Vad blir straffet för snatteri i matbutik?

2020-09-21 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej om man snattar i en mataffär vad kan man få för straff då?? Spelar de roll om de dyr eller billig vara eller räknar dom det som stöld oavsett pris?
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du frågar vad man kan få för påföljd om man begår brottet ringa stöld, eller i vardagligt tal snatteri, i en matbutik (8 kapitlet 1 § Brottsbalken, BrB). Det som avgör om det är ringa stöld och därmed inte blir den vanliga stöld kategorin är faktorerna; det tillgripnas värde samt övriga omständigheter (8 kapitlet 2 § BrB).Påföljden för ringa stöld är böter eller fängelse i högst sex månader. Vid butiksstölder så är brottet fullbordat när varorna har passerat kassan/betalningsstationen till butiken. Vid brott i butik är praxis att gränsen för ringa stöld och stöld är 1 000 kr (rättsfall: NJA 2009 s. 586). Värdet på det som har stulits är alltså av vikt för att göra bedömningen om det är ringa stöld som det rör sig om. Om värdet är lägre än 1 000 kr så hamnar man oftast under rubriken ringa stöld. Enligt tidigare domar så är den vanligaste påföljden vid så kallad snatteri i butik, böter. Det är sällan åklagaren väljer påföljden snatteri för ringa stöld. Men det som kan leda till ett högre straff än böter för just snatteri är hur stor skada och kränkning som brottet orsakade offret, ex. matbutiken. Om detta brott är ett återfall i liknande utförda brott så kan detta leda till ett högre straff (29 kapitlet BrB). Det finns således vissa försvårande omständigheter som leder till att påföljden blir fängelse, men allra vanligast är att böter blir straffet för snatteri i butik.Vänligen,

Glömt skanna vissa varor i självskanningen

2020-09-07 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |En kompis åkte fast i butiken för att inte scannat alla varor. Kommer hon bli polisanmäld nu?
Maryam Naqqar |Jag förstår din fråga som att din kompis glömt skanna alla varor vid ett köp. Jag vill därför börja med att säga att hon kommer troligtvis inte bli dömd för något brott över huvud taget. Brottsbalken kommer vara aktuell i detta fall. Enligt 1 kap. 2 § BrB står det att en gärning kan endast vara brottslig om den sker uppsåtligen, om det inte är föreskrivet något annat. Vad det betyder är att för att någon ska kunna dömas till ett brott får handlingen inte vara en olyckshändelse, om det inte står i den specifika lagen. Brottet det eventuellt kan vara fråga om här är snatteri på grund av det ringa värdet och att det skedde i en butiksmiljö. Snatteri finns i 8 kap. 2 § BrB, men den hänvisar i sin tur till stöldparagrafen i 8 kap. 1 § BrB. Det är för att stöld är huvudbrottet.Som det går att utläsa i stöldparagrafen ska syftet med att ta dem (stöldgodset) vara att tillägna sig det. Alltså att ta det för sig själv. Det var inte syftet för din vän, då hon hade helt enkelt bara glömt att skanna varorna. Hon trodde helt enkelt att hon hade skannat varorna, därmed saknar hon uppsåt till ett tillägnande. Detta gör att om polisen skulle fortsätta förundersökningen och om en åklagare väljer att väcka åtal så kommer domstolen komma fram till att hon inte har uppsåt och då kommer de frikänna henne. Men min bedömning är att åklagaren inte ens kommer att väcka åtal, detta p.g.a. att de vet att det inte är hållbart.Sammanfattningsvis har din vän glömt av misstag skanna vissa varor, men hon går i tron att hon har skannat varorna, därför är inte uppsåtsrekvisitet uppfyllt. Vilket gör att en domstol inte kan döma henne för snatteri. Med vänliga hälsningar,

Ringa stöld och tvångsomhändertagande av dag

2020-08-31 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej . För två dagar sedan var jag med mitt barn på icamaxi och stulit smink med 460 kr . Civilviktare såg mig och tog mig i ett rum där erkände jag att det är mitt första gång och att jag vet inte varför verkligen gjorde jag det .. de ringde polisen och polisen gick med mig ut och jag betalade grejerna. Men jag blev dömd till ringa stöld och de vill anmäla soc , jag mår så dåligt så jag kan inte äta eller sova nåt, jag är rädd om jag får fängelse eller om soc ta mitt barn snälla hjälp mig och svara mina frågor
Pontus Almquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Ringa stöld regleras i brottsbalken 8 kap. 2 § och innehåller fängelse i högst sex månader på straffskalan. I praktiken är det emellertid få om ens någon som faktiskt döms till fängelse för ringa stöld, eller snatteri som det kallades förut – särskilt inte om det är första gången man blir dömd. Du skriver att du oroar dig för att socialen ska ta ditt barn ifrån dig. Lagen om vård av unga (LVU) reglerar när socialen kan tvångsomhänderta ett barn för detta måste det enligt 6§ föreligga en tydlig risk för skada på barnets utveckling. Detta är en mycket ingripande åtgärd som socialen inte vidtar när föräldern begått ringa stöld. Hoppas du fick svar på din fråga.

Preskriptionstid stöld

2020-08-31 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |https://lagen.nu/1962:700#K8P1S1För 4 år sedan bråkade två kompisar. Den ena anklagade den andra för stöld av hennes mobiltelefon och sa att hon hade polisanmält det. Min kompis har inte hört något sen dess och det har nu gått lite mer än 4 år. Betyder det att hon kan släppa det eller kan det fortfarande komma ett brev från polisen?
Fredrik Holmström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det du frågar om kallas preskriptionstid. Inom straffrätt behandlas dessa frågor i brottsbalken (här, nedan förkortat BrB). Detta regleras i 35 kap. 1 § BrB om bortfallande av påföljd. Där stadgas att en person som begått ett brott inte ska dömas till straff för ett brott vars högsta möjliga straff är högre än ett år men inte högre än två år om den misstänkte inte häktas eller delges åtal inom 5 år från gärningen (35 kap. 4 § BrB föreskriver att man ska räkna från dagen brottet begicks). Maxstraffet för stöld är enligt BrB 8 kap. 1 § två år, vilket gör att preskriptionstiden för stöld är 5 år. Alltså kan fortfarande din kompis åtalas för brottet. En fråga som även bör diskuteras är ifall det rör sig om stöld enligt 8 kap. 1 § BrB eller ringa stöld enligt 8 kap. 2 § BrB. Om det rör sig om ringa stöld så är maxstraffet 6 månader och därav blir preskriptionstiden kortare på två år. (enligt 35 kap. 1 § BrB). Om stölden skulle kategoriseras som ringa så har alltså preskriptionstiden inträtt. Enligt praxis från högsta domstolen går den så kallade värdegränsen vid 1 250 kr. Även andra omständigheter kan spela in, som på vilket sätt stölden gått till.Slutligen bör det poängteras att ifall din kompis inte tog mobiltelefonen så finns det ingenting att oroa sig över. Polisen kan fortfarande kontakta henne och göra en utredning, men preskriptionen innebär att åklagaren inte kan väcka talan i domstol. Däremot kan kompisen vars mobil försvunnit väcka ett skadeståndsanspråk och kräva ersättning av din kompis. Detta leder dock inte till något straffansvar utan endast att din kompis blir skyldig att ersätta mobilen eller ge tillbaka den. Hoppas detta besvarar din fråga!MVH,

Straff för ringa stöld i matbutik

2020-09-18 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Vad får man för straff om man snattat i mataffär
Emma Gurander |Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga.Ringa stöld - SnatteriDu frågar vad man kan få för påföljd om man begår brottet ringa stöld, eller i vardagligt tal snatteri, i en matbutik (8 kap. 1 § Brottsbalken, BrB). Det som avgör om det är ringa stöld och därmed inte blir den vanliga stöld kategorin är faktorerna; det tillgripnas värde samt övriga omständigheter (8 kap. 2 § BrB). Påföljden för ringa stöld är böter eller fängelse i högst sex månader. Vid butiksstölder så är brottet fullbordat när varorna har passerat kassan/betalningsstationen till butiken. Vid brott i butik är praxis att gränsen för ringa stöld och stöld är 1 000 kr (NJA 2009 s. 586). Värdet på det som har stulits är därmed av vikt för att göra bedömningen om det är ringa stöld som det rör sig om. Om värdet är lägre än 1 000 kr så hamnar man oftast under rubriken ringa stöld. Enligt tidigare domar så är den vanligaste påföljden vid så kallad snatteri i butik, böter. Det är sällan åklagaren väljer påföljden snatteri för ringa stöld. Men det som kan leda till ett högre straff än böter för just snatteri är hur stor skada och kränkning som brottet orsakade offret, ex. matbutiken. Om detta brott är ett återfall i liknande utförda brott så kan detta leda till ett högre straff (29 kap. BrB). Det finns således vissa försvårande omständigheter som leder till att påföljden blir fängelse, men allra vanligast är att böter blir straffet för snatteri i butik. Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänligen,

rimligt straff för ringa stöld?

2020-09-05 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej, Jag har fått ett straffföreläggande med 40 á 300 kr = 12000 kr för att jag tog en kassa med mat från coop utan att betala hela summan (circa 350 kr). Jag stoppades av en vakt, blev utfrågad av polisen, och sedan betalade resterande summan.I straffföreläggandet stå det "gärning med uppsåt att själa".Enligt mig så är inte fallet.Jag försökta att förklara för polisen att jag blev väldigt stressad. Först handlade jag som vanligt och sedan gick till kassan, men där fanns en längre kö än vanligt, trots att klockan var redan vid 8. Mitt under den här pandemin jag som 70 åring känner mig väldigt utsatt. Jag håller distans, helst 3 eller 4 meter. Jag gick till självservis istället och matade in all saker, men tyvär vissa saker skulle vägas. Jag gick över till att väga de, som var väldigt krångligt. Jag blev mer och mer stressad. När jag kom tillbaka till självservis hade det slocknat. Jag tryckte på knapparna med ingenting hände. Nu började jag förlora fattningen, jag matade in de saker som jag hade vägt tåg lappen och kassan och sprang där ifrån. Jag hade spårat ut helt enkelt. Då stoppades jag av vakten. Om jag hade tänkt att avsiktligt själa hade jag nog sett mig omkring. Efter förhör med polisen jag betalade för allting. Är inte ett straff på 12,000 kr något överdrivet. Borde jag överklaga eller just betala. Tack i förväg för åsikt.
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!Jag kommer börja med att kort redogöra för vad brottet ringa stöld innebär, därefter hur man beräknad dagsböter och slutligen vad du kan göra i din situation. Ringa stöldAtt ta något som tillhör någon annan med uppsåt att tillägna sig det, är brottsligt om tillgreppet inneburit skada. Om tillgreppet utifrån värdet och övriga omständigheter vid brottet att anses som ringa döms man för ringa stöld, till böter eller fängelse högst sex månader (8 kap. 2§ brottsbalken). Som du själv säger så är ringa stöld endast brottsligt om man har uppsåt att ta saken, att man gör det med vilje och medvetet. Men det räcker att man har uppsåt att ta saker ur affären utanför sista betalningsmöjlighet, oavsett om det är för att man är stressad eller inte har några pengar. Men är det en olyckshändelse ska man inte dömas till ansvar. Har man tagit något till ett värde under 1000-1250 kr, anses brottet oftast vara av ringa karaktär. Påföljden dagsböterRinga stöld ger nästan uteslutande dagsböter och inte fängelse. Dagsböter beräknas utifrån två aspekter, dels värdet på gärningen, dels dina ekonomiska förhållanden. Dessa två värden multipliceras för att få det totala dagsbotsbeloppet. Antalet dagsböter kan hamna på mellan 30-150 st, och beloppet per dag på mellan 50-1000 kr (25 kap. 2§ brottsbalken). Åklagaren bötespraxis för ringa stöld, utifrån summan du tagits för, är 40 dagsböter, vilket också är det du fått. Summan per dag beräknas utifrån dina ekonomiska förhållanden, skulder, försörjningsplikt årsinkomst och liknande. Det innebär att ju bättre ekonomiskt ställt man har det, ju mer får man i böter. Råd i din situationDet är svårt för mig att säga om bötesbeloppet du har fått är orimligt. Straffvärdet verkar ju stämma, på 40 dagar, men då jag inte vet någon om din ekonomiska situation är det omöjligt att säga med någon säkerhet om det är orimligt eller inte. Jag kan därför inte utifrån detta säga om du bör bestrida strafföreläggandet, då jag inte vet om bötesbeloppet är oskäligt högt eller om domstolen skulle ändra det.Du kan välja att bestrida strafföreläggandet, och då kommer åklagaren skicka ärendet vidare till tingsrätten. Där kan du berätta din sida av historien, om det är så att du gör gällande att du inte tog varorna medvetet och liknande. Du kan även berätta för tingsrätten om dina ekonomiska förhållanden, om det är så att du anser att du har fått ett för högt bötesbelopp. När ärendet gått till tingsrätten kan du även begära en offentlig försvarare som kan hjälpa dig med processen, men tänk på att om tingsrätten anser att du ska få en offentlig försvarare, och du blir dömd för brottet, kan du få betala delar eller hela av kostnaden för försvararen. Blir du inte dömd står staten för kostnaden. Alla har rätt till en rättegång, så om du känner att du vill att domstolen prövar ditt ärende bör du bestrida strafföreläggandet. Mer råd kan jag tyvärr inte ge dig, utan det är en bedömning du själv får göra!Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor! Vänligen,

Får polisen underlåta att hämta min stulna hund

2020-08-31 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej har blivit bestulen på min hund.. jag vet vart hon är men polisen vägrar ta henne därifrån säger att dom inte får. Trots ägarbevis. Händelsen är såklart polisanmäld. Har själv försökt ta tillbaka henne men han som stulit henne ringer polisen varje gång och han får behålla henne. Så min fråga är får verkligen polisen bete sig så här, dom har väl rätt att ta en stulen hund?
Maryam Naqqar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Juridisk sett betraktas djur som egendom. Under förutsättning att du har haft äganderätten till hunden kan handlingen vara stöld. Du har gjort rätt i att polisanmäla ärendet då det rör sig om stöld. Förutsättningarna för att stöld ska föreligga är att en person olovligen ska ha tagit hunden med uppsåt att tillägna sig den och att detta har inneburit ekonomisk skada för dig som ägare, se 8 kap 1 § brottsbalken.Får polisen göra så?Polisen har en prioritetsordning för vilka ärenden som skall utredas först, detta skulle kunna vara en anledning till varför de inte har agerat i ditt fall. Det förekommer inte när du anmälde ärendet därför kan jag inte svara på om det har tagit oskäligt tid eller liknande. Du kan alltid JO-anmäla polisen.Huvudregeln är att du inte får lov att återta din stulna hundHuvudregeln är att du inte får ta tillbaka din hund som stulits från dig eftersom det skulle utgöra självtäkt, vilket är ett brott och resulterar i böter eller fängelse i högst sex månader enligt 8 kap 9 § BrB.Undantag när det gäller återtagande av egendom på färsk gärningEn person som är ägare till en sak får alltså inte återta saken på egen hand utan måste kontakta polis, kronofogdemyndighet eller annan myndighet. Det finns dock ett undantag till huvudregeln som innebär att du får lov att ta tillbaka hunden, om det sker i samband med att du fått hunden stulen, eller upp till 24 timmar efter stölden. Detta framgår av brottsbalkens promulgationslags (BrP) 14 § och 16 § p. 6. som säger att man får återta stulen sak "å färsk gärning". Med färsk gärning menas att återtagande ska ske på brottsplatsen, under ett kontinuerligt förföljande därifrån eller innan någon längre tid förflutit efter stölden. I ditt fall, vid laga självtäkt, där begreppet "på färsk gärning" används, så innebär det att du i princip har rätt att ta tillbaka din hund när som helst inom 24 timmar, oavsett vad som har hänt däremellan, exempelvis även om personen som stal din hund har sålt den vidare till en icke ont anande köpare (14 § första stycket första punkten BrB). Jag vet dock inte när stölden inträffade men det låter på din fråga som att du har letat efter hunden sedan den blev stulen och har nu hittat den (vilket innebär att det har tagit mer än 24 timmar) därför har du inte rätt att ta tillbaka den eftersom återtagande då inte skulle ske i nära anslutning till själva tagandet.Utgör det inte brott i polisens ögon?Om det inte anses utgöra ett brott i polisens ögon kan du dock enkelt och smidigt vända dig till Kronofogden. Eftersom du står som ägare på hunden sitter du förmodligen i ett bra bevisläge och du kan ansöka om handräckning hos Kronofogden och helt enkelt begära att hunden lämnas över till dig eftersom du är den rätta ägaren. Däremot kommer du behöva betala en avgift på 300 kr, dock kan du få tillbaka beloppet av din motpart senare. Det finns enkel samt tydlig information på http://www.kronofogden.se/Vanlighandrackning.html men i korthet kommer det gå till som följande:1. Du fyller i en blankett där du så tydligt som möjligt förklarar och ger grund till ditt anspråk på hunden och att den ska överlämnas till dig. Här avgör du också om du vill ha hjälp med att verkställa Kronofogdens utslag. Detta innebär att Kronofogden kan hjälpa dig att hämta hunden. Om du inte begär hjälp med verkställighet i ansökan kan du göra det senare, eller om du inte anser att du behöver hjälp kan du strunta i det. Oftast kan det räcka med ett utslag från Kronofogden för att personen i fråga ska rätta sig.2. Kronofogden skickar ett brev till hundvakten (svaranden) om ditt krav.3. Om svaranden bestrider ditt krav kan du välja att din talan ska tas upp i en tingsrätt som får avgöra den tvistiga äganderättsfrågan. Om du inte vill att talan prövas i domstol läggs ärendet ner.4. Om svaranden inte svarar på kravet så meddelar kronofogden ett utslag där svaranden förpliktas göra det som angivits i din ansökan.5. Har du inte i samband med ansökan begärt hjälp att verkställa beslutet kan du göra det.Lycka till!Med vänlig hälsning,

Fd sambo vägrar hämta sina saker, vad kan jag göra?

2020-08-31 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej,Om en fd sambo flyttat ut för ett år sedan och nyligen blivit meddelad om att denne behöver hämta sina tillhörigheter inom tre helger och inte gör det, får jag kasta dennes tillhörigheter då? Eller kan jag begära hyra?
Sohail Niknejad |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Svaret regleras i det här fallet i 8 och 10 kap. brottsbalken. Vill du följa med i lagrummen får du gärna klicka på länkarna!Ex-sambo vägrar hämta upp sina sakerDet är alltid en tråkig situation när ens ex vägrar hämta upp sina saker, dock är det viktigt att poängtera att det han lämnat kvar fortfarande är dennes saker. Det betyder att du inte har rätt att förfoga över det som lämnats kvar hur som helst, t.ex. genom att slänga bort det. Det brottet du riskerar att begå om du kastar bort egendomen är olovligt förfogande enligt 10 kap. 4 § brottsbalken. Ett annat exempel är att du skulle lämna sakerna på en annan plats utan exets tillstånd, då blir brottet egenmäktigt förfarande aktuellt enligt 8 kap. 8 § brottsbalken.Detta betyder såklart inte att ditt ex har rätt att vägra att hämta upp sina saker. Precis på samma sätt som du inte får flytta hans saker utan tillåtelse får ditt ex inte heller lämna kvar sina saker utan tillåtelse. Han kan därför riskera att göra sig skyldig till egenmäktigt förfarande genom att ta upp plats i din bostad utan din tillåtelse. Skulle situationen inte lösas inom en längre tid kan du alltså polisanmäla händelsen.Begära hyra för att förvaringen?För att begära hyra så är utgångspunkten att det ska finnas något typ av avtal eller en överenskommelse, ett hyreskontrakt. Det är dock inte fullt omöjligt för dig att ha rätt till hyra, eftersom hans egendom tar plats i din bostad och du därför inte får nyttja bostaden till fullo. Tyvärr behöver jag mer detaljer om situationen för att avgöra om du skulle ha framgång med ett sådant krav. Ett alternativ är att ni kommer överens om att ditt ex ska betala dig för förvaringen. I dessa situationer så brukar parterna dock ha svårigheter att komma överens.Ansök om handräckningEtt av de medlen du kan ta till är att ansöka om s.k. handräckning hos kronofogden. En sådan ansökan innebär att kronofogden förelägger ditt ex att hämta upp sakerna som lämnats. Beslutet som kronofogden sedan tar om handräckning kan leda till att ditt ex blir skyldig att snarast hämta sina saker. Denna ansökan gör du genom att fylla i en blankett på kronofogdens hemsida. Själva ansökan kostar 300kr, du kan dock begära att få ersättning för kostnaden i din ansökan.SammanfattningDu har en begränsad rätt till vad som får göras med sakerna som ditt ex lämnat kvar. Allting måste hållas tillgängligt för upphämtning. Ni har möjlighet att bestämma själva hur det ska ske men det finns ingen skyldighet för dig att gå längre än att hålla sakerna tillgängliga för upphämtning hos dig. Om ditt ex fortfarande skulle vägra att hämta upp sakerna kan du antingen ansöka om handräckning hos kronofogden för att försöka snabba på processen eller polisanmäla händelsen.Med vänliga hälsningar,