​Kan mitt körkort återkallas om jag kör narkotikapåverkad?​

2021-03-31 i Trafikbrott
FRÅGA |HejJag har blivit stoppad februari 2020 , fick lämna prover , visa positivt (narkotika), nekade brott och blev rättegång! Tingsrätten frikände mig men åklagaren överklagade till hovrätten och då bestämde hovrätten för o ändra tingsrättens dom och dömde mig till dagsböter!Vad händer nu med mitt körkort? Blir jag av med den? Eller kommer jag behålla efter som jag blev frikänd från tingsrätten först! Obs! Det har gått över ett år sen polisen tog mig till prover men jag fick behålla körkort från polisen dom tog aldrig den! Har inte hört något från transportstyrelsen än!Hade varit jätte tacksam om jag får svar
Sandra Bargabriel |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta om du kommer att bli av med körkortet på grund av din dom. Jag kommer att hänvisa till körkortslagen som innehåller regler om körkort.Enligt 5 kap. 3 § första stycket körkortslagen ska en person som kör narkotikapåverkad få sitt körkort återkallat. Att köra bil narkotikapåverkad räknas som rattfylleri (4 § andra stycket lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott).Dock kan Transportstyrelsen besluta om att du ska få en varning istället för du ska få ditt körkort återkallat. Det ska då föreligga särskilda skäl som gör att varningen kan ses vara en tillräcklig åtgärd (5 kap. 9 § körkortslagen). Det Transportstyrelsen exempelvis kommer kolla på är hur allvarlig trafikbrottet har varit, vad för typ av trafikbrott du begått samt vilken trafikfara ditt brott har inneburit. Denna bedömning görs utifrån omständigheterna i ditt fall vilket innebär att jag inte kan ge dig ett rakt svar på om du kommer få ditt körkort återkallat eller inte. Jag skulle råda dig att kontakta Transportstyrelsen om du är osäker på om ditt körkort har återkallats eller inte. Du kan kontakta dem här. Jag hoppas att svaret kan ge viss vägledning, om jag har missförstått din fråga är du självklart välkommen att återkomma med en ny!Med vänliga hälsningar,

Vad är straffet för olovlig körning?

2021-03-04 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej ! Jag har ett åkeri jag har behörighet A B BE Vad skulle straffet bli om jag skulle köra något som kräver CE går det äns att svara på det??Stefan
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer att hänvisa till lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott (TBL) när jag besvarar din fråga.Olovlig körningDen som uppsåtligen kör ett fordon utan att ha ett giltigt körkort (behörighet) för fordonet gör sig skyldig till brottet olovlig körning (3 § TBL). Straffet för olovlig körning är böter, och om brottet är att bedömas som grovt är straffet fängelse i högst sex månader. Vid bedömningen av om brottet är att betrakta som grov beaktas om gärningsmannen saknat körkort på grund av att hen fått det återkallat eller om brottet begåtts flera gånger. Förverkande av fordonEtt fordon som har använts vid brottet olovlig körning får förverkas om det behövs för att förebygga fortsatt brottslighet (7 § TBL). Ett förverkande innebär att fordonet tas i beslag av polis. Det som särskilt ska beaktas är om gärningsmannen tidigare gjort sig skyldig till sådan brottslighet. SammanfattningSvaret på din fråga är att du genom att köra ett fordon utan behörighet gör dig skyldig till brottet olovlig körning. Om det inte finns anledning att bedöma brottet som grovt skulle du förmodligen straffas med böter. Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om jag har missförstått din fråga är du alltid varmt välkommen att återkomma med en ny. Med vänliga hälsningar,

Kan mitt körkort återkallas vid hastighetsöverträdelse under prövotid?

2021-03-11 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej jag körde igår låg mitt i vägen på en 80 väg i 108km, kameran fotade, jag har prövotid och undra kommer ja bli av med körkortet?
Sandra Bargabriel |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer att hänvisa till körkortslagen som innehåller regler om körkort. Vad innebär prövotid?Först och främst kan det vara bra att veta att det inte spelar någon roll om du har prövotid på körkortet vid bestämmandet av påföljd. Du blir alltså inte lättare av med körkortet bara för att du har prövotid. Prövotiden innebär att om ditt körkort återkallas av någon anledning så måste du göra om ett nytt körkortsprov (både uppkörning och teoriprov) innan du kan få ett nytt körkort. Hade du inte haft prövotid skulle du alltså slippa göra om körkortsprovet. Mer om detta kan du läsa om här. Återkallelse av körkort efter hastighetsöverträdelseEn hastighetsöverträdelse som inte är ringa kan leda till att körkortet återkallas (Körkortslagen 5 kap. 3 § p. 4). Detta innebär att din hastighetsöverträdelse måste bedömas som mer än ringa för att ditt körkort ska kunna återkallas. Ringa hastighetsöverträdelseVad som är att anse som ringa fortkörning framgår inte av lagen. Vid bedömningen huruvida en hastighetsöverträdelse är att anse som ringa ska hänsyn i första hand tas till i vilken mån högsta tillåtna hastighet överskridits. Är överskridandet betydande bör överträdelsen normalt inte betraktas som ringa, även om det finns omständigheter som är förmildrande. I gränsfall mellan ringa och inte ringa kan andra omständigheter vägas in, exempelvis hur trafikförhållandena varit på vägen (nu hänvisar jag till rättsfall från Regeringsrätten (nuvarande Högsta förvaltningsdomstolen) --> RÅ 1990 ref 66). Enligt praxis har ett hastighetsöverskridande med 30 km/tim på väg där den tillåtna hastigheten var 110 km/tim inte ansetts vara ringa, trots att trafikförhållandena varit goda (RÅ 1988 ref 1). Å andra sidan har ett överskridande med 25 km/tim på en väg där hösta tillåtna hastighet varit 110 km/tim och där det förelegat goda trafikförhållanden, ansetts som ringa (RÅ 1989 ref 22). I ett annat fall där hastigheten överskridits med 24 km/tim där den högsta tillåtna hastigheten var 70/km/tim har överträdelsen inte ansetts som ringa. I fallet togs hänsyn till att det fanns en avtagsväg i närheten som komplicerade trafiksituationen trots att väg- och siktförhållandena var allmänt sett goda. Bedömningen i ditt fallI ditt fall har du överskridit hastigheten med 28 km/tim vilket starkt talar för ett gränsfall, vilket innebär att även andra omständigheter kan spela roll i bedömningen. Jag kan dock inte ge dig ett slutgiltigt svar eftersom att bedömningen görs utifrån varje enskilt fall, men utifrån redogjorda mål kan det röra sig om en hastighetsöverträdelse som inte är ringa och därmed kan ditt körkort återkallas. Dock, eftersom att jag inte vet hur omständigheterna i ditt fall sett ut är ett ringa brott självklart inte uteslutet.Jag hoppas att svaret kan ge viss vägledning och om jag har missförstått din fråga är du självklart välkommen att återkomma med en ny!Med vänliga hälsningar,