Stöld eller ringa stöld vid tillgrepp av en del av ett större föremål?

2020-05-31 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej. Ringa stöld eller stöld ?Jag undrar om en del av en maskin blir stulen i en butik, är det då värdet på det stulna eller det totala värdet på maskinen som då finns kvar i butiken men kan vara svår att sälja till fullt pris ?Är det en skadeståndsfråga om delen försvinner och butiken inte kan sälja resterande ?
Fredrik Holmström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Som du formulerat din fråga så är det så att någon (hädanefter kallad gärningsman - förkortat GM) har begått en stöld av en maskin i en butik, och frågan gäller huruvida detta ska ses som stöld eller ringa stöld. Jag kommer även i slutet att beröra skadeståndsrättsliga anspråk. Bestämmelserna angående detta finns i brottsbalken (här, nedan förkortad BrB), och specifikt i 8 kap. 1 § BrB jämte 8 kap. 2 § BrB (alltså stöld av normalgraden eller ringa stöld). Generellt, eftersom jag inte har så många specifika förutsättningar att gå på, så brukar man vid butiksstöld bedöma svårhetsgraden av ett stöldbrott med den så kallade värdegränsen. Denna är nuförtiden 1 250 kr, innebärandes att en stöld av något till ett värde som understiger den gränsen generellt sett utgör ringa stöld. Däremot kan det finnas omständigheter utöver detta som leder till att en stöld av något till ett lägre värde ändock ska anses som stöld av normalgraden. Exempel på detta är ifall GM stjäl något som är i en "utsatt" position. I praxis har detta tagit sig uttryck när en man snott pengar ur väskor som lämnats obemannade på en dansbana (NJA 1995 s. 561). Någon sådan situation, eller annan försvårande omständighet, kan inte jag utläsa ur den information som getts i frågan, och generellt sett brukar vanliga butiksstölder inte innehålla sådana försvårande omständigheter. Den värdebedömning som görs när man ska välja mellan stöld och ringa stöld avser "det tillgripnas värde", alltså inte den potentiella värdenedgång som kan komma av att en beståndsdel ur något större saknas. Således påverkar inte de omständigheter som du fört fram bedömningen i frågan. Dessutom avser den skada som krävs för ett stöldbrott den skada stölden "innebär", alltså påverkar inte skada som kan uppkomma efter stöldbrottet. Alltså kommer detta, om det är så att det tillgripna har ett obetydligt värde, betraktas som en ringa stöld. Ifall det kan bevisas att GM egentligen avsett att ta hela maskinen så kan dock försök till stöld aktualiseras (23 kap 1 § BrB + 8 kap. 1 § BrB + 8 kap. 12 § BrB). En förutsättning för att dömas för försök till brott är att brottet inte kommit till fullbordan. I detta fall har dock ringa stöld fullbordats, då GM tagit något till ett ringa värde och tillägnat sig detta (gjort det till sitt eget). Enligt vissa, mig inkluderad, så går det dock i sådana fall att döma till försök till stöld, eftersom ett stöldbrott av normalgraden inte fullbordats. Andra hävdar att man kan använda det faktum att GM avsett att stjäla mer än han fick tag i som en försvårande omständighet som gör att man kan döma GM för fullbordad stöld av normalgraden trots att endast ringa värde tillgripits (Brotten mot person och förmögenhetsbrotten s. 188). Detta torde dock inte spela så stor roll, då man kan döma till lika långt straff för försök till brott som man kan för ett fullbordat brott (23 kap. 1 § 2 st. BrB). Skadeståndsrättsligt så sker en annan bedömning av skadan än i straffrätten. Enligt 2 kap 1 § skadeståndslagen (hädanefter SKL) så ska den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada ersätta skadan. Enligt 5 kap. 7 § så ska ersättningen omfatta sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning, annan kostnad till följd av skadan och inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet. Alltså så kan butiken t.ex. lämna in maskinen för reparation, och sedan kräva kostnaden + eventuell värdeminskning i skadeståndsersättning. Däremot så ersätts inte sådan skada som kunnat undvikas. Alltså, om butiken väljer att inte försöka reparera maskinen eller att beställa in reservdelar till maskinen, så kan inte butiken få ersättning för att maskinen inte kunnat säljas. Annat är det ifall det t.ex. inte går att reparera maskinen eller dylika situationer som gör att kostnaden inte kunnat undvikas. Om detta var en maskin som använts i näringsverksamheten så kan butiken även få så kallad "stilleståndsersättning". Hoppas detta besvarade din fråga!MVH,

Försök till stöld vs. olaga intrång

2020-05-25 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |En person hoppade in i vår bil och försökte köra iväg. Bilen var olåst då våra barn satt kvar. Förutom försök till stöld, är det olaga intrång/hemfridsbrott?
Sebastian Näslund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret är nej. Försök till stöld är ett grövre brott och konsumerar normalt både hemfridsbrott och olaga intrång. En annan sak är naturligtvis att brottet på grund av faktorerna du nämner i din fråga kan bedömas som försök till grov stöld. Något hemfridsbrott eller olaga intrång bör dock inte komma på fråga att åtala för.Hoppas du känner dig nöjd med svaret på din fråga!

Stöld på arbetsplats

2020-05-15 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Det har förekommit stöld av pengar och mobiltelefoner på avdelningen där det sammanlagt är 20 personer som arbetar. Det visar sig att det är en arbetskamrat som har stulit, mindre summor men vid flera tillfällen, från sina kollegor. Hon har tagits på bar gärning och har erkänt stölderna. Personen som har stulit på avdelningen är en 30-årig ensamstående tvåbarnsmamma. Hon har arbetat på avdelningen i fyra år och hon har varit mycket omtyckt till dess att stölderna upptäcktes. Hon har varit sjukskriven några månader på det senaste året för psykisk utmattning beroende på att hon har en pågående vårdnadstvist med barnets far. Hon har en ekonomiskt mycket ansträngande situation. Vad bör göras och vem ska ansvara för vad?
Olivia Viklund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vilka lagrum kan bli aktuella?Brottet stöld finner vi i brottsbalken 8 kap. 1 §och ansvar förutsätter (1) tagande, (2) som sker olovligt, (3) att saken som tas tillhör någon annan än gärningsmannen, (4) tillägnelseuppsåt, samt (5) att tillgreppet innebär skada. Jag utgår ifrån att alla dessa rekvisit är uppfyllda utefter den information du lämnat. Ifall din kollega saknat tillägnelseuppsåt, d.v.s. avsikt att själv tillägna sig föremålet, vid tidpunkten för gärningen så kan hon istället ha gjort sig skyldig till egenmäktigt förfarande enligt brottsbalken 8 kap 8 §.Vad blir påföljden?Den som döms för stöld av normalgraden enligt brottsbalken 8 kap. 1 §riskerar upp till två års fängelse. Är brottet däremot att bedöma som ringa så riskerar gärningspersonen endast att dömas till böter eller fängelse i högst sex månader enligt brottsbalken 8 kap. 2 §. Den som döms för egenmäktigt förfarande enligt brottsbalken 8 kap. 8 §riskerar böter eller fängelse i max ett år. Generellt sett rubriceras gärningen som ringa stöld om den stulna sakens marknadsvärde understiger 1000 kr, dock kan även andra faktorer ha en inverkan på bedömningen. Eftersom du angett att stölden omfattar både pengar och mobiltelefoner så antar jag att värdet överstiger 1000 kr, och därför kommer gärningen antagligen rubriceras som stöld av normalgraden.Att ge dig ett exakt svar på vilket straff din arbetskamrat kan förvänta sig är svårt att ge, det beror som sagt på omständigheterna i det enskilda fallet. Det finns vissa så kallade "förmildrande omständigheter" som rätten ska beakta vid straffmätningen enligt brottsbalken 29 kap. 5 §, det kan exempelvis vara att den tilltalade erkänt brottet eller lämnat uppgifter som är av väsentlig betydelse för utredningen av brottet. I Sverige dömer man bara till fängelse om ingen annan mildare påföljd kan bli aktuell, således kan böter, villkorlig dom eller skyddstillsyn bli aktuellt.Ifall åklagaren beslutar om dagsböter så bestäms antalet dagsböter till lägst 30 och högst 150 stycken, eller 200 om det är fråga om flera brott. Dagsbotsbeloppet varierar från 50 till 1000 kr och hur stor varje dagsbot blir fastställs med hänsyn till den tilltalades inkomst, förmögenhet och försörjningsskyldighet. Att din kollega har ansträngd ekonomi är således något man tar hänsyn till vid beslut om påföljd.Vad kan du göra?Jag råder dig till att göra en polisanmälan om du inte redan har gjort det. När ett brott blivit polisanmält beslutar polisen eller åklagare om de ska inleda en förundersökning och det är först när förundersökningen är klar som åklagaren fattar beslut om att väcka åtal eller inte. Ifall ett åtal väcks innebär det att domstolen kommer pröva målet vid en rättegång, och det är först då beslut om påföljd fattas.Ibland kan det vara så att åklagaren väljer att inte väcka åtal, det kan exempelvis bero på att det inte går att peka ut någon misstänkt person eller att det inte finns tillräckligt med bevis. Men eftersom du säger att hon tagits på bar gärning och dessutom erkänt stölderna så torde det inte föreligga några hinder för att målet ska prövas vid en rättegång. Om åklagaren däremot anser att det finns tillräcklig bevisning och det står klart vilket straff som är aktuellt så kan ett strafföreläggande bli möjligt. Vid strafföreläggande skickas en blankett hem till den misstänkta varpå han eller hon erkänner brottet och accepterar straffet, detta är frivilligt och den misstänkta kan välja att låta åklagaren väcka tal och istället få målet prövat i domstol.Hoppas du fick svar på dina frågor!Med vänliga hälsningar,

Påföljder för stöld när man är under 18 år!

2020-05-13 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej. Jag vill vara anonym. Idag greps jag av polisen för cykelstöld, jag blev väldigt mycket påverkad av grupptryck, jag är snart 17 år. Jag kommer att få prata med socialen. Vad kommer det bli för konsekvenser? Mvh
Arman Mohajeri Falah |Hej!Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!Stöld eller ringa stöldI Sverige blir man straffmyndig vid 15 års åldern, 1 kapitel 6 § Brottsbalken. Ringa stöld eller snatteri som det kallas har en straffskala som sträcker sig mellan böter och sex månaders fängelse 8 kapitel 2 § Brottsbalken. Men om man döms till stöld kan man få fängelsestraff upp till 2 år, 8 kapitel 1 § Brottsbalken. Gränsen mellan stöld och ringa stöld är 1 250 kronor enligt ny praxis. Det vill säga om cykeln värde var över 1 250 kronor så kommer du bli dömd för stöld. PåföljderFör någon som har begått brottet innan denne fyllt 18 år får rätten döma till fängelse endast om det finns synnerliga skäl. Synnerliga skäl kan föreligga vid exempel grova våldsbrott, av det du har skrivit kan jag göra den bedömningen att du inte kommer att dömas till fängelse för stölden. 30 kap 5 § brottsbalken. När personer under 18 år begår brott är det vanligt att åklagaren beslutar om straffläggande eller åtalsunderlåtelse. Om åklagaren i ditt fall gör detta blir det ingen rättegång, men brottet kommer ändå synas i ditt belastningsregister. Vid åtalsunderlåtelse beslutar åklagaren att inte väcka åtal trots att den misstänkte bedöms vara skyldig till brottet. Detta kan åklagaren göra om brottet är lindrigt och den misstänkte ung. Har åklagaren beslutat om åtalsunderlåtelse tas brottet bort från belastningsregistret tre åt efter beslutet. Annars är brottet kvar i belastningsregistret i fem år. 17 § punkten 9 Lag om belastningsregister.När en person under 18 år begår brott kopplas socialen in för att utreda de sociala förhållandena och ta reda på om det finns behov av stöd.Sammanfattning.:Jag har alldeles för lite information för att kunna göra en bedömning om vad som kommer ske i förväg och vilken straff du kommer att få. Blir det rättegång så kommer domstolen som beslutar vad straffet blir efter de omständigheter som föreligger i just ditt fall. Om du inte är straffade tidigare är det sannolikt att du döms till villkorlig dom, 30 kapitel 7 § brottsbalken. Villkorlig. Dom kan förenas med böter eller ungdomstjänst dvs oavlönat arbete. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning/

Kan man dömas för stöld om man fått med sig något från affären av misstag?

2020-05-31 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Efter att min bror hade vart och storhandlat så upptäckte att han hade råkat få med sig två läskflaskor utan att betalat för sig. När jag frågade om han skulle gå tillbaks och betala, svarade han "jag hade verkligen tänkt att betala, men de låg längst underst i vagnen att jag inte så dem, men nu är det skit samma. Skadan är ändå redan gjord".Kan han bli dömd för olaga innehav eller stöld?
Sara Hrnic |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!StöldReglerna om stöld hittar vi i brottsbalken, som följande kommer att benämnas som "BrB". För att dömas för stöld ska man olovligen ha tagit vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det (8 kap. 1 § BrB). Ifall värdet av det tillgripna däremot är under 1250 kr döms man för ringa stöld dvs. snatteri (8 kap. 2 § BrB). Eftersom din bror råkat få med sig två st. läskflaskor utgör det alltså snatteri och inte stöld. Däremot har vi en huvudregel (1 kap 2 § BrB) som säger att en gärning som är beskriven i brottsbalken endast kan vara brottslig om den sker uppsåtligen, om inget annat stadgas i den specifika lagen. För att kunna dömas för stöld krävs det alltså att man ska ha haft uppsåt, dvs. avsikt. Rena olyckshändelser utgör alltså inte stöld/snatteri. Din bror har av misstag råkat få med sig läskflaskorna hem utan att betala vilket betyder att han inte haft uppsåt och därför inte heller gjort sig skyldig till snatteri.Olaga innehavI Sverige har vi inget brott som endast kallas "olaga innehav", utan de fall olaga innehav är kriminaliserat är detta följt utav exempelvis narkotika eller vapen, dvs. olaga innehav av narkotika som regleras i narkotikastrafflagen och olaga vapeninnehav som regleras i vapenlagen. Att din bror innehar läskflaskorna hemma hos sig utan att han betalat för dem är alltså inte brottsligt. Din bror kan därför varken dömas för olaga innehav eller stöld/snatteri.Jag hoppas att detta besvarade din fråga, om inte får du gärna höra av dig till oss igen! Med vänlig hälsning,

Vad händer om jag "snattar" (ringa stöld)?

2020-05-21 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Jag tagit mat i Ica och de ringt polisen. Mat som jag lagt i väskan kostar 330kr. Jag kände mig dumt att göra det. Ont i pengar så darför jag gjort det.Kan jag åka till fängelse eller böter? Är socialtjänsten skulle hämta mina barn för jag ensamstående mamma hos dem? Aldrig att göra det mer. Känner mig orolig och depress på grund av detta.
Samuel Gilljam |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Jag tolkar det som at du undrar dels vilken påföljd du kan förvänta och dels om några åtgärder kan vidtas rörande ditt barn. Jag antar att du är äldre än 21 år.Det verkar som att det rör sig om en ringa stöld eftersom värdet understiger 1250 kr (8 kap. 2 § brottsbalken). Straffskalan för brottet är böter eller fängelse i högst 6 månader. När domstolen bedömer påföljd ska dom först bestämma hur allvarligt brottet är med beaktande av bland annat värdet på det du tog och om det fanns ett särskilt motiv (29 kap. 1–3 § brottsbalken). Bedömningen brukar i regel utgå ifrån bottennivån på straffskalan i ditt fall böter. Det är svårt att säga vad som gäller utan att ha mer information, men spontant tycker jag att böter vore tillräckligt. Här kan domstolen även beakta dina personliga förhållanden till din fördel (30 kap. 4 § första stycket och 29 kap. 5 §brottsbalken). I ditt fall är det mindre lämpligt att döma till fängelse då du är ensamstående mamma.Socialtjänsten kan omhänderta barn om det finns en påtaglig risk för dess hälsa eller utveckling (2 § med särskilda bestämmelser om vård av unga). Det ska finnas konkreta riskfaktorer som pekar på att barnet med stor sannolikhet kan skadas. En ringa stöld borde inte vara tillräckligt.Sammanfattningsvis så borde påföljden för det du ha gjort vara böter och jag ser inga skäl för att socialtjänsten ska kunna omhänderta ditt barnJag hoppas att detta svar hjälper dig!

Fråga om stöld av väska i en butik

2020-05-13 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej! Har en fråga angående ett scenario. Låt säga att en person i en matbutik stjäl en dyr och fin väska ur handen på en kvinna, väl påväg ut ur matbutiken stoppas personen på grund av lång kö varpå kvinnan hinner ifatt tjuven och rycker tillbaks sin väska. Tjuven blir då stressad och drar upp en replika av en pistol och hotar kvinnan med att han kommer skjuta om kvinnan inte ger tillbaks väskan. Kvinna blir uppenbarligen rädd och släpper väskan och tjuven lämnar med väskan i sin hand. Vilka brott har tjuven gjort sig skyldig till? Min uppfattning är att tjuven ju dels stulit väskan, och därför gjort sig skyldig till stöld enligt 8:1 RB, dels olaga hot för att med vapen ha hotat kvinnan enligt 4:5 RB. Men till min fundering, har tjuven samtidigt gjort sig skyldig till rån eftersom kraven i 8:5 verkar vara uppfylla? Och kommer en domstol isåfall att döma för både stöld, olaga hot och rån, eller bara rån? Eller hur fungerar det när en person gjort sig skyldig till två brott (8:1 och 4:5) som tillsammans liknar ett annat brott (8:5)?
Robin Forslöv |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad gäller vid väskryckning?Till att börja med gör personen sig skyldig till grov stöld genom att rycka väskan från kvinnan. Det rubriceras ofta som "snappning" vilket främst tar sikte på väskryckningar. Det är också vanligt att en väskstöld medför särskilda olägenheter för den bestulne, t.ex. när man blir av med sin plånbok (8 kap. 4 § första och andra stycket brottsbalken). Vad gäller när mannen drar upp en replika av en pistol? Det tvång som krävs för ansvar för rån består antingen i våld på person eller i hot som innebär eller för den hotade framstår som trängande fara. Det räcker med att hotet för kvinnan framstår som trängande fara, även om konkret fara faktiskt inte har förelegat. Uttrycket "eller för den hotade framstår som" tillkom genom 1976 års lagstiftning för att täcka fall där någon blivit hotad med t.ex. en leksakspistol. Rån förekommer i tre former. Man brukar tala om stöldfallet, motvärnsfallet eller utpressningsfallet. Utpressningsfallet omfattar fall där en person tvingas till en handling eller underlåtenhet som innebär förmögenhetsöverföring, t.ex. att under pistolhot lämna ifrån sig sin väska, vilket är fallet här (8 kap. 5 § första stycket brottsbalken). Om man gjort sig skyldig till brott som liknar varandra "konsumeras" brottenSå som Högsta domstolen tidigare har uttryckt det kan ett brott i vissa fall framstå som så nära förbundet och samtidigt så underordnat ett annat brott att det är naturligt att endast döma för detta brott och betrakta den övriga brottsligheten som medbestraffad. Man kan också uttrycka det så att vissa brott kan anses "konsumerade" av övrig brottslighet om de olika brotten ger uttryck för samma brottsliga aktivitet som väsentligen kommer till uttryck i ett av brotten. Läran om brottslighetskonkurrens innebär en i flera led förekommande utrensning av tänkbar brottslighet. Med utrensning ska förstås att gärningsmannen inte döms för all den brottslighet som han i och för sig kan sägas ha begått. Vissa gärningar eller brott "konsumeras" genom att gärningsmannen döms för annan brottslighet. Det innebär att en åklagare inte kommer åtala en gärningsman för stöld om han eller hon anser att det som gärningsmannen har gjort är att betrakta som grov stöld. Den som genom ett händelseförlopp begår ett grovt brott har (genom sitt handlande) också definitionsmässigt begått brott av normalgraden. Att välja att rubricera förfarandet som grovt brott innebär endast kvalificering av brottet, det betyder inte att man ska dömas för båda brotten. Att låta viss brottslighet "konsumeras" är motiverat om man därigenom undviker orättvis dubbelbestraffning. Vad blir mannen åtalad för?Då både stöld och olaga hot är underordnade rån i straffskala innebär det att rånbestämmelsen i (8 kap. 5 § första stycket brottsbalken) kommer att "konsumera" brotten rörande grov stöld (8 kap. 4 § brottsbalken) och olaga hot (4 kap. 5 § första stycket brottsbalken). Alltså kommer mannen troligtvis att åtalas för rån, alternativt grov stöld. Hoppas du fick svar på din fråga!

Vad kan jag få för straff när jag glömt skanna varor i matbutik?

2020-05-11 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Vad kan jag förvänta mig för straff. Jag brukar handlar i våran närmaste matbutik nästan dagligen och använder på senare år mest skanning för att det är enkelt och snabbt. Vi brukar handla i denna butik för nästan 60 000kr per år jag och min fru och aldrig haft strul med skanning eller gjort fel. Men sist glömde jag skanna i ICA butiken för ett värde på 255kr. De misstänkte att jag har haft planer att inte betala för dessa varor. Jag hade bara jobbig dag på, har varit helt stressad, helt ofokuserad denna dagen och jag såg när jag skulle börja betala att alla varor är inte med, drag ut kortet och tillkallade person. Det blev en avstämning och då plötsligt fick jag panik, och behåll två varor kvar i påsen utan att lägga på bandet för kontroll, personalen frågade om jag har något mer i påsen och då visade jag detta. Personalen tillkallade väktare och sen polisen. När polisen frågade mig hur jag ställer mig till detta. Svar: Jag kan erkänna att jag har gjort fel men syfte har inte varit att inte betala för dessa varor , jag har helt enkelt glömt skanna dessa varor av all stress och att jag idag har blivit uppsagd från jobbet och är helt ofokuserad. De har gjort en anmälan och jag tror att vi kommer stängas från ICA självskanning (ICA kortet är registrerad på min fru) ej mig. Vad kan jag förvänta mig nu från polisen /åklagare, dock jag är mår extremt dåligt och är rädd vad blir för konsekvenser för mig eftersom jag hade gjort 2 duma grejer tidigare i mitt liv. För ca.10 år
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Det brott som blir aktuellt är stöldEftersom värdet på de varorna som du glömde skanna var 255 kr ses det som en ringa stöld (8 kap. 2 § BrB). Straffet för ringa stöld är böter eller fängelse i max 6 månader. Det är svårt för mig att svara mer exakt på vilket straff du skulle kunna få om du blir dömd. När rätten bedömer vilket straff du får för brottet tar de bland annat hänsyn till om du har begått brott tidigare i livet. De tittar på hur lång tid det har gått sedan du begick det förra brottet, och vilken typ av brott det var (29 kap. 4 § BrB). Att det har gått 10 år sedan du gjorde "dumma grejer" talar för ett mildare straff. Om de "dumma grejerna" du gjort tidigare också var stöld kommer du troligtvis bedömas hårdare i det här fallet. Du kan inte dömas för stöld om du inte hade för avsikt att strunta i att skanna varornaFör att du ska kunna dömas för stöld krävs uppsåt, det vill säga att du hade för avsikt att strunta i att skanna varorna. Som jag tolkar din text har du inte haft för avsikt att strunta i att skanna varorna, utan det var en olyckshändelse på grund av stress. Att det var en olyckshändelse på grund av stress för att du blivit uppsagd skulle jag säga är ditt bästa försvar. Att du drog ut kortet och tillkallade personal när du såg att alla varor inte var med visar på att du inte ville stjäla varorna. Du visade också upp varorna som var kvar i påsen när du fick frågan. Åklagaren måste bevisa att du har haft avsikt att stjäla varorna, och om åklagaren inte kan bevisa det så kan du inte dömas för stöld. Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har några fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen! Vänliga hälsningar,