Vad blir påföljden för fortkörning?

2021-08-23 i Trafikbrott
FRÅGA |Jag har haft mitt körkort i ungefär 3 månader. Jag blev tagen med laser på en 40-väg där de sa att jag körde 83. Jag kan ej lova något men är 99% säker att jag körde ca 60-70 (inte över 70 km/h närmare 60). Jag erkände att jag körde för snabbt på plats. Jag var stressad och i chock efter de stannat mig men jag visste att jag körde för snabbt. Nu i efterhand kan jag skriva till någon person enligt ett brev från transportstyrelsen och skriva vad jag tycker om min dom. Jag är som sagt väldigt säker på att jag körde ungefär 60-65 men under 70 i alla fall. Vad kommer mina påföljder bli för hastigheten 60-70km/h och vad blir det för 83km/h. Jag har inga bevis att jag körde under 70km/h men jag är däremot väldigt säker på det. Tack för svar :)
Joakim Strömbladh |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du vill veta vilka de möjliga påföljderna för din fortkörning kan bli och hur de kan komma att variera beroende på vilken hastighet du bedöms ha hållit. Bestämmelser om fortkörning finns i trafikförordningen (1998:1276), bestämmelser om vårdslöshet i trafik finns i lag (1951:649) om vissa trafikbrott och bestämmelser om körkort och körkortsingripande finns i körkortslagen (1998:488). Jag kommer därför att utgå från dessa i mitt svar.Brott mot trafikförordningenI det fall någon framför ett fordon i en högre hastighet än vad som är tillåtet på en viss vägsträcka gör denne sig skyldig till fortkörning (3 kap. 17 § trafikförordningen (1998:1276)). Detta utgör ett brott mot trafikförordningen och påföljden är penningböter (14 kap. 3 § trafikförordningen (1998:1276)). I det fall fortkörningen anses vara allvarlig kan föraren istället dömas för vårdslöshet i trafik alternativ grov vårdslöshet i trafik. Påföljderna för dessa brott är dagsböter respektive fängelse i upp till två år (1 § lag (1951:649) om vissa trafikbrott). För att dessa ska bli aktuella krävs det emellertid att föraren, vid framförandet av fordonet, i väsentlig mån har brustit i omsorg och varsamhet på ett sätt som har inneburit fara för att en trafikolycka skulle ha uppstått.Enligt riktlinjer från Åklagarmyndigheten (se sidan 13) brukar en hastighetsöverträdelse med 16-20 km/h, på en väg där hastighetsbegränsningen är 50 km/h eller lägre, leda till böter på 2800 kr. En hastighetsöverträdelse med 21-25 km/h brukar istället leda till böter på 3200 kr och en hastighetsöverträdelse på 26-30 km/h till böter på 3600 kr. En hastighetsöverträdelse på 36 km/h eller mer brukar, enligt samma riktlinjer, leda till böter på 4000 kr.Återkallelse av körkort och andra körkortsingripandeI samband med en trafikförseelse kan även ett körkortsingripande göras. Ett körkortsingripande kan utgöras av återkallelse av körkortet, varning eller att körkortsinnehavet förenas med villkor om alkolås (5 kap. 1 § körkortslagen). En återkallelse av körkort kan bli aktuell vid, bland annat, överskridande av högsta tillåtna hastighet, i det fall denna överträdelse inte kan anses som ringa (5 kap. 3 § fjärde punkten körkortslagen). Som regel kan sägas att ett överskridande av högsta tillåtna hastighet med 30 km/h inte räknas som en ringa överträdelse (prop. 1992/93:189, s.3-4). Beroende på vilken hastighet du faktiskt har hållit finns det därför en risk att ditt körkort kan komma att bli återkallat. I samband med en körkortsåterkallelse på grund av fortkörning ska en spärrtid bestämmas (5 kap. 6 § körkortslagen). Spärrtiden är den tidsperiod under vilken ditt körkort är återkallat. Spärrtiden bestäms av Transportstyrelsen och ska vara lägst en månad och högst tre år (5 kap. 6 § andra meningen körkortslagen). Spärrtidens längd kommer att bero på trafikbrottet, ditt behov av körkort, tidigare trafikförseelser med mera. Då den eventuella spärrtiden i ditt fall kommer att bero på tidigare nämnda faktorer så är det svårt att ge dig ett exakt svar på hur lång spärrtid du kan komma att få vid en eventuell återkallelse av ditt körkort. Du kan dock läsa om praxis runt spärrtidens längd på Sveriges domstolars hemsida. Avslutningsvis är det viktigt att observera att det löper en två år lång prövotid efter det att ett körkort har utfärdats efter godkänt förarprov (3 kap. 18 § körkortslagen (1998:488)). I det fall ett körkort återkallas under prövotiden utfärdas ett nytt körkort först efter att ett nytt förarprov har genomförts (5 kap. 14 och 15 §§ körkortslagen (1998:488); se vidare Transportstyrelsens hemsida).Jag hoppas att du har fått ett någorlunda hjälpsamt svar på din fråga. I det fall något är oklart eller om du har några ytterligare funderingar så får du gärna återkomma.Vänligen,

Vilka krav gäller för att en el-scooter ska betraktas som en "cykel", och när aktualiseras istället kraven för "moped"?

2021-08-18 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej om man har en elscooter som kan köra 45kmt men bara kör 20kmt vad händer då
Dani Elipas Gobraeel |Hej!Tack för att du vänder sig till Lawline med din fråga. Jag utgår från att du undrar om vilka regler som gäller beträffande fordonsklass för en el-scooter beroende på hur snabbt den kan färdas, eftersom detta skiljer sig åt lite. På transportstyrelsens hemsida framgår detaljerad information om samtliga gränsfall, men nedan får du en kort genomgång. Rättsliga utgångspunkter En elsparkcykel kan klassas som en cykel förutsatt att den inte går fortare än 20 km/tim och har en motorstyrka på max 250 watt. Om elsparkcykeln uppfyller kraven på en cykel gäller samma regler som för en cykel, exempelvis att man kan köra på cykelvägar och i viss utsträckning även på bilvägar.Om elsparkcykeln går snabbare än 20 km/tim eller har starkare motor än 250 watt klassas den inte längre som en cykel och kan inte köras efter cykelregler. Det som ligger närmast tillhands är att elsparkcykeln klassas som moped, och då gäller andra krav och förutsättningar för att "fordonet" ska få brukas i trafik, se om "moped klass 1" här.Emellertid är det extremt viktigt att komma ihåg att det alltid är föraren som ansvarar för att fordonet som är i bruk uppfyller samtliga krav för sin fordonsklass. Skulle du köra en elsparkcykel med högre hastighet eller starkare motor så klassas elsparkcykeln inte längre som cykel utan troligen något annat fordon och då kan det räknas som olovlig körning om man inte har rätt behörighet för fordonet. Olovlig körning är ett brott enligt 3 § Trafikbrottslagen.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Hur kommer jag i kontakt med Lawlines juristbyrå?

2021-08-12 i Trafikbrott
FRÅGA |Jag är återkallad pga att jag inte kört med rätt körkort och det står att jag nekade brott vilket inte stämmer. Hur kan du hjälpa mig?
Joakim Strömbladh |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du har kört ett fordon som du, genom ditt körkort, inte är berättigad att köra och att du undrar hur Lawline kan hjälpa dig i ditt ärende. Bestämmelser om trafikbrott finns i lag (1951:649) om vissa trafikbrott, bestämmelser om körkort och körkortsingripande finns i körkortslagen (1998:488) och bestämmelser om föreläggande av ordningsbot och strafföreläggande finns i rättegångsbalken (1942:74). Jag kommer därför att utgå från dessa i mitt svar.Olovlig körning och möjliga påföljderFörst och främst kan konstateras att den som uppsåtligen för ett körkortspliktigt fordon utan att vara berättigad att göra detta gör sig skyldig till olovlig körning (3 § första stycket lag (1951:649) om vissa trafikbrott). Denna handling kan, i den mån den bedöms som grov, leda till påföljderna böter alternativt fängelse i högst sex månader. Såvida inte några försvårande omständigheter föreligger så är påföljden, allt som oftast, dagsböter. För att påföljden ska bli fängelse krävs, som regel, att den dömde sedan tidigare har gjort sig skyldig till olovlig körning. Den troligaste påföljden är, således, dagsböter.Olovlig körning är därtill grund för återkallelse av körkort (5 kap. 3 § fjärde punkten körkortslagen, Transportstyrelsens hemsida samt RÅ 1991 not. 51). I samband med en körkortsåterkallelse ska, som regel, en spärrtid bestämmas (5 kap. 6 § körkortslagen). Spärrtiden är den tidsperiod under vilken ditt körkort är återkallat och bestäms av Transportstyrelsen. Vid fall av olovlig körning bestäms spärrtiden till lägst en månad och högst tre år (5 kap. 6 § körkortslagen samt Transportstyrelsens hemsida). Observera att Transportstyrelsen vid fastställandet av spärrtiden tar hänsyn till omständigheterna i det aktuella fallet men att en normal spärrtid vid olovlig körning är sex månader. Spärrtiden kan, dock, variera beroende på hur allvarlig förseelsen bedöms vara.Erkänna eller neka till ett trafikbrottI samband med trafikbrott kan polisen besluta om ett föreläggande av ordningsbot alternativt åklagare besluta om strafföreläggande (48 kap. 1 § rättegångsbalken). Ett godkännande av en ordningsbot alternativt ett strafföreläggande har samma verkan som en dom som har vunnit laga kraft och innebär att den misstänkte erkänner brottet och accepterar straffet (48 kap. 3 § andra stycket rättegångsbalken). När den misstänkte inte godkänner föreläggandet så lämnas ärendet istället över till åklagare som bestämmer huruvida åtal ska väckas. Att inte godkänna ett föreläggande av något slag i samband med ett trafikbrott kan således vara till din fördel i den mån du kan bevisa att du inte är skyldig vid en eventuella rättegång. Denna möjlighet finns inte vid ett godkännande av ett föreläggande (med vissa undantag).Hur kan Lawline hjälpa dig vidare i ditt ärende?Jag kan inte utläsa av din fråga exakt hur du önskar att Lawline ska hjälpa dig (exempelvis om du vill att vi ska klargöra rättsläget ytterligare eller vad det nu kan vara) men i den mån du vill att en jurist ska hjälpa dig att kolla över ditt ärende så råder jag dig att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till vår juristbyrå. Det kan du göra här. Du kan även kontakta oss via telefon för vidare rådgivning i ditt ärende.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00-16.00Jag hoppas att du har fått ett någorlunda hjälpsamt svar på din fråga.Vänligen,

Är det olagligt att köra bil med lagligt utskriven stesolid i blodet?

2021-08-05 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej! Jag undrar om det är helt förbjudet att köra bil om man äter stesolid för min ångest. Den är lagligt utskriven av min överläkare på öppenvårdspsykiatrin. Jag känner mig inte alls påverkad av den. Det enda jag känner är att den botar min svåra ångest. Jag har sökt efter svar och inte hittat något förbud med annat att man ska vara uppmärksam hur medicinen påverkar mig. Men jag blir inte alls påverkad av den. Tvärtom så gör den mig mer skärpt och försiktig i trafiken. Men som sagt , min fråga är om det är förbjudet att köra bil på lagligt utskriven stesolid?Tacksam för svar!Med vänlig hälsning,
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Stesolid är ett narkotikaklassat läkemedel eftersom det innehåller substansen diazepam. Enligt trafikbrottslagen (TBL) så är det olagligt att köra med narkotikaklassade ämnen i blodet (4 § 2 st. TBL). Detta förbud gäller dock inte om man använder narkotikaklassade läkemedel av medicinska skäl och enligt läkarens ordination. Men som förare har du emellertid ett stort ansvar för att avgöra om ditt läkemedel gör dig till en sämre förare. Den som går på ett narkotikaklassat läkemedlen enligt läkares ordination kan nämligen ändå bli dömd för rattfylleri om läkemedlet gör att föraren kör trafikfarligt.Du beskriver att du inte alls känner dig påverkad av stesolid och att den snarare gör dig skärpt och försiktig i trafiken. Det är därför inte förbjudet för dig att köra bil med stesolid i blodet eftersom den är ordinerad av en läkare av medicinska skäl. Du bör dock vara fortsatt uppmärksam på om läkemedlet skulle börja påverka din körförmåga.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Yttrande till Transportstyrelsen

2021-08-20 i Trafikbrott
FRÅGA |HejFick mitt körkort återkallat pfga av fortkörning den 21 Juli, var 80 km väg, ja körde om en husvagn, det var 118km/tim sa polisen, jag erkände på platsen och dom tog körkortet.Nu kan jag yttra mig till trsp styrelsen, svaret ska va INKOMMET senast 10 Augusti,Vad kan jag göra för att lindra detta? Jag jobbar ju och kommer inte till jobbet utan bil.MvhPeter Gröndahl
Rijad Trubljanin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du fått ditt körkort omhändertaget på plats av polisen varpå du nu har frågeställningar kring yttrandet till transportstyrelsen. När skickar Transportstyrelsen ut en blankett om yttrande?När Transportstyrelsen ska besluta om eventuell återkallelse av ett körkort och spärrtiden så så skickar de ut en yttrande blankett till körkortsinnehavaren. Här får vederbörande möjlighet att själv förklara och ge sitt perspektiv på den uppkomna situationen. Yttrandet kommer alltså vara en möjlighet för dig att sakligt förklara varför en ev. spärrtid i ditt fall skall förkortas.Vad kan anföras i yttrandet?I din bakgrundsinformationen anger du att du inte kan komma till jobbet utan bil. Således kan du anföra att du har ett stort behov av körkortet och att det påverkar dina möjligheter till att komma till arbetsplatsen. Det kan även vara så att du behöver körkortet i tjänst eller att du behöver det för att kunna ta din familj till olika platser, exempelvis för att kunna skjutsa barn till skolan. Om så är fallet, så är detta något som du också kan lyfta. Om ett körkortsomhändertagande påverkar dig även på ett socialt plan, exempelvis att du inte längre kan åka till vänner eller dylikt som förut så kan det också vara värt att nämna i yttrandet. Det går inte att ge ett "facit" på vad man bör ha med i ett sådant yttrande. En helhetsbedömning kommer att göras inför beslutet. Viktigt att påpeka att rent känslomässiga aspekter är betydelselösa i detta fall. Mitt råd är att du lägger ner god tid på yttrandet och beskriver så sakligt som du kan, varför just du har behov av körkortet. Slutligen är det dock transportstyrelsen som kommer att besluta i ärendet. Återkom gärna om du har fler funderingar!Vänliga hälsningar,

Rattfylla med 1,0 promille, vad blir straffet?

2021-08-16 i Trafikbrott
FRÅGA |Singelolycka med 1.0 promille i utandningsluften. Ingen annan person skadad. Vad blir straffet?
Pontus Fridén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!RattfylleriBrottet rattfylleri regleras i lag om straff för vissa trafikbrott. Två nivåer återfinns; dels rattfylleri normalgraden (4 §), dels grovt rattfylleri (4a §). Vid bedömningen om brottet är grovt beaktas särskilt att föraren haft en alkoholkoncentration om minst 1,0 promille i blodet eller 0,5 milligram per liter i utandningsluften. Men även om föraren inte uppmäts ha dessa gränser för grov rattfylla kan han eller hon ändå dömas om föraren har varit avsevärt påverkad av alkohol eller framförandet av fordonet har inneburit en påtaglig fara för trafikssäkerheten. Sistnämnda kan inte uteslutas eftersom en olycka de facto inträffat. I de fall rattfylleristen har kört på ett sådant sätt att han eller hon ensam eller till huvudsaklig del har varit vållande till en olycka torde det i allmänhet leda till att brottet bedöms som grovt.PåföljdMycket talar således för grov rattfylla. Straffskalan för grovt rattfylleri är fängelse i högst två år. Enligt förarbetsuttalanden bakom lagtexten, ska fängelse vara normalpåföljd (Prop. 1993/94:44 s. 35). När påföljden bestäms till fängelse mäts regelmässigt ett straff om en månad ut. Försvårande eller förmildrande omständigheter kan medföra ett högre eller lägre straff. Men det är förhållandevis ovanligt att mer än en månad döms ut. När påföljden inte bestäms till fängelse, vilket kan bero på billighetsskäl som exempelvis hög ålder, handikapp, psykiska problem eller liknande svårigheter att kunna avtjäna ett fängelsestraff (29 kap. 5 § brottsbalken). Då kan samhällstjänst tillsammans med skyddstillsyn eller villkorlig dom bli straffet. Hälsningar,

Konsekvenser av att köra trimmad moped som 15-åring

2021-08-05 i Trafikbrott
FRÅGA |Tja jag undrar om man kör trimmad moped som 15 åring (är inte 15 men bra att veta liksom) kan man få som konsekvens att ens B körkort dröjs tills man är 21 eller är de bara böter??
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kör man en trimmad moped så gör man sig skyldig till brottet olovlig körning (3 § trafikbrottslagen). Straffet för detta är böter. Bötesbeloppet ligger på mellan 30 och 150 dagsböter. Storleken på dagsböterna fastställs sedan till ett belopp på mellan 50–1000 kr (25 kap. 2 § brottsbalken). Det är svårt att säga exakt hur stort bötesbelopp man får i det enskilda fallet, men ofta brukar det hamna på ca 1500 kr (30 dagsböter x 50 kr).Körkortstillstånd ges endast till den som med hänsyn till sina personliga och medicinska förhållanden kan anses vara lämplig som förare (3 kap. 2 § körkortslagen). Om det finns sådana hinder för körkortstillstånd beslutar Transportstyrelsen om en spärrtid då man inte kan få körkort. Spärrtiden kan bli lägst en månad och högst tre år (3 kap. 9 § körkortslagen). Spärrtiden börjar löpa den dagen som du får beslutet (7 kap. 8 § körkortslagen).Om du blir dömd till böter kommer du även få en prick i belastningsregistret som kommer finnas kvar i fem år från att du får böterna (17 § lagen om belastningsregister). Denna tid kan förlängas om du blir straffad för ett nytt brott innan fem-årsperioden har löpt ut (18 § lagen om belastningsregister).Svaret på din fråga är alltså att du kan få både böter och spärrtid då du inte kan få körkort. Huruvida spärrtiden påverkar när du får körkort beror på när du får beslutet. Får du beslutet om spärrtid när du är 15 år kommer den alltså hinna gå ut tills du är 18 år och får ta B-körkort. Du kommer dock att få en prick i belastningsregistret som finns kvar i fem år.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Vad händer om polisen inte mäter hastigheten vid fortkörning?

2021-08-05 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej har en fundering kring fort körning körde 185 på 110 väg och en ike polis i tjänst stoppade mig och tog mitt körkort på plats o har fick böter böterna tar jag men att han inte hade bevis än sin sambo som satt brevid samt han inte hade nån läser eller kalibert mätare att kontrollera att jag åkte snabbt...
Dani Elipas Gobraeel |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inledningsvis ska konstateras att den situation du nyss upplevt inte är ovanlig, det sker ofta att personer kör alldeles för snabbt och särskilt framför näsan på civilpoliser, men då polisen inte har mätarinstrumenten uppe för att kunna mäta hastigheten på bilen. Detta innebär att polisen inte har något konkret bevis på hastighetsöverträdelsen.Rättsliga utgångspunkterOm vi utgår från att alla sakomständigheter stämmer, har du kört 75 km/h över hastighetsgränsen och ska enligt lag bli av med körkortet på plats. Polisen som såg överträdelsen gjorde dock inget annat än just såg att du körde för snabbt. Hen har således ingen notering eller teknisk bevisning som kan visa på hur snabbt du körde och om du då faktiskt bröt mot hastighetsbegränsningen. Detta innebär att polisen förmodligen inte hade något annat än sin syn att gå på i detta fall, att polisens sambo ska ha suttit bredvid torde heller inte föranleda någon annan bedömning vad gäller den tekniska bevisningen.Rättsligt sätt finns det inga krav på vilken typ av bevis som behövs för att man ska kunna fällas för t.ex. fortkörning. I Sverige tillämpas principerna om fri bevisföring och fri bevisprövning, vilka återfinns i rättegångsbalken 35 kap 1 §. Detta innebär att alla bevis får framföras och att domstolen är helt fri att göra sin egen bevisvärdering. Detta innebär att det teoretiskt sätt skulle kunna räcka med polisernas vittnesmål och kanske något annat som stödjer deras berättelse för att du ska fällas för fortkörning. Generellt gäller att en polismans vittnesmål, som alltid sker under ed, har ett högt bevisvärde och domstolen måste utgå från att det är sanning som talas.I denna situation verkar det dock som att polisen inte behövt göra några extraordinära ansträngningar för att bötfälla dig, du skriver emellertid att du accepterade böterna vilket dessvärre innebär att du rättsligt sätt medgivit att du kört för fort.En sak som hade talat för att ingenting skulle hända är att du inte erkänner brott och att polisen inte erbjudit något strafföreläggande. Strafföreläggande kan erbjudas vid brott som straffas med böter och/eller villkorlig dom och används när det är helt klarlagt vad som hänt och när den misstänkte har erkänt brottet. Genom att ta emot straffföreläggandet erkänner den misstänkte i princip brott och accepterar bötesbeloppet. Det innebär att man helt enkelt skippar rättegång och istället går direkt till att bötfälla den erkännande personen.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!