Fortkörning i Tyskland under prövotiden

2021-09-19 i Trafikbrott
FRÅGA |Jag tro att jag blev fotad av en fartkamera i Tyskland. Jag är fortfarande i prövning perioden. Vad kan jag förvänta mig?
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du körde för fort och blev fotad av en fartkamera i Tyskland. Eftersom du fortfarande är under din prövotid för ditt körkort så undrar du vad konsekvenserna kan bli.Vad händer om du blev fotad?Om du blev fotad av en fartkamera så kommer du troligtvis få hem ett brev med posten med information om att du fått böter. Det är viktigt att du i så fall betalar böterna så snabbt som möjligt eftersom tyska myndigheter ofta bara ger dig en vecka att betala böterna från att du fått beskedet.Vad krävs för att få körkortet indraget?Om du körde mer än 30 km/h för fort så kan ditt körkort dras in i Tyskland, men då dras det endast in i Tyskland. Du får alltså då ändå fortsätta köra i Sverige så länge du inte får ett besked från Transportstyrelsen. Transportstyrelsen i Sverige kan nämligen välja att dra in ditt körkort på grund av trafikbrott som har begåtts utomlands. Detta beror på att en dom eller avgörande som meddelats utomlands gäller på samma sätt som en dom i Sverige (5 kap. 1 § 3 st. körkortslagen). Det krävs då att din fortkörning uppfyller någon av punkterna i 5 kap. 3 § körkortslagen. I ditt fall är det möjligtvis punkterna 1a (grov vårdslöshet i trafik) och punkten 4 (överskridande av högsta tillåtna hastighet om överträdelsen inte kan klassas som ringa) som skulle kunna bli aktuella.Eftersom jag inte vet på vad för typ av väg du körde och hur mycket för snabbt du körde när du eventuellt blev fotad av en fartkamera så kan jag inte kan jag inte ge dig ett rakt svar på vad som kan hända. Jag kommer ändå förklara vad som kan hända beroende på hur mycket för fort du körde.För att kunna dömas för grov vårdslöshet i trafik så krävs det att man ska ha kört grovt oaktsamt eller visat uppenbar likgiltighet för andra människors liv eller egendom (1 § 2 st. lag om straff för vissa trafikbrott). Det krävs alltså då att du har kört väldigt mycket för fort och på en väg där det är väldigt olämpligt. Det är till exempel värre att köra mycket för fort inne i en stad än på en motorväg eftersom risken att man krockar i en korsning eller kör på en gående eller cyklist är större i en stad än på en motorväg. Med det sagt kan man ändå bli dömd för grov vårdslöshet i trafik även på motorväg. Men så länge du bara körde lite för fort så har du inte gjort dig skyldig till grov vårdslöshet i trafik och kan inte heller få körkortet indraget på denna grund.För att kunna få körkortet indraget på grund av att man överskridit högsta tillåtna hastighet och överträdelsen inte är ringa så krävs det att man har kört minst 30 km/h för fort. Har man legat under denna hastighet så blir istället enbart böter aktuellt.Hur påverkar prövotiden ditt straff?Att man är i prövotiden har endast betydelse om man skulle förlora sitt körkort. Då måste man nämligen göra ett nytt körkortsprov för att få tillbaka körkortet. Den som inte är i sin prövotid behöver alltså inte göra om sitt körkortsprov, utan får tillbaka körkortet efter en viss spärrtid.Vad kan du förvänta dig?Om du blev fotad av en fartkamera kommer du troligen få hem ett brev med information om att du har fått böter och hur du betalar. Notera att det är viktigt att du betalar böterna så snart som möjligt då tidsfristen brukar vara ganska kort. Så länge du inte körde väldigt vårdslöst eller över 30 km/h för fort så är sannolikheten att du får körkortet indraget väldigt liten. Skulle du däremot få indraget körkort i Tyskland och Transportstyrelsen i Sverige skulle välja att dra in ditt körkort här också så kommer du behöva göra om körkortsproven för att få tillbaka ditt körkort.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan körkortet dras in i efterhand?

2021-09-17 i Trafikbrott
FRÅGA |Hallå, blev idag stoppad av polisen när jag körde 140km/h på 110 väg alltså 30km/h för fort. polisen tog inte mitt körkort så nu är min fråga finns det någon risk att mitt körkort kan bli indraget i efterhand?
Fredrik Nygren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar över om ditt körkort kan bli indraget i efterhand då du har blivit tagen av polisen för fortkörning utan de tog körkortet av dig på plats. Det korta svaret på frågan är att det är möjligt att få körkortet indraget i efterhand och således även en risk för det. Vid ringa överträdelser anses det dock oftast räcka med en varning. I det följande redogör jag lite mer ingående för vad som gäller. Reglerna om körkort finns i körkortslagen (hädanefter förkortad KörkL)Transportstyrelsen kan återkalla ett körkort i efterhandTransportstyrelsen ska återkalla ett körkort om körkortshavaren vid förande av ett motordrivet fordon har överskridit högsta tillåtna hastighet. Det förutsätter dock att överträdelsen inte kan anses som ringa. (5 kap. 3 § p. 4 KörkL)Om hastighetsöverträdelsen är ringa eller ej bedöms i varje enskilt fall. Som vägledning finns emellertid ett rättsfall från slutet på 80-talet där en fortkörning om 140 km/h på en 110 väg där trafikförhållandena var goda ansågs vara just ringa varpå körkortet inte blev indraget. (RÅ 1988 ref. 1)Om det anses som tillräckligt ska körkortshavaren i sådana fall åläggas en varning istället. (5 kap. 9 § KörkL) Det är alltså möjligt för Transportstyrelsen att i efterhand återkalla ditt körkort. Utifrån den rättspraxis som finns på området borde det i ditt aktuella fall dock räcka med att du blir tilldelad en varning och således får behålla körkortet. Men risken för att få det indraget finns som sagt.Jag hoppas att du fick hjälp med din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan jag undvika att bli av med körkortet trots fortkörning under prövotiden?

2021-09-14 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej! Blev stoppad av polisen i torsdags då dem hade kontroll på vägen och då stoppade mig för jag körde för fort. Jag körde 104 km/h och vägen var 70km/h men jag tror faktiskt inte att jag körde så fort men de tog mitt körkort ändå och gav mig böter på 3600kr. Jag försökte förklara för dem hur mycket körkortet hjälper mig dagligen då jag jobbar på hemtjänsten som alarmansvarig och jobbar på fodoora på på både jobben kör jag bil och ifall jag blir av med mitt körkort då kommer jag inte kunna jobba kvar på jobben. Dem sa att jag kan säga det till transportstelsen kanske där de kan hjälpa mig men polisen tror inte jag får tillbaka körkortet efter som jag inte har haft det i 2 år. De ville att jag ska erkänna att jag körde fort men jag förnekade detta. Vad ska jag göra nu och vad ska jag säga till transportstrylsen?
Julia Hellquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Under de två första åren efter att ett körkort har utfärdats gäller en så kallad prövotid. Det innebär att om körkortsinnehavaren under dessa två år gör sig skyldig till någon trafikförseelse som leder till att körkortet återkallas måste ett nytt kunskapsprov och körprov göras. Körkortet måste helt enkelt "tas om". Hade du erkänt fortkörningen på plats hade polisen skickat ditt körkort och ett beslut om omhändertagandet till Transportstyrelsen och ärendet hade sedan varit avslutat. Men eftersom du förnekade fortkörningen kommer Transportstyrelsen, när de fått ditt körkort samt beslutet om omhändertagandet av polisen, att göra en prövning om körkortet ska återlämnas eller inte. Beslutet som fattas skickas sedan till körkortsinnehavaren. I beslutet framgår det om körkortet ska fortsätta vara återkallat eller om körkortsinnehavaren får tillbaka det. I händelse av att Transportstyrelsen beslutat att omhänderta körkortet får dock körkortsinnehavaren en chans att yttra sig om sitt behov av körkortet och omständigheterna kring vad som hände när körkortet blev indraget. Därefter fattar Transportstyrelsen ett nytt beslut om huruvida körkortet ska fortsätta vara återkallat eller inte, baserat på vad körkortsinnehavaren berättat.För att återgå till din situation så bör du få, eller redan ha fått, ett beslut från Transportstyrelsen. Om Transportstyrelsen beslutat att ditt körkort ska fortsätta vara återkallat (och att du därmed måste ta om det) har du alltså en möjlighet att berätta för Transportstyrelsen om hur viktigt det är för din försörjning att du har ditt körkort och vilka problem du skulle få om det återkallas, så får Transportstyrelsen göra en ny bedömning utifrån dina uppgifter. Hur Transportstyrelsen bedömer dessa uppgifter går inte att svara på, det är bara att vänta och se. Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Har transportstyrelsen rätt att begära prover för beviljat körkortstillstånd?

2021-09-14 i Trafikbrott
FRÅGA |Jag blev av med mitt körkort i juni 2016, eller rättare sagt dömd då!Nu har jag ansökt om körkorts tillstånd för att ta om det, det har nu gått 5 år,Jag har fått brev från transportstyrelsen att jag ska lämna prover i 6 mån.Har dom gjort fel?
My Jansson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta om transportstyrelsen har rätt att begära prover för att utfärda körkortstillstånd. Svaret hittar vi i körkortslagen (KörkL). För att få körkortstillståndDet är transportstyrelsen som prövar frågor om körkortstillstånd (7 kap. 2 § 6 punkten KörkL). Ett körkortstillstånd får endast utfärdas till den som med hänsyn till sina personliga och medicinska förhållanden kan anses vara en lämplig förare av ett körkortspliktigt fordon (3 kap. 2 § KörkL). Den som söker ett körkortstillstånd är skyldig att genomgå läkarundersökning, blodprovstagning eller liknande undersökning som behövs för att säkerställa att man är en lämplig förare (3 kap. 3 § KörkL). Eftersom att transportstyrelsen prövar frågor om körkortstillstånd har de rätt att kräva att du lämnar de prover som behövs för att göra en bedömning huruvida du är en lämplig förare. Hoppas du fick svar på din fråga! Om du har någon mer fråga är du välkommen att höra av dig till Lawline igen. Med vänlig hälsning

Vilka skäl kan lyftas upp som talar emot återkallelse av körkort?

2021-09-18 i Trafikbrott
FRÅGA |Polisen tagit min körkort på väg 30 som jag körde 67 och innan hade två gånger körde på kamera.jag nu fick papper från transportstyrelsen .Tillfälle att yttra mig innan beslut i körkortsärende.Jag egen företagare och en stor behöv av körkort för att åka till jobbet.mitt jobb är byggställning och ofta jag jobba långt bort från där jag bor.mm finns anledning att varför jag behöver körkort om behöves jag berätta .
Rijad Trubljanin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga är något oklar men jag uppfattar den som att du kört för fort och att Transportstyrelsen nu ska besluta i frågan om ditt körkort ska omhändertas varpå du fått möjlighet att yttra dig, vilket föranleder frågan vilka skäl man kan anföra emot en återkallelse av körkort. Individuell bedömningTransportstyrelsen kommer att göra en individuell bedömning med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Det går således inte att ge ett "facit" på vad man bör ha med i detta yttrande. Vissa skäl torde dock kunna lyftas i förmildrande riktning. Om det är så att du har ett stort behov av körkortet i ditt yrke, så är det viktigt att du framför detta. Mitt tips är även att framföra att omhändertagandet av körkortet påverkar dig på ett socialt plan, om nu så är fallet. Har du inga anmärkningar tidigare från trafikbrott kan även detta lyftas i yttrandet.I din bakgrundsinformation anger du att har ett stort behov av körkortet för att kunna komma till arbetet, således är detta något du bör lyfta upp och resonera kring i yttrandet. Även de andra omständigheterna jag nämnde ovan kan framföras, i de fall de är tillämpliga på din situation. Har du fler funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline!Vänliga hälsningar

Grovt rattfylleri trots att gränsen för promillehalten inte fanns i blodet?

2021-09-17 i Trafikbrott
FRÅGA |Går det att döma en person för grovt rattfylleri då gränsen för den promillehalten inte fanns i blodet? Bilolycka inträffade i samma veva men berodde på det medicinska underlaget (ej alkoholen) dvs utbrändhet och enorm press från ett företag som hade helt avsaknad av personalpolitik.
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om föraren inte varit påverkad av alkohol, narkotika eller något annat medel blir inte grovt rattfylleri aktuellt (4 a § trafikbrottslagen). Om en bilolycka inträffade enbart på grund av psykisk ohälsa kan vårdslöshet i trafik aktualiseras (1 § trafikbrottslagen). Om det däremot är så att föraren har haft en alkoholkoncentration som uppgått till minst 1,0 promille i blodet eller 0,50 milligram per liter i utandningsluften är brottet att betrakta som grovt (4 a § p. 1 trafikbrottslagen). Det är dock möjligt att dömas till grovt rattfylleri även om "gränsen" inte är nådd. Om det bedöms att föraren varit avsevärt påverkad av alkohol eller om föraren vid framförandet av fordonet har inneburit en påtaglig fara för trafiksäkerheten kan brottet betraktas som grovt (4 a § p. 2–3 trafikbrottslagen).Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Måste ett vittne till en trafikolycka ge sig till känna?

2021-09-14 i Trafikbrott
FRÅGA |Om det finns ett vittne som passagerare i ett av fordonen vid en trafikolycka är det vittnet inte skyldig att på platsen ge sig till känna för båda parter?
Julia Hellquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I Sverige har vi vittnesplikt. Det innebär att den som blir kallad som vittne är skyldig att vittna. Det gäller oavsett om det är åklagaren eller försvaret (i fråga om brottmål) som kallat vittnet. Samma sak gäller i fråga om tvistemål. Ett vittne kan alltså själv inte välja om hen vill vittna eller inte. Vittnesplikten finns reglerad i 36 kap. Rättegångsbalken. Dock gäller detta bara om ett vittne har blivit kallad till domstol. Om det inte kommit vare sig åklagarens eller försvarets kännedom att det finns ett vittne har de ingen möjlighet att kalla vittnet i fråga. Det finns ingen bestämmelse i lagen som säger att en person som bevittnat en händelse som skulle kunna bli föremål för polisanmälan eller prövning i domstol är skyldig att ge sig till känna för polisen eller någon part i målet. En person som sett en trafikolycka har således ingen skyldighet att ge sig till känna för respektive parter. Det är endast trafikanter som, med eller utan skuld, varit inblandade i en trafikolycka som är skyldiga att stanna kvar på olycksplatsen och ge sig till känna, vilket framgår av 2 kap. 8 § Trafikförordningen. Hoppas att du fått svar på din fråga!

Kollision mellan fordon och cyklist samt smitning från brottsplatsen.

2021-09-11 i Trafikbrott
FRÅGA |Vilken straffpåföljd kan det bli vid underlåtenhet att iaktta väjningsplikt och att man genom oaktsamhet mot cyklist på cykelöverfart orsakat kollision mellan personbil och cyklist, samt kroppsskada på cyklisten och även smitning från olycksplatsen?
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du undrar vad straffpåföljden blir av att en bil orsakar en kollision mellan en personbil och cyklist där cyklisten blir skadad och smiter från olycksplatsen.Till en början vill jag konstatera att jag inte kan göra en bedömning av vad påföljden kommer att bli i det fall du beskriver då hänsyn måste tas till både rättfärdigande och ursäktande omständigheter, t.ex. hur uppsikten såg ut och ifall den andra bilen och/eller cyklisten kan anses medansvariga. Det jag kan göra är däremot att berätta om vad som gäller generellt vid sådana situationer.Att underlåta att iaktta väjningsplikt och kollidera eller orsaka kollision med en cyklist kan bedömas som vårdslöshet i trafik och ge straffet penningböter eller om grov vårdslöshet fängelse i högst 2 år (1 § lag om straff för vissa trafikbrot). Om du döms till grov vårdslöshet i trafiken ska ditt körkort också återkallas under minst ett år (5 kap. 3 § 1 p. och 5 kap. 6 § körkortslagen). Att orsaka kroppsskada, av oaktsamhet, kan också bedömas som vållande till kroppsskada (3 kap 8 § brottsbalken). Påföljden för det brottet är böter eller fängelse upp till sex månader.Om föraren av det fordon som orsakat kollisionen inte lämnat sitt namn och telefonnummer (kontaktuppgifter) räknas det som att smita från brottsplatsen. Då någon smiter från en brottsplats, utan att ha fullgjort de skyldigheter som ålegat honom, kan han dömas till böter eller fängelse i sex månader, eller om brottet är grovt till fängelse i ett år (5 § trafikbrottslagen).Hoppas du fick svar på din fråga!