Tidigare intjänade semesterdagar?

2012-06-30 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Jag har tidigare arbetat heltid och tjänat in 25 betalda semesterdagar. Nu studerar jag på heltid och är istället tjänstledig från min heltids-tjänst. Under tiden som jag är tjänstledig för studier så arbetar jag extra på helgerna. Jag har fått ett nytt avtal gällande "Tillfälligt annan tjänst" där min arbetstid är 3.5h/vecka (9,15%). Nu kräver min arbetsgivare att jag måste ta ut min semester och uppger att jag har en såkallad semesterfaktor på 5 vilket ska innebära att för varje semesterdag jag tar så dras det 5 semesterdagar. Kan detta verkligen stämma? Det är svårt för mig att ta semester just eftersom jag arbetar så kort tid per vecka.
|Hej! Tack för din fråga. Alla arbetstagare har rätt till semesterförmåner enligt semesterlagen (https://lagen.nu/1977:480). Ett avtal som innebär att arbetstagarens rättigheter enligt semesterlagen kränks är ogiltigt i den delen om inget annat framgår av lagen (2 §). De dagar du redan har tjänat in har du fortfarande rätt till. Med de semesterdagar du nu kommer att tjäna in kan det förhålla sig så att du har en högre "semesterfaktor", men inte med de som du tjänat in redan tidigare. Om det inte går att komma överens om hur semesterledighet ska förläggas, bestämmer arbetsgivaren om förläggningen, om inte något annat har avtalats (11 §). Semesterledighet ska förläggas så, att arbetstagare med lägre sysselsättningsgrad än heltid eller med oregelbunden arbetstid får lika lång ledighet som en arbetstagare som arbetar heltid eller en arbetstagare med regelbunden arbetstid (12 a §). Du har rätt att spara fem av dina intjänade semesterdagar i upp till fem år, resterande ska tas ut under semesteråret (18 §). Om anställningen upphör innan arbetstagaren har fått den semesterlön som tjänats in, ska arbetstagaren i stället få semesterersättning (28 §). Om det verkar besvärligt för dig att ta ut semesterdagarna tycker jag att du bör försöka komma överens med arbetsgivaren om att få ut semesterdagarna som semesterersättning istället. Med vänlig hälsning,

Fordran på semesterersättning efter företagsöverlåtelse

2012-04-13 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej, Jag var timanställd på ett företag och sa upp mig i november efter 5,5 år på företaget. Upptäckte nu (april 2011) att jag inte fått min semesterersättning som ska betalas ut på slutlönen eller en månad efter uppsägningen (dvs december). Jag tog ut 25 dagars semester i somras och erhöll semesterersättning i juli 2011 men de var för vad jag tjänat ihop under intjänandeåret 1 april 2010-31 mars 2011. Problemet är att det företag som jag sa upp mig hos inte finns längre utan har köpts av ett annat företag (samma bransch) så min chef säger att jag inte kan erhålla min semesterersättning eftersom lönekontoret för det gamla företaget har stängt igen. Undrar dock att om det skett en företagsöverlåtelse, tar inte de över alla papprena om arbetstagarna från det tidigare företaget och vem är ansvarig för att betala ut min semesterersättning?
Linus Örnulf |Hej och tack för din fråga, Om det har skett en företagsöverlåtelse och en tidigare anställd har en fordran mot sin tidigare arbetsgivare p.g.a. utebliven semestersättning, kan den tidigare anställda rikta detta krav både mot den tidigare arbetsgivaren och mot det företag som har förvärvat det tidigare arbetsgivarföretaget. Rätten till detta krav följer av 6 b § anställningsskyddslagen, se https://lagen.nu/1982:80. Denna rätt försvinner inte för att ett lönekontor har stängts ned. Eventuellt kan det finnas vissa avvikelser från denna rätt i gällande kollektivavtal. Men det är inte troligt att arbetsgivare och fack skulle avtala bort anställdas rätt till lön eller att ett sådant avtal skulle vara giltigt. I kollektivavtal kan det dock ha föreskrivits regler om preskription för din typ av fordran. Viktigt att poängtera är att den ovan beskrivna rätten att få ut semesterersättning ser annorlunda ut om den tidigare arbetsgivaren har gått i konkurs. Mvh

Condictio indebiti

2012-03-29 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej På februarilönen fick jag ett avdrag på 4 500 kr pga att arbetsgivaren menade att de felaktigt hade betalt ut semester ersättning för juni 2011 (jag tog ut 7 dagar semester i juni 2011) för att jag hade slut på mina betalda semesterdagar och hade bara obetalda kvar att ta ut. Nu på mars drog de av 3 500 kr ytterligare pga samma anledning. När jag ställde frågan till arbetsgivaren dröjde det mycket länge innan de kom med svaret att lönesystemet hade betalt ut semesterersättnning felaktigt och de kunde inte förstå varför. Eftersom jag trodde att jag hade betalda semesterdagar att ta ut reagerade jag inte på detta då jag fick juni lönen. Kan arbetsgivaren bara dra av pengar på lönen så här lång (7 månader senare)efter utan att fråga eller underrätta mig om det? Kan de själva bestämma hur mycket de får dra av när de upptäcker felet? Måste jag betala tillbaka pengarna då de ursprungliga pengarna är slut? Mvh C
Lars Bålman |Hej, tack för din fråga. Huvudregeln i gällande rätt är att om en anställd tagit emot ett belopp som han inte har rätt till, är han skyldig att betala tillbaka hela beloppet. Detta kallas condictio indebiti och framgår inte av någon lagtext utan är en princip. Ett undantag från denna är om arbetsgivaren velat betala ut beloppet, oavsett om denne var skyldig till det eller ej. Detta undantag tycks inte vara aktuellt här. Ett annat undantag från huvudregeln föreligger om den anställde i god tro (det vill säga varken insåg eller borde ha insett att för hög lön utbetalats) har inrättat sig efter betalningen (exempelvis genom att använda pengarna) (Anställningsförhållandet, Kent Källström och Jonas Malmberg). I arbetsdomstolens praxis har det haft en avgörande betydelse om lönebeskedet varit så klart och tydligt att den anställde kunnat utläsa om rätt lönebelopp har betalats ut, vilket oftast är fallet, samt i övrigt hur lätt eller svårt det varit i det enskilda fallet att misstänka att ett för högt belopp betalats ut, jämför AD 1993 nr 170. Med detta som utgångspunkt är mitt råd att överväga om du möjligen borde ha insett första gången du såg hur mycket du få betalt, att något var fel, eller rent av faktiskt förstod att du fått för mycket. Huvudregeln är som sagt att beloppet ska återbetalas. Arbetsgivaren torde ha rätt att, på sätt som skett, kvitta denna fordran, men jag är osäker. Generella regler om kvittning saknas. Preskriptionen för din arbetsgivares fordran torde vara den som anges i 2 § preskriptionslagen (1981:130), tio år. Din arbetsgivare har hållit sig inom denna tid, varför fordran inte är förfallen (lagen.nu). En annan sak är om det verkligen var ett för högt belopp. Detta beror på villkoren i anställningsavtalet och eventuellt kollektivavtal, samt vad du och arbetsgivaren i övrigt kommit överens om.

Förläggning av Semesterledighet

2012-01-16 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Jag har idag en visstidsanställning för att täcka för en pappaledighet. Fem veckor innan avtalet ska gå ut meddelar företaget nu att denne kommer tillbaka tio dagar tidigare än när mitt avtal löper ut och att jag därför måste ta ut min besparade semester i slutet av anställningen. Avtalet är mao inte uppsagt, men kan de ändå göra så? Jag vill ju vare sig inte jobba kortare tid, än hellre vill jag ta ut semester på en tidpunkt som inte passar mig... Mvh, Christer
Thomas Hefner |Hej Christer, Frågan är om det här skall anses som din huvudsemester eller som en annan semester. Antagligen är det inte att se som huvudsemester. Förläggningen av semester dagar regleras i 10-12 §§ semesterlag (https://lagen.nu/1977:480). När annan semester än huvudsemester skall förläggas skall "ska arbetsgivaren samråda med arbetstagaren, om förhandling med arbetstagarens organisation inte har ägt rum". Någon sådan samråden verkar, utifrån det du skriver, inte ha skett alls. Den enda möjliga påföljden är enligt semesterlagens 32 § skadestånd, som skall betalas av "Arbetsgivare som bryter mot denna lag". Det krävs dock att du kan visa att en verklig skada har skett till följd av detta, vilket kan vara den förlorade lönen. Vissa andra saker än ekonomisk skada kan också bli aktuella, enligt paragrafen. Jag föreslår att du tar kontakt med ditt fackförbund för att få hjälp att driva det här.

Semesterledighet vid helgarbete

2012-04-28 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej, Jag jobbar extra varannan helg och undrar om jag kan ta ledigt en helg (2 dagar) och endast använda 2 semesterdagar eller räknas detta utifrån en annan kvot? Tack på förhand!
Amanda Harrysson |Hej! Tack för din fråga! Du behöver bara använda två semesterdagar för att ta ledigt över en helg. Att du bara brukar jobba helger spelar i detta sammanhang inte någon roll. Av semesterlagen 9 § 3 st. som gäller för arbetstagare som regelbundet arbetar helgdagar, framgår det att om arbetstagaren vill vara ledig kortare än fem dagar inklusive en lördag eller söndag som annnars skulle utgjort arbetsdag, räknas sådan dag som semesterdag. Semesterlagen hittar du här: https://lagen.nu/1977:480. Vänliga hälsningar Amanda Harrysson

Ledighet vid korttidsanställning

2012-04-01 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej om man har ett tidsbestämt avtal strax under 3 månader, har man rätt till ledighet då? om man säger till långt i förväg? skulle vilja söka ledigt några dagar.
Lars Bålman |Tack för din fråga. Detta regleras i semesterlagen (1977:480). Ett antal speciallagar finns som rör studieledighet, föräldraledighet, ledighet för att bedriva näringsverksamhet, med mera, men då du inte nämner varför du vill vara ledig, utgår jag från att du vill vara ledig i största allmänhet. När det gäller en anställning som avses pågå i högst tre månader och som inte varar längre tid, får det avtalas att den anställde inte ska vara ledig alls, och i sådant fall har arbetstagaren rätt till semesterersättning, detta enligt 5 § semesterlagen. Fråga därför din arbetsgivare hur ni har gjort upp - om du kommer få semesterersättning i stället för att få vara ledig. Annars gäller följande: eftersom du påbörjat anställningen efter den 31 augusti, har du rätt till maximalt fem semesterdagar, dock ej avlönade, 3-4 och 7 §§ semesterlagen. Din arbetsgivare kan ha utgått från att du vill ha ersättning i stället. Lägg upp din begäran på ett bra sätt och var ute i god tid. Källor: lagen.nu Anställningsförhållandet, Kent Källström och Jonas Malmberg

Semesterersättning

2012-02-22 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej, Jag jobbar som timanställd (restaurangbiträde) på ett snabbmatsställe. Har inte fått någon semesterersättning utan chefen säger att han bakar in den i min månadslön. Tjänar 103 kr i timmen. Finns det nån minimum lön som arbetsgivaren ska betala om semesterersättning ingår?
Sofia Linder |Hej. Semesterersättning skall utgå utöver lön men den kan betalas ut löpande "inbakad i lönen". Du borde kunna se på ditt lönebesked hur stor del av lönen som är semesterersättning och på så vis kunna räkna ut hur mycket själva lönen är. Detta skall även framgå i ditt anställningsavtal. Om det inte gör det finns det eventuellt anledning att gräva djupare i det här. Det finns ingen lagstadgad minimilön i Sverige men frågor om minimilön brukar behandlas i kollektivavtal mellan arbetsgivare och fackföreningar. Jag tycker inte att din lön låter ovanligt låg. Som ett jämförande exempel sommarjobbade en bekant till mig på kommunen för några år sedan och tjänade 95 kr plus cirka 13 % semesterersättning vilket totalt blir cirka 107 kr. Om du är missnöjd med din lön kan du alltid löneförhandla. Kom ihåg att förbereda dig väl och motivera varför du är värd högre lön. Lycka till! (Länk till Semesterlagen: https://lagen.nu/1977:480) Vänliga hälsningar, Sofia Linder

Semesterledighet

2011-04-18 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej! Jag har en månadsanställning, vikariat som varar i 6 mån 1 maj till 31 oktober. Jag hade uppfattat min arbetsgivare som att jag skulle få ledigt 4 veckor sammanhängande någon gång under juni-augusti, vilken visade sig vara ett missförstånd, de kan bara erbjuda mig semester från och med 15 augusti. Vad har jag för rätt till semester/ledighet enligt semesterlagen? Vad kan jag kräva? Vänlig hälsning!
Natalie Lindqvist |Hej! Semesterlagen är tillämplig. Ni har enligt 4 § semesterlagen rätt till 25 semesterdagar. Antalet semesterdagar är beräknade så att de skall motsvara fem veckors ledighet. Som Ni nämnt i Er fråga kom aldrig något avtal till stånd. Om inget har avtalats skall semesterledigheten vara minst fyra veckor under juni-augusti (12 § semesterlagen). Denna period kan dock flyttas till en annan tid om skäl därtill finns eller om Ni avtalat annat. Vid bedömandet av vad som skall anses utgöra sådana skäl bör stor vikt fästas vid arbetstagarnas önskemål. Arbetsgivaren är skyldig att tåla vissa, mindre omfattande störningar i produktionen eller verksamheten för att tillmötesgå arbetstagarnas önskemål. Särskilda skäl: Hänsyn skall tas till säkerheten på arbetsplatsen och till viktiga samhällsintressen - exempelvis att sjukvård, kommunikationer och annan samhällsservice fungerar tillfredsställande bör ges företräde. I den mån verksamheten praktiskt sett kan organiseras så, att dessa behov tillgodoses utan att ledighetsperioden behöver flyttas, kan särskilda skäl för semesterförläggning under annan tid inte anses föreligga. Har ett önskemål om semester under juni augusti åsidosatts av arbetsgivaren utan att denne har haft särskilda skäl för sin åtgärd, kan han bli skyldig att utge skadestånd till arbetstagaren. Er arbetsgivare har således inte rätt att flytta Er semester utan medgivande från Er om inte särskilda skäl såsom de ovan nämnda är aktuella. Länk till semesterlagen: https://lagen.nu/1977:480 Med vänlig hälsning