Har en säsonganställd rätt att ta ut semester?

2020-07-30 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej. Jag har en säsongsanställning på 7 månader. När jag ringde och bad om semester nu i sommar så sa dom att det får inte säsongsanställda. I kontraktet står det att jag har 25 semester dagar och ingen har sagt till mig att jag inte skulle få ta semester. Min fråga är här jag rätt till att ta semester under sommaren?
Elise Sohlberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Har du rätt till semester?Alla arbetstagare har rätt till 25 semesterdagar varje semesterår (4 § semesterlagen). När det kommer till säsongsarbete som inte pågår i mer än tre månader kan det avtalas att semesterledighet inte ska läggas ut. Då har man som arbetstagare istället rätt till semesterersättning (5 § semesterlagen). Eftersom du har en anställning som varar längre än 3 månader har du alltså rätt till semester.Har du rätt att ta ut semester under sommaren?Enligt 12 § semesterlagen är huvudregeln att du har rätt att ta ut fyra av dessa fem semesterveckor under en sammanhängande period mellan juni och augusti. Detta gäller om inte annat uttryckligen har avtalats eller om särskilda skäl föranleder att semester inte kan tas ut. Sammanfattning och handlingsplan:Sammanfattningsvis har du rätt till dina 25 semesterdagar även fast du är säsongsanställd. Huvudregeln är även att du får ta ut 20 av dessa dagar under sommaren. För att arbetsgivaren ska kunna vägra semester under sommaren måste detta ha avtalats eller så måste arbetsgivaren ha särskilda skäl till varför semester inte kan tas ut under sommaren.Jag rekommenderar att du pratar med din arbetsgivare igen och förklarar att det strider mot semesterlagen att vägra semester till säsongsanställd som har anställningstid på mer än 3 månader. Förhoppningsvis går din arbetsgivare med på att ge dig semester, annars kan du kontakta ditt fackförbund för hjälp att driva ärendet mot din arbetsgivare. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Har pensionär rätt till semesterersättning vid timanställning?

2020-06-22 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Ja har arbetat ett antal timmar senaste året har ja rätt till semesterlön ja är pensionär
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om semesterersättning finns stadgade i semesterlagen (SemL). Lagen är semidispositiv vilket innebär att det kan göras avsteg från lagen genom kollektivavtal (2 a § SemL). Som timanställd har man inte automatiskt rätt till semesterledighet, men man har rätt till semesterersättning. Semesterersättningen motsvarar 12 % av din lön. Arbetsgivaren kan antingen betala ut den löpande varje månad eller som samlad summa en gång per år (16 b § och 29 § SemL). Som pensionär som arbetar några timmar då och då har du rätt till semesterersättning till 12 % enligt semesterlagen. Kontrollera dock ditt kollektivavtal för att se vilka villkor som gäller för just dig då man kan göra avsteg från lagen genom kollektivavtal. Med vänliga hälsningar

Avbryta semester vid sjukdom

2020-06-12 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej, jag går mot min första semester som arbetare! Hur fungerar om man blir sjuk 1-2 veckor under 4 veckor semester period? Har man rätt och avbryta det? Hur gäller det under Covid-19
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Syftet med semestern är att de anställda ska få möjlighet till en längre periods sammanhängande ledighet för att koppla av från arbetet och ägna sig åt annat. Skulle du bli sjuk under semestern kan du inte använda din semester åt det du tänkt. Du har då rätt att avbryta semestern och ta ut de dagar du varit sjuk vid ett senare tillfälle. Det du måste göra om du blir sjuk under semestern är att kontakta din arbetsgivare så snart som möjligt och anmäla att du är sjuk och vill avbryta semestern.Hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen,

Hur många dagars sammanhängande semester har jag rätt till?

2020-06-09 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej!Vi på Intensiven i X-stad får nu endast 3 veckors sammanhängande semester, är det rätt enligt lagen. Har läst att man har rätt till 25 dagars sammanhängande semester, vad kan begära för kompensation om man går med på chefens "erbjudande"?Skulle gärna vilja ha lagliga paragrafer att luta mig mot i denna fråga, tack på förhand.
Emlika Magnusson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna kring semester finns b.la. i Semesterlagen. Det stämmer att en arbetstagare har rätt till tjugofem arbetsdagar varje semesterår (4 § Semesterlagen).Om ingenting annat har avtalats ska en arbetstagares semesterledighet förläggas så att arbetstagaren får en sammanhängande ledighetsperiod av minst fyra veckor under juni-augusti. En sådan semesterperiod får förläggas till en annan tid även utan stöd av lag när särskilda skäl kräver det. (12 § Semesterlagen). Det kan t.ex handla om att det krävs för att ett viktigt samhällsintresse, t.ex sjukvården, ska fungera på ett tillfredsställande sätt (prop. 1976/77:90 s. 188). Det ovanstående är vad som framgår av semesterlagen. Det är dock viktigt att tänka på att annat kan gälla, t.ex på grund av ett kollektivavtal eller annat avtal. I och med den rådande situationen i samhället just nu verkar det som att flera regioner beslutat att vissa som arbetar inom t.ex sjukvården endast får tre veckors semester under sommaren. Dessvärre kan jag inte hitta några bestämmelser i semesterlagen som reglerar denna situation närmare och det blir därför svårt att besvara vad för kompensation man kan tänkas kräva.SammanfattningEnligt semesterlagen har du som huvudregel rätt till 25 dagars semester på ett semesterår och fyra veckors sammanhängande semester under juni-augusti, såvida inget annat avtalats i t.ex ett kollektivavtal eller annat avtal. I nuläget beslutar sig dock flera regioner för att ändra semestern till tre veckor för en del arbetstagare och det är svårt att ge dig ett exakt svar på vad som gäller i denna situation. Vänliga hälsningar,

Hur lång semester har jag rätt till som nyanställd?

2020-06-24 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej.Jag blev anställd 2019-11-01Min arbetsgivare hävdar nu att jag inte har rätt till någon semester alls förrän efter ett år som anställd.Stämmer det? Vad betyder intjänande år och månader? Borde jag inte ha rätt till typ två betalda intjänade semesterdagar från 1/11-19 till nu 23/6-20?Tacksam för svar
Emlika Magnusson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna kring semester finns i Semesterlagen. Med semesterår avses tiden från och med den 1 april ett år till och med den 31 mars påföljande år (3 § Semesterlagen). Semesteråret kan vara under en annan period om det följer av ett kollektivavtal (vanligt är att det istället är 1 januari - 31 december.)Med intjänandeår avses motsvarande tid närmast före ett semesterår (3 § Semesterlagen). Det är under intjänandeåret som man tjänar in sin semesterlön för att få betald semester. En arbetstagare har rätt till 25 semesterdagar varje år. Om anställningen påbörjades efter den 31 augusti under semesteråret har arbetstagaren endast rätt till 5 semesterdagar (4 § Semesterlagen). Det innebär att du från och med att du påbörjade anställningen fram tills 31 mars hade rätt till 5 semesterdagar och därefter 25 dagar när det nya semesteråret började.Beräkna antal betalda semesterdagarHur många betalda semesterdagar du har rätt till beror på i vilken omfattning du arbetat under intjänandeåret (7 § Semesterlagen). Du påbörjade din anställning 1 november 2019. I beräkningen nedan kommer jag utgå från att du följder det semesterår som står i semesterlagen, dvs. 1 april - 31 mars året därpå.Följande formel kan användas vid uträkningen: antalet semesterdagar per år * antalet anställningsdagar under intjänandeåret / 365. Om arbetstagaren varit helt frånvarande från arbetet utan lön räknas de dagarna bort från anställningstiden (7 § Semesterlagen). För enkelhetens skull utgår jag från att några sådana dagar inte finns vid uträkningen. Du har rätt till 25 semesterdagar och du har varit anställd i 152 dagar under intjänandeåret (1 november 2019 - 31 mars 2020. Beräkningen blir då följande: 25 * 152 / 365 = 10,41. Talet avrundas uppåt (7 § Semesterlagen). Du bör därför ha rätt till 11 betalda semesterdagar under detta semesterår så länge som din arbetsgivare följer semesteråret 1 april - 31 mars året därpå.SammanfattningDu bör ha rätt till 11 dagars betald semester om semesteråret räknas från 1 april - 31 mars året därpå. Om du varit helt frånvarande från arbetet utan lön måste dem dagarna räknas bort, vilket innebär att antalet betalda semesterdagar kan variera beroende på hur många dagar som räknas bort från anställningstiden. Om semesteråret är lagt under en annan period på grund av ett kollektivavtal kommer beräkningen även att se annorlunda ut beroende på mellan vilka datum semesteråret är lagt. Vänliga hälsningar,

Jag är timanställd och får ingen semesterersättning, vad ska jag göra?

2020-06-15 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Jag är timanställd på en krog och får inte alls betald semesterersättning, kan det vara så? Eller ska jag vända mig till någon facklig förbund?
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att gå igenom rätten till förmåner enligt Semesterlagen, och vad semesterersättning är. Därefter kommer jag att gå igenom ifall du som är timanställd har rätt till semesterersättning samt ge råd om vad du kan göra nu. Rätten till förmåner enligt Semesterlagen Arbetstagare har rätt till förmåner enligt Semesterlagen, se 1 § 1 st Semesterlagen (här). Alla arbetstagare har rätt till 25 semesterdagar varje semesterår, 4 § 1 st Semesterlagen (här). Vad är semesterersättning? Semesterersättning är en ersättning som vanligen betalas ut månadsvis vid tillfälliga och tidsbegränsade anställningar. Semesterersättning betalas också ut i samband med att någon avslutar sin anställning. När det gäller en anställning som avses pågå i högst tre månader och som inte varar längre tid, får det avtalas att semesterledighet inte ska läggas ut. I sådant fall har arbetstagaren rätt till semesterersättning, se 5 § 1 st Semesterlagen (här). Har du som timanställd rätt till semesterersättning? Som timanställd har du inte automatiskt rätt till semesterledighet. Däremot har du rätt till semesterersättning. Semesterersättningen är 12 % av den intjänade lönen under året, 16 b § Semesterlagen (här). Om semesterersättningen betalas ut varje månad ska det tydligt framgå vad som är lön och vad som är semesterersättning. Vad du kan göra nu Jag drar slutsatsen att du ska ha rätt till semesterersättning. Är du medlem i facket rekommenderar jag att du kontaktar facket. Om du har fler frågor kan du ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00. Vänligen,

Semester under uppsägningstid

2020-06-10 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Om jag bliv uppsagd idag 8/5 å har semester v 26 27 28 räknas uppsägning dom veckorna jag har semester
Lovisa Lindgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i semesterlagen (SemL). Jag tolkar din fråga som att du undrar om dina semesterveckor räknas in i uppsägningstiden. Svaret på denna fråga är ja. Jag tolkar det också som att din semester beviljades innan du blev uppsagd. Det innebär att du har rätt att, om du vill, återkalla dina semesterveckor om du hellre vill ha ut semesterdagarna i pengar. Denna möjlighet har du dock inte om uppsägningstiden är längre än 6 månader eller om du blivit uppsagd på grund av personliga skäl (14 § SemL). Observera att din arbetsgivare däremot inte kan dra tillbaka din semester utan ditt samtycke. Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Vänliga hälsningar

När ska semesterersättning betalas ut efter anställningens upphörande?

2020-06-05 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej! Jag har sagt upp mig och min tillsvidareanställning upphörde 6/5-20. Jag har ännu inte fått någon semesterersättning för min intjänade semester. När jag kontaktade företaget fick jag höra att slutlön alltid betalas ut månaden efter alltså ingen egen utbetalning för just semesterersättningen. Damen på lönekontoret hade inte hört något om utbetalning efter senast 30 dagar.Om jag har förstått det hela rätt SKA arbetsgivaren betala ut ersättningen senast en månad efter att anställningen upphörde? Vem har rätt i den här frågan? Vad kan jag som tidigare anställd kräva i detta läge? Mvh
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När ska semesterersättning betalas ut?Efter anställningens upphörande ska arbetsgivaren som huvudregel betala ut arbetstagarens semesterersättning utan oskäligt dröjsmål och senast en månad efter anställningens upphörande. Om det föreligger hinder mot att beräkna semesterersättning inom en månad efter anställningens upphörande ska den betalas ut inom en vecka efter att hindret upphörde (30 § semesterlagen). Det får göras avsteg mot ovanstående reglering genom kollektivavtal. Det innebär att andra förutsättningar kan gälla på din arbetsplats beroende på vad som finns stadgat i ett eventuellt kollektivavtal (2 a § andra stycket semesterlagen). Vad ska jag göra?Kontrollera om det finns ett kollektivavtal på din före detta arbetsplats och vad som i så fall finns stadgat i detta om utbetalning om semesterersättning efter avslutad anställning. Ta annars kontakt med chefen på din före detta arbetsplats och försök få problemet åtgärdat. Om det inte fins något kollektivavtal ska semesterersättning betalas ut inom 30 dagar efter avslutad anställning. Om det inte löser sig kan du ta kontakt och vidare hjälp med facket. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar