Straffet för skadegörelse

2021-08-15 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Hyr en lägenhet och min granne kastade en sten och den gick igenom ena glaset.Har gjort polisanmälan har ett vittneKan jag få han inspärrad? Eller åtminstone få skadestånd,,?Hur funkar det?Mvh Viktoria i Luleå
Linda Khalid |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer börja med att redogöra för vilka brott och straffskalor som är aktuella och därefter behandla frågan om skadestånd. Att kasta sten på fönster är skadegörelse Skadegörelsebrotten regleras i 12 kap. brottsbalken (1962:700) (BrB). Skadegörelse innebär att någon förstör eller skadar egendom till men för någon annan. Att kasta sten på någon annans fönster är att förstöra egendom till men för annan. Den handling du beskriver räknas därför som skadegörelse (12 kap. 1 § BrB). Straffet för skadegörelse Skadegörelse finns rubricerad i tre olika svårighetsgrader: ringa skadegörelse (12 kap. 2 § BrB), skadegörelse av normalgrad (12 kap. 1 § BrB) och grov skadegörelse (12 kap. 3 § BrB).Om brottet med hänsyn till skadans obetydlighet och övriga omständigheter vid brottet är att anse som ringa rubriceras gärningen som ringa skadegörelse. Straffet för ringa skadegörelse är böter eller fängelse i högst sex månader. För skadegörelse av normalgraden ligger straffet på böter eller fängelse i högst två år. För grov skadegörelse gäller fängelse i lägst sex månader och högst sex år. För att brottet ska anses vara av grovt slag beaktas särskilt om skadegörelsen har medfört betydande fara för någons liv eller hälsa, om skadan drabbat en sak av stor kulturell eller ekonomisk betydelse eller annars är synnerligen kännbar eller om gärningen varit av särskilt hänsynslös art. Utifrån det du beskrivit är det mest troligt att det rör sig om skadegörelse av normalgrad, eftersom skadan varken synes vara obetydlig eller tillräckligt omfattande till den grad att det faller in under ringa respektive grov skadegörelse. Värt att nämna är också att det generellt sett krävs att gärningspersonen agerat med uppsåt för att kunna dömas till ansvar för brott. Detta framgår av 1 kap. 2 § BrB. Du har rätt till skadestånd Skadeståndslagen (1972:207) (SkL) är tillämplig när det gäller skadestånd med anledning av brott. Någon som uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakar personskada eller sakskada ska ersätta skadan (2 kap. 1 § SkL). För att bli skadeståndsskyldig är uppsåt alltså inte ett krav, utan det räcker med vårdslöshet eller oaktsamhet. I ditt fall rör det sig om en sakskada, eftersom att skadan har drabbat ett föremål. Skadestånd för sakskada omfattar ersättning för den skadade sakens värde eller reparationskostnad (5 kap. 7 § SkL). Du har därmed rätt att få ersättning för ett nytt fönster. Sammanfattning Att med uppsåt kasta sten på någons fönster utgör skadegörelse. I detta fall handlar det sannolikt om skadegörelse av normalgraden. Exakt vilket straff det blir är en bedömning som domstolen får göra, men den aktuella straffskalan går från böter till fängelse i max två år. Du har också rätt till skadestånd för det förstörda fönstret. Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Annars är du välkommen att höra av dig igen! Vänligen,

Vad gäller om någon plockar smultron på min tomt?

2021-07-20 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Om någon har gått in på en tomt och snott smultron. Vad är de för lag som gäller?
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du har en friköpt tomt är du fastighetsägare. Växter och på rot stående träd räknas som fastighetstillbehör som du är ägare till, se 2 kap 1 § jordabalken. Trots det kan du inte i alla lägen hindra att någon annan plockar dem. I ditt fall rör det sig att någon tagit sig in på din tomt. Nedan kommer en förklaring om vad som gäller.Enligt allemansrätten anses var och en ha rätten att plocka exempelvis bär och svamp på annans mark. Däremot kan du bli dömd för åverkan om du tar träd, grus, torv med mera enligt 12 kap 2a § brottsbalken.I ditt brev skriver du att någon tagit smultron från din tomt. Det kan då bli avgörande hur stor din tomt är och om du menar en villatomt, eller tomtmark med exempelvis en lada. Om du har en villatomt kan det innebära hemfridsbrott om någon vistas på din tomt utan att ha ett ärende till dig. Detta framkommer av 4 kap 6 § brottsbalken, där det står att den som olovligen vistas på annans gård (Även villatomt inräknad) gör sig skyldig till hemfridsbrott.Det är inte heller tillåtet att gå över annans tomt, om det inte finns en väg som nyttjas av allmänheten, se 12 kap 4 § brottsbalken. Det innebär även att allemansrätten ej gäller på villatomt. Personen har alltså olovligen tagit dina smultron i det fall det rör sig om en vanlig villatomt. Om du har odlade smultron i större skala kan det räknas som stöld enligt 8 kap 1 § brottsbalken, eftersom det är på din villatomtmark, där allemansrätten inte gäller.Om det är så att du har en tomt med exempelvis en sjöbod eller en lada anses allemansrätten gälla och att ditt hemfridsintresse inte störs. Detta gäller även om din tomt består av exempelvis skogsmark, och att plockningen sker på ett visst avstånd, ca 60­­­-70 meter från ditt hus, eller utanför en insynshindrande häck. vilket ger det fritt fram att plocka smultronen.SammanfattningOm du har en vanlig villatomt, gäller inte allemansrätten för den som plockade smultronen, om det inte är på ett avstånd som inte stör ditt hemfridsintresse. Personen som har tagit dina smultron kan ha gjort sig skyldig till hemfridsbrott, se 4 kap 6 § brottsbalken alternativt att ha tagit olovlig väg över annans mark, se 12 kap 4 § brottsbalken. Även stöld kan bli aktuellt enligt 8 kap 1 § brottsbalken.Att inleda en rättstvist i ärendet kan vara en kostsam process, däremot kan du påpeka för personen att den inte får vistas på din tomt utan din tillåtelse. Om problemet fortsätter eller om du känner att du vill ha ersättning för smultronen är du välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänligen,

Tända eld på soptunna - påföljder för 13 åring

2021-05-29 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Vilka brott begår jag som 13 åring om jag tänder eld på en soptunna i en koridor o ingen blir skadad o brandkåren kommer dit o allt så och vad får man betala o sånt
Aglaia Pavlova |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar vilka brott du som 13-åring gör dig skyldig till genom att tända eld på en soptunna och vilka påföljder du därmed riskerar att drabbas av.Du gör dig skyldig till skadegörelseGenom att tända eld på en soptunna skadar du annans egendom. Du gör dig därmed skyldig till skadegörelse (12 kap. 1 § brottsbalken). En förutsättning för att dömas till ansvar är att du begått gärningen med uppsåt (1 kap. 2 § brottsbalken). Detta innebär att du måste ha haft en viss avsikt, insikt eller åtminstone likgiltighet inför att det du gör skadar annans egendom. Utifrån din bakgrundsinformation framstår det som att detta krav är uppfyllt. Du kan därmed hållas ansvarig för skadegörelse.Straffansvar för mordbrand?Du borde inte kunna hållas ansvarig för annat svårare brott som t.ex. mordbrand (13 kap. 1 § brottsbalken). För straffansvar krävs nämligen i detta fall att du anlägger en brand som innebär fara för annans liv eller hälsa eller för omfattande förstörelse av annans egendom. Som du beskriver det finns det ingen i korridoren som soptunnan befinner sig i, ingen blir skadad och branden sprider sig inte. Kraven är därmed inte uppfyllda.Straffrättsliga påföljder för 13-åringFör brott som någon begått innan han eller hon fyllt femton år får inte dömas till påföljd (1 kap. 6 § brottsbalken). Eftersom du enbart är 13 år kan du alltså varken dömas till böter eller någon annan straffrättslig påföljd.SkadeståndsansvarTrots att du inte kan dömas till straffrättslig påföljd så är det möjligt att hålla dig skadeståndsansvarig. Om du döms för skadegörelsen kommer du alltså troligtvis behöva ersätta värdet på soptunnan som skadats (5 kap. 7 § skadeståndslagen). Om du inte har en ansvarsförsäkring är det dock möjligt att skadeståndet sätts ned om det skulle bli oskäligt betungande med hänsyn till din betalningsförmåga (2 kap. 4 § skadeståndslagen).SammanfattningSammanfattningsvis så gör du dig alltså skyldig till skadegörelse genom att tända på en soptunna. Eftersom du enbart är 13 år så kan du dock inte dömas till någon straffrättslig påföljd. Det är däremot möjligt att hålla sig skadeståndsansvarig vilket innebär att du måste ersätta soptunnans värde.Om du har ytterliga frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Varför tar DNA-prov lång tid?

2021-05-08 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Har haft grov skadegörelse i mitt hus vet vilka det är polisen säger att dom väntar på dna svar det har gått 1år huset helt förstörd kan man ta reda på varför dna provet tar så länge
Rijad Trubljanin |Hej och tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att ditt hus blivit utsatt för grov skadegörelse och att du undrar varför DNA-provet tar lång tid. Vad är grov skadegörelse?Svaret kommer att utgå ifrån regleringen i brottsbalken (BrB), eftersom det är där definitionen av vad grov skadegörelse är återfinns. Grov skadegörelse handlar om att en person förstör eller skadar egendom som tillhör någon annan samt att gärningen är av allvarligare karaktär än vanlig skadegörelse. Vid en bedömning om skadegörelsen ska anses som grov beaktas bland annat om handlingen har medfört risk för någons liv eller hälsa. Om det är så att skadan drabbar en sak av stor kulturell eller ekonomisk betydelse är detta också att ses som grov skadegörelse. Slutligen är en gärning som varit av särskild hänsynslös art eller annars är synnerligen kännbar även något som omfattas av grov skadegörelse (12 kap. 3 § BrB). Varför tar DNA-provet så lång tid?När det gäller brott av grövre art så använder sig polis och åklagare av forensiska centrum för att kunna utreda brotten. Det är främst till Nationellt forensiskt centrum (NFC) som fingeravtryck, dna, elektronisk data skickas. NFC är en nationell avdelning inom Polismyndigheten vars huvuduppgift är att undersöka och analysera bevismaterial.Under senaste år har NFC haft hög arbetsbelastning och ett ökat antal ärenden. De har även haft för lite personal. Detta har lett till att en hel del ärenden lagts på hög, vilket har kritiserats av advokater och åklagare. Utifrån din bakgrundsinformation kan detta vara faktorer till varför DNA-provet tar så pass lång tid, men det gäller att göra en bedömning i det enskilda fallet. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänliga hälsningar.

Är det brottsligt att såga ner en grannes träd utan lov?

2021-07-24 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Om jag sågar ner grannens träd utan lov, hur stora böter kan jag få då?
Ellinor Bäckström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer jag att använda mig av jordabalken (JB) och brottsbalken (BrB). Inledningsvis utreder jag om det är brottsligt att såga ner en grannes träd för att sedan försöka klargöra hur mycket böter du skulle kunna få.Utgör det ett brott att såga ner en grannes träd utan lov?I 3 kap. JB regleras rättsförhållande mellan grannar. En granne får bland annat ta bort en gren eller rot som tränger in på dennes fastighet (3 kap. 2 § JB). Denna bestämmelse ger dock inte rätt att såga ner hela träd. Att göra detta kan, beroende på skadans omfattning och trädets värde, utgöra skadegörelse (12 kap. 1 § BrB) eller ringa skadegörelse (12 kap. 2 § BrB). Skadegörelse innebär att någon förstör eller skadar egendom till men för någon annans rätt (12 kap. 1 § BrB). Träd utgör fast egendom och omfattas således av bestämmelsen (2 kap. 1 § JB).Hur mycket kan du få i böter?Hur mycket böter du skulle kunna få beror i första hand på om böter kommer att väljas som påföljd. För skadegörelse är påföljden fängelse 14 dagar–2 år (12 kap. 1 § och 26 kap. 1 § 2 st. BrB) medan påföljden för ringa skadegörelse är böter eller fängelse 14 dagar–6 månader (12 kap. 2 § och 26 kap. 1 § 2 st. BrB). Vid påföljdsbestämningen finns dock möjlighet att underskrida straffskalan, till exempel vid förmildrande omständigheter (29 kap. 3 § 3 st. BrB) Det innebär att en domstol skulle kunna döma ut böter vid skadegörelse, trots att det inte framgår av bestämmelsen.Om påföljden skulle bestämmas till böter är det troligt att dagsböter skulle väljas (25 kap. 1 § BrB). Dagsböter är uppbyggt så att domstolen dömer ut ett visst antal dagsböter och fastställer hur stor en sådan ska vara. Antalet kan variera mellan 30–150 dagar, beroende på hur allvarligt brottet är (25 kap. 2 § 1 st. BrB). Dagsbotens storlek kan även den variera mellan 50–1000 kr. Vid bedömningen av storleken ska hänsyn tas till den tilltalades inkomst, förmögenhet, försörjningsskyldighet och ekonomiska förhållanden i övrigt (25 kap. 2 § 2 st. BrB). Det minsta bötesbeloppet är 750 kr (25 kap. 2 § 3 st. BrB). Det högsta möjliga bötesbeloppet är 1000 kr i 150 dagar, det vill säga 150 000 kr. Det är dock, till följd av att domstolen ska beakta många olika faktorer, svårt att säga ett exakt belopp.SammanfattningAtt såga ner en grannes träd kan utgöra skadegörelse eller ringa skadegörelse (12 kap. 1 och 2 §§ BrB). Om påföljden skulle bestämmas till böter kan beloppet som lägst bli 750 kr och som högst 150 000 kr. Som sagt är det dock svårt att säga exakt hur högt det skulle bli.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Graffiti: konst eller brott?

2021-06-30 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Kan man bli åtalad om man har ett Instagram konto där bilder läggs upp på graffiti av olika ytor samt att man säljer sin konst under samma namn i person och träffar kunderna?
Felix Höglund |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du vill jag berättar om du kan bli åtalad för något brott om du har ett konto på sociala medier där du lägger upp bilder på graffiti och från samma konto säljer konst. Utifrån det du skriver i frågan är det svårt att veta om konsten du säljer är samma slags graffiti eller någon annan typ av konst än det som är på bilderna på kontot. Jag kommer i mitt svar utgå från att bilderna är graffiti och att du inte skriver att det är du som har gjort graffitin.Är det olagligt att måla graffiti?Om det man förstör eller skadar egendom på ett sätt som är dåligt för någon annan är det skadegörelse (Brottsbalken (BrB) 12:1). Graffiti kan vara skadegörelse.Är det olagligt att lägga upp bilder på skadegörelse?Även om man inte själv begår ett brott kan det vara ett brott att uppmuntra någon annan att göra det. Det kan vara ett brott om det är stämpling eller anstiftan (BrB 23:2 st. 3 eller BrB 23:4 st. 2).SammanfattningGraffiti kan räknas som ett brott, och att uppmuntra andra till brott kan vara brottsligt. Du är välkommen att höra av dig igen om du fortfarande har frågor utifrån just dina omständigheter.Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Skadegörelse att träffa bil med brandsläckare?

2021-05-10 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |HejFör några dagar sedan sprutade en vän till mig en brandsläckare utanför sitt hus för skojs skull. Oavsiktligt så kom lite pulver på en av grannbilen. Pulvret regnade bort under natten och inga skador har skett på bilen, ändå vill de att vännen betalar för en hel rekond och hotar annars med att polisanmäla händelsen. Finns det något att polisanmäla för? Tänker då ingen skada har egentligen skett..
Victor Nilsson |Hej, och tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga!Det som eventuellt skulle gå att polisanmäla är skadegörelse (12 kap. 1 § brottsbalken (BrB)). För att det ska vara ett skadegörelsesbrott krävs dock att det har uppstått någon skada. Jag tolkar sin fråga som att det inte finns någon fråga att tala om. Även för att kunna ha rätt till skadestånd krävs det förstås att det uppstår någon skada (2 kap. 1 § skadeståndslagen).Sammanfattningsvis verkar det inte finnas något att polisanmäla, och inte heller något för din vän att betala.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan man dömas för ringa skadegörelse om man har fötterna på sätet i tunnelbanan?

2021-03-13 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Hejsan. Om man ser en person som har fötterna på sätet i tunnelbanan. Man ser att han har det och gjort det mustigt/ lortigt. Kan man då gripa personen för ringa skadegörelse???
Noa Shasavar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om skadegörelsebrott hittar du i 12 kap. Brottsbalken (BrB). Enligt 1 § döms den som förstör eller skadar egendom till men för någons annans rätt till den för skadegörelse till fängelse i högst två år. Av 2 § framgår det att skadegörelsen kan anses som ringa med hänsyn till skadans obetydlighet och övriga omständigheter vid brottet. Skadegörelsen ska vara uppsåtlig; det är tillräckligt att gärningsmannen är likgiltig. Här kan det röra sig om fullständig förstörelse av en sak av ringa värde eller mindre skada som medför obetydlig förstörelse av värdefull egendom. För skadegörelse och ringa skadegörelse ska den skadegörande handlingen innebära men för annans rätt till egendomen. Det men som uppstår ska inte vara för obetydlig eller tillfällig; att smutsa ned ett föremål är inte att anse som ringa skadegörelse om smutsen utan svårigheter kan tas bort. För att ringa skadegörelse ska anses föreligga ska försämringen av föremålet vara varaktigt. Kan smutsen lätt tas bort från sätet ska det inte anses utgöra ringa skadegörelse.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänliga hälsningar,