Arbetsgivare vägrar betala ut semesterersättning vid avslutad anställning

2020-04-27 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej,jag har en Undran. Jag blev uppsagd (tillsvidareanställd) pga arbetsbrist den 5/2-2020 dvs att jag hade min sista arbetsdag den 5/3-2020 och den 27/3 mars, fick jag min sista lön för de dagar jag arbetat i mars. Dock ingen semesterersättning. Min semesterersättningen motsvarar kvarstående 14 dagar. Nu påstår min chef att jag inte har rätt till utbetalning av kvarstående dagar. Jag undrar därmed om man kan skicka kravbrev? För han borde väl ändå betalt ut senast idag (lön) om han inte riskerar att böta?
Sandra Rust |Hej!En arbetsgivare är skyldig att, utan oskäligt dröjsmål och senast en månad efter avslutad anställning, betala ut semesterersättning vilket framgår av 30 § 1 st semesterlagen. Ibland kan arbetsgivaren få längre tid på sig att betala ut semesterersättningen. Detta är om semesterersättningen inte kan beräknas inom en månad efter anställningen avslutats. I dessa fall ska ersättningen betalas ut inom en vecka från att hindret upphört om att beräkna semesterersättningen vilket framgår av 30 § 2 st semesterlagen. Det finns dock undantag för när semesterersättning inte ska betalas ut efter avslutad anställning. Det är om semesterersättningen har betalats ut med 12% varje månad tillsammans med lönen. I dessa fall finns ingen innestående semester att få betalt för. Har man dock semesterdagar kvar som man inte tagit ut så har man rätt att få dom utbetalda. Vägrar arbetsgivaren att betala ut semesterersättningen så bryter arbetsgivaren mot semesterlagen. Gör arbetsgivaren det kan du ha rätt till skadestånd från din arbetsgivare enligt 32 § semesterlagen. En skadeståndstalan måste väckas inom två år enligt 33 § semesterlagen. Har du du semesterersättning som inte betalats ut har du en fordran gentemot din arbetsgivare. För att driva in den skulden från din arbetsgivare kan du vända dig till Kronofogdemyndigheten för att ansöka om betalningsföreläggande och på så sätt få deras hjälp att driva in skulden. När du ansökt skickar Kronofogden ett brev till din arbetsgivare om ditt betalningskrav vilket arbetsgivaren kan gå med på och betala eller bestrida. Skulle arbetsgivaren bestrida får du meddelande om detta. Du kan då välja om du vill stämma din arbetsgivare hos tingsrätten.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Vem bestämmer när semestern ska förläggas?

2020-04-18 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Jag och min sambo jobbar på olika jobb. Min chef har beslutat vilka veckor jag ska ha semester och kommer då inte ha någon semester alls med min sambo. Får min chef göra så?
Lovisa Lindgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler kring semester finns i semesterlagen (SL). Tanken är att arbetsgivaren tillsammans med den fackliga företrädaren ska samråda gällande när semestern ska förläggas (10 § SL). Om någon enighet inte kan nås är det dock arbetsgivaren som beslutar vilka veckor arbetstagaren ska få sin semester (11 § SL). Semestern ska, om inget annat är avtalat, förläggas under juni, juli eller augusti (12 § SL). Finns det ett kollektivavtal på din arbetsplats kan detta dock ge dig ett utökat medbestämmande. Sammanfattningsvis har din chef rätt att besluta när du får din semester, så länge han har försökt nå en överenskommelse med dig eller din fackliga representant, och så länge det inte finns något kollektivavtal som säger annat.Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Vänliga hälsningar

Vad ska jag göra om min tidigare chef vägrar betala ut min semestersättning?

2020-03-28 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej,Har lite problem med min förra chef som inte vill inte betala ut min semestersättning... Kan ni hjälpa mig med det?
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skyldig att betala ut semestersättningVad gäller semestersättningen är arbetsgivaren skyldig att betala ut semesterersättning till arbetstagaren utan oskäligt dröjsmål och senast en månad efter att anställningen avslutades, enligt 30 § 1 st semesterlagen. Arbetsgivaren kan dock få längre tid på sig om semesterersättning inte kan beräknas inom en månad efter anställningens upphörande. Då ska ersättningen istället betalas ut inom en vecka efter det att hindret mot att beräknas semestersättningen upphörde, enligt 30 § 2 st semesterlagen. Undantag när semestersättning inte ska betalas ut efter avslutad anställning är om arbetstagaren har fått semestersättning utbetald varje månad med 12%, alltså tillsammans med lönen. Om så är fallet har man ingen innestående semesterersättning att få utbetald. Om arbetsgivaren vägrar betala ut semesterersättning bryter denne mot semesterlagen och kan därför bli skadeståndsskyldig gentemot dig, enligt 32 § semesterlagen. Talan måste väckas inom två år, 33 § semesterlagen.Om din arbetsgivare vägrarJag tycker att du i första hand ska kontakta arbetsgivaren och begära att denne betalar semesterersättning om du inte redan gjort det. Du kan gärna hänvisa till att du har rätt till detta enligt semesterlagen. Om din arbetsgivare i sin tur vägrar att betala ut slutlönen/semesterersättningen kan du vända dig till Kronofogdemyndigheten för att ansöka om betalningsföreläggande. Det är viktigt att du är så tydlig som möjligt när du beskriver ditt ärende i denna ansökan. När du sedan har skickat in din ansökan kommer Kronofogden att skicka ett brev till din förra arbetsgivare om att du vill ha betalt. Arbetsgivaren kan då välja att betala dig eller bestrida skulden. Om arbetsgivaren väljer att bestrida kommer du underrättas om detta och då kan du välja om du vill ta det vidare till tingsrätten.Behöver du hjälp med ansökan till Kronofogdemyndigheten är du välkommen att kontakta våra jurister på juristbyrån för ytterligare hjälp.Vänligen,

Min tidigare chef har inte betalat ut alla mina semesterdagar, vad ska jag göra?

2020-03-26 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej jag har lite problem med min förra chef, såsom jag ser det har hon inte betalat ut alla mina semesterdagar, är det något ni kan hjälpa mej med att kolla över mina två senaste lönespecifikationer.
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att gå igenom när man har rätt att få semesterersättning utbetald i pengar, samt ge råd om vad du kan göra nu. När har man rätt att få semesterersättning?Om anställningen upphör innan arbetstagaren har fått den semesterlön som tjänats in, ska arbetstagaren i stället få semesterersättning utbetald i pengar, se 28 § Semesterlagen (här). Ersättningen ska normalt utbetalas senast en månad efter att anställningen upphörde, se 30 § Semesterlagen (här). De semesterdagar du har arbetat in ska du alltså få ersättning för. Vad du kan göra nu Det framgår inte av din fråga hur lång tid som har gått sedan du slutade på ditt förra jobb, men man ska normalt få semesterersättningen utbetald senast en månad efter att anställningen upphörde. Om det inte har gått en månad än rekommenderar jag att du först påminner din tidigare chef. Om det däremot har gått en månad eller mer rekommenderar jag att du tar kontakt med facket, om du är medlem. Om det inte finns en lokal fackklubb i närheten kan du kontakta facket centralt. En annan möjlighet är att du anlitar en jurist. Du kan exempelvis anlita en jurist från Lawline. Länk till formulär för att boka tid med jurist finns här. Om du anlitar en jurist från Lawline är priset 2 000 kronor per timme. Om du vill diskutera med någon om hur du bör gå vidare, eller om du har fler frågor rekommenderar jag att du ringer till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00. Vänligen,

Hur lång tid tillbaka i tiden kan en arbetstagare kräva semesterersättning från arbetsgivare?

2020-04-21 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Jag har inte fått ut min semester lön sedan 2014 t. o. m 2020.Hur lång tid tillbaka kan man kräva sin semesterersättning
Isabelle Sewelén |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du inte har fått ut din semesterlön av din arbetsgivare korrekt och nu vill kräva din rätta semesterlön. Bestämmelserna om semesterersättning regleras i semesterlagen.Hur lång tid tillbaka kan en anställd kräva att arbetsgivaren utbetalar semesterersättning?Du som är anställd har två år på dig att begära din korrekta semesterlön från din arbetsgivare. De två åren räknas från utgången av det år du skulle fått semesterlön (33 § semesterlagen).Exempel: Om du i juli 2018 hade din semester, men inte fick någon semesterlön - då börjar tiden räknas från och med den 31 december 2018 till och med den 31 december 2020. Med andra ord har du rätt att kräva din arbetsgivare på semesterlön under perioden - juli 2018 till den 31 december 2020. Observera att detta var ett exempel (kan lika gärna vara från och med juli 2017 till och med den 31 december 2019)Du kan sammanfattningsvis endast kräva semesterersättning som ligger två år tillbaka i tiden. Hoppas du känner att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen tillbaka!Vänligen,

Måste jag ta ut 4 veckors semester under sommaren?

2020-04-16 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej. Har min arbetsgivare rätt att tvinga mig att ta ut 4veckors semester under sommarens semester period? Jag vill endast ta ut 3, men hon säger att hon har rätt att tvinga mig att ta ut 4
Emlika Magnusson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna kring semester hittar du i Semesterlagen (SemL).Huvudregeln är att semesterledigheten ska förläggas så att arbetstagaren är ledig under en period av minst 4 veckor under juni-augusti (12 § SemL). Andra regler kan dock gälla om arbetsgivaren är bunden av ett kollektivavtal eller om ni genom avtal kommit överens om något annat (2 a § SemL). Som arbetstagare har du rätt till ett visst inflytande över ledighetens förläggning, vilket kan ske genom att du antingen företräds av en förhandlingsberättigad organisation eller genom att arbetsgivaren samråder med dig om ledighetens förläggning (10 § andra stycket SemL).Om ni inte kommer överens om hur semestern ska förläggas är det dock arbetsgivaren som bestämmer, om inte annat avtalats (11 § SemL). SammanfattningOm du och din arbetsgivare inte kommer överens om hur din semester under sommaren ska förläggas är det i slutändan din arbetsgivare som kommer att bestämma. Det innebär att din arbetsgivare har rätt att tvinga dig att ta ut 4 veckors sammanhängande semester under juni-augusti, om inte annat har avtalats genom kollektivavtal eller annat avtal.Vänliga hälsningar,

Hur beräknas semesterersättning?

2020-03-26 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej. Räknas semesterersättningen ut på timlönen exklusive ob-tillägg eller inklusive ob-tillägg? Tack på förhand.
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det framgår inte av frågan vilken anställningsform du har (exempelvis om du är timanställd eller har en tillsvidareanställning), men jag kommer att utreda vad Semesterlagen anger gällande rätt till semester, beräkning av antalet semesterdagar med semesterlön samt när en arbetstagare ska få semesterersättning. Därefter ska jag gå igenom hur semesterersättning beräknas samt ge råd om vad du kan göra nu. Rätten till semester Rätten till semester framgår av 4 § Semesterlagen (här). En arbetstagare har rätt till tjugofem semesterdagar varje semesterår. Om anställningen påbörjas efter den 31 augusti under semesteråret, har arbetstagaren rätt till endast fem semesterdagar.Beräkning av antalet semesterdagar med semesterlön Hur antalet semesterdagar med semesterlön beräknas framgår av 7 § Semesterlagen (här). När ska en arbetstagare få semesterersättning? Om anställningen upphör innan arbetstagaren har fått den semesterlön som tjänats in, ska arbetstagaren i stället få semesterersättning, se 28 § 1 st Semesterlagen (här). När en anställning avses pågå i högst tre månader, och inte heller pågår längre, får det avtalas att semesterledighet inte ska läggas ut. Arbetstagaren har i så fall rätt till semesterersättning, se 5 § 1 st Semesterlagen (här). Hur beräknas semesterersättningen?Semesterersättningen ska beräknas till 12 % av lönen. Denna betalas vanligtvis ut varje månad i samband med löneutbetalningen. De flesta kollektivavtal anger att all utbetald lön, tillägg, provision, ob-tilägg, övertidsersättning osv. Det som inte ska räknas med är semesterlön, semesterlönegrundande frånvaro, permitteringslön och traktamente. Jobbar man helger och får ob-ersättning ska detta ingå. Semesterdagar ska inte ingå. Den totala semesterlönen består alltså av 12 procent av den under intjänandeåret sammanlagda utbetalda lönen innan skatt, såväl fast som rörlig lön.Det kan dock variera hur semestersättningen beräknas beroende på om det finns kollektivavtal eller inte, och även beroende på vilket kollektivavtal som arbetsplatsen är ansluten till, så detta gäller inte alltid. Om det finns kollektivavtal så kan utbetalningen regleras annorlunda, och det kan vara olika beroende på vilket kollektivavtal arbetsplatsen är ansluten till. Om semesterersättningen betalas ut i samband med den vanliga lönen så ska det klart och tydligt framgå på lönespecifikationen vad som utgör vanlig lön och vad som utgör semesterersättning, exempelvis genom att det är två olika poster på specifikationen. Svar på din fråga är alltså att huvudregeln är att OB-tillägg ska ingå i beräkning av semesterersättningen, men att det kan finnas undantag. Vad du kan göra nu Till att börja med bör du kunna begära att få en redogörelse av din arbetsgivare hur de räknar ut din lön och på vilken lön de grundar semesterersättningen på. Om du är medlem i facket kan du även ställa frågor till dem. Om du har fler frågor kan du ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.Vänligen,

Rätt att få ut semesterersättning efter anställningens upphörande?

2020-03-23 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |En anställd har inte dykt upp på arbetet, så vi ha avslutat hans anställning.Måste vi betala ut semesterersättningen?
Jakob Osmo |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Arbetstagaren har rätt till den semesterersättning som han eller hon har tjänat in (28 § semesterlagen). Det gäller både om arbetstagaren blivit uppsagd eller blivit avskedad. Du som arbetsgivare måste alltså betala ut den intjänade semesterersättningen till arbetstagaren. Semesterersättningen ska betalas ut till arbetstagaren senast en månad efter anställningens upphörande (30 § semesterlagen). Hoppas att du fick svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!Vänligen,