Kommer jag att hamna i fängelse för rattfylleri?

2018-07-16 i Trafikbrott
FRÅGA |HejVet inte vad som hände igår men mådde otroligt dåligt och drack alcohol och körde därefter bil. missade att bilen stannade framför mig och körde på den. Polisen kom, jag var I chock matte 0.39 mg/l. Kommer jag nu hamna I fängelse förutom att körkortet är fråntaget.Helt vettskrämd. Tacsam för svar
Viktoria Tomsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag utgår från att du gjort dig skyldig till brottet rattfylleri (4 § lag om straff för vissa trafikbrott (trafikbrottslagen)) då du kört ett motordrivet fordon med alkohol i blodet. Mängden alkohol ska ha uppgått till minst 0,2 promille i blodet/0,10 milligram per liter i utandningsluften. Det första som utreds är den s.k. straffskalan för brottet. Vad gäller rattfylleri som inte klassas som grovt är straffskalan böter eller fängelse i sex månader. Grovt rattfylleri är, å sin sida, ett s.k. artbrott, vilket innebär att brottet till sin art anses vara så allvarligt att presumtionen mot fängelse bryts. Straffskalan för grovt rattfylleri är fängelse i högst två år (4 a § trafikbrottslagen.). Gradrubriceringen för rattfylleri i detta fall är svår att bedöma då det helt beror på omständigheterna i fallet. En faktor som spelar roll är om föraren varit avsevärt påverkad av alkoholen eller något annat medel, eller om framförandet av fordonet har inneburit en påtaglig fara för trafiksäkerheten (4a § trafikbrottslagen).Efter att rätten bedömt brottets straffvärde, blir val av påföljd aktuellt. Det finns en allmän presumtion mot att utdöma fängelsestraff (30 kap. 4 § brottsbalken) men denna kan brytas mot bakgrund av brottets straffvärde, art och återfall i brott. I detta fall kan påföljden bli allt från böter, villkorlig dom, skyddstillsyn eller fängelse, beroende på rättens sammanlagda bedömning. Vägledning kan även återfinnas i rättspraxis. I NJA 1980 s. 74 tog Högsta Domstolen ställning till påföljdsvalet vid rattfylleri: "Det förhållandet att J inom loppet av ett halvår gjort sig skyldig till inte mindre än tre rattfylleribrott utgör utan tvekan ett starkt skäl för att döma honom till fängelse. Emellertid kan inte bortses ifrån att J begått såväl dessa som övriga under samma tid begångna brott under en period av svårt alkoholmissbruk. Av allt att döma har J bl a genom att frivilligt underkasta sig anstaltsvård under drygt tre månader lyckats komma till rätta med missbruket. Han lever nu under ordnade om än knappa förhållanden och strävar efter att göra rätt för sig. Avtjänande av ett fängelsestraff skulle kunna allvarligt skada J sociala återanpassning och medföra risk för återfall. Vid dessa förhållanden bör hänsyn till den allmänna laglydnaden ej få utgöra hinder för att välja annan påföljd än frihetsberövande. Med hänsyn till vad som upplysts om J förhållandevis isolerade tillvaro, hans besvärliga ekonomiska situation och övriga omständigheter förefaller det lämpligt att han får det stöd som en övervakning kan innebära. Påföljden skall följaktligen bestämmas till skyddstillsyn. Vad som tidigare upptagits rörande J skuldbelastning sammanställt med hans strävan att göra avbetalningar på skulderna talar mot att förena skyddstillsynen med ett bötesstraff."Sammanfattningsvis är det svårt att bedöma påföljdsvalet för brottet rattfylleri då ett flertal omständigheter vägs in. Att du kört på en bil och haft hög literhalt alkohol i blodet är självfallet försvårande omständigheter. Å andra sidan vägs även andra omständigheter in såsom huruvida det är ett förstagångsbrott, hur dina socioekonomiska förhållanden ser ut och hur ett fängelsestraff skulle påverka ditt liv. Med förhoppning att du fått viss vägledning, är du välkommen att ställa fler frågor./Vänligen,

Vad kan jag göra om jag vet att en person kör olovligen?

2018-07-15 i Trafikbrott
FRÅGA |Personen kör utan giltig körkort dagligen. Han vill också köra sin två år gammal dotter i bilen, men har hittills stoppats av mamman. Han har kört bil innan i ett annat land, men måste köra svensk körkort. Vad kan man göra? Vad blir det för påföljder för honom när/om polisen stoppar honom. Blir straffet hårdare om man kör utan körkort med barn i bilen?
Jessica Khoo |Hej och stort tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om det kan anses vara olovlig körning att köra utan ett giltigt svenskt körkort och om eventuellt straff blir svårare om personen kör med barn i bilen. Jag utgår från att det är en personbil det rör sig om och att det därmed handlar om ett B-körkort. Jag utgår från att du vet att personen inte har ett tillfälligt körkort och att en inte kan köra på körkortet från landet i fråga i Sverige. Att köra utan giltigt svenskt körkort i SverigeEnligt 2 kapitlet 1§ Körkortslagen är personbilar körkortspliktiga och en får bara köra den när personen har ett giltigt körkort vilket det enligt frågan framgår att den inte har. Personen har alltså inte rätt att köra personbilen och eftersom denne inte har ett giltigt körkort och om detta sker vanemässigt eller med ett barn i bilen kan det komma att bedömas som grovt enligt 3§ trafikbrottslagen.Det kommer till viss del vara avgörande om personen i fråga haft uppsåt att köra utan giltigt körkort, 3§ trafikbrottslagen. Med uppsåt menas att personen har varit medveten om att personen inte får köra och gjort det ändå. Jag har tyvärr för lite omständigheter för att bedöma om personen haft uppsåt eller inte och kan ej bedöma om det är ett grovt brott eftersom frågan om uppsåt blir avgörande.Vad du kan göra Du kan tipsa polisen om detta brott. Genom att tala om för dem: vem det gäller, registreringsnummer på bilen, om du vet var den ska köra, tid och om du sett det själv eller hört det från annan. Du kan ringa in detta när du vet att det ska ske på 114 14 eller mejla tips till dem via en av länkarna HÄR och välj den länk som hör till din region.Jag hoppas att detta svar gav dig vägledning i din fråga. Skulle du behöva mer vägledning i frågan är du varmt välkommen att ställa en ny fråga här. Vänliga hälsningar,

Möjlighet att anmäla för trafikbrott

2018-07-10 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej!Kan polisen tillkalla mig eller ta mitt körkort om någon anmäla mig att jag körde mot rött?
Lovisa Lundgren |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.Det är alltid möjligt att anmäla någon som har utfört ett trafikbrott till polisen vilket kan leda till att polisen påbörjar en utredning och därmed kallar dig till förhör. Det är dock relativt osannolikt att polisen beslutar att utreda fallet då det är omöjligt att bevisa att du har kört mot rött om det inte finns några vittnen. Då uppstår en situation där ord står mot ord vilket inte kan leda till en fällande dom. Trots att en fällande dom är osannolik bör du dock aldrig köra mot rött då det kan leda till skador som ingen vill ha på sitt samvete. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Är ett erkännande när jag var berusad giltigt?

2018-07-09 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej det är nämligen så att jag är misstänkt för rattfylleri, Polisen tog mig inte bakom ratten utan stod vid bilen och fick hjälp av några att försöka dra upp den ur ett dike. Polisen dök sedan upp och lät mig blåsa sedan vidare till sjukhuset för blod prov och sist till station för pisse prov. Dom skrev sedan en rapport där jag fick beskriva händelsen. Det är här det blir lite suddigt, jag var rätt så påverkad och föraren va nykter men han gick från platsen medans jag stannade kvar och vill få upp min bil. Har ett svagt minne att jag av någon anledning erkände att det var jag som körde, ringde upp polisen och frågade vad som stod i rapporten och det enda dom svara var att jag skulle in på förhör igen efter provsvaren hade kommit. Min fråga är nu, gäller ett erkännande som sagts när en person varit berusad eller måste det vara påskrivet eller erkänt i rätten för att det ska gälla, eller är det möjligt att dom inte kan fälla mig då dom inte tog mig bakom ratten och inte har några vittnen.
Dennis Lavesson |Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Reglerna om förhör och bevis finns i rättegångsbalken (RB) medan reglerna om rattfylleri finns i trafikbrottslagen. Jag kommer i mitt svar till dig att dels redogöra för vad som gäller för förhör och bevisning, dels vad som gäller vid en eventuell rättegång. Avslutningsvis sammanfattar jag och ger mitt råd i det enskilda fallet.I Sverige har vi fri bevisföring – allt kan användasPolisen får hålla förhör med dig för att utreda vad som hänt, även om förundersökning ej är inledd (23 kap. 3 § fjärde stycket RB). Det innebär att polisen gjorde rätt som förhörde dig vid olycksplatsen för att kunna utröna vad som skett. Att du var onykter förtar inte i sig erkännandet. I Sverige har vi fri bevisföring vilket innebär att åklagaren kan lägga fram bevis till domstolen oavsett hur de har tillkommit. I teorin kan t.o.m. olagligt framkallade bevis få lov att användas. Dock ska domstolen göra en värdering av beviset i sig och hur mycket det är värt (35 kap. 1 § RB).Det är åklagaren som har bevisbördan vid en eventuell rättegångOm du blir åtalad för rattfylleri kan du dömas till böter eller fängelse i högst sex månader (4 § Trafikbrottslagen). Är brottet grovt kan du dömas till fängelse i högst två år (4 a § Trafikbrottslagen). Det är åklagaren som har bevisbördan för att du faktiskt har kört bilen alkoholpåverkad och beviskravet är högt ställt. Det brukar benämnas att det ska vara "ställt utom rimligt tvivel" att så har skett. Det innebär att åklagaren har en skyldighet att lägga fram bevisning som är så entydig att det inte finns några rimliga alternativ. I ditt fall är det omöjligt att svara på om du kommer att bli dömd eller ej, i slutändan är det upp till domstolen. Dock är det sannolikt inte tillräckligt att du "erkände" på plats. Om du verkligen inte körde bilen påverkad och det enda "beviset" för att så har skett är att du sa det på platsen är det inte säkert att du blir dömd heller. Vid en eventuell rättegång kommer domstolen att beakta att du erkänt på plats, den kommer att beakta eventuella förklaringar du kommer med i efterhand samt den kommer att beakta annan bevisning åklagaren lägger fram. Därefter tar domstolen ställning till om åklagaren bevisat bortom rimligt tvivel att du faktiskt körde bilen i onykter tillstånd.Sammanfattningsvis är ditt erkännande "giltigt" och får användas som bevis, även om du inte erkänt det i rätten eller skrivit under på det. Däremot är det åklagaren som har bevisbördan för att du kört bilen i berusat tillstånd och det finns ingenting som hindrar dig från att förklara varför du svarade som du gjorde, vilket domstolen ska beakta i sin bevisvärdering. Mitt råd till dig, om du verkligen inte körde bilen berusad, är att du förklarar i eventuella kommande förhör, men framförallt under eventuell domstolsförhandling exakt vad som skedde och varför du svarade som du gjorde. Har du verkligen inte kört bilen berusad borde det inte heller finnas andra bevis för att du gjort det.Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!Vänligen,

Vad krävs för att bli dömd för vårdslöshet i trafiken?

2018-07-16 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej! Jag undrar om man kan bli åtalad för något om man råkat backa in i någons personbil. Jag frågar åt min systers vägnar då personen hon råkat backa in i pratar på att anmäla henne för vårdslöshet i trafik. Kan han göra det? Olyckan skedde i en kö men ingen skada är skedd förutom en böjd registreringskylt och en lätt buckla på motpartens bil (vår bil har dragkrok och skadades ej). Min syster kommer självklart att betala för skadan. Tacksam för svar, mvh oroad syster.
Emma Liberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du för de första undrar om personen kan anmäla din syster för vårdslöshet i trafik och för det andra vad som krävs för att bli dömd för vårdslöshet i trafik.Kan personen anmäla henne för vårdslöhet i trafik?Om personen tycker att din syster har begått brottet "vårdslöshet i trafik" så kan han alltid anmäla det till polisen. Därefter får polis och åklagare avgöra om de vill gå vidare med anmälan och ta ärendet till domstol.Vad krävs för att en person ska bli dömd för vårdslöshet i trafiken?Regeln om vårdslöshet i trafiken hittas i lag om straff för vissa trafikbrott.Eftersom att jag inte vet om alla omständigheter kring trafikolyckan kan jag inte svara på om det skulle klassas som vårdslöshet i trafiken. Det jag kan göra är att berätta vad som vanligtvis krävs för att en person ska dömas för brottet. Domstolen gör en bedömning i varje enskilt fall om en bilförare gjort sig skyldig till vårdslöshet i trafiken. Det krävs att personen gjort ett medvetet risktagande eller gjort sig skyldig till allvarlig oaktsamhet. Personen ska alltså i väsentlig mån brustit i den omsorg och varsamhet som kan förväntas av en bilförare. Små trafikförseelser bestraffas vanligtvis inte som vårdslöshet i trafik. Som exempel på fall då bilföraren dömts till vårdslöshet i trafik kan nämnas:-föraren somnat vid ratten-föraren kraftigt överskridit tillåten hastighet förbi en skola-föraren struntat i att kontrollera bakomvarande trafik vid en vänstersvängI frågan skriver du att din syster råkat backa in i personens bil i en bilkö och att det endast blev mindre skador på mannens bil. Om jag utgår från den informationen skulle jag säga att det är otänkbart att polis och/eller åklagare skulle gå vidare med ärendet. Om ärendet skulle gå vidare till domstol är risken liten att din syster skulle dömas för brottet. Som jag skrev innan kan jag dock inte ge ett exakt svar eftersom omständigheter kring olyckan saknas, men utifrån ovanstående information är detta min bedömning. Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Köra bil utan körkort är brottsligt

2018-07-12 i Trafikbrott
FRÅGA |Vad händer om man kör bil utan körkort. Hur lång tid måste man vänta för att börja att ta ett körkort
Sara Hill |Hej!Om du kör bil utan körkort gör du dig skyldig till olovlig körning (3 § lag om straff för vissa trafikbrott). Konsekvensen av det är att du kan få böter samt bli av med ditt körkort. Om du inte har haft en körkort tidigare kan du ta ett från och med att du är 18 år. Om du har haft ett körkort, men blivit av med det, bestämmer Transportstyrelsen en spärrtid på ditt körkort. Tiden börjar gälla från den dag Polisen omhändertog ditt körkort. Tiden anges i månader från 1 till 36 månader.Hoppas du fick svar på din fråga och tack för att du vänder dig till Lawline!

Trafikskadelagen eller lag [1951:647] om straff för vissa trafikbrott?

2018-07-09 i Trafikbrott
FRÅGA |Omfattas så kallade dörruppslag av reglerna om smitning i trafikskadelagen. D v s, om två bilar står parkerade bredvid varandra, och någon i den ena bilen öppnar sin dörr och på så sätt skadar bilen bredvid, men sedan inte anmäler detta till motparten. Gör sig den vållande då skyldig till smitning från trafikolycka eller är ärendet rent civilrättsligt?
Matilda Hetlesaether |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För det första vill jag bara klargöra att det finns två olika lagar som är lätta att blanda ihop. Dessa är trafikskadelagen och lag [1951:647] om straff för vissa trafikbrott. Trafikskadelagen berör ersättningsskyldighet vid vållande av person- eller sakskada medan trafikbrottslagen berör exempelvis straff för smitning vid trafikbrott. Att slå upp en bildörr som träffar en annan bil kan omfattas av trafikskadelagen men enbart om situationen uppfyller kriterierna för skadestånd i trafikskadelagen. Det krävs exempelvis att skadan uppkommer "i följd av trafik". Rent generellt har detta kriterium behandlats väldigt extensivt vilket visar sig b.la. i praxis där man ibland har dömt skador som uppstått på parkerade bilar som skador "i följd av trafik" och ibland inte, så det är väldigt svårt att säga eftersom det varierar från fall till fall. I ett rättsfall har ägaren av bilen fått bära ansvar trots att hen inte satt i bilen eller hade motorn igång. Hen hade glömt dra åt handbromsen ordentligt vilket gjorde att bilen, som var parkerad på en sluttning, rullade neråt och åkte rätt in i ett salustånd [FFR 1943 s. 260]. Annars så faller stillastående fordon utanför trafikskadelagen men som du ser bedöms det olika hela tiden.Reglerna om smitning finns i 5 § trafikbrottslagen. Det krävs att öppnandet av bildörren kan betraktas som en trafikskada i lagens mening. Tidigare har domstolen dömt en bilförare som ansvarig för en trafikolycka redan genom att ha stänkt ned två gångtrafikanter längs vägen och bara kört vidare [SvJT 1963 rf s. 59]. Det verkar således inte kräva särskilt mycket för att något ska betraktas som en trafikskada och att någon slår upp en dörr på en annan bil bör betraktas som en trafikskada. Påföljden för smitning kan vara böter eller fängelse beroende på hur allvarlig smitningen är. Om en person smiter från en olycksplats där en person är svårt skadad kan det ge fängelse medan en liten repa på en bil enbart ger böter.Som svar på din fråga: Med största sannolikhet skulle jag vilja säga att öppnandet av en bildörr som slår in i en annan bil och där den skyldiga smiter från platsen kan ses som smitning i trafikbrottslagens mening och kan därmed resultera i böter för den skyldiga. Berörande den uppkomna skadan på bilen kan den skyldiga betala skadestånd för skadan om den uppfyller kriterierna i trafikskadelagen och då kommer det svåraste kriteriet att uppfylla vara "i följd av trafik" eftersom både bilarna kan vara parkerade vid tillfället. Man har ju som sagt tidigare bedömt parkerade bilar som fordon i rörelse men det varierar så pass mycket att jag inte kan säga något säkert om det. Hoppas du fick svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig om du undrar något mer!Med vänlig hälsning,

Vad är spärrtiden för mitt körkortstillstånd vid olovlig körning?

2018-07-01 i Trafikbrott
FRÅGA |hejhar blivit stoppad av polisen strax vid där jag bor cirka 100 meter och skulle bara parkera bilen och har inget körkort,det blir olovlig körning sa dom och jag har fått 30 dags böter på 3900kr och skickat ytrrande till transportstyrelsen. hur länge kommer min körkortstillstånd bli indragen ?
Vega Schortz |Hej, kul att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!När Transportstyrelsen beslutar att återkalla ett körkortstillstånd med anledning av att föraren begått ett trafikbrott kan spärrtiden variera mellan tre månader upp till tre år. Under spärrtiden har du inte möjlighet att få ett nytt körkortstillstånd upprättat. Observera att en återkallelse av ett körkortstillstånd inte är detsamma som att få ett körkortstillstånd indraget. När spärrtiden löpt ut kommer ditt gamla körkortstillstånd inte automatiskt att börja gälla. Du måste vända dig till Transportstyrelsen och ansöka om ett nytt körkortstillstånd. Du kan skicka in en ansökan redan under spärrtiden. Uppfyller du vid ansökningstillfället de medicinska och personliga krav som ställs för att få ett körkortstillstånd kan Transportstyrelsen bevilja dig ett tillstånd som börjar gälla direkt efter att spärrtiden löpt ut.Bestämmelser om återkallelse av körkortstillstånd finns i körkortslagen (1998:488). Se t.ex. följande bestämmelser: 5 kap. 2 § första meningen, 5 kap. 3 § 6 punkten, 5 kap. 6 § första stycket och 3 kap. 2 §. Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!