Vilka brott och vilka påföljder aktualiseras när barn under 15 år tänder eld på en soptunna?

2021-05-30 i Allmänfarliga brott, 13 kap. BrB
FRÅGA |Vilka brott begår jag som 13 åring om jag tänder eld på en soptunna i en koridor o ingen blir skadad o brandkåren kommer dit o allt så och vad får man betala o sånt
Amanda Sivander |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att svara på din fråga så kommer jag att använda mig av Brottsbalken (BrB) och Skadeståndslagen (SkL).Barn under 15 år Personer som är under 15 år gamla kan också begå brott om de utför en handling som är straffbelagd, de kan dock inte dömas till en påföljd (påföljder är böter och fängelse samt villkorlig dom, skyddstillsyn och överlämnande till särskild vård) (1 kap 3 § BrB och 1 kap 6 § BrB).Vilket brott har begåtts?Mordbrand Den som anlägger en brand som innebär fara för liv, hälsa eller omfattande förstörelse ska dömas till mordbrand (13 kap 1 § 1 st BrB). Detta innebär att nästan alla anlagda bränder i eller intill en byggnad betecknas som mordbrand. Beroende på omständigheterna kan brottet även klassas som mindre allvarligt eller grovt, det som har störst betydelse i detta fall är faran för liv och hälsa för människor (13 kap 1 § 2 st BrB och 13 kap 2 § BrB). Det krävs uppsåt (dvs avsikt) för att uppfylla brottsparagrafen för mordbrand, och att det har hotat liv, hälsa eller egendom (13 kap 1 § BrB). Att någon har tänt eld på till exempel en soptunna med flit och sedan inte tänker att det kan leda till något mycket allvarligare kan alltså betraktas som uppsåt. Att man är 13 år gammal kan spela en roll i bedömningen för om man faktiskt förstod vad man gjorde eller inte, dvs om skadan uppstod på grund av uppsåt eller vårdslöshet.Allmänfarlig vårdslöshetEnligt brottsbalken kan den som av oaktsamhet, genom att umgås ovarsamt med eld och vållar brand dömas för allmänfarlig vårdslöshet (13 kap 6 § BrB). Alltså, om man istället genom oaktsamhet (dvs inte haft någon avsikt men agerat vårdslös) har orsakat branden kan man då dömas för brottet allmänfarlig vårdslöshet. För straffansvar så krävs det att man har framkallat fara för en brand som skulle ha inneburit en konkret fara för liv, hälsa eller egendom. Vårdnadshavarens ansvarEftersom du är 13 år gammal och därmed minderårig så blir du inte ansvarig för dem sakskador (skada på egendom) som har orsakats på grund av brott, utan det är vårdnadshavare (föräldrar) som kommer att bli ansvariga (3 kap 5 § SkL). Alltså, om det har skett en skada som ska betalas så är det dina vårdnadshavare som kommer att behöva betala den kostnaden. Hur stor denna kostnad är kan jag tyvärr inte svara på eftersom det beror på vilken sorts skada det är, vad det är som har skadats och hur stor skadan är. Hoppas du har fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline. Med vänlig hälsning,

Fråga om mordbrand respektive grov skadegörelse

2020-02-25 i Allmänfarliga brott, 13 kap. BrB
FRÅGA |Kan en anlagd brand på en skola klassas som grov skadegörelse och inte mordbrand?Jag fick nämligen fel på detta på en juridiktenta. Några ungdomar planerade att sätta eld på sin skola en fredagskväll. De hade ett tydligt uppsåt att inte någon människa ska komma till skada. Rätt svar på tentamen var förberedelse till grov mordbrand, jag svarade förberedelse till grov skadegörelse. I min mening finns det belägg om man läser beskrivningen av grov skadegörelse att det svaret inte nödvändigtvis är fel. Hur tänker ni?
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det framgår att din frågeställning rör en tenta. Eftersom Lawline har som princip att inte besvara frågor som rör skolarbeten kan jag tyvärr inte hjälpa dig.Om du har någon annan fråga som inte rör en tenta får du gärna skicka in en ny fråga. Om du har fler frågor får du gärna ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.Vänligen,

Kan man bli åtalad för mordbrand till följd av en olyckshändelse?

2019-08-19 i Allmänfarliga brott, 13 kap. BrB
FRÅGA |Hur är det möjligt att bli åtalad för mordbrand eller allmänvårdslöshet när man glömt en kastrull på en spis? Rimligt om man har försäkring bör detta täcka skador. Att man glömmer en kastrull bör gå under olyckshändelse! Sett att flera blivit åtalade för detta finns det någon dom?Kom på tanken då jag byggt ett batteri, som all elektronik kan något gå fel trotts man gjort rätt. Finner det absurt att man blir åtalad för olycksholyckshändelse.
Paula Reich Zackrisson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Först och främst vill jag uppmärksamma dig på att inte alla förundersökningar leder till åtal, det vill säga att en domstol prövar huruvida brott har begåtts eller inte. Det är alltid åklagaren som har hela bevisbördan för att styrka att brott har begåtts, åklagaren måste alltså oavsett bevisa att så har skett. Beviskravet är dessutom högt ställt, det ska vara "ställt utom all rimlig tvivel" att personen ifråga har begått brott enligt vad som sägs i gärningsbeskrivningen, för att vederbörande ska dömas och därmed bli straffad för brottet. I svensk rätt kan en gärning anses som brott endast då den har begåtts uppsåtligen, om inte annat föreskrivs, se 1 kap. 2 § BrB. Detta innebär som huvudregel att en gärningsman måste ha haft uppsåt för att brott ska anses begånget. Detta har sin grund komformitetsprincipen som innebär att bara den som haft tillfälle och möjlighet att rätts sig efter lagen, men inte gjort det kan hållas straffrättslig ansvarig. Det finns dock vissa handlingar som anses så straffvärda att de anses som brott, även om gärningsmannen saknat uppsåt men däremot handlat oaktsamt. Det tydligaste exemplet är mord som är ett uppsåtligt brott medan vållande till annans död är ett oaktsamhetsbrott, där gärningsmannen saknat uppsåt och inte agerat tillräckligt aktsamt. Skillnaden mellan mordbrand och allmänfarlig vårdslöshet ligger i att mordbrand kräver att gärningsmannen har agerat med uppsåt, medan allmänfarlig vårdslöshet är ett oaktsamhetsbrott. Skillnaden på att göra något med vilja (uppsåt) eller av oaktsamhet är dock svår att dra och är inte sällan en komplicerad bevisfråga. Inom straffrätten finns tre olika sorters uppsåt. Direkt uppsåt avser exempelvis när en person avlossar ett skott för att åstadkomma en människas död. Indirekt uppsåt innebär att gärningsmannen vet att en viss effekt kommer inträda till följd av hans agerande, exempelvis spränger en båt för att få ut försäkringspengar, samtidigt som gärningsmannen vet att människorna ombord kommer att dö, vilket inte var det han eftersträvade, men det avhåller inte gärningsmannen från handlingen. Den tredje graden av uppsåt kallas likgiltighetsuppsåt, vilket är uppsåtets nedre gräns, som formulerades av Högsta domstolen i NJA 2004 s 176. I domen uttalade HD följande om likgiltighetsuppsåt "För att uppsåt till effekten eller omständigheten skall anses föreligga krävs dock likgiltighet inte endast till risken utan också till förverkligandet av effekten eller förekomsten av omständigheter "Detta innebär att åklagaren måste kunna bevisa att gärningsmannen tagit en medveten risk och att han varit likgiltig inför konsekvensen av hans handlande. Om gärningsmannen uppfattad risken som mycket hög, föreligger normalt presumtion för uppsåt.Det är svårt för mig att ge dig ett fullständigt svar på din fråga, men det kan tänkas vara så att likgiltighetsuppsåt till mordbrand kan anses föreligga om en person insåg att det fanns en risk att en kastrull kunde börja brinna men trots detta exempelvis lämnade huset (likgiltig inför effekten). Men vilket av dessa brott, mordbrand eller allmänfarlig vårdslöshet en person åtalas och eventuellt döms för beror på en rad olika omständigheter och är en bevisfråga som slutligen bara en domstol har att avgöra. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

När är man skyldig att anmäla brott?

2019-05-09 i Allmänfarliga brott, 13 kap. BrB
FRÅGA |Om man ser att någon börjar maskera sig och plockar fram bengaler på en fotbollsarena, är detta ett brott som man är skyldig att anmäla och försöka hindra??
Elin Giding |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline.När det kommer till att tända bengaler kan det innebära brott mot ordningslagen (5 kap 3§) allmänfarlig vårdslöshet (13 kap 6§ Brottsbalken (BrB)) och brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor (28§). Att du i publiken ser detta utan att anmäla eller försöka förhindra det är däremot inte något brott. I vissa brott finns det däremot en anmälningsskyldighet. För att en sådan skyldighet ska uppstå måste det uttryckas i lag, vilket man kan hitta i de sista paragraferna av varje kapitel i brottsbalken. Generellt gäller detta enbart för grövre brott såsom misshandel eller mord. I detta fall ser vi i 13 kap 12§ BrB att allmänfarlig vårdslöshet inte är ett sådant brott man är skyldig att anmäla. Du kan därmed inte bli ansvarig i enlighet med 23 kap 6§ BrB. Du kan inte heller komma att bli ansvarig för att hindra att ett sådant brott pågår. I Sverige finns ingen skyldighet att exempelvis gripa en gärningsman. Du får dock gripa den som begår ett brott och tas på bar gärning eller är på flyende fot för att snarast lämna över till polisen (24 kap 7§ 2 st Rättegångsbalken).Hoppas du är nöjd med ditt svar! Har du vidare funderingar är du alltid välkommen att kontakta oss igen.Med vänliga hälsningar,

Kan sabotage mot blåljusverksamhet leda till livstids fängelse?

2021-02-05 i Allmänfarliga brott, 13 kap. BrB
FRÅGA |Hej kan man få livstid om man begår sabotage mot blåljuspersonal och tjänstemän?
Amanda Aitomäki |Hejsan,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Brottet sabotage mot blåljuspersonal regleras i 13 kap 5 c § brottsbalken. Vilket straff som utdöms för brottet beror på graden av brottet.Definition av sabotage mot blåljusverksamhetDen som angriper eller på annat sätt stör polisverksamhet, räddningstjänst eller ambulans vård genom att till exempel:-använda våld eller hot om våld mot verksamhetens personal eller mot personer som bistår verksamheten-tillgripa eller skada fordon eller annat hjälpmedel som används eller ska användas i verksamheten-vidta en annan otillbörlig åtgärddöms för sabotage mot blåljusverksamhet om gärningen är ägnad att allvarligt försvåra eller hindra utryckningsverksamhet eller brottsbekämpande verksamhet (13 kap. 5 c § brottsbalken).StraffskalanStraffet för sabotage mot blåljusverksamhet är fängelse i högst fyra år.Om gärningen framkallat fara för flera människoliv eller egendom av särskild betydelse kan man dömas för grovt sabotage mot blåljusverksamhet. Straffskalan är då fängelse på viss tid, lägst två och högst arton år, eller på livstid (13 kap. 5 c § brottsbalken). SammanfattningDen som döms för grovt sabotage mot blåljusverksamhet kan därmed dömas till fängelse på livstid.Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Har du fler frågor är du varm välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Vänligen,

Kan jag anmäla att min granne somnar med spisen påslagen?

2019-10-08 i Allmänfarliga brott, 13 kap. BrB
FRÅGA |Kan jag som granne anmäla att person vid tre tillfällen glömt stekpanna och lagt sej att sova,berusad.Vid första tillfället vädrade räddningstjänst ut,gång två gick brandlarmet igen och han vädrade ut röken,men vid konfrontation skyller ifrån sej.Senast hörde annan granne brandlarmet och stekpannan och maten vidbränd och rökigt. Bostadsbolaget har inte gjort något ännu,vad har de för befogenheter???
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagDå din fråga rör ett eventuellt brott kikar vi närmare på brottsbalken (BrB).Grannen kan ha gjort sig skyldig till allmänfarlig vårdslöshetLiknande händelser har tidigare åtalats under brottet allmänfarlig vårdslöshet, som kan begås genom att gärningspersonen genom oaktsamhet framkallar fara för brand eller ofärd, vilket är fallet när din granne, berusad, somnar med en påslagen spis (13 kap. 6 § första stycket första punkten BrB).Du kan absolut anmäla grannenDå detta hänt vid upprepade tillfällen är det bra om du anmäler detta till polisen så att de kan utreda saken vidare, alternativt kan du vända dig till bostadsbolaget och be dem ta det vidare med polisen.Förhoppningsvis finns det någon typ av dokumentation, exempelvis från tillfället när räddningstjänsten var på plats, eller vittnen som kan styrka incidenterna, vilket är till stor hjälp i utredningsarbetet.Några avslutande ordJag hoppas att du fick svar på din fråga, och önskar att det löser sig på bästa sätt.Ha en fortsatt fin vecka!Med vänliga hälsningar

Finns det någon paragraf som handlar om förberedelse?

2019-07-18 i Allmänfarliga brott, 13 kap. BrB
FRÅGA |HejEn tonårspojke har felaktigt dömts för ett brott som inte existerar - förberedelse för skadegörelse. Nu undrar jag om det finns någon paragraf alls som handlar om just förberedelse, t.ex. att gripas med tändstickor och bensin vid en byggnad eller bil.
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på din fråga återfinns i brottsbalken.Det finns en hel del brott som är kriminaliserade på förberedelsestadiet. För att veta om ett brott är kriminaliserat på förberedelsestadiet krävs en hänvisning till 23 kapitlet i slutet av det kapitlet som brottet står under. Gällande brottet mordbrand finns en hänvisning i 13 kap. 12 § till 23 kapitlet. Det innebär att mordbrand är kriminaliserad även för försök, förberedelse eller stämpling till brottet. För att någon ska dömas för förberedelse för ett brott krävs även att kriterierna i 23 kapitlet uppfylls. Det krävs att personen haft uppsåt att utföra eller främja ett brott samt t.ex. skaffat något som ska användas som hjälpmedel vid ett brott (23 kap. 2 §). För att bli dömd för det fullbordade brottet mordbrand krävs att personen anlagt en brand, som innebär fara för annans liv eller för omfattande förstörelse av annans egendom (13 kap. 1 §). Att införskaffa sig bensin och tändstickor i syfte att bränna upp en byggnad kan därför vara förberedelse till mordbrand. För att dömas för förberedelse får inte brottet ha fullbordats eller nått försöksstadiet.Eventuellt skulle en person som grips i anslutning av en byggnad med bensin och tändstickor ha nått försöksstadiet. Det beror lite på hur långt personen kommit i sitt försök. Har personen hällt ut bensinen, men inte lyckats tända tändstickan skulle det kunna vara fråga om ett försök. Har personen nått försöksstadiet, kan denne inte dömas för förberedelse. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Hur länge kan man vara häktad för medhjälp till allmänfarlig ödeläggelse?

2018-10-29 i Allmänfarliga brott, 13 kap. BrB
FRÅGA |Min dotter sitter häktad misstänkt för medhjälp till allmänfarlig ödeläggelse. Satt anhållen 4 dgr och häktades på den 5:e dagen: Vad händer hur länge måste hon sitta häktad vad kan det bli för straff om hon döms Aldrig tidigare straffad har ordnade förhållanden i. Ö med jobb och bostad samt en 5 årig son. Kan hon förhoppningsvis få ett lindrigare straff om hon bedöms skyldig?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!I mitt svar till dig kommer jag inledningsvis att redogöra för reglerna om häktning och därefter om brottet din dotter är misstänkt för. Avslutningsvis kommer jag att redogöra för svar på dina frågor, i den mån det går.I Sverige finns ingen bortre gräns för hur länge en misstänkt kan vara häktadReglerna om häktning finns i rättegångsbalkens (RB) 24 kapitel. För den som är misstänkt för ett brott på sannolika skäl måste minst ett av nedanstående häktningsskäl vara uppfyllda (24 kap. 1 § första stycket RB):1. Flyktfara - när det finns skäl att tro att den misstänkte kommer att dra sig undan lagföring och fly, 2. Kollusionsfara - när det finns skäl att tro att den misstänkte kommer att försvåra brottsutredningen genom att t.ex. undanröja bevis och 3. Recidivfara - när det finns skäl att tro att den misstänkte kommer att fortsätta att med brottslig verksamhetÄr straffet för det misstänkta brottet två år eller mer är utgångspunkten att häktning ska ske, om det inte är uppenbart att skäl till häktning saknas (24 kap. 1 § andra stycket RB). Vid beslut om häktning ska det göras en proportionalitetsbedömning och häktning får ske bara om skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den misstänkte eller något annat motstående intresse (24 kap. 1 § tredje stycket RB).I regel beslutas det om häktning i två veckor i taget. Inom den tiden måste åklagaren antingen begära omhäktning eller väcka åtal (24 kap. 18 § RB). Det finns däremot ingen bortre gräns för hur länge en misstänkt kan vara häktad i Sverige och en misstänkt kan omhäktas gång på gång, något Sverige fått internationell kritik för. Det finns tyvärr extremfall där misstänkta varit häktade i åratal.Allmänfarlig ödeläggelse har en straffskala om ett år till livstidBrottet allmänfarlig ödeläggelse innefattar straff för den som åstadkommer explosion, översvämning, ras, skeppsbrott, flyg- eller tågolycka eller annan liknande katastrof och därigenom framkallar fara för annans liv eller hälsa, eller för omfattande förstörelse av annans egendom. Straffet är i normalfallet lägst två och högst åtta års fängelse (13 kap. 3 § första stycket Brottsbalken, BrB). Är brottet mindre allvarligt döms till fängelse i lägst ett och högst tre år (13 kap. 3 § andra stycket BrB). Om brottet är grovt döms till lägst sex och högst arton års fängelse, eller livstid (13 kap. 3 § tredje stycket BrB).Den som inte är att anse som gärningsman men medverkat kan dömas för medhjälp till brottet. Straffet kan i teorin bli detsamma för medhjälp till allmänfarlig ödeläggelse som den som döms som gärningsman för brottet (23 kap. 4 § första och andra stycket BrB). Vid bestämmandet av påföljd för medhjälp tar man hänsyn till i hur hög utsträckning den medverkande bidragit till brottet samt vilket uppsåt den medverkande har haft (23 kap. 4 § tredje stycket BrB). För din dotter innebär detta att hon kan dömas mildare än gärningsmannen, men att hon även kan dömas till ett lika långt straff som den som är gärningsman. Bedömningen är beroende på vilken del hon haft i brottet och vilket uppsåt hon haft.I din dotters fall innebär det, som svar på dina frågor att hon i princip kan vara häktad hur länge som helst. Det finns ingen bortre gräns för hur länge man kan vara häktad i Sverige. Häktningen ska i och för sig vara proportionerlig, varför det inte är proportionerligt med en lång häktning för ett brott som sannolikt ger ett kortare straff. I din dotters fall kan det, beroende på vad hon misstänks ha gjort, handla om ett långt straff. Om brottet är svårutrett och det finns flera inblandade kan häktningen tyvärr dra ut på tiden.Då jag inte har mycket bakgrund till vad din dotter är misstänkt för (mer än brottsrubriceringen) kan jag tyvärr inte sia om vad hon kan tänkas få rent straffmässigt. Du bör dock ha i åtanke att det är åklagaren som har hela bevisbördan och ska bevisa utom rimligt tvivel att din dotter verkligen utfört det hon är åtalad för. I slutändan är det upp till domstolen att bedöma det åklagaren påstår och utdöma eventuellt straff.Att din dotter är ostraffad och lever under ordnade förhållanden kan eventuellt spela roll om hon döms för ett mildare brott. Vid kortare fängelsestraff kan påföljden ibland bytas ut mot villkorligt fängelse, samhällstjänst m.m. I takt med att brottet bedöms som grövre tas mindre hänsyn till om hon är ostraffad och har ett ordnat liv i övrigt. Döms din dotter till ett längre fängelsestraff kommer det i praktiken tyvärr inte att spela någon roll att det är första gången hon döms.Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till! Tyvärr kan jag inte ge dig ett klarare besked än ovanstående, dels då brottet har en vid straffskala, dels då det i slutändan är upp till domstolen att bedöma bevisning och gärningspåstående.Vänligen,