Jag har fått ett mail i vilket min man utpekas som alkoholist - Bör det polisanmälas?

2021-09-11 i Övriga brott
FRÅGA |Hej! Jag har fått ett mail från en påhittad e-post adress. Jag vet alltså inte vem som ligger bakom även om jag har mina misstankar. I mailet utpekas min nya man som alkoholist.Är detta något som ska polisanmälas?
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,UTREDNINGDen lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av din fråga är brottsbalken (BrB). Och svaret beror naturligtvis mycket på om det kan antas att något brott har begåtts. Närmast till hands i det här fallet torde brottet förtal ligga och därför kommer förtalsbestämmelsen att behandlas nedan. Din ärendebeskrivning är dock ganska kortfattad varför den här utredningen kommer att bli något generell till sin karaktär, men också för att jag saknar ingående kunskap om alla för ditt ärende relevanta omständigheter. Förtal, vad gäller?I 5 kap. 1 § 1 st. BrB stadgas att den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning dömes för till böter. I lagparagrafens andra stycke sägs vidare var han skyldig att uttala sig eller var det eljest (annars) med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, ska ej dömas till ansvar.I 5 kap. 2 § sägs att om brott som avses i 1 § är grovt döms för grovt förtal till böter eller fängelse i högst två år. I lagparagrafens andra stycke uttalas att det vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen med hänsyn till uppgiftens innehåll eller sättet för eller omfattningen av spridningen eller annars var ägnad att medföra allvarlig skada.Om det har lämnats en uppgift till tredje man, dvs. till någon annan, en eller flera personer, avsett att utsätta någon för andras missaktning kan ett förtalsbrott vara begånget. Det krävs alltså inte någon större spridning. Endast ett påstående, vilket är så bestämt att dess sanningshalt kan prövas, är att betrakta som en uppgift på det sätt som föreskrivs i lagtexten. Med att en uppgift lämnas avses exempelvis en spridning av uppgifter genom tal eller skrift, exempelvis genom ett e-postmeddelande. Mot detta står envars grundlagsskyddade yttrandefrihet varför en person som har lämnat en kränkande uppgift kan gå fri från ansvar om denne var skyldig att uttala sig (t.ex. i ett vittnesförhör) eller om det av andra skäl och med hänsyn till omständigheterna kan anses ha varit försvarligt att lämna uppgiften. I hovrättsfallet RH 1996:61 ansågs en arbetstagare inte ha gjort sig skyldig till brottet förtal när denne hade lämnat negativa uppgifter om sin chef till ledningen och detta eftersom uppgifterna inte hade syftat till att utsätta chefen för andras missaktning.Vid den här prövningen sker också en s.k. sanningsbevisning, vilket betyder att uppgiftslämnaren måste visa att informationen var sann eller att denne i vart fall hade skälig anledning att tro att så var fallet. Det är alltså gärningsmannen som åläggs bevisbördan avseende sanningshalten, vilket kan te sig smått egendomligt i en brottmålsprocess (normalt sett är det ju åklagaren som bär bevisbördan). Notera dock att alla negativa uppgifter som lämnas om en person inte nödvändigtvis behöver utgöra förtal. Detta innebär att en uppgift som förvisso kan framstå som negativ för den utpekade, men avser handlingar eller egenskaper som objektivt sett är vanliga eller mindre klandervärda, inte kommer att rymmas inom brottsbeskrivningen i 5 kap. 1 § BrB. Uppgifterna måste helt enkelt vara av allvarligare slag och av nedsättande karaktär. Men det räcker emellertid inte att en uppgift enbart är ett värdeomdöme, exempelvis att bara säga att någon är alkoholist. Uppgiften ska värderas utifrån den utpekades perspektiv, samhällsgrupp eller situation, och inte utifrån allmänt rådande värderingar, se Högsta domstolens (HD) avgörande NJA 2014 s. 808.Ett exempel på att det ofta är tillräckligt med ett någorlunda bestämt uttalande och ett innehåll som är ägnat att utsätta någon för annans missaktning är HD-domen NJA 1987 s. 336. I det här rättsfallet ansågs ett negativt värdeomdöme av en personalledare ha varit tillräckligt bestämt för att kunna utgöra förtal. Med hänsyn till de resonemang som förs i domskälen verkar kravet kunna sällas tämligen lågt, dvs. att det inte verkar krävas särskilt mycket för att någonting potentiellt skulle kunna betraktas som förtal. Men i ditt ärende nämner du fiktiva exempel på uppgifter som är sanna och i lagtexten sägs som sagt att det för straffrihet krävs att uppgiften som sprids är sann eller att det fanns skälig anledning att tro att uppgiften var sann. Därutöver måste gärningspersonens agerande, alltså lämnandet (spridandet) av uppgifterna framstå som försvarligt med hänsyn till omständigheterna. När det gäller försvarlighetsbedömningen kan dessvärre inget entydigt svar ges eftersom den bedömningen varierar från fall till fall, men generellt kan sägas att det måste föreligga ett allmänt intresse av att uppgifterna lämnas. Sedan görs en intresseavvägning, vilket innebär att det förstnämnda intresset vägs mot den utpekades intresse av att slippa få bli utpekad som brottslig och/eller klandervärd. Det ska dock noteras att även spridandet av sanna uppgifter kan vara förtal om syftet är att utsätta någon för andras missaktning. Precis som påpekades inledningsvis anges ju i 5 kap. 1 § 1 st. BrB att den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning dömes för till böter. Huruvida uppgifterna är sanna eller inte kan alltså stundtals sakna betydelse. Det är syftet med själva spridningen av uppgifterna som är avgörande varför det skickade mailet kan vara brottsligt om det var ägnat att utsätta din man för andras missaktning. Och detta även om han de facto är alkoholberoende och påståendet därmed skulle vara sant. Notis: HD styr rättspraxis på straffrättens område och är den yttersta uttolkaren av all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar domstolen så kallade prejudikat (normerande/vägledande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (tingsrätter och hovrätter) informellt har att följa.Avslutande ord och ytterligare rådgivningOvan har den materiella rätten beskrivits, alltså den juridisk-tekniska biten, och rent hypotetiskt kan som sagt mailet utgöra ett förtalsbrott. Men utifrån din korta ärendebeskrivning har jag svårt att göra en adekvat bedömning. I praktiken är dock åtal för förtal ovanligt. Förtal är nämligen ett brott som inte lyder under allmänt åtal, vilket innebär att en åklagare inte är skyldig att väcka åtal, 5 kap. 5 § 1 st. BrB (jfr även 20 kap. 3 och 6 §§ rättegångsbalken). Det här brottet är istället ett så kallat målsägandebrott (målsägande = brottsoffer), vilket bl.a. innebär att förtal inte får åtals av någon annan än målsäganden själv. Om brottet riktar sig mot någon som är under 18 år eller om det anses påkallat från allmän synpunkt och åtalet avser vissa i lagen specifikt angivna ärekräkningsbrott kan dock en åklagare väcka åtal, vilket då kommer att föregås av en sedvanlig förundersökning. Sammanfattningsvis kommer din man sannolikhet att behöva driva det här ärendet själv varför det korta svaret på din faktiska fråga lyder att det förmodligen inte är lönt att göra en polisanmälan. Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.Notera dock att vi på straffrättens område endast ger den här typen av inledande rådgivning och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån inte åtar sig inte några straffrättsliga uppdrag fullt ut. I så fall behöver man vända sig till en brottmålsbyrå.Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Vänligen,

Vad är straffet för "missbruk av urkund"?

2021-08-31 i Övriga brott
FRÅGA |Tja, jag är 17 år och lånade min kompis lägg som är 18 år och blev påkommen av missbruk av urkund. Hur hårt kommer mitt straff bli?
Cornelia Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du undrar vad du kommer få för straff för att ha gjort dig skyldig till "missbruk av urkund". Tillämplig lag är brottsbalken (BrB).Missbruk av urkund regleras i 15 kap. 12 § BrB. Detta kallas även för osant intygande eller identitetsstöld och innebär att en person använder någon annans eller låter någon annan använda en legitimationshandling eller dylikt för att utge sig vara någon personen inte är. Det kan även handla om att använda en kopia av en sådan handling men påstå att den är äkta.För att dömas för handlingen krävs det att det föreligger uppsåt samt att åtgärden "innebär fara i bevishänseende" (det vill säga att det är troligt att någon blir lurad av handlingen). Eftersom du blev påkommen av att ha lånat din kompis legitimation, förutsätter jag att du använt legitimationen och därmed föreligger uppsåt.Det föreligger vanligtvis fara i bevishänseende vid utlånad legitimation och därav utgår jag från att det föreligger även här.Straffet för missbruk av urkund är böter eller fängelse i högst 6 månader. Om brottet är grovt, är straffet fängelse i högst 2 år (15 kap. 12 § BrB). Vid bedömningen av straffet beaktas flera faktorer, varför det är svårt för mig att avgöra hur hårt ditt straff kommer bli.Men det föreligger presumtion mot fängelse, det vill säga att domstolen ska bedöma lindrigare straff än fängelse (30 kap. 4 § BrB). Troligtvis kommer du därför dömas till böter, men som sagt vet jag inte alla omständigheter som föreligger i fallet och kan därför inte garantera något. Men hoppas detta gav dig någorlunda svar på din fråga! Om du har fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Du kan även boka tid hos en av våra jurister för vidare rådgivning på www.lawline.se/boka. Vänliga hälsningar,

Vad gör man om man känner till att någon innehar vapen utan tillstånd?

2021-08-30 i Övriga brott
FRÅGA |Hej!Jag undrar om vad som skulle hända om jag visste att min pappa har en olicensierad vapen hemma eller någon annanstans, jag har själv sett den men vet ej vart den ligger. Jag är orolig för mitt liv eller min killes liv.
Jakob Johansson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att du känner till att personen har ett vapen utan att ha tillstånd till detta och att du är orolig till följd av detta. Innehav av vapen utan tillstånd till det är att anse som vapenbrott (9kap. 1§ Vapenlag). Min rekommendation är därför att du bör kontakta polisen i detta ärende. Med vänlig hälsning

Kan 17-åring göra sig skyldig för barnpornografibrott om hon visar sin jämnåriga pojkvän barnpornografiska bilder av dem själva?

2021-08-18 i Övriga brott
FRÅGA |Min fråga gäller den situation att en 17-årig tjej och hennes jämnårige pojkvän har samlag, och tjejen tar några bilder av den sexuella aktiviteten med pojkvännens samtycke. Pojkvännen frågar senare om han kan få titta på några av bilderna. Fråga: Gör tjejen sig skyldig till barnpornografibrott (16 kap. 10a § första stycket 2 brottsbalken) om hon visar honom bilderna?
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!BarnpornografibrottetFör att göra sig skyldig till barnpornografibrott enligt 16 kap. 10 a § första stycket 2 brottsbalken så krävs det att ett par olika saker är uppfyllda. Först och främst krävs det att det är en skildring av ett barn. Definitionen av ett barn är en person vars pubertetsutveckling inte är fullbordad eller som är under 18 år. Det krävs även att det är en pornografisk bild, vilket bland annat omfattar när man ser ett barn utföra sexuella handlingar. Till sist krävs det att man sprider, överlåter, upplåter, förevisar eller på annat sätt gör en barnpornografisk bild tillgängligt för annan. För att kraven på spridning och överlåtelse ska vara uppfyllt så krävs det att bilden sprids eller överlåts till fler än ett fåtal personer. Men när det gäller upplåtelse eller förevisning, det vill säga att man visar upp bilden för någon annan, så räcker det med att man visar den för en person. Eftersom tjejen i din situation förevisar bilden för pojkvännen genom att visa upp den så är kraven för barnpornografibrott uppfyllda.Undantag från straffansvaretMen det finns ett undantag som gör att förbudet mot att skildra och visa upp barnpornografiska bilder inte längre gäller. Detta gäller om skillnaden i ålder och pubertetsutveckling mellan den som framställt bilden och den bilden avbildar är ringa och omständigheterna i övrigt inte påkallar att ansvar döms ut (16 kap. 10 b § brottsbalken). Ett typexempel på en sådan situation är två unga som inom en varaktig eller tillfällig relation är överens om att avbilda sitt sexuella umgänge (prop. 2009/10:70 s. 37). Tjejen i situationen som du beskriver omfattas därför av detta undantag.Det korta svaret på din fråga blir därför att även om tjejen har uppfyllt kraven för barnpornografibrott enligt 16 kap. 10 a § första stycket 2 brottsbalken så omfattas situationen av undantaget i 16 kap. 10 b § brottsbalken. Därför omfattas tjejen inte av straffansvaret och har inte gjort sig skyldig till barnpornografibrott.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Vart vänder man sig om man vill anmäla gällande bidragsbrott?

2021-09-09 i Övriga brott
FRÅGA |Hej! Jag känner en tjej vars mamma äger ett stort företag. Hon får ut lön från företaget varje månad fast hon inte jobbar där för att det ska se ut som att hon jobbat en längre stund ifall hon behöver gå på A-kassa. Finns det någonstans man kan anmäla det då detta inte kan vara lagligt alls.
Hampus Lagerquist |Hej, tack för att du ställer din fråga till Lawline!SvarDen du bör anmäla det till är troligen försäkringskassan.BidragsbrottslagenOm någon lämnar felaktiga uppgifter till försäkringskassan, vilket leder till eller orsakar fara för att bidrag eller ersättning utgår felaktigt eller med för högt belopp kan göra sig skyldig till bidragsbrott (1 och 2 § Bidragsbrottslag). I ditt fall verkar det som personen ifråga lämnat felaktiga uppgifter vilket möjligen kan klassificeras som ett bidragsbrott. Du bör kunna anmäla dina misstankar till försäkringskassan.Att fuska med systemet med a-kassa brukas ofta benämnas som dubbelt fusk, då det är en kombination som innebär att man både får pengar man inte har rätt till och undanhåller pengar som borde beskattas. Därför är det extra viktigt att liknande fusk upptäcks och stoppas eller åtminstone anmäls och utreds.Här är en länk till försäkringskassan där du kan tipsa anonymt: LänkHoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,

Kan penningtvättslagen bli aktuell vid banköverföring från försäljning av en tavla?

2021-08-30 i Övriga brott
FRÅGA |Hej,Jag har sålt en tavla för 17000kr och ska få en banköverföring. När det gäller penningtvättslagen, blir detta något problem då?Jag driver ingen näringsverksamhet ännu inom konst men kanske gör det snart. Med vänlig hälsning,
Jessica Jacob |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I 2 § penningtvättslagen framgår det att lagen gäller för både fysiska och juridiska personer, således gäller det inte bara privatpersoner utan även företag.I 6 § penningtvättslagen definieras vad som menas med penningtvätt. Där framgår det att det avser åtgärder med antingen pengar eller annan egendom som härrör från brott eller brottslig verksamhet, och som i sin tur kan1. dölja egendomens koppling till brottet/den brottsliga verksamheten,2. främja möjligheten för någon att använda egendomen,3. främja möjligheten för någon att undgå rättsligt ansvar eller4. innebära att någon förvärvar, innehar, hävdar rätt till eller brukar egendomen.I ditt fallDetta innebär att du inte behöver oroa dig för penningtvättslagen eller att åtgärderna kan klassas som penningtvätt så länge tavlan inte härrör från brott eller brottslig verksamhet.Vänliga hälsningar,

Är det tillåtet att skriva skoluppsatser åt någon annan?

2021-08-21 i Övriga brott
FRÅGA |Hej!Är det lagligt i Sverige att ha en tjänst där man säljer en tjänst som att t.ex skriva skol uppsatser åt andra eller andra läxor?Om olagligt, vilken lag bryter denna tjänst emot?
Rijad Trubljanin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag tolkar din fråga som att du undrar om det är tillåtet att skriva skoluppsatser åt andra människor.Min bedömning är att detta inte är tillåtet enligt svensk rätt. Genom att sätta dit någon annans namn på en uppgift så kan detta betyda att personen begår urkundsförfalskning, vilket regleras i (14 kap. 1 § brottsbalken). Jag avråder därför dig från att beblanda dig med något sådant, varken låta någon skriva en uppsats åt dig eller att själv göra det åt någon annan. Läxhjälpsorganisationer som finns i Sverige har regler om hur de ska kunna hjälpa elever utan att göra jobbet åt de, annars skulle även dessa vara otillåtna. Har du fler funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline!Vänliga hälsningar

Vad utgör förfalskning av betyg för brott?

2021-08-18 i Övriga brott
FRÅGA |Om en person får en gymnasieexamen utfärdad med ett falskt betyg och då kommer in på universitet med den gymnasieexamen som är utfärdad av gymnasieskolan, räknas den gymnasieexamen som är utfärdad av gymnasieskolan som en förfalskning?
Benjamin Lindholm |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det du beskriver utgör urkundsförfalskning och regleras i 14 kap. 1 § brottsbalken. Straffet som följer av att individen i fråga blir dömd för brottet är fängelse i upp till två år. Förfalskningen av ett betyg ska därför ses som en allvarlig gärning, och de förfalskade betygen kommer givetvis att rättas vid uppdagandet. Även universitetet kan komma att vidta åtgärder så som permanent avstängning av eleven tills dess att denne lyckas få en plats vid lärosätet på ett rättmätigt vis. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänliga hälsningar,