Glömde skanna varor i en butik

2020-07-02 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Jag har blivit kallad till huvudförhandling i ett mål om ringa stöld där jag hade glömt skanna två varor på citygross. Jag är tidigare ostraffad och har ingen strulig situation på något sätt och är ju därav lite orolig för att bli dömd. Tingsrätten har beslutat att jag inte behöver en offentlig försvaret. Vad är risken att bli dömd och vad kan jag göra?
Mina Jenabpour |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom att du står åtalad för brottet ringa stöld kommer jag att börja med att redogöra för vad som krävs för att du ska kunna fällas för detta, d.v.s. vilka brottsrekvisit som ska vara uppfyllda. StöldInnan man gör bedömningen av om det är frågan om ett "ringa fall" (ringa stöld) måste du ha uppfyllt rekvisiten för normalgraden av stöld. Brottsbeskrivningen återfinns i 8 kap 1 § brottsbalken. Rekvisiten går att utläsa ur lagtexten, där det framgår att du OLOVLIGEN ska ha tagit vad ANNAN TILLHÖR med UPPSÅT att TILLÄGNA dig det, för att du ska kunna fällas för brottet stöld. Du har olovligen tagit vad annan tillhörGenom att inte scanna de två varorna på City Gross har du olovligen (utan att betala) tagit någonting som tillhör butiken. Du uppfyller alltså de första rekvisiten. Du har inte haft uppsåt att tillägna dig varornaDu skriver att du glömde skanna varorna, vilket innebär att du inte har tagit dem med tillägnelseuppsåt. Du hade inte för avsikt att sno varorna med dig hem. Här kommer det att brista i domstol. Brottet stöld är ett s.k. uppsåtsbrott vilket innebär att du inte kan dömas för det om du inte har haft uppsåt till gärningen, det räcker alltså inte med att du har varit oaktsam eller slarvig/glömsk.Åklagaren måste bevisa att du har haft tillägnelseuppsåtVäl i domstol är det upp till åklagaren att bevisa att du faktiskt uppfyller rekvisiten för brottet stöld, det är alltså åklagaren som måste bevisa att du har haft tillägnelseuppsåt för att du ska fällas för brottet. Du kommer att betraktas som oskyldig tills dess att motsatsen har bevisats. Du kommer inte att dömas för ringa stöldJag utgår från att det du skriver stämmer när jag drar slutsatsen att du inte kommer kunna fällas för brottet ringa stöld, eftersom att det krävs att du har haft tillägnelseuppsåt - i detta fall var det bara ett misstag från din sida, vilket inte är nog för en fällande dom. Om du har fler frågor är du välkommen att ställa en till!Med vänlig hälsning,

Vad ska man göra när ex vägrar lämna tillbaka egendom?

2020-06-24 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Mitt snart blivande ex man har tagit mitt mc hjälm och vägrar lämna tillbaka eller betala ut motsvarande summa för den. Vad kan jag göra?
Elin Giding |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!I detta fall kan brotten stöld (8 kap 1§ Brottsbalken (BrB)) eller olovligt förfogande (10 kap 4§ BrB) bli aktuella. Detta då stöld innebär att någon olovligen tillägnar sig egendom och att tillgreppet innebär skada. Med olovligt förfogande menas att den som har egendom i sin besittning (ditt ex), men vars äganderätt tillkommer annan (dig), vidtagit åtgärder där egendomen tagits ifrån dig. Att han vägrar lämna tillbaka din hjälm som han har i sin besittning är exempel på sådana åtgärder. Det jag skulle rekommendera dig att göra nu är att göra en ansökan om särskild handräckning hos Kronofogden då de rent praktiskt kan hjälpa dig att återfå egendomen. Detta kan göras här: https://www.kronofogden.se/Handrackning.html. Alternativt att du polisanmäler stölden och det olovliga förfogandet.Hoppas du är nöjd med ditt svar! Du är alltid välkommen att höra av dig till oss igen vid fler frågor.Med vänlig hälsning,

Att bevisa att ens barn inte begått brott

2020-06-16 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |HejMin son och tre kompisar de är alla 12-13 år har gjort inbrott i ett hus som ingen bor i. Det är ju klart ett brott i sig. Nu påstår ägaren att de stulit väldigt mycke saker från hust som de säger att de inte gjort. De är polisanmälda och polisen vill att vi lämnar in sakerna. Hur ska vi kunna bevisa att ungarna inte stulit något?
Erik Karlsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer inleda svaret med att ta upp bevisningsfrågan. Sedan går jag kort in på vilka konsekvenser som barnens gärning kan medföra i ert fall.Det är åklagaren (eller ägaren) som ska bevisa att barnen har stulit från husetI svensk straffrätt är det åklagaren som ska bevisa att brott har begåtts. Denna princip följer av den så kallade oskyldighetspresumtionen (oskyldig till dess motsatsen är bevisad). Alltså behöver ni inte bevisa att något inte stulits, utan det är upp till polisen att utreda saken och ge åklagaren underlag för att kunna bevisa sitt påstående om att barnen stulit föremålen ifråga.Det är förövrigt svårt att bevisa att man inte gjort något utan att kunna ge en alternativ förklaring till vad som hänt och i detta fall då bevisa att föremålen försvunnit på annat sätt, varför man inte kräver att den som står anklagad för brott ska bevisa sin oskyldighet.Notera dock att åtal inte kommer att väckas mot barnen då de är under 15 år (1 kap 6 § brottsbalken). Detta innebär att någon åklagare med största sannolikhet inte kommer att blandas in. Frågan blir då om ägaren kommer vilja kräva skadestånd, varpå måste ägaren bevisa att det är barnen som orsakat vederbörandes skada (alltså att barnen är ansvariga för föremålens försvinnande).Alltså är svaret på din fråga i denna del att ni inte behöver bevisa att barnen inte stulit något. Barnen kan bli skadeståndsskyldiga för sin gärningBarn som är 12-13 år är inte straffmyndiga (1 kap 6 § brottsbalken). Alltså kan barnen inte få någon straffpåföljd även om de skulle bedömas vara skyldiga till brott. Därför kommer det inte inledas någon förundersökning eller väckas åtal, och vidare kommer inga eventuella tvångsmedel vidtas. Dock kan deras gärning medföra skadeståndsskyldighet (2 kap 4 § skadeståndslagen). Detta under förutsättningen att barnen anses vara ansvariga för föremålens försvinnande, alltså anses ha vållat den skada som ägaren har orsakats. I och med barens låga ålder kommer den eventuella skadeståndsskyldigheten nedsättas, och om de anses ha saknat insikt om den skada deras handling inneburit kan skadeståndsskyldigheten helt och hållet falla bort (2 kap 4 § skadeståndslagen). Just i denna fråga är det dock svårt att ge ett mer konkret svara annat än att barnens eventuella skadeståndsskyldighet skulle komma att nedsättas Lämnas sakerna in till polisen anses i de flesta fall skadeståndsskyldigheten fullgjord (kan variera beroende vad det är fråga om för föremål och dessas skick vid inlämnandet). Får polisen inte föremålen kan dock rätten (en domstol) i normalfallen meddela tvångsåtgärder eller säkerhetsåtgärder för att trygga betalningens fullgörande. Dock anses sådana tvångs- och säkerhetsmedel olämpliga att vidta mot barn, framför allt så pass unga som i detta fall. Det är därför osannolikt att några sådana åtgärder i ert fall kommer att vidtas. SammanfattningNi behöver inte bevisa att barnen inte stulit något. Skulle barnen bedömas vara ansvariga till föremålens försvinnande kan de inte dömas till straffpåföljd, men de kan bli skadeståndsskyldiga. Skadeståndet kommer dock i så fall att nedsättas, och lämnas sakerna inte in till polisen är det osannolikt att några särskilda åtgärder kommer att vidtas. Hoppas du fått svar på din fråga, om inte är du välkommen att ställa fler!

Råkade ta med en sak ut ur butiken - anklagad för ringa stöld

2020-06-05 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej, jag är 17 år, anklagad för ringa stöld på biltema. Händelsen gick till såhär, jag gick in för att köpa en bil läsare (OBD 2). Jag började direkt leta vid ingången där det fanns "mekaniska" grejer som dataprylar, laddare, mobilskal osv, jag tänkte att det kan finnas där. kollade runt en massa för att hitta det jag sökte och det användes emot mig i slutändan att jag såg tydligen nervös ut? Kollade runt en massa? Samt gick fram och tillbaka mellan hyllor. Allt för att hitta en OBD 2. När jag ändå var där såg jag mobilskalshyllan, jag behövde ett nytt skal och det hade jag även i åtanke. Jag ville se hur skalet skulle Se ut på min telefon så jag gjorde en grej som inte får göras i butik vilket är att öppna upp kartongen, satt med en liten klisterlapp. Testade skalet, Perfekt! Tyckte jag. Så kom jag på det att juste! Läsaren. Så jag började googla. Jag stod där i säker 5 min. Skalet var på min telefon vilket jag inte tänkte på under tiden. Jag fick fram hylla och avdelning. Toppen tyckte jag så gick jag mot hyllorna. Fanns inte där så personal hänvisa mig till kundservice. Där var den. Jag betalade och passerade kassan. Nån hoppar ut framför mig, jag tänkte att "oj han kanske bara snubbla framför mig", han greppar tag och en av hans kollegor kommer och tar tag i mig bakifrån. Jag fattade inte vad som hände. Efter några sekunder förstod jag. Men det var försent. Skalet kosta 74kr. Jag skäms.
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det som inte framgår av din fråga är om du har blivit polisanmäld för händelsen. Jag utgår dock från att det är så eftersom detta annars inte är ett juridiskt problem. Tilläggas kan att det är möjligt att du blivit polisanmäld utan att veta om det ännu. Om polisen skäligen misstänker dig för brottet kommer du att bli underrättad om misstanken (23 kap. 18 § rättegångsbalken). Med hänsyn till mobilskalets låga värde är det korrekt att det är frågan om brott av ringa grad. Stöldbrotten tillhör kategorin "uppsåtsbrott" och kräver således en avsikt att tillägna sig någon annans egendom för att brottet ska vara begånget. Det är ostridigt att du fört ut mobilskalet från butiken. Frågan är om du hade uppsåt till handlingen. Uppenbarligen var ju din avsikt inte att stjäla mobilskalet. Däremot kan ditt agerande tolkas som det. Skulle det bli en rättsprocess av händelsen är det viktigt att komma ihåg att det är åklagaren som måste bevisa att det är ställt utom rimligt tvivel att du hade uppsåt till gärningen. Åklagaren måste här presentera någon form av bevisning som talar för ditt uppsåt och som ställer det utom rimligt tvivel. Uppenbarligen har någon sett dig och kanske fanns det övervakningskameror. För att inte bli dömd här räcker det med att du skapar rimligt tvivel. Något som kan tyda på att du hade uppsåt till stöld är att du öppnar förpackningen, men det är i sig inte tillräckligt för att automatiskt ha uppsåt till gärningen. Att öppna förpackningen är inte nödvändigtvis ett brott heller. Närmast är det ringa skadegörelse, men eftersom en klisterlapp var det enda som hindrade dig från att öppna den har du sannolikt inte begått någon skadegörelse över huvud taget. Att öppna förpackningen kanske inte är det hyggligaste att göra i en butik men det är inte automatiskt brottsligt. Dessutom är det rimligt att du ville testa skalet på mobilen innan du köpte den. Du har alltså här en förklaring som skapar rimligt tvivel avseende att du öppnade förpackningen. Mycket av ditt agerande kan tolkas på två sätt. Att du gick omkring och letade en massa menar de är tecken på att du var nervös inför brottet. Samtidigt kan det ju tolkas som att du helt enkelt letade efter det som du egentligen skulle köpa, OBD 2-läsarenDå händelsen kan tolkas på två sätt skulle jag säga att det inte är ställt utom timligt tvivel att du hade uppsåt att tillägna dig produkten. Det du berättar låter som något som skulle kunna hända vem som helst. Att glömma bort att du satt på skalet på mobilen är inte brottsligt. Att verka vara nervös för att du gick runt mycket har en enkel förklaring som stöds av att du dels tog hjälp av kundservice för att hitta produkten, dels att du faktiskt också köpte den. Sammantaget kan man säga att du har lite av en uppförsbacke då flera saker kan tolkas som uppsåt. Däremot förefaller din berättelse trovärdig och den skapar rimligt tvivel. Så länge det finns rimligt tvivel är åklagarens bevisbörda inte uppfylld och en domstol skulle inte kunna döma dig till ansvar för brott. Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp! Med vänlig hälsning,

Straffmätning rån begånget av 18-åring?

2020-06-30 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej! Min vän som är 18 år har begått ett personrån med flera kompisar. Han har för 2 år sedan blivit dömd för narkotikabrott 800g hash och misshandel. Då blev domen behandlingshem och flytt från Stockholm.. Där han var ca 1 år. Han har efter det varit skötsam och bra eftersom hans familj kommit till Sverige.Nu träffat gamla vänner några tillfällen och han är med på rån.....Familjen behöver honom väldigt myckrt. Kan det förmildra domen? Kan han släppas ut från häktet innan rättegång? Vad kan straffet bli i detta fall? Tacksam för svar.
Fredrik Holmström |Tack för att du vänder Lawline med din fråga!Din vän har alltså begått ett rån (enligt 8 kap. 5 § brottsbalken) och straffskalan för detta är lägst ett högst sex år. Beroende på hur allvarligt brottet har varit så kommer straffet som utdöms bero på omständigheterna. Om det var så att det inte utövats våld eller hot under stölden så blir det stöld enligt 8 kap. 1 § BrB istället. Då är straffskalan annorlunda, men jag utgår från att det är rån i detta fallet. Om hen har använt pistol vid rånet så kan det utgöra grovt rån enligt 8:6 BrB. Om vi för exemplets skull säger att detta rån är av normalgraden så kan vi säga att, utan andra omständigheter, straffet hade blivit 3 år. Däremot finns det andra omständigheter som kommer spela in i bedömningen. Det finns nämligen försvårande och förmildrande omständigheter som måste beaktas (29 kap. 2 och 3 §§ BrB). Dessa kan påverka straffvärdet (alltså vilket straff som skäligen ska dömas ut) i försvårande eller förmildrande riktning inom den tillämpliga straffskalan, alltså 1-6 år. Eftersom du inte angivit något som kan tala i denna riktning (att hans familj behöver honom hjälper tyvärr inte) så kan jag inte uttala mig om dessa. Eftersom straffvärdet är 3 år i detta fall så finns det en presumtion för fängelse enligt 30 kap. 4 § BrB. Eftersom din vän är 18 år gammal så får bara fängelse dömas ut om det finns synnerliga skäl (30 kap. 5 § BrB). Istället kommer det antagligen röra sig om ungdomsvård enligt 32 kap. BrB eller skyddstillsyn i detta fall. Jag vågar inte uttala mig om hur lång denna kan bli, men det påverkas av dels av att det rör sig om återfallsbrottslighet enligt 29 kap. 4 § BrB och dels av ungdomsrabatten i förmildrande riktning enligt 29 kap. 7 § BrB. Den som begått ett brott vid 18 år döms idag till halva straffet. Kombinerat med att det rör sig om återfallsbrottslighet (det kan hända att bara misshandeln kommer beaktas) så hade 1 år och 10 månader i mina ögon inte känts orimligt. Det är osannolikt att din vän kommer släppas från häktet om det finns misstanke nog för rättegång mot denne. Det är alltid svårt att uttala sig om straffet i ett fall om man inte har alla omständigheter, men jag hoppas att detta gav lite vägledning iallafall. MVH,

Tillkallas ordningsvakter eller polis vid påkommen stöld på bar gärning?

2020-06-21 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Om man blir påkommen att ha snattat i en butik, tillkallas polis då eller enbart ordningsvakter?
Mina Jenabpour |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ringa stöld (snatteri) är ett brott som ska polisanmälasAtt sno någonting från en butik är ett brott (se brottsbalken 8 kap. 1 § och 2 § om brotten stöld och ringa stöld - tidigare snatteri) och kan föranleda straff om du polisanmäls. Om du grips på bar gärning, antingen genom ett s.k. envarsgripande som får lov att göras av vem som helst (24 kap. 7 § 2 st rättegångsbalken) eller av en ordningsvakt som är på plats i butiken så kommer du alltså att polisanmälas. Det kan hända att ordningsvakter tillkallas till platsen först, men då ordningsvakter lyder under Polismyndigheten och har rapporteringsskyldighet gentemot polisen när de får kännedom om brott, så kommer i normalfallet polis att tillkallas till platsen för att ta emot polisanmälan. Polis kommer normalt att tillkallas till platsen Som svar på din fråga är det normala alltså att polis tillkallas till butiken vid gripande på bar gärning eftersom att stöld är ett brott som ska anmälas. Det enda undantaget är om butiken väljer att inte anmäla brottet, men observera återigen att om det finns en ordningsvakt på plats så har denne en skyldighet att rapportera brottet till polisen. Om du har fler frågor är du välkommen att ställa en till!Med vänlig hälsning,

Vad menas med stöld?

2020-06-12 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Vad menas med stöld enligt lagen ?
Aram Shokor |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Stöld är ett tillgreppsbrott som innebär att någon tar någonting från en annan person med syfte att behålla det för sig själv eller sälja det eller dylikt. Tillgreppsbrotten finns i Brottsbalkens (1962:700) 8 kapitel. För att det ska kunna vara stöld krävs alltså att man utan lov tagit någonting av ekonomiskt värde (tex en hund, en guldklocka, ett par jeans etc). Se 8 kapitlet 1 § BrB. Straffet för stöld är högst två år. Det skulle kunna vara så att värdet på det som blir stulet inte är så högt att det kan sägas vara nödvändigt med straffsatsen i 8 Kapitlets 1 §, och då finns det i 8 kapitlets 2 § en regel som säger att om det tillgripnas värde och omständigheterna i övrigt talar emot att det skulle vara en stöld av normalgraden, så är stölden att anse som ringa. Förut kallades ringa stöld för snatteri. Straffet för ringa stöld är böter eller fängelse i högst sex månader. Gränsen mellan ringa stöld och stöld av "normalgraden" brukar dras vid 1 000 kronor om stölden sker i butik. De stölder som understiger det beloppet klassas alltså i regel som ringa stöld.Det finns även grov stöld i 8 kapitlet 4 § som medför ett längre straff - lägst sex måander och högst sex år. Jag hoppas detta besvarar din fråga, du är välkommen att återkomma med ytterligare funderingar.

Förrådsägaren vägrar lämna ut mina bilar

2020-06-01 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej. Min man har 2 bilar som står inhyrda i ett förråd över vintern. Nu vägrar ägaren till förrådet att lämna ut bilarna eftersom han tror att min mans son har stulit bildelar av honom i ett annat förråd. Sonen säger att han har köpt dom av en bekant i god tro. Vi har flera gånger försökt att nå förrådsägaren på telefon och sms men han svarar inte. En kompis till oss håller också till i detta förråd och har blivit tillsagd att inte lämna ut bilarna till oss. Vad göra?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Som jag tolkar din fråga står din mans bilar i ett låst förråd som endast förrådsägaren har nyckel till, vilket gör att din man inte får åtkomst till sina bilar. När förrådsägaren vägrar lämna ut bilarna till din man rubbar han olovligen din mans besittning till sina bilar. Det är ett brott som kallas för egenmäktigt förfarande (8 kap. 8 § BrB). Jag rekommenderar dig därför att göra en polisanmälan som ett första steg i att få tillbaka bilarna.Hoppas att du fick svar på din fråga! Har du fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen!Vänliga hälsningar,