Vilka brott aktualiseras när någon tvingas ge ifrån sig pengar, ingå avtal och låta person bo i ens hem

2019-12-14 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |En person i vår närhet har blivit utnyttjad av två personer som under hot om konsekvenser förmått honom att dels låta dem bo tillsammans med honom i hans lägenhet och dels fått honom att ta lån, köpa bil, köpa mobiltelefoner samt tvingat till sig hans bankkort och systematiskt tömt hans bankkonton ( ca 270 000:-). Båda personerna missbrukar heroin.Vad räknas detta som för typ av brott och vilka straffsatser är aktuella?Vilka möjligheter kan det finnas för vår son att slippa betala alla skulder?
Gustav Östlund |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För att veta säkert vilka brott som aktualiseras, skulle behöva tittas närmare på vad som har hänt. Jag kommer dock nämna några av de brott som verkar ha förelegat.BrottAtt personerna med hot om "konsekvenser" har tvingat din sån att ge dem pengar och egendom kan innebära att brottet rån föreligger. Enligt lagbestämmelsen gör sig den som stjäl något genom våld, eller hot mot någon som framstår som trängande fara, skyldig till rån (8 kap. 5 § brottsbalken). Är det så att personerna har hotat honom, så att det har framstått som direkt och trängande fara, har de gjort sig skyldiga till rån. Straffskalan för rån är lägst ett och högst sex år. För grovt rån ingår fängelse i lägst fem och högst tio år.Om en person genom hot tvingar någon att göra något, utan att det skulle röra sig om rån, kan brottet olaga tvång föreligga. Olaga tvång uppstår när någon med våld eller hot om brottslig gärning tvingar någon att göra eller inte göra något (4 kap. 4 § brottsbalken). Straffsatsen för olaga tvång är böter eller fängelse i högst två år. Om hoten har varit särskilt allvarliga, kan grovt olaga tvång föreligga, där straffskalan går från lägst nio månader och högst sex år.Om det olaga tvånget innebär skada för brottsoffret och vinning för gärningsmännen, kan brottet utpressning föreligga (9 kap. 4 § brottsbalken). I straffskalan för fängelse ingår fängelse i högst två år. Är brottet ringa, ingår böter eller fängelse i högst sex månader. Är brottet grovt, ingår fängelse i lägst ett år och sex månader och högst sex år.Brottsoffer kan få ekonomisk ersättningDen som har blivit utsatt för ett brott kan få ekonomisk ersättning för sina skador. I första hand ska gärningspersonen betala skadestånd, vilket är något en åklagare kan föra talan om i samband med rättegången för brottet. I annat fall kan det finnas möjlighet att få ersättning från sitt försäkringsbolag och i vissa fall brottsskadeersättning från Brottsoffermyndigheten.Avtal som ingåtts under tvång kan vara ogiltigaOm en person har ingått avtal under tvång, kan det innebära att avtalen är ogiltiga (28 § avtalslagen och 29 § avtalslagen). Har personen därför tvingats köpa saker eller ta lån, kan det finnas möjligheter att avtalen förklaras ogiltiga och att din son därmed inte behöver betala skulderna. Det krävs dock i sådant fall att din son snarast berättar det för motparten i avtalet, eller att motparten känt till att han var tvingad.SammanfattningAtt personerna har tvingat din son att han skulle låta dem bo hos honom, köpa saker samt tömma hans bankkonton, aktualiserar främst brotten rån, olaga tvång och utpressning. Om personerna innehar heroin gör de sig skyldiga till narkotikabrott.Det är möjligt att även andra brott föreligger och för att kunna avgöra säkert måste någon närmare utreda vad som har hänt. Detta är naturligtvis något som måste polisanmälas och då kan polis, åklagare och eventuellt målsägandebiträde ge den hjälp din son behöver. Jag hoppas dock att detta var lite inledande information för vad som gäller och jag beklagar det inträffade. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig.Vänligen,