Kan jag kräva semesterdagar i pengar?

2020-05-31 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej! Jag är anställd på en skola på ett så kallat ferieavtal från 23 mars till 12 juni. Jag visste inte att jag hade semesterdagar men såg nu på min senaste lönespec att detta är fallet, jag har 7 stycken. Måste jag ta ut de nu eller kan jag få dem i pengar istället när mitt avtal går ut? Arbetsgivare har inte sagt åt mig att ta ut dem, vilket tidigare arbetsgivare har gjort. Hälsningar,
Emil Larsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad som gäller angående semester regleras i semesterlag (1977:480).Ett semesterår löper från 1 april till 31 mars, för de dagar du jobbar under den perioden tjänar du in semesterdagar (3 § semesterlagen). Om du jobbar hela den perioden har du rätt till minst 25 semesterdagar (4 § semesterlagen), det är möjligt att avtala om fler semesterdagar men inte färre (2 § semesterlagen).Du och din arbetsgivare ska komma överens om när du vill ta ut dina semesterdagar, om ni inte kommer överens så har arbetsgivaren rätt att bestämma när dina semesterdagar ska tas ut (11 § semesterlagen). Om dina semesterdagar inte läggs ut under perioden som du arbetar hos din arbetsgivare så kan dessa betalas ut som semesterersättning (26 a § semesterlagen). Om du avslutar din anställning innan du har fått ut dina semesterdagar ska dessa betalas ut som semesterersättning senast en månad efter din anställning upphört (30 § semesterlagen).Med vänliga hälsningar,

Fråga om när semesterersättning ska betalas ut vid anställningens upphörande

2020-05-30 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej. Jag blev uppsagd från min arbetsplats (Scandic Anglais) den 3/4. Jag gjorde mitt sista arbetspass den 28/4 & uppsägningstiden löpte ut den 3/5. Har 25 semesterdagar innestående. Läste att arbetsgivaren ska betala ut semesterersättningen senast en månad efter anställningen löpt ut. Nu säger de att jag får den som slutlön först den 15/6, vilket är ordinarie utbetalningsdag. Är det rimligt, eller bör jag få utbetalningen den 3/6?
André Tito |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Allmänt om utbetalning av lönArbetsrättsliga frågor brukar regleras i lagen om anställningsskydd, eller LAS, om inte i kollektivavtal. Vissa bestämmelser är tvingande och andra är semidispositiva, vilket innebär att de kan avtals bort genom ett kollektivavtal som arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer förhandlar fram för vissa branscher. Utbetalning av lön är en sådan fråga som, av lagstiftaren, har lämnats till arbetsgivaren och arbetstagaren att bestämma om. Detta borde framgå av anställningsavtalet. Om inte det framgår, kan det finnas kollektivavtal som reglerar detta. SemesterersättningVad gäller fråga om semesterersättning finns det en specifik lag som reglerar detta, nämligen i semesterlagen. Enligt 26 § semesterlagen ska arbetsgivaren betala ut semesterlön till arbetstagaren i samband med semesterledigheten. Om anställningen upphör innan arbetstagaren får sin semesterlön utbetald som tjänats, 28 § semesterlagen. Finns undantag i 30 b och 31 § § semesterlagen, men dessa blir inte tillämpliga med hänsyn till vad som framgår av din fråga. Semesterersättning ska betalas ut utan dröjsmål och senast en månad från anställningens upphörande, 30 § semesterlagen. Enligt lagmotiven (prop 1976/77:90) kan det uppstå hinder mot att betala senast en månad efter anställningens upphörande. Ett sådant hinder kan vara att det är av datatekniska skäl svårt att beräkna och betala ut slutlönen på den avlöningsdag som följer närmast efter anställningens upphörande. Om ett sådant hinder föreligger ska utbetalningen av semesterersättningen ske på den ordinäre avlöningsdagen närmast efter det att hindret har upphört.Det ska dock nämnas att 30 § är dispositiv och avsteg får ske genom kollektivavtal som har träffats eller godkänts av central arbetstagarorganisation, 2 a § semesterlagen. BedömningAnställningens upphörande ska räknas från när uppsägningstiden löper ut. Detta följer av att anställningen i sig inte upphör när du blev uppsagd om upphörandet är förenat med uppsägningstid. I ditt fall blev du uppsagd 3/4 men uppsägningstiden löpte ut 3/5 (en månads uppsägningstid). Det innebär att betalningen ska ske senast en månad räknat från 3/5. Betalningen ska således ske senast 3/6 som utgångspunkt. Det kan dock föreligga hinder som gör att betalningen försenas, varför du får semesterersättningen utbetalt 1–2 veckor senare än det som gäller som huvudregeln. En alternativ förklaring kan vara att det har reglerats annat i kollektivavtal på din arbetsplats. Det bästa är därför att du kontaktar någon facklig ansvarig om du vill veta hur det ligger till.Med vänliga hälsningar.

Rätt att ändra semesterdagar

2020-05-05 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej, jag har tänkt att ta ut 4 veckor semester men med allt som händer i världen just så kan man inte resa nånstans. Så har jag ändrat mig och vill ändra från 4 till 3 veckor istället, kan företaget nekar mig, kan de tvinga mig och ta alla 4 veckor? Betald semester och företaget är igång hela tiden. Vi levererar mat till Willys och hemköp
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad har arbetstagaren för rätt?Som du verkar vara väl medveten om så har man som arbetstagare rätt till totalt 25 semesterdagar varje semesterår (4 § semesterlagen). Undantag gäller för dem som påbörjat sin anställning efter 31 augusti det aktuella semesteråret.Utgångspunkten är att semesterledighet ska läggas ut på en ledighetsperiod av minst fyra veckor under juni-augusti, om inte annat avtalats (12 § semesterlagen). Utöver detta får en arbetstagare som har rätt till mer än tjugo semesterdagar med lön, spara en eller flera dagar till ett senare semesterår (18 § semesterlagen).Arbetsgivarens skyldigheterSom tidigare nämnt har man rätt till ett antal semesterdagar per år. Innan dessa bestäms så har arbetsgivaren en skyldighet att förelägga med arbetstagaren om semesterledigheten (10 § semesterlagen). Är det så att företaget ingått kollektivavtal så gäller skyldigheten att förhandla med berörda arbetstagarorganisation. Detta innebär alltså att du och arbetsgivaren måste haft ett möte/förhandling där ni avtalat om när din semester ska ligga. Detta möte ska initieras av din arbetsgivare.Vad händer i din situation?Eftersom jag utgår ifrån att du och din arbetsgivare redan bestämt din semester, och att den är beviljad, det vill säga att det är beslutat när du ska ha din semester, så är det detta som gäller. Detta innebär alltså att det som regel inte går att ändra. Men du kan alltid ta en diskussion med din chef, om det inträffat något som gör att du skulle vilja förkorta din semester. Som utgångspunkt gäller alltså att, för att utlagd och beviljad semester ska kunna ändras, krävs att båda parterna är överens om detta. Med detta sagt så kan du tyvärr inte ändra på din redan beviljade semester utan godkännande av din chef.Hoppas det var svar på din fråga,Vänligen,

Kan man bli tvungen att jobba på julafton och nyårsafton?

2020-05-01 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hejsan!Om man är tillsvidareanställd på 40 timmar i veckan. Företaget har inget kollektivavtal. Kan man bli tvungen att jobba på julafton och nyårsafton då?Hälsningar,
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga kan enklast besvaras genom att redogöra för arbetsgivarens ledningsrätt på arbetsplatsen och vad lagen säger om semesterdagar. En arbetsgivare har rätt att leda och fördela arbetet på arbetsplatsen, detta kallas det s.k § 32 - befogenheterna. Denna rätt är väldigt långtgående och omfattar även förläggningen av semesterdagar. En arbetstagare måste stå till arbetsgivarens förfogande de dagar arbetsgivaren behöver arbetstagarens arbetsinsats. En arbetsgivare kan alltså välja att förlägga semesterdagar i stort sett hur denne vill, om inte annat framkommer av lag, kollektivavtal eller i anställningsavtalet. Det innebär att om kollektivavtalet föreskriver vissa rättigheter för arbetstagaren att vara ledig under vissa specifika datum måste arbetsgivaren följa detta. På samma sätt kan man innan anställningen ingås komma överens med arbetsgivaren om att man önskar att få ledigt vissa dagar om året, arbetsgivaren måste i så fall förhålla sig till vad som blivit överenskommet med den anställde. SlutsatsEn arbetsgivare kan alltså schemalägga dig på julafton och nyår i enlighet med § 32 - befogenheterna. Hoppas du fick svar på din fråga,MVH

Ger föräldraledighet rätt till betald semester?

2020-05-31 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Jag undrar om min arbetsgivare är skyldig att ge mig betald semester trots att jag inte jobbat utan varit mammaledig?
Carin Östlund |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga handlar om vilka regler som gäller för betald semester för en person som har varit föräldraledig.Regler kring semester finns i semesterlagen. Enligt dessa regler är viss föräldraledighet frånvarogrundande, vilket betyder att sådan ledighet kan ligga till grund för att ge dig betalda semesterdagar (17a§ semeserlagen). Antalet föräldradagar som är frånvarogrundande beror på om du är ensamstående förälder eller inte. Är du ensamstående förälder är 180 av dina föräldradagar frånvarogrundande, i alla andra fall är istället 120 dagar frånvarogrundande (17a§ punkt 1 semesterlagen). Har du i vanliga fall rätt till 25 dagars betald semester på din arbetsplats kan du tjäna in 9 semesterdagar under 120 dagar som föräldraledig.Andra regler kan även gälla enligt det kollektivavtal din arbetsplats är ansluten till och det kan därför vara bra att kontakta ditt fackförbund för att få veta exakt vad som gäller för dig.Jag hoppas att detta var svar på din fråga. Har du ytterligare frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta Lawline igen.Med vänliga hälsningar,

Har man som säsongsanställd rätt till semesterersättning?

2020-05-26 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Om jag är säsonganställd och har arbetat 150 tim. totalt med 100kr i tim lön.har jag rätt till semesterersättning? och isåfall hur mycket?
Fanny Eriksson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Har du rätt till semesterersättning och isåfall hur mycket?Svaret på din första fråga är ja, du har rätt till semesterersättning. Alla arbetstagare har rätt till 25 semesterdagar varje semesterår (4 § semesterlagen). När det kommer till säsongsarbete, åtminstone sådana som inte pågår i mer än tre månader, så har man som arbetstagare istället rätt till semesterersättning (5 § semesterlagen). Eftersom jag inte vet hur länge din säsongsanställning gäller kommer jag därför utgå från att den är under tre månader.Alltså, förutsatt att din anställning pågår i högst tre månader har du rätt till semesterersättning. Sedan är semesterersättningen 12 % av din intjänade lön under året (16 b § semesterlagen).Hoppas du fått svar på dina frågor!Med vänliga hälsningar,

Ändring av semesterutbetalning

2020-05-04 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Jag är heltidsanställd som lånehandläggare och har en grundlön samt provisionsbaserad lön. Förra året hade jag 12% semesterersättning som "sparades" undan som en pott, som även gjorde att jag fick betalt under semestern. Nu har dem gjort om avtalet, vilket gör att dem räknar in semesterersättningen på lönen, är detta okej att göra? Alltså att räkna in semesterersättningen på varje lön? Tänker eftersom att jag då blir helt utan pengar under min semester. Hoppas ni förstår min fråga!
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Utifrån den information jag har fått, förstår jag frågan som om att du vill veta om din arbetsgivare har rätt att ändra utbetalningsmetod vad gällande utbetalning av semesterlön eller semesterersättning. För att besvara frågan vänder vi oss till semesterlagen.Enligt 1 kap 2 a § semesterlagen har en arbetsgivare och ett fackförbund rätt att genomföra ändringar eller frångå reglerna i semesterlagens 1 kap 16, 16 a och 16 b §, där regleringar av semesterersättning och semesterlön kontrolleras. Detta medför att om överenskommelse har gjorts mellan arbetsgivaren och fackförbundet på arbetsplatsen så är ändringen giltig. 16 a § och 16 b § är de två paragraferna som anger olika metoder för hur semesterlön eller ersättning ska beräknas. 16 a § är den som är tillämplig på fast/tillsvidare anställda, men arbetsgivaren har som sagt möjlighet att välja att tillämpa regeln i 16 b § för beräkning om semesterlön, (detta enligt förarbeten till semesterlagen, prop 2009/10:4 s 47 och enligt 16 § semesterlagen). Detta medför att en ändring av beräkningen av semesterlön kan göras. Detta innebär med andra ord att så länge en ändring är godkänd av facket, så har arbetsgivaren full rätt att ändra löneutbetalningen från att vara under semester, till att vara en mindre utbetalning som sker varje månad. Det relevanta är enligt semesterlagen att man som fast anställd utfår motsvarande 12 % av årsinkomsten i semesterlön eller semesterersättning, varav själva utdelningsprincipen är upp till arbetsgivaren att avgöra.

Rätt till semester vid provanställning

2020-04-29 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |HejJag blev provanställd 18/11 men fick inte förlängt och slutar 30/4, hur många semesterdagar har jag rätt att få utbetalt i min slutlön?
Andrea Vrcic |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om rätt till semester som anställd regleras i semesterlagen. Alla arbetstagare har rätt till sammanlagt 25 semesterdagar per år, vilket följer av 4 § semesterlagen. Det föreligger inget krav på att de måste vara intjänade, men den typen av semester som inte är intjänad har man inte heller rätt till att få betalt för. Från den 1 april ett år till 31 mars nästa år räknas som semesterår enligt 3 § semesterlagen. I 4 § framkommer dock ett undantag till de 25 semesterdagarna och det är om din anställning påbörjades efter den 31 augusti under semesteråret, och då har du endast rätt till fem semesterdagar. I ditt fall blev du provanställd den 18 november vilket alltså är efter 31 augusti, och har hunnit vara provanställd i sex månader. Det innebär att du enbart har rätt till fem semesterdagar. Du får som arbetstagare ta ut semester som är obetald vilket framkommer i 8 § semesterlagen. Om inget annat är avtalat ska semestern oavsett om den är betald eller inte förläggas någon gång under perioden juni-augusti enligt 12 §. Vissa arbetsgivare ervjuder även nyanställda betald semester även om du inte hunnit tjäna in den vilket kallas för förskottssemester. Om provanställningen tar slut har man rätt till semester för de dagar man alltså tjänat in om inget annat är avtalat. För svar på din fråga har du därför rätt till fem semesterdagar. Din rätt till att få ut betald semester kan dock komma att påverkas om du haft perioder av frånvaro som inte är semesterlönegrundande eller vid påverkan av eventuella kollektivavtal.Vänligen,