Vad innebär ringa skadegörelse och finns det någon värdegräns?

2021-01-14 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag skulle vilja ha en konkret beskrivning av vad ringa skadegörelse är. Finns det några beloppsgränser eller liknande?
Hanna Opedal Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig av brottsbalken (BrB). Vad innebär skadegörelse?För att kunna ge en beskrivning av vad som är ringa skadegörelse måste jag först kort gå igenom vad skadegörelse är eftersom ringa skadegörelse förutsätter att det skett just en skadegörelse. Den som förstör eller skadar egendom till men för någon annans rätt till den gör sig skyldig till skadegörelse (BrB 12 kap. 1 §). Klotter är ett exempel på skadegörelse. För att göra sig skyldig till brottet krävs även uppsåt, alltså en avsikt. Det krävs däremot inte att brottet skett av lust att förstöra eller i syfte att skada. Vad innebär ringa skadegörelse?För att någon ska kunna göra sig skyldig till ringa skadegörelse måste alltså förutsättningarna för brottet skadegörelse vara uppfyllda (se dessa förutsättningar ovan). Vid jämförelse mellan skadegörelse och ringa skadegörelse ska samtliga omständigheter vid brottet beaktas. I de fall där skada innebär en relativt obetydlig värdeminskning eller en förstörelse avser en sak av ringa värde eller något som saknar förmögenhetsvärde talar det för ringa skadegörelse. Det kan också tas med i bedömningen hur lätt eller svårt det är att återställa egendomen till ursprungligt skick, om det är enkelt att återställa talar det för ringa skadegörelse (BrB 12 kap. 2 §). Finns det några beloppsgränser eller liknande?I rättsfallet NJA 1988 s. 351 förklarade Högsta domstolen att värdegränsen mellan stöld och snatteri, som för tillfället är 1000 kr, kan vara vägledande vid gränsdragningen mellan skadegörelse och ringa skadegörelse. Detta skulle alltså kunna innebära att om egendomens värde understiger 1000 kr kan det tala för ringa skadegörelse. I samma rättsfall skrev däremot Högsta domstolen att denna värdegräns främst bör användas i okomplicerade fall av oöverlagd skadegörelse eftersom det främst bör vara andra omständigheter som avgör om det är skadegörelse eller ringa skadegörelse. Det innebär alltså att värdegränsen på 1000 kr kan vara vägledande för att avgöra om det är skadegörelse eller ringa skadegörelse men det är även andra omständigheter som spelar roll i bedömningen (som till exempel om återställande av egendomen till ursprungligt skick är enkelt eller svårt, om skada innebär relativt obetydlig värdeminskning, osv). Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vilka bevis krävs för att döma för skadegörelse?

2020-10-13 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Vilken bevisning krävs för att dömas för skadegörelse? En har kastat singel mot fönster, fönsterägaren påstår att det var då den fick skador på glaset. Måste den bevisa att skadorna ej uppkommit före den händelsen?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skadegörelse är ett brott som stadgas i 12 kap. 1 § brottsbalken (BrB). För att döma någon för skadegörelse krävs liksom för andra brottmål att det kan bevisas att det är den tilltalade som begått gärningen bortom rimligt tvivel. I brottmål är det åklagaren som har den fulla bevisbördan för att styrka varje rekvisit i bestämmelsen. Vad krävs för att dömas för skadegörelse?För att dömas för skadegörelse krävs att åklagaren kan visa att den tilltalade har förstört eller skadat egendom som varit till men för någon annans rätt. Det krävs dessutom att åklagaren kan visa att gärningen begåtts med uppsåt. Om åklagaren inte kan visa att egendomen skadats av den tilltalade vid det aktuella tillfället kan det inte heller dömas till ansvar. Exakt vilken bevisning som krävs i ett mål om skadegörelse ser olika ut från mål till mål, exempelvis om det handlar om vittnesuppgifter eller dokumentation i form av exempelvis fotografier. Oavsett vilken bevisning som finns att tillgå måste åklagaren kunna visa att egendomen har skadats av den tilltalade vid det aktuella tillfället och att skadorna inte uppkommit varken tidigare eller senare. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Skadat fordon - Åtal och skadestånd?

2020-09-30 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Hej!En person sparkade upprepande gånger på min motorcykel tills att den ramlade och detta resulterade i olika grader av skador. Har två ögonvittnen som sett hela händelsen utspela sig, som är parkeringsvakter, som till och med fick fatt på personen som flydde från platsen. Parkeringsvakterna fick både bild på personen samt kort på id-kortet då denna ej ville att polisen skulle komma ut, vilket han fick informationen om skulle ske om han inte uppgav sin information.Jag har nu polisanmält händelsen och självfallet till min försäkringsbolag där jag dagsläget skall betala en självrisk för reperation för skadorna.Min fråga är om ni tror att det kan bli ett åtal för detta i och med att det finns ögonvittnen till hela händelsen samt information till gärningsmannen. Kan jag kräva skadestånd dessutom för själva skadorna och för all tid/stress som det tagit med att ordna med allt det som inneburit?
Arian Shadmehr |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor gällande skador på egendom regleras i Skadeståndslagen (SkL).Frågor gällande brott regleras i Brottsbalken (BrB).Är det brottsligt att sparka någons motorcykel?Den som förstör eller skadar egendom till men för någon annans rätt till den döms för skadegörelse. Detta medför att sparkar på någons egendom innebär att personen i fråga begår brottet skadegörelse. Frågan om brottet ska betraktas som ringa, av normalgraden eller grovt beror på vissa omständigheter som exempelvis om det är organiserat, systematiskt eller om skadan är av ringa betydelse, 12 kap. 1-3 §§ BrB.I de fall där brottet skadegörelse begås är det även vanligt att gärningsmannen blir skadeståndsskyldig för de skador som uppkommer i samband med brottet. Gärningsmannen ska alltså enligt lag ersätta de skador som denne åsamkar, 2 kap. 1 § SkL. Detta innebär att gärningsmannen ska ersätta all skada som uppkommer på saken, dessutom kan man även få rätt till ekonomisk ersättning. För att få ekonomisk ersättning för sakskada krävs till exempel att man haft ökade kostnader till följd av att saken är trasig, som exempel kan ersättning ges för att ägaren till saken behövt stanna hemma från jobb för att ta saken till en verkstad, eller att ägaren behövt ta taxi till jobbet för att saken är förstörd. Sammanfattning och rådUtifrån din fråga har jag uppfattat att en person har sparkat på din motorcykel, till följd av dessa sparkar har din motorcykel blivit skadad och din fråga är därmed om du kan få skadestånd och om gärningsmannen kommer bli åtalad. Utifrån utredningen är min bedömning att gärningsmannen med stor sannolikhet kommer bli åtalad, främst för att det finns två vittnen samt att identiteten på gärningsmannen är fastställd. Dessutom kan du som fått din motorcykel skadad att få ersättning, både för skadorna på motorcykeln men också för inkomstbortfall och transportkostnader som har en direkt koppling till skadan på motorcykeln. Det är även möjligt att få ersättning för beloppet för självrisken på din försäkring. Det är däremot inte möjligt att få ersättning för stress eller andra känslomässiga påtryckningar till följd av dessa typer av skador på saker.Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Granne fäller träd på ens tomt

2020-09-08 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Grannen har låtit avverka skog runt min tomt men har även fällt träd inne på min tomt. Ca 10,12 stycken. Hur ska jag gå tillväga?
Lisa Olsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Detta avverkande är givetvis inte ok. Att en granne kapar grenar eller rötter som tränger in på dennes tomt är godtagbart enligt jordabalken, men det är aldrig ok att kapa hela träd som står på någon annans tomt utan medgivande. Träd är fast egendom och när någon skadar fast egendom blir skadegörelsebrotten I 12 kap brottsbalken aktuella. 12:1 BrB anger att den som förstör eller skadar egendom som är till men för annans rätt till den egendom döms för skadegörelse till fängelse i högst två år. Ni har även rätt till skadestånd för den skada ni lidit. Om grannen uppsåtligen, alltså medvetet orsakat denna sakskada ska denne ersätta skadan enligt skadeståndslagen 2 kap 1 §. Under själva brottmålet kan du som är markägare begära skadeståndet. Alternativt ansöka separat om stämning och begära skadestånd vilket blir ett tvistemål.Jag kan rekommendera dig till att börja med att polisanmäla händelsen och troligen kommer din granne att dömas för skadegörelse alternativt grov skadegörelse beroende på omständigheterna. Om ett samtycke att ta ned träden inte kan bevisas har skadegörelse begåtts. Du borde även begära skadestånd vid själva brottmålet. Jag kan vidare rekommendera att du tar hjälp av en juristbyrå inför rättegången som kan hjälpa dig och ta ställning till samtliga fakta i ditt fall. Om du skulle ha några bevis kan jag råda dig att ta vara på dessa. I Sverige råder fri bevisprövning vilket innebär att man kan åberopa all bevisning man kan få fram. Alla relevanta bevis kan vara viktiga.Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Annars får du gärna återkomma.Med vänlig hälsning

Straffvärde på klotter för ungdom

2020-11-29 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Jag och min kille var ute och hade pennor för att klottra på oss, men de har inte sett oss klottra. Jag är under 18 (17) och har en dom för ringa narkotika sedan innan, vad kan jag räkna med för straff?
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!SkadegörelseSom jag tolkar din fråga så har polisen tagit er och misstänker er för skadegörelse på grund av klotter. Denna gärning kan utgöra brottet skadegörelse, om man skadar annans egendom (12 kap. 1§ brottsbalken). Om de inte sett er klottra kan det vara svårt för dem att bevisa att brott föreligger, men om de har hittat klotter på ett område i närheten som överensstämmer med pennorna ni har. Är det en typ av pennor som huvudsakligen används för klotter så kan ni annars misstänkas för förberedelse till skadegörelse om inget klotter faktiskt hittats. StraffetStraffet för skadegörelse är fängelse högst två år (12 kap. 1§ brottsbalken). Om brottet är ringa utifrån exempelvis värdet på det som skadats, ger det böter eller fängelse högst sex månader (12 kap. 2§ brottsbalken). Straffvärdet på klottring är inte särskilt högt, utan motsvarar högst ett par månaders fängelse, lite beroende på vad det är som har blivit skadat genom klottringen. Är man dock under 18 år får man så kallad straffrabatt (29 kap. 7§ brottsbalken). Det innebär att du inte skulle bli dömd till fängelse. Det finns ett litet utrymme för dig att få dagsböter istället, men annars skulle jag säga att den mest sannolika påföljden är ungdomstjänst. Ungdomstjänst ska huvudsakligen väljas före bötesstraff och det inte är för ingripande (32 kap. 2§ brottsbalken).SammanfattningsvisGärningen som du kan ha gjort dig skyldig till är skadegörelse, alternativt förberedelse till skadegörelse. Jag kan tyvärr inte säga hur bevisläget ser ut då jag inte känner till något mer om ärendet. Men straffet för denna typ av gärning är för en vuxen person några få månaders fängelse som mest, och för en ungdom ännu mindre. Mest sannolikt är att du skulle få ungdomstjänst, men det kan även hamna på bötesnivå beroende på omständigheterna. Men det är en bedömning som domstolen gör i det enskilda fallet. Ditt tidigare straff för ringa narkotikabrott kommer sannolikt inte påverka ditt straff i detta fall. Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor!Vänligen,

Inbrottsförsök hyrd lokal: Vem står för detta?

2020-09-30 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Vem ska betala dörr låset vid inbrottsförsök av hyrd lokal ?
Carolina Olsson |Hej,tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Lagstiftning som behöver beaktas vid bevarandet av din fråga är 12kap. jordabalken (JB). Notis: Med fastighetsrättslig terminologi avses med begreppet lägenhet inte bara en sedvanlig bostad. Även lokaler, kontor, lager och andra liknande utrymmen omfattas av det nyss nämnda begreppet.Till att börja med så kan nämnas att hyresgästen ansvarar för att väl vårda lägenheten under hyrestiden och är skyldig att ersätta skada som uppkommer genom hans eller hennes vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som tillhör hans hushåll, gäster eller annan person som hyresgästen inrymmer i lägenheten enligt 12 kap. 24 § JB. Att skada uppkommer på grund av inbrott är däremot ingen skada som kan hänföra sig till hyresgästens vållande. Det är därmed en skada som stått utanför hyresgästens kontroll. Bedömningen skulle kunna bli annorlunda om hyresgästen brustit i omsorgen, t.ex. genom att inte låsa dörren efter sig. Även hyresvärden har en skyldighet att hålla lägenheten och övriga utrymmen i godtagbar standard enligt 12 kap. 15 § JB. En skada som uppstått utan att hyresgästen har varit vållande eller brustit i omsorg ska hyresvärden därmed ersätta.

Vilka är påföljderna vid skadegörelse?

2020-09-10 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Mitt Barnbarn har blivit stämd för skadegörelse, han slog till en betalningsautomat på Mac Donalds, Han skulle beställa men automaten fungerade inte och då brast det för honom och slog till glaset så det blev en spricka. Nu har fått en delgivning från Tingsrätten och han är livrädd att han ska få fängelse, kan han dömas till fängelse för en skadegörelse som inte är någon stor skada, och han har inte varit dömd tidigare för något,Han lider också av psykisk ohälsa, han har pratat med polisen och erkänt för de hade filmbevis på detta, De har skrivit att gärningen är uppsåt men han hade inte de tankarna när han gick in för att beställa mat att han skulle slå sönder något,
Nathalie Ottosson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Tolkning av din fråga och tillämplig lag Jag uppfattar det som att du undrar vad ditt barnbarn kan dömas till för påföljd om tingsrätten anser att han är skyldig för skadegörelse, om hans psykiska ohälsa kan väga in i bedömningen och vad som menas med uppsåt. För att besvara din fråga kommer jag att använda mig av brottsbalken, den lag i Sverige som reglerar de vanligaste brotten och deras påföljder. Skadegörelse För att dömas för ett brott i Sverige måste man dels göra en brottslig gärning och dels kunna hållas personligt ansvarig för det man gjort. Ens gärning måste uppfylla tre rekvisit för att det ska klassas som skadegörelse. Man ska "förstöra eller skada egendom till men för någon annans rätt" (12 kap. 1 § brottsbalken) Den rätt man skadar är ägarens rätt till saken. Det låter som att ditt barnbarn åtminstone har skadat McDonald's egendom och att det varit till men för dem. För att gärningen ska vara brottslig får inga rättfärdigande omständigheter föreligga. Exempel på rättfärdigande omständigheter är till exempel nödvärn eller samtycke. Av den information du uppgivit låter det som att ditt barnbarn har begått en brottslig gärning, rekvisiten för skadegörelse är uppfyllda och det fanns inga rättfärdigande omständigheter.Nästa fråga blir om ditt barnbarn också kan hållas personligt ansvarig för brottet. Det är här uppsåtsfrågan blir aktuell. Det finns tre sorters uppsåt: avsiktsuppsåt, insiktsuppsåt och likgiltighetsuppsåt. Likgiltighetsuppsåt är den lägsta graden av uppsåt och det föreligger om en person borde ha insett risken med sitt handlande men ändå inte avbröt det, det vill säga att personen var likgiltig inför följden av sitt handlande. Ditt barnbarn behöver alltså inte ha planerat skadegörelsen för att uppsåt ska föreligga, utan det räcker med att han insett vad som kunnat ske när han slog betalningsautomaten men ändå genomförde gärningen. Till sist prövar man om det finns några ursäktande omständigheter som kan göra att personen undgår ansvar. Ursäktande omständigheter är till exempel att man frivilligt tillbakaträtt och inte fullgjort brottet. Av den information du uppgivit låter det som att ditt barnbarn också kan hållas personligt ansvarig för sin gärning. Om åklagaren kan lägga fram tillräckligt med bevisning är det därför troligt att rätten dömer ditt barnbarn för skadestånd.Val av påföljdAtt avgöra vilken påföljd en person som ska få när det är klarlagt att den har begått ett brott är en komplex fråga där många omständigheter spelar in i domstolens beslut. För att straffas för ett brott måste man ha fyllt 15 år. (1 kap. 6 § brottsbalken) Är man under 21 år kan även en "åldersrabatt" tillämpas. Då får rätten döma ut lindrigare straff än vad som framgår av brottets bestämmelse. (29 kap. 7 § brottsbalken)Skadegörelse kan ge fängelse i upp till två år. (12 kap. 1 § brottsbalken) Är omständigheterna förmildrande kan man dömas för ringa skadegörelse där straffet är böter eller fängelse i upp till 6 månader. (12 kap. 2 § brottsbalken) I svensk rätt finns det också en presumtion mot fängelse. (30 kap. 4 § BrB) Det betyder att om det finns omständigheter som talar för att ett mildare straff än fängelse så ska fängelse inte dömas ut.Vid påföljdsvalet kan även fängelse väljas bort om personen lider av en allvarlig psykisk störning. Då kan personen istället dömas till rättspsykiatrisk vård. (31 kap. 3 § brottsbalken) Till allvarlig psykisk störning räknas bland annat vissa psykotiska tillstånd, demens eller vissa allvarliga depressioner. Den här regeln tillämpas restriktivt, så har ditt barnbarn psykiska ohälsa av "normalgraden" är detta inte aktuellt. Sammanfattning Av din beskrivning låter det som att ditt barnbarn har begått brottet skadegörelse och han kan dömas för det om åklagaren har tillräckligt med bevis. Ditt barnbarn kan i teorin dömas till fängelse, men om skadan är förhållandevis liten är det troligare med böter som påföljd. Att han är tidigare ostraffad talar starkt emot att fängelse skulle dömas ut. Är ditt barnbarn under 21 år kommer ett lindrigare straff att dömas ut.Med vänliga hälsningar,

Kan det vara brottsligt att förstöra en cykel och anklaga någon för samlag med en granne?

2020-08-03 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Hej min grannes barn förstör min cykel när jag pratade med henne, hon var nästan vill slog mig.hon sa att jag hade sex med nån granne
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag uppfattar din fråga som att din cykel blivit vandaliserad på grund av ett rykte om att du haft samlag med en granne. För att besvara din fråga tänker jag redogöra för vilka tänkbara brott som kan aktualiseras i sammanhanget. Kan det vara brottsligt att förstöra en cykel?Utifrån din fråga drar jag slutsatsen att personen som förstört din cykel har begått brottet skadegörelse enligt 12 kap. 1 § Brb. Genom att förstöra din cykel har personen orsakat sakskada, det får antas vara så att gärningen har begåtts med uppsåt (jfr 1 kap. 2 § brb). Den som skadar annans egendom kan dömas till skadegörelse med fängelse i upp till 2 år. Du kan även kräva skadestånd enl. 2 kap 3 § skadeståndslagen. Kan det vara brottsligt att anklaga någon för att ha haft samlag med en granne?Den tänkbara bestämmelsen som kan aktualiseras är förtal enligt 5 kap. 1 § brottsbalken. De förutsättningar som ska vara uppfyllda för att regeln ska bli tillämplig är att någon ska peka ut en annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller bara lämnar en uppgift som är ägnad att andra ska missakta den personen. I andra stycket nämns under de omständigheter då gärningen anses försvarlig, och man kan undgå ansvar. För att omfattas av undantaget krävs att 1. Det får anses försvarligt att lämna uppgiften och 2. Att man åtminstonde hade skäl till att anta att uppgiften var sann. Således får man göra en intresseavägning. För att brottet förtal ska vara aktuellt krävs att ryktet har spritts till andra, det vill säga att om uppgiften förmedlades direkt till dig kan inte förtal vara aktuellt. SlutsatsUtifrån din fråga är det svårt att svara på om någon av dessa brott är aktuella. Om du önskar få en grundligare bedömning är du välkommen att kontakta oss här:https://lawline.se/boka Hoppas du fick svar på din fråga, MVH