Hur räknar vi ut antalet semesterdagar för en anställd?

2020-03-04 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej, mitt företag håller på att gå i konkurs och därför sade jag upp en anställd pga arbetsbrist. Vi är inte ense om han har rätt till semesterlön och i så fall hur mycket. Han var anställd 190401 - 190414 till 40 % av heltid fördelat på 2 dagar i veckan. 190415 - 191231 arbetade han 80 % av heltid 4 dagar i veckan.Månadslön på heltid 30 000 kr.Under sommaren var han helt ledig i 4 veckor sammanhängande. Han fick ingen lön under den perioden utan semestern var obetald.Hur många betalda semesterdagar har han rätt till att få semesterlön för?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningMin redogörelse i svaret till dig är hur beräkningen brukar ske enligt den s.k. begränsade nettometoden vari nettosemestern räknas ut. Du bör dock vara uppmärksam på att det kan finnas skillnader i eventuellt kollektivavtal att ta hänsyn till varför det i sådana fall kan vara en god idé att anlita en jurist som går igenom ärendet närmre.En arbetstagare som arbetar deltid fördelad under fem arbetsdagar per vecka har rätt till 25 semesterdagar. Intjänandeår och semesterår är den 1 april till 31 mars. En arbetstagare som anställs innan den 31 augusti har rätt till 25 obetalda semesterdagar. För rätt till betalda semesterdagar krävs att vederbörande tjänat in dem. Under 2019 har arbetstagaren arbetat hos er från den 1 april till den 31 december, innebärande att han tjänat in en del semesterdagar, dock inte alla 25. För arbetstagare som arbetar mindre än fem dagar per vecka måste en omräkning ske, vilket görs med den begränsade nettometoden. Nettosemestern beräknas genom att man tar antalet arbetsdagar i veckan multiplicerat med antalet semesterdagar och sedan delar det med fem. Det innebär att en arbetstagare som arbetar fyra dagar per vecka har rätt till 20 semesterdagar om den arbetar ett helt år ( (4 arbetsdagar x 25 semesterdagar)/5 = 20 ). Ojämna avtal avrundas alltid uppåt.I ert fall blir det än mer avancerat att räkna då arbetstagaren första 15 dagarna arbetat 2 dagar per vecka och därefter fyra dagar per vecka. Ett sätt att räkna då blir antalet antal dagar / 365 x 25 semesterdagar. Vid deltid ska antalet framräknade semester dagar multipliceras med antalet dagar per vecka (2/5 eller 4/5).Perioden 2019-04-01 – 2019-04-1415/365 x 25 = 1.02741.0274 x (2/5) = 0.411 = 1 semesterdagPerioden 2019-04-15 – 2019-12-31261/365 x 25 = 17.8767 semesterdagar vid heltid.17.8767 x (4/5) = 14.3014 = 15 semesterdagarEnligt en beräkning enligt ovan har arbetstagaren tjänat in16 betalda semesterdagar.Om ni önskar vidare hjälp av en av våra jurister är ni varmt välkomna att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Kan jag ta ut semester när jag är föräldraledig?

2020-02-29 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Kan man ta ut semesterersättning samtidigt som man tar ut föräldraledighet ?
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Då frågan behandlar när du kan ta ut semester blir semesterlagen tillämplig. Semesterlön vs. semesterersättningDet är också skillnad på begreppen semesterlön och semesterersättning. Jag tror att du menar sammanhanget att "att ta ut semester" vilket innefattar begreppet semesterlön. När en arbetstagare använder sina intjänade semesterdagar så betalas det ut en semesterlön de dagarna personen är hemma (22 § semesterlagen). Semesterersättning handlar om när en arbetstagare har tjänat in rätt till semester men på grund av avslutad anställning inte hinner plocka ut någon semester och får den summan som semesterersättning istället (28 § semesterlagen). Mitt svar kommer därför utgå från semesterlön, om det var en felaktig tolkning får du gärna ställa en ny fråga hos oss för att få svar om vad som gäller för dig. Semester vid föräldraledighetSemesterersättning är en semesterförmån som måste intjänas genom att man arbetar (1 § semesterlagen). Till att börja går att konstatera att föräldraledighet också är semestergrundande precis som när du arbetar, dock finns det en gräns på 120 dagar (det kan finnas undantag) (17 a § semesterlagen). Syftet med detta är att personen ska kunna ha några intjänade semesterdagar när den åtgår i tjänst igen, då semesterdagar intjänas semesteråret innan.Det finns inga särskilda regler gällande semesterledighet för om du arbetar eller är föräldraledig. Det innebär att det är möjligt att använda sina semesterdagar och erhålla semesterlön under en föräldraledighet. Går de att kombinera?Svaret är ja på det sättet att du kan vara föräldraledig under en period och ha rätt att använda dina semesterdagar för att förlänga den perioden eller liknande. Dock har en person inte rätt att erhålla både semesterlön och föräldrapenning för samma dag. I praktiken blir det istället att om personen har intjänade semesterdagar och ansöker om semesterledighet kommer föräldraledigheten pausas den/de dagarna. Till dig: Om du är osäker gällande när och hur du bör plocka ut dina semesterdagar under föräldraledigheten så kan du alltid prata med din arbetsgivare som möjligtvis kan hjälpa till att pussla ihop det. Tänk också på att försök räkna på hur många intjänade semesterdagar du har, hur många du får lov att spara och hur många du får med din föräldraledighet. Det är också avgörande hur länge du vill vara hemma med barnet/barnen, då det annars kan vara bra att spara så många dagar det går till efter du återgår till arbete. Jag hoppas att det svarade på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan arbetsgivaren betala ut semesterlön när hen vill?

2020-02-11 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej, vi får semesterlön utbetald 2ggr/år hälften i juni och andra halvan i december. Är detta rätt? Detta är oberoende om vi tagit ut semester eller ej.
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om semesterlön finns i semesterlagen (SL).Som huvudregel ska semesterlönen betalas ut i samband med semestern, SL 26 §. Denna regel är dock så kallat semidispositiv, SL 2a §. Det innebär att lagregeln kan avtalas bort i kollektivavtal. Om du har ett kollektivavtal på arbetsplatsen där det står att semesterlön ska eller kan betalas ut i annat sammanhang än i samband med semestern är det alltså det som gäller. Det gäller oavsett om du själv är medlem i facket eller inte, SL 2a §. Min rekommendation är därför att du undersöker vad som står i gällande kollektivavtal på arbetsplatsen för att ta reda på om arbetsgivaren kan betala ut semesterlönen 2 gånger om året eller inte.Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!Vänliga hälsningar,

Behöver jag ta ut semester på helgdagar och julafton?

2019-12-27 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej!Midsommarafton, julafton och nyårsafton verkar inte vara officiella helgdagar, men enligt Semesterlag (1977:480) 3 a § så ska dessa ändå räknas som en söndag?"Med söndag jämställs allmän helgdag samt midsommarafton, julafton och nyårsafton." (Lag 2009:1439)Om man ser till ett kontorsjobb som sköts måndag-fredag 9-17, finns det något sätt för arbetsgivaren att kringgå detta och säga att dessa tre dagar inte är officiella helgdagar och att man därför måste använda semesterdagar för att vara ledig? Kollektivavtal finns ej.
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Som jag tolkar din fråga så undrar du ifall en anställd som har arbetstid måndag till fredag kan behöva använda sina semesterdagar för att vara ledig på helgdagar såsom julafton, nyårsafton och midsommarafton? Semester regleras i Semesterlagen och det är denna som jag kommer att utgå från. Vilka är semesterdagar?Paragrafen 3a § 2 st i semesterlagen som du har hittat säger att lördagar och söndagar inte anses som semesterdagar. Undantag kan gälla för de anställda som normalt sett arbetar på helger. Vidare säger paragrafen att allmänna helgdagar (s.k. röda dagar) samt julafton, midsommarafton och nyårsafton också ska jämställas med en söndag. Det betyder att även om de nämnda dagarna inte är officiella helgdagar så har de enligt lagen och inom arbetslivet fått samma innebörd som om de vore helgdagar. Exempelvis kan man få högre ob dessa dagar.Sammantaget innebär detta att en anställd som normalt sett enbart arbetar vardagar inte behöver ta ut semester på julafton om den infaller på en vardag. Detta för att julafton räknas som en söndag och ska därför inte vara en semesterdag, och då behöver denne inte ta ut semester den dagen. Om det däremot skulle vara en inlagd arbetsdag för personen, så kan det bli en semesterdag. Kan det finnas undantag? Som beskrivet ovan så skiljer sig reglerna till viss del för arbetstagare som normalt sett arbetar helger. Då kan en lördag eller söndag räknas som semesterdag om det för dem är en arbetsdag. Arbetsfria dagar är inte semesterdagar. Ett avgörande undantag är dock om det finns kollektivavtal i vilket det hade stått något som avviker från vad semesterlagen säger, de reglerna hade då gått före. Det framgår av 2a § 2 st semesterlagen. Jag hoppas att detta gav svar på din fråga! Vänligen,

Hur många semesterdagar har du som anställd rätt till?

2020-03-02 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |jag jobbar skift och har 34 timmars veckor som fulltid. när det kommer till semester får vi 22 dagar betald semester men frågan är ifall det är laglit rätt att bara ge oss 22 dagar eller ifall dem måste ge oss 3 dagar obetald för semesterrätten säger väll 25 dagar. har jag rätt i denna fråga eller har mitt företag rätt. tack på förhand
Jonathan Lengyel |Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Hur jag tolkar din frågaJag tolkar din fråga som att du arbetar 34 timmar per vecka och att dessa 34 timmar är fördelade över minst 5 dagar per vecka (om dessa 34 timmar inte regelbundet är fördelade på 5 dagar i veckan, utan exempelvis 4 dagar, så kan beräkningen av dina semesterdagar påverkas av detta). Som jag förstår det så har du enligt din arbetsgivare rätt till 22 betalda semesterdagar, men du anser att du har rätt till 25 (även om de ytterligare tre semesterdagarna inte skulle vara betalda). Hur många semesterdagar har du rätt till?Det är semesterlagen (1977:480) som reglerar bland annat rätt till semesterdagar samt hur många av dessa som ska vara betalda. Det är alltså viktigt att skilja på semesterdagar och betalda semesterdagar.SemesterdagarEnligt semesterlagen har du rätt till 25 dagars ledighet per år (detta förutsätter dock att du blivit anställd före 31 augusti samma år, och har du blivit anställd efter 31 augusti har du endast rätt till 5 semesterdagar), och det spelar ingen roll hur gammal du är eller vilken anställningsform du har. Enligt semesterlagen har du endast rätt till fyra veckors sammanhängande semester under perioden juni till augusti.Din rätt till semesterdagar kan även påverkas av vad som framgår i det kollektivavtal som gäller på din arbetsplats eller vad du och din arbetsgivare har kommit överens om i ditt personliga anställningsavtal. Om det framgår av eventuellt kollektivavtal eller ditt anställningsavtal att du har rätt till fler semesterdagar än vad semesterlagen ger så är det det antalet semesterdagar som du har rätt till.Betalda semesterdagarRätten till betalda semesterdagar varierar beroende på hur mycket du arbetat under det så kallade intjänandeåret, vilket är året innan du tar ut semestern (i ditt fall 2019). Enligt semesterlagen är ett semesterår 1 april till 31 mars påföljande år. Jag utgår från att du har arbetat på samma arbetsplats åtminstone sedan 1 april 2019. Då bör du även ha tjänat in tillräckligt för att ha rätt till 25 betalda arbetsdagar (om du vill räkna exakt hur många betalda semesterdagar du har rätt till tipsar jag om att gå in på unionen.se och räkna ut detta).Sammanfattande svarEnligt semesterlagen har du rätt till 25 dagars semester som jag beskrivit ovan. Om semesterdagarna ska vara betalda eller inte beror på vad du har tjänat under intjänandeåret, i ditt fall 2019. Om du har arbetat heltid från 1 april 2019 bör du ha rätt till 25 betalda semesterdagar.Jag vill även tillägga att de semesterdagarna som du har rätt till enligt semesterlagen inte kan avtalas bort.Med vänliga hälsningar,

Kan arbetsgivaren neka min semesteransökan?

2020-02-27 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hello,What rights do employers have to limit vacation? I asked for some days off in June and was told this,"I have looked through your vacation request and unfortunately cannot approve it. June is the end of the investment round and we need all hands on deck (unless it is for a special reason i.e. not vacation) You are, however, more than welcome to suggest vacation time in July and August."Does my employer have a right to deny me vacation days? There are no meetings or events I have to attend on the days I have requested.Thank you!
Emlika Magnusson |Hello, and thank you for contacting Lawline!If I've understood your question correctly, you're wondering if your employer has a right to deny you the vacation days you applied for.Rights concerning vacation are regulated in Semesterlagen (which translates to something like "the annual leave act" or "vacation law").As an employee, you're entitled to twenty-five days of vacation every year, unless your employment was commenced after 31 August during the annual leave year. In that case, you're only entitled to five days of vacation (4 § Semesterlagen).Unless you and your employer have agreed otherwise, your vacation should be scheduled so that you have at least for weeks' vacation during the period of June to August (12 § Semesterlagen). Those four weeks of vacation should be consecutive, meaning that you have to take those four weeks of vacation at the same time. You can't, for example, take two weeks off at the beginning of June and then take the remaining two weeks in August.Unless a collective bargaining agreement regarding the employees' right to co-determination in matters relating to the scheduling of your vacation has been concluded, and as long as you aren't being represented by an employees' organization which is authorized to negotiate, your employer should consult you about the scheduling of your vacation dates (10 § Semesterlagen).If no agreement can be made regarding the vacation date, the employer shall decide how the vacation dates are to be scheduled (11 § Semesterlagen). This means that the employer, in your case, does have a right to deny your vacation request in June, as long as you're still getting four weeks' off sometime during the period of June to August.ConclusionYou explained that your employer denied your vacation application for June, but offered you to request dates in July and August. Based on that information, it seems like your employer did have a right to deny your request for some days off in June.If you really want those days off, I'd recommend you to talk to your employer and see if there's any way to work it out.Kind regards,

Räknas semesterersättningen in i beräkningen av arbetslöshetsersättningen?

2020-01-29 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Fråga: Avslutar tjänst i Juni, Semester Juli, anmäler som. arbetslös Augusti, eftersom semester räknas som arbete ensligt §13, skall väl tid och ersättning för Juli räknas med inom ramtiden? Mvh
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Semester räknas som arbete om det är till följd av en anställning, precis som du skriver, (13 § lag om arbetslöshetsförsäkring). Semestern ska därför ingå i den så kallade ramtiden, som är den inkomsttid med genomsnittlig inkomst av förvärvsarbete som a-kassan grundar arbetslöshetsersättningen på, (15 a § lag om arbetslöshetsförsäkring). Ramtiden räknas alltså utifrån de tolv månader omedelbart före den månad när den sökande anmält sig som arbetslös hos den offentliga arbetsförmedlingen. Detta innebär att i princip varje uppehåll inom ramtiden kan påverka rätten till ersättning omdu inte iakttar reglerna för arbetssökande. Nyligen avgjordes ett mål där Förvaltningsrätten fann att det faktum att krav på regelbundenhet vid utbetalning av ersättning inte får ställas innebär att a-kassa inte kan ha fog för att utelämna semesterersättningen vid beräkning av dagsförtjänsten, som är arbetslöshetsersättningen. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

När har arbetstagare rätt till semestersättning?

2019-12-19 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Jag är timanställd sedan 1/10-19 och och undrar om jag har rätt att få semesterersättning med 12 % utbetald varje månad. frågade min chef som svarade enligt följande: pga att du är timanställd och man måste ha jobbat ett år som timanställd för att få semesterersättning. Inget för semesterersättning är ifyllt på det skrivna avtalet. Du har rätt till semesterersättning efter mars månad år 2021.Jag undrar nu om detta verkligen stämmer?Mvh Karin
Narin Melazade |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Semesterförmåner regleras i semesterlagen. Alla arbetstagare har rätt till semesterförmåner som semesterledighet, semesterlön och semesterersättning enligt 1 § semesterlagen. Som timanställd har du inte automatiskt rätt till semesterledighet, däremot har du alltid rätt till semesterersättning. Semesterlagen är tvingande till arbetstagarens förmån när det gäller rätt till semesterersättning vilket framgår av 2 § semesterlagen. Detta innebär att det inte går att ingå avtal som skulle inskränka på dina rättigheter som arbetstagare enligt semesterlagen. Även om din arbetsgivare hävdar att ni inte kommit överens om semesterersättning så har du alltså rätt till semesterersättning. Semesterersättning ska motsvara minst 12 % av din lön. Utbetalning av semesterersättning kan ske varje månad i samband med din lön och ska då redovisas tydligt i din lönespecifikation. Det går också att få din semesterersättning i slutet av varje år. Om din anställning skulle upphöra ska semesterersättning betalas ut senast en månad efter anställningens upphörandet enligt 30 § semesterlagen. Sammanfattningsvis Som arbetstagare behöver man inte ha jobbat ett år för att ha rätt till semesterersättning. Du har precis som alla andra arbetstagare rätt till semesterersättning från dagen du börjar arbeta. Även om ni inte kommit överens om semesterersättning har du rätt att få semesterersättning som motsvarar minst 12 % av din lön. Hoppas du fick svar på din fråga, tveka inte att höra av dig till oss igen! Med vänliga hälsningar,