Får man hålla mobilen i handen vid ett rödljus?

2021-09-29 i Trafikbrott
FRÅGA |GM (A) framför fordon, har ett telefon i knäet (utan att hålla i det), kommer till rött ljus (bilen stannar), A tar mobil i hand för att flytta på det. Vid det tillfället ser Polis (B) att A tar mobil i hand. A är misstänkt för brott mot trafikförordningen.Frågan i detta fall, är att om rekvisitet "hålla" är täckt i detta fall och om att bilen var stillastående (rött ljus) har någon påverkan? Bilen har även autostop då bilen stängs av automatiskt, vid inbromsning...4 kap. 10 e § Trafikförordning (1998:1276.
Amanda Sivander |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som du nämner i din fråga så regleras användning av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning vid förande av fordon i Trafikförordningen 4 kap 10 e §. Bestämmelsen är en allmän aktsamhetsregel, användande av mobiltelefon utgör endast ett exempel på distraherande aktiviteter som föraren av ett fordon bör undvika under färd med fordonet. Enligt denna bestämmelse så får inte föraren som huvudregel hålla utrustningen i handen. Förbudet mot att hålla mobilen i handen gäller utan att det behöver göras en prövning av om användandet har påverkat framförandet av fordonet. Syftet med bestämmelsen är att bilförare ska tänka efter hur dem använder sin mobiltelefon (med mera) under körningen så att olycksriskerna minimeras. Bestämmelsen ställer därmed krav på att föraren ska undvika sådan användning av teknik som kan vara trafikfarlig. Sedan 2018 får därmed föraren inte hålla mobilen eller annan sådan utrustning i handen, det krävs i de fallen inte att användandet ska ha inverkat menligt på förandet av fordonet. Att bryta mot förbudet kan leda till penningböter. Svar på din fråga: Att bilen är stillastående vid ett rödljus har ingen påverkan på bedömningen, vid ett rödljus så är föraren fortfarande i trafiken och är i färd på väg. Föraren får därmed inte hålla mobilen i handen vid exempelvis rödljus eller i bilkö. Ett rättsfall som har liknande omständigheter som i din fråga är mål B 5336-19 där den tilltalade "enbart flyttade" på mobilen. I hovrätten så dömde man kvinnan för brott mot trafikförordningen då ett vittne hade sett kvinnan kolla ner på mobilen i cirka två sekunder medans hon flyttade på mobilen. Dock, i tingsrätten så ogillade man dock åtalet eftersom de ansåg "Att enbart flytta plats på mobiltelefonen i bilen är enligt tingsrätten inte ett sådant användande av mobiltelefon (eller annan kommunikationsutrustning) som krävs för ansvar".Domstolen gör en bedömning i varje enskilt fall, de specifika omständigheterna i det enskilda fallet kommer därmed påverka domstolens bedömning. Enligt målet ovan så kan en domstol lägga viss vikt på om föraren kollar ned på mobilen eller inte som de har i handen när de flyttar på mobilen. Hoppas du har fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline. Med vänlig hälsning

Vad händer vid fortkörning?

2021-09-27 i Trafikbrott
FRÅGA |Jag har haft mitt körkort i 22 år och fastnat i en fartkamera på en 80 väg där hastigheten är uppmätt till 136 km/h . Jag har nekat men polisen har skickat till åklagare . Vad kan hända ???
Victor Nilsson |Hej, och tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga!Vid fortkörning döms man till vårdslöshet i trafik om man brister i väsentlig mån den omsorg och varsamhet, 1 § Lag om straff för vissa trafikbrott. Straffet för vårdlöshet i trafik är dagsböter. Körkortet kan bli återkallat vid fortkörning, om överträdelsen inte är ringa, 5 Kap 3 § 4p Körkortslagen.Med tanke på att du har kört mer än 40 kilometer i timmen fortare än vad som tilläts på vägen du körde kan ditt körkort dras in.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Körde 25 km/h för fort under prövotiden; blir jag av med mitt körkort?

2021-09-24 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej,jag körde med 105 km/t på 80 väg ..bli stoppat av polisen och fråga är kommer jag få mitt körkortet som är inte 2 år gammal eftersom jag erkänna det och betala bör?reskerar att bli av med körkortet då?
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du körde 25 km/h för fort på en 80-väg och blev stoppad av polisen. Nu undrar du om det bara blir böter eller om du kommer bli av med ditt körkort eftersom du haft ditt körkort i under två år och är under prövotiden. Skulle jag ha tolkat din fråga fel eller om du inte känner att du fått svar på din fråga så är du välkommen att skicka in en ny fråga.För att bli av med körkortet krävs det att man uppfyller någon av punkterna i 5 kap. 3 § körkortslagen. I ditt fall är det främst punkten 4 som blir aktuell. Här framgår det att körkortet kan bli återkallat om körkortshavaren har överskridit högsta tillåtna hastighet och överträdelsen inte är att anse som ringa. För att en hastighetsöverträdelse inte ska räknas som ringa så ska man ha kört minst 30 km/h för fort.Bedömningen för när man blir av med körkortet är lika hög för både den som är under sin prövotid och den som har haft körkortet i längre än två år. Den enda skillnaden är att den som är under prövotiden är att om man blir av med sitt körkort så måste man göra om körkortsproven, medan den som har haft körkortet under längre än två år endast bli av med körkortet under en viss tid och får sedan tillbaka det.För att svara på din fråga så bör du inte bli av med körkortet eftersom du inte körde mer än 30 km/h för fort. Att du har haft körkort i mindre än två år och alltså är under prövotiden kommer inte påverka denna bedömning. Därmed kommer den enda påföljden bli böter. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Vilka påföljder riskerar en att drabbas av om en agerar som handledare utan att ha giltig handledarutbildning

2021-09-21 i Trafikbrott
FRÅGA |vad blir påfölden för att jag som inte har handledarutbildning som har gott ut , när man övingkör privat med en person som håller på med att ta körkort om det blir trafik kontroll
Jennifer Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du gått en handledarutbildning men att giltigheten för denna har gått ut och att du nu undrar vilken påföljd du kan drabbas av i det fall du övningskör med en person. Svaret på din fråga går att finna i Körkortslagen(KörkL) och Lag om straff för vissa trafikbrott (TBL).Kravet på introduktionsutbildning kommer hindra dina möjligheter att övningsköra Den som övningskör måste göra detta under uppsikt av någon som har vana och skicklighet att köra det fordon som övningskörningen avser, 4:5 KörkL. Personen som ska ha uppsikt och agerar som handledare behöver också få sitt handledarskap godkänt, 4:5 KörkL. För att godkännas som handledare behöver bland annat en introduktionsutbildning genomförts någon gång under de senaste fem åren, 4:7 KörkL. I det fall det var mer än fem år sedan du genomförde en sådan utbildning kan du alltså inte godkännas som handledare. Vilka påföljder kan du som handledare drabbas av I det fall du väljer att övningsköra med en person trots att din handledarutbildning gått ut och och du inte fått ditt handledarskap godkänt kan du dömas till tillåtelse av olovlig körning och få böter, 3 § TBL. Du riskerar också att få ditt körkort indraget, 5:3 1 st 6 p KörkL ihop med RÅ 2006 ref 48. För att du inte drabbas av någon av ovanstående påföljder råder jag dig därför att se till att få din handledarutbildning giltig innan dess att du agerar i rollen som handledare.Jag hoppas du känner att du fått svar på din fråga!Mvh,

Jaktlicens återkallad

2021-09-28 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej!Jag har kört bil med indraget körkort och blev stoppad, detta blev då grovt trafikbrott, någon månad senare kom polisen och hämtade mina jaktvapen och jag fick sedan ett brev där man ansåg att jag ej längre var lämplig som jägare och man ville dra in mina licenser, jag överklagade polisens beslut till förvaltningsrätten där jag också fick ett negativt besked, nu ska jag överklaga till kammarrätten, vet ni om det finns prejudikat på likn. fall eller var jag kan finna sådan information?Med tack på förhand.Med Vänlig Hälsning
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du på grund av ett trafikbrott fått indraget körkort, och att polisen med anledning av detta omhändertagit dina jaktvapen och vill återkalla din jaktlicens, och nu undrar du om det finns något stöd för din sak och liknande rättsfall. Lagstödet för att återkalla vapenlicens Av din fråga framgår inte mer specifik på vilken grund din vapenlicens begärs återkallad, men jag misstänker att det är med stöd av reglerna om olämplighet. Polisen får återkalla vapenlicens om tillståndshavaren har visat sig vara olämplig att inneha skjutvapen (6 kap. 1§ vapenlagen). Olämplighet kan föreligga främst om man i hanteringen av vapnet brustit i lämplighet, exempel om man har använt vapnet vid brott, vårdslös vapenhantering i samband med jakt eller liknande, bristande uppsikt över vapnet i samband med transport. Olämpligheten kan också bestå i att man på annat sätt brustit i sitt omdöme eller pålitlighet, exempelvis vid annan allvarlig brottslighet. Bedömningen ska dock göras i varje enskilt fall. För mindre allvarlig brottslighet kan upprepad brottslighet eller andra omständigheter som utgör tecken på att man inte kan leva upp till krav på omdöme, laglydnad och pålitlighet, utgöra grund för återkallelse. Även psykisk eller fysisk sjukdom kan utgöra grund för återkallelse.Rättsfall Brott kan alltså utgöra en grund för återkallelse, och det krävs inte att vapnet använts till brott, så även trafikbrott kan utgöra grund för återkallelse. Jag har lite svårt för att tolka vilket brott du gjort dig skyldig till, men så som jag tolkar det så gäller det grov olovlig körning. Jag kommer här försöka redovisa olika rättsfall som tar sikte på specifikt trafikbrott, men även andra rättsfall för att demonstrera omständigheter som domstolen fäster vikt vid, vid bedömningen. Jag kan dock redan nu nämna att jag inte hittat något rättsfall som reglerar just upprepad olovlig körning. Ett rättsfall som gällde rattfylleri slutade i att återkallelse inte skedde, med hänvisning till att personen utan anmärkning innehaft och använt skjutvapen under lång tid, och att det därför fanns anledning att anta att han ändå skulle kunna använda vapen med omdöme och ansvar (RÅ 1983 2:99 I och II).I ett annat rättsfall hade en person omhändertagits enligt LOB och misstänktes för ringa misshandel, men detta ansågs då inte vara tillräckliga skäl för att återkalla vapenlicensen, bland annat på grund av ett tidigare nyktert beteende, att det förflutit lång tid mellan händelsen och återkallelsen, och att socialkontoret hade uttalat att det inte fanns något särskilt som tydde på att personen skulle vara misskötsam i nykterhetshänseende (RÅ1989:17).I ett tredje rättsfall, poängteras dock att upprepade omhändertaganden enligt LOB kan leda till att det finns anledning att återkalla vapentillståndet (RÅ 1991:34). I nyare rättspraxis har man dock betonat att om man gör sig skyldig till grovt rattfylleri, ska detta i sig utgöra en stark grund för olämplighet och återkallelse, om det inte finns omständigheter som talar i en annan riktning (HFD 2011:84 I). I målet dömde kammarrätten till tillståndshavarens fördel, på grund av att bakgrunden till alkoholkonsumtionen inte ansågs utgöra risk för missbruk, endast var tillfällig, att han avhållit sig från alkohol efter brottet. Detta överklagades dock, och högsta instans ändrade detta och hänvisade till att vapentillstånd ska beviljas restriktivt och återkallelse ska ske när återkallelsegrund föreligger. Det finns alltså en sträng syn på just grovt rattfylleri. I ett rättsfall (RÅ 1984 2:74) misstänktes personen för vårdslöshet i trafik, rattfylleri och grov olovlig körning, och fick på dessa brottsmisstankar jaktlicensen återkallad då han ansågs olämplig att inneha licens. Liknande blev utgången i ett annat rättsfall (RÅ 1985 Ab 96), där misstankarna också var vårdslöshet i trafik, rattfylleri och olovlig körning, där domstolen påpekade att bara misstankarna i sig utgör anledning att ifrågasätta lämpligheten. Ett rättsfall som handlade om persons olämplighet med hänvisning till dom om sexuellt ofredande (Kammarrätten i Stockholms dom 2018-04-20, mål 6813-17). Domstolen sade att trots att brotten var upprepande, låg det längre tillbaka i tiden och ansågs vara mindre allvarliga så att brotten till sin natur och antal inte når upp till graden av olämplighet som krävs. De hänvisar även till ett annat rättsfall (HFD 2015 s.20) och betonar att återkallelse inte ska utgöra en bestraffning, eller syfta att avskräcka folk från vissa handlingar, utan en bedömning om olämplighet. Ett annat rättsfall rörde en person som dömts för ofredande och grov olovlig körning (Kammarrätten i Stockholms dom 2018-05-08, mål 431-18).De resonerade så att brotten i sig föranledde viss oro för personens lämplighet, men brotten i sig är inte så allvarliga till sin art, och kan inte heller sägas röra sig om upprepad brottslighet, så att det skulle föranleda återkallelse. Rikspolisstyrelsens allmänna råd I Rikspolisstyrelsens allmänna råd (RPSFS 2009:13 FAP 551-3) kap. 18, finns vissa föreskrifter om återkallelse av vapentillstånd. Det finns där en uppräkning av brott som typiskt sett anses utgöra grund att överväga lämpligheten, där brott mot jaktlagen, våldsbrott, narkotikabrott och grovt rattfylleri bland annat räknas upp. Även misskötsamhet i hanteringen av vapen, missbruksproblem och allvarliga sjukdomar kan utgöra grunder. Andra omständigheter som kan utgöra grund för att återkalla vapentillstånd är om man dömts för allvarlig brottslighet, så som våldsbrott, eller annat hänsynslöst eller kränkande beteende mot personer. Även vid ett flertal mindre allvarliga brott och förseelser kan utgöra skäl för återkallelse, om det är ett tecken på att vapeninnehavaren inte kan anses uppfylla kraven för omdöme, laglydnad och pålitlighet. Om det står klart att gärningen ar en engångsföreteelse, och en person i övrigt är nykter och skötsam, ska licensen som utgångspunkt inte återkallas. Bedömningen ska grundas på en helhetsbedömning av samtliga omständigheter i det enskilda fallet.ErinranI förarbetena till vapenlagen ges utrymme för att Polismyndigheten kan ge en erinran istället för att återkalla vapentillstånd. En sådan innebär egentligen en tillsägelse med anvisning på beteende, och kan användas bland annat om olämpligheten ger uttryck för en engångsföreteelse. Sammanfattning och rådI min efterforskning har jag inte hittat något rättsfall gällande olovlig körning, som föranlett att jaktlicensen återkallas. I de fall det kommit på tal, har brottet begåtts tillsammans med andra typer av brott, men inte denna kombination har heller lett till återkallelse av licensen. Jag har dock inte hittat något rättsfall som handlar om upprepad olovlig körning enbart. Detta kan i sig kanske tala för att det inte är en gärning som vanligtvis föranleder återkallad licens i sig, utan de övervägande fallen handlar om missbruksrisker och omdömeslös vapenhantering. Min sammantagna bedömning är att enbart att du gjort dig skyldig till upprepad olovlig körning inte borde föranleda din olämplighet, men denna bedömning gör ju domstolen utifrån alla omständigheter kring din person och brotten. Mindre allvarliga brott som upprepats kan föranleda återkallelse enligt Rikspolisstyrelsen allmänna råd. De flera rättsfall handlar om olämplighet i nykterhetshänseende, där det finns risk att personen har ett missbruk av något slag, som gör att man inte är lämplig att inneha vapen. Det kan även vara tillfällen då man i sin hantering av vapnet brustit i sitt omdöme. Jag vet tyvärr för lite om dina omständigheter för att ge några konkreta råd, men jag ska ändå betona vissa omständigheter som jag i min utredning uppfattat som avgörande. Om du generellt inte har något missbruksproblem är det en viktig utgångspunkt. Vad som också kan tala till din fördel är att brotten i sig inte är särskilt allvarliga till sin art, men omständigheterna kring det kan påverka bedömningen av detta, exempelvis om det föranlett en olycka. Du kan också hänvisa till Rikspolisstyrelsens allmänna råd, där trafikbrott av detta slag inte räknas upp, och att rättsfall har behandlat olovliga körningar där bedömningen gjorts att brottet i sig inte räcker för återkallelse. Om det gått lång tid sedan domen eller gärningen kan detta också tala till din fördel Du måste alltså helt enkelt betona flera omständigheter som utifrån en helhetsbedömning medför att du inte framstår som olämplig, och att du utifrån en helhetsbedömning inte anses omdömeslös eller tveksam i laglydighet och pålitlighet kring din vapenhantering. Jag beklagar att jag inte hittat något prejudicerande rättsfall som avhandlat ett ärende liknande din situation, men det i sig är också en utgångspunkt. Hoppas du i alla fall har fått någon vägledning i din situation! Önskar du vidare hjälp eller förtydligande är du välkommen att återkomma till mig, eller om du önskar att komma i kontakt med vår juristbyrå som kan titta närmare på ditt ärende eller företräda dig i Kammarrätten. Jag nås för ändamålet på sara.pedersen@lawline.se Vänligen,

Fråga om återkallat körkort

2021-09-27 i Trafikbrott
FRÅGA |Om man aldrig blivit straffad eller haft med polisen att göra och Ifall man har åkt dit för en ringanarkotikabrott och rattfylla och blivit av med körkortet i 12månader, får man tillbaka körkortet då efter 12 månader eller behöver man lämna prover för det? Hur funkar hela processen?
Robin Forslöv |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Ett körkort ska återkallas om körkortsinnehavaren har gjort sig skyldig till rattfylleri (5 kap. 3 § p. 1 b) körkortslagen) som i sin tur hänvisar till (4 § andra stycket lagen om straff för vissa trafikbrott). Av den senare lagen framgår att för rattfylleri döms den som intagit narkotika som avses i (8 § narkotikastrafflagen) i så stora mängd att det under eller efter färden finns något narkotiskt ämne kvar i blodet. Spärrtiden är oftast 12 månader för rattfylleri och 24 månader för grovt rattfylleri, om det sker vid upprepade tillfällen eller om det är rattfylleri i kombination med diagnosen missbruk/beroende av alkohol. Vid drograttfylleri är spärrtiden vanligtvis minst 12 månader. Den som dömts för rattfylleri eller grovt rattfylleri måste ansöka om ett nytt körkortstillstånd för att få tillbaka körkortet. Om spärrtiden är högst 12 månader behöver den dömde inte göra ett nytt förarprov, utan endast lämna in ansökan om att få ett nytt körkort utfärdat. Om spärrtiden är längre än 12 månader måste den dömde göra ett nytt förarprov, med kunskapsprov och körprov. Eftersom spärrtiden för din del är begränsad till 1 år innebär det att du endast behöva ansöka om ett nytt körkortstillstånd. Detta kan du göra hos transportstyrelsen tidigast sex månader innan din spärrtid går ut. Vid detta beslut kommer Transportstyrelsen göra en bedömning av din lämplighet som förare. För att bedöma din lämplighet som förare kan det innebära att du kommer behöva lämna blod- eller urinprover. Det är tyvärr ingenting som jag kan besvara utan jag föreslår att du kontaktar transportstyrelsen. Hoppas du fick svar på din fråga!

Kan man få böter trots att man inte blev stoppad av polisen?

2021-09-21 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej! Jag och min polare satt i bilen och körde på en 80 km väg. Plötsligt ser vi en polis som står och mäter hastigheten på bilar som kommer med en radar antar jag i handen, eller hastighetsmätare heter det kanske. Hur som helt, han har stor ångest nu över detta och vet inte om han kommer får böter eller inte. Han tror inte att han körde för fort, men säger att han "kanske körde över 80 men helt klart under 90". Han undrar hur och när han kommer att få reda på om han kommer få böter och finns det ett sätt att ringa eller kolla och fråga så han får svar snabbt? Eller gäller det bara för honom att sitta och grubbla över detta och stressa tills han får brev hem? Skulle uppskatta svar
Fredrik Nygren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar över hur och när man får reda på om man kommer få fortkörningsböter efter det att polisen har stått och kontrollerat hastigheten på vägtrafikanter med en laser. Eftersom polisen inte stoppade din kompis direkt vid den eventuella hastighetsöverträdelsen, krävs det någon form av bevisning för att de i efterhand ska kunna utfärda böter. Sådan bevisning skulle kunna vara en film, eller en bild – som exempelvis används som bevisning om man kör för fort förbi en trafiksäkerhetskamera. Polisen måste nämligen kunna bevisa vem det var som körde bilen vid det aktuella tillfället.Som jag förstår ditt beskrivna scenario har polisen stått och "skjutit" med en laser som mäter hastigheten på ankommande trafik. Din kompis blev emellertid inte stoppad av polisen, vilket förmodligen beror på att han höll sig inom hastighetsgränsen eller att polisen var upptagen med att mäta hastigheten på andra bilar. Din kompis kan således med största sannolikhet räkna med att han klarade sig från att bli tilldelad böter. Jag hoppas att du fick hjälp med din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan jag bli av med körkortet om någon annan kör för fort med min bil?

2021-09-21 i Trafikbrott
FRÅGA |Vad händer om jag har lånat ut bilen till någon som kör för fort förbi en fartkamera. Kan jag bli av med körkortet då?
Ellinor Bäckström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kan du bli av med körkortet om någon annan har kört för fort med din bil?Vid fortkörning gäller ett föraransvar och inte ett ägaransvar. Detta innebär alltså att du inte kan dömas till böter för fortkörningen utan det är bara den som faktiskt körde bilen som kan bli ansvarig. I och med detta kan du inte heller få ditt körkort indraget (se 5 kap. 3 § körkortslagen om när ett körkort kan återkallas.)Jag hoppas du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,