempelvis kunna vara aktuellt om grannen matar din katt med något som skadar den. Eller att din katt är allergisk mot något och du har informerat granne därom. För skadestånd enligt skadeståndslagen krävs det att du driver talan civilrättsligt; dvs. du måste stämma din granne. För det fall att en skada skulle uppkomma och du stämmer grannen är det upp till dig att bevisa att det skett en skada och att det är grannen som orsakat den. Det man bör ha i åtanke är att katter (borträknat vissa raskatter) sällan anses ha något egentligt ekonomiskt värde, varför möjligheterna till skadestånd är små.Det kan utgöra ett brott om din granne stänger in kattenEftersom katter räknas som lös egendom kan även regler om t.ex. stöld aktualiseras. Om din granne tar din katt med uppsåt att tillägna sig den (helt enkelt för att själv behålla den) kan brottet stöld vara för handen (jfr 8 kap. 1 § brottsbalken). Skulle din granne exempelvis stänga in katten utan att ha som uppsåt att tillägna sig den kan brottet egenmäktigt förfarande vara för handen. Egenmäktigt förfarande aktualiseras om någon tar något utan att ha uppsåt att tillägna sig det. Så skulle exempelvis kunna vara om grannen stänger in katten för att han inte tycker att den ska springa ute och sedan släpper ut den. När det gäller brottsliga förfaranden krävs det att du gör en polisanmälan.I det fallet du beskriver ska även beaktas att det är katten som går in till grannen, det är inte grannen som går ut och hämtar katten eller hämtar den på din tomt. Det enda sättet du kan hindra katten från att befinna sig hos grannen är i princip att hålla den inomhus.Sammanfattningsvis finns det inte så mycket du kan göra mer än att i princip hålla din katt inomhus för att säkerställa att den inte går in hos grannen. Skulle grannen "stjäla" katten kan det röra sig om stöld eller eventuellt egenmäktigt förfarande. Båda är brott som måste polisanmälas och utredas för att någon påföljd ska vara aktuell. Allmänna skadeståndsrättsliga regler kan bli aktuella om din granne skadar din katt. Dock kan det vara svårt att visa att det är grannen som orsakat skadan samt att katter sällan anses ha något ekonomiskt värde, innebärande att möjligheterna till skadestånd är små.Om du behöver vidare hjälp från en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Vilken påföljd kan väntas vid en stöld av varor värda 15 000 kr?

2020-09-29 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej,Min vän blev tagen på bär gärning när hon stal kläder från en butik. Kostnaden uppgick till 15 tkr på kläderna. Vilka påföljder kan hon förvänta sig?Tack på förhand!
Karolina Sundqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om brott och påföljder finns i brottsbalken (1962:700).Olika grader av stöldBrottet stöld är indelat i tre grader. Ringa stöld (8 kap. 2 §), stöld av normalgraden (8 kap. 1 §) och grov stöld (8 kap. 4 §). Dessa kategorier har i sin tur olika straff. När tillgreppet sker i butik går gränsen mellan ringa stöld och stöld av normalgraden vid 1000 kr (se NJA 2009 s. 586). Eftersom värdet uppgår till 15 000 kr i din väns fall så rör det sig inte om ringa stöld. För grov stöld brukar det krävas att värdet på det stulna uppgår till cirka 60 000 kr, men med det sagt kan även tillgrepp av mindre värde rubriceras som grov stöld om stölden sker på ett särskilt hänsynslöst sätt. Med det menas att gärningen varit särskilt farlig till exempel genom att gärningsmannen använt sig av hot, vapen, missbrukat en förtroendeställning eller om stölden varit led i en systematisk brottslighet. Det är svårt för mig att avgöra på den lilla informationen jag fått om det här rör sig om stöld av normalgraden eller grov stöld, så jag kommer redogöra för påföljderna för båda brotten. Påföljd vid stöldFör stöld av normalgraden kan man få fängelse i högst 2 år. Påföljd vid grov stöldFör grov stöld kan man få fängelse i lägst 6 månader och högst 6 år. StraffmätningenVid bedömningen av påföljd tar domstolen hänsyn till alla omständigheter i det enskilda fallet. Minimistraffet för stöld av normalgraden är 14 dagars fängelse eftersom det är det lägsta fängelsestraff som kan utdömas (26 kap. 1 § 2 st.). Det innebär dock inte att din vän faktiskt kommer att behöva avtjäna ett fängelsestraff. Huvudregeln i Sverige är nämligen att den som döms till ett fängelsestraff under 1 år istället får avtjäna sitt straff genom villkorlig dom eller skyddstillsyn. Det krävs med andra ord att stölden kan anses ganska grov, utan att bedömas som grov stöld, för att den som döms för stöld av normalgraden faktiskt ska tvingas avtjäna ett fängelsestraff. SammanfattningsvisDet är svårt för mig att avgöra vilken påföljd din vän kommer få eftersom det beror på vilken typ av stöld det rör sig om samt omständigheterna då gärningen begicks. Om det rör sig om stöld av normalgraden kommer hon i alla fall förmodligen inte behöva sitta i fängelse, därför att straffvärdet kommer bedömas till lägre än 1 år. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Straff för ringa stöld i matbutik

2020-09-18 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Vad får man för straff om man snattat i mataffär
Emma Gurander |Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga.Ringa stöld - SnatteriDu frågar vad man kan få för påföljd om man begår brottet ringa stöld, eller i vardagligt tal snatteri, i en matbutik (8 kap. 1 § Brottsbalken, BrB). Det som avgör om det är ringa stöld och därmed inte blir den vanliga stöld kategorin är faktorerna; det tillgripnas värde samt övriga omständigheter (8 kap. 2 § BrB). Påföljden för ringa stöld är böter eller fängelse i högst sex månader. Vid butiksstölder så är brottet fullbordat när varorna har passerat kassan/betalningsstationen till butiken. Vid brott i butik är praxis att gränsen för ringa stöld och stöld är 1 000 kr (NJA 2009 s. 586). Värdet på det som har stulits är därmed av vikt för att göra bedömningen om det är ringa stöld som det rör sig om. Om värdet är lägre än 1 000 kr så hamnar man oftast under rubriken ringa stöld. Enligt tidigare domar så är den vanligaste påföljden vid så kallad snatteri i butik, böter. Det är sällan åklagaren väljer påföljden snatteri för ringa stöld. Men det som kan leda till ett högre straff än böter för just snatteri är hur stor skada och kränkning som brottet orsakade offret, ex. matbutiken. Om detta brott är ett återfall i liknande utförda brott så kan detta leda till ett högre straff (29 kap. BrB). Det finns således vissa försvårande omständigheter som leder till att påföljden blir fängelse, men allra vanligast är att böter blir straffet för snatteri i butik. Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänligen,