Är rekvisiten för hets mot folkgrupp kumulativa eller alternativa?

2021-01-20 i Övriga brott
FRÅGA |Hej!Jag undrar om det kan finnas både kumulativa och alternativa rekvisit i samma lag? T.ex i 16 kap 8 § första stycket brottsbalken; Den som i ett uttalande eller i ett annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för en folkgrupp [...]. Är "som sprids" ett kumulativt rekvisit medan resterande rekvisit är alternativa?Tacksam för svar!
Olivia Viklund |Hej, och tack för att du vänder till Lawline.Vad gäller 16 kap. 8 § Brb (hets mot folkgrupp) döms den som:- I ett uttalande eller annat meddelande som sprids,- Hotar eller uttrycker missaktning för, - Folkgrupp eller annan sådan grupp av personer, - Med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck.Rekvisiten är kumulativa i den mening att alla fyra ska vara uppfyllda för att gärningen ska vara straffbar, men det betyder dock inte att alla förutsättningar i respektive rekvisit måste vara uppfyllda. Så ja, man skulle kunna säga att lagrummet innehåller både kumulativa och alternativa rekvisit. Det kan låta krångligt till en början men om man läser lagtexten noggrant kan man utröna vilka rekvisit som är alternativa respektive kumulativa genom att lägga vikt vid bindeord som "och" alternativt "eller".Jag ska försöka illustrera lagrummet med hjälp av ett exempel. Låt oss kolla på det andra rekvisitet: "hotar eller uttrycker missaktning för …". Straffansvaret tar sikte på hot eller andra uttryck för missaktning. Det innebär inte att gärningspersonen måste ha hotat och uttryckt missaktning för en folkgrupp, utan det ena räcker för att just det rekvisitet ska vara uppfyllt. Man skulle därför kunna säga att kriterierna 1) hot och 2) uttrycka missaktning är alternativa, men jag vill understryka att rekvisiten för hets mot folkgrupp i sin helhet brukar betraktas vara kumulativa. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Min granne har gjort en polisanmälan utan anledning - är det brottsligt?

2021-01-20 i Övriga brott
FRÅGA |Granne har gjort polisanmälan, orosanmälan påstår att jag är senil dement haft hjärnblödning stalkar vuxen dotter och sexuella ofredande. Socialtjänsten polisen har efter utredningar lagt ned anmälningar och skriftligen dokumenterats att fog ej funnits för anmälan. Kan Falsk tillvitelse gälla?
Felicia Hauzenberger |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Falsk angivelse och falsk tillvitelseOm en person har polisanmält någon som var oskyldig och syftet med anmälan är att den oskyldiga personen ska dömas för brott så har personen gjort sig skyldig till falsk angivelse (15 kap. 6 § Brottsbalken). Falsk tillvitelse aktualiseras i situationer som inte täcks av brottet falsk angivelse (15 kap. 7 § Brottsbalken). Brottet falsk tillvitelse omfattar situationer när en person, inför en myndighet, anger att någon annan gjort sig skyldig till brott eller på något annat sätt anger besvärande omständigheter som rör någon annan. Vilka brott kan aktualiseras?Din granne har gjort både en polisanmälan och en orosanmälan. Grannen har angett att du är dement, har haft hjärnblödningar, stalkar din dotter samt att du har begått brottet sexuellt ofredande. Att "stalka" en person skulle i svensk rätt kunna motsvara brottet olaga förföljelse (4 kap. 4b § Brottsbalken) och sexuellt ofredande är också kriminaliserat (6 kap. 10 § 2 st. Brottsbalken). Din granne har således gjort en polisanmälan där han eller hon pekar ut dig för att ha begått brott. Om syftet med polisanmälan var att du skulle dömas för brottet så kan din granne ha gjort sig skyldig till brottet falsk angivelse, om syftet inte var att du skulle dömas för brottet så kan fortfarande falsk tillvitelse aktualiseras. Det är inte brottsligt att vara dement eller att få en hjärnblödning. Däremot så kan framförallt orosanmälan där det anges att du är dement, påverka ditt liv på ett omfattande sätt. Denna orosanmälan skulle därför kunna utgöra besvärande omständigheter för dig och därför eventuellt omfattas av brottet falsk tillvitelse. Svaret på sin fråga är därför ja. Falsk angivelse och falsk tillvitelse kan aktualiseras i detta fall. Om du är i behov av fortsatt vägledning så är du varmt välkommen att kontakta Lawlines jurister (https://www.lawline.se/boka). Med vänliga hälsningar.

Alla män är våldtäktsmän - hets mot folkgrupp?

2021-01-11 i Övriga brott
FRÅGA |Hej! Är uttryck som: Alla män är potentiella våldtäktsmän, eller alla män förtjänar en plågsam död brottsliga? Detsamma hade väl gällt om man bytte ut ordet man mot muslimer eller romer istället.
Liv Stålhammar |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Med hänsyn till din frågeställning tolkar jag frågan som att det gäller brottet hets mot folkgrupp (16 kap. 8 § brottsbalken). Varför anses vissa meddelanden vara hets mot folkgrupp?Det finns vissa krav som måste vara uppfyllda för att någon ska kunna dömas till hets mot folkgrupp, eller för att en mening/ett uttryck ska vara brottsligt. I svensk lag står dessa krav med i lagtexten. För brottet hets mot folkgrupp är kraven: 1. Ett meddelande/ eller ett uttalande sprids. 2. Detta meddelande uttrycker missaktning för en folkgrupp…3. … eller en annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck. Om dessa tre krav är uppfyllda har alltså ett brott begåtts. Kravet att missaktningen ska rikta sig mot en "folkgrupp" är avsedd att ge lagstöd till att en mindre grupp inom en exempelvis religiös grupp eller HBTQ grupp ska kunna omfattas. Ex. kan man då smalna av så att offren endast är katolska eller endast lesbiska istället för att hela gruppen ska ha utsatts för missaktningen. Att kravet säger "folkgrupp" betyder därför inte att man kan säga att vilken folkgrupp som helst passar in; det ska vara en mindre grupp i de andra folkgrupper som omnämns i lagtexten. Det kan därför sägas att de folkgrupper som nämns i lagtexten är uttömmande. Vad gäller för just dessa meddelanden?I de exemplen som du tar upp är det män som har blivit missaktade. Kön tas dock inte upp som en folkgrupp i lagtexten. Detta innebär att varken män eller kvinnor kan vara föremål för brottet hets mot folkgrupp. Troligen har man ansett att kön är en för stor grupp för att anses vara en folkgrupp på det sätt som lagen kräver. I ett mål från tingsrätten har man uttalat att det inte finns ett lika stort behov av att begränsa uttalanden som riktar sig mot majoritetsgrupper på det sättet som man behöver göra för minoritetsgrupper (dom T 1987 - 14, Norrköpings tingsrätt). Därför är det inte brottsligt att säga att "alla män är våldtäktsmän" men det är brottsligt att säga att "alla muslimer är våldtäktsmän" eftersom muslimer anses vara en folkgrupp p.g.a sin trosbekännelse. De är en utsatt grupp på ett systematiskt sätt som män inte är. Det finns med andra ord ingen möjlighet för någon att dömas för hets mot folkgrupp om det är riktat mot ett visst kön. Däremot bör man ha i åtanke att om det riktar sig mot en specifik person kan brott såsom förolämpning vara aktuellt. Om det sker på en arbetsplats kan det också vara fråga om diskriminering, då kön är en diskrimineringsgrund. I dessa fall skulle dock adressaten behöva vara en specifik person, inte män som grupp. Hoppas du fick svar på din fråga. med vänliga hälsningar,

Är det olagligt att köpa fotbilder av någon annan?

2020-12-31 i Övriga brott
FRÅGA |Är det olagligt att köpa fotbilder av någon annan?
Hellin Gültekin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det är lagligt ifall personen vars fötter är på bilden har varit medveten och samtyckt till att bilden togs (för att säljas till en utomstående), och att denna personen är över 18 år gammal. Ifall du köper fotot från någon annan än personen som är på bilden riskerar du att begå ett brott. Se vidare i Brottsbalken kapitel 4 och kapitel 6 för att vara säker på att den handling du vill begå inte strider mot någon av paragraferna. Hoppas att du fick svar på din fråga och alltid agerar inom ramarna för samtycke.Vänligen,

Vad gäller vid brottet tjänstefel?

2021-01-20 i Övriga brott
FRÅGA |Hej jag blev nyss stannad av trafik polisen. De gjorde en flygande inspektion av a-traktorn. De sa att min mitt avgasrör låter för mycket. Det jag undra är för några månader innan, blev jag stannad av samma poliser. Då fick jag ned slag och registreringsbesiktning för att bakre växellåda saknades. När det står på transportstyrelsen att man får plocka ner bakre växel låda om man har elektonisk strypning. Men nu blev jag stannad igen med samma A-traktor och med samma avgasrör. De gav mig nedslag på avgasröret så jag måste kontrollbesikta den. Jag fick nedslag på de av samma trafikpoliser.Det känns lite som om de sparar saker till nästa gång de ser mig. Och jag har en ljuddämpare på A-traktorn. A-traktor är även reggistreringsbesiktad för ett par månader sen med samma avgasrör och samma bullerljud!Jag undrar om det är nåt tjänst fel som har begåtts?
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,UTREDNINGDet ska inledningsvis noteras att jag inte besitter någon sakkunskap avseende a-traktorer, avgasrör, växellådor, avgasrör och andra dylika komponenter. Däremot ska naturligtvis de juridiska spörsmålen kopplade till besiktningsinstitutet flygande inspektion samt det straffrättsliga tjänstefelsansvaret undersökas. Och den lagstiftning och andra föreskrifter som främst behöver beaktas vid besvarandet ditt ärende följer enligt nedan.Brottsbalken (BrB).Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om flygande inspektion.Brottet tjänstefel, vad gäller?I 20 kap. 1 § 1 st. BrB sägs att den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften skall dömas för tjänstefel till böter eller fängelse i högst två år. Om gärningen med hänsyn till gärningsmannens befogenheter eller uppgiftens samband med myndighetsutövningen i övrigt eller till andra omständigheter är att anse som ringa, skall inte dömas till ansvar.Med myndighetsutövning avses beslut eller faktiska åtgärder som grundar sig på samhällets maktbefogenheter, vilket kan innefatta beslut som antingen är gynnande eller betungande för den enskilde och därmed innebär förmåner, rättigheter eller skyldigheter för densamma. Det krävs vidare att gärningsmannen (i det här fallet de aktuella poliserna) har underlåtit att agera på det sätt som gäller för uppgiften i dennes myndighetsutövande och att detta har skett uppsåtligen (avsiktligen) eller av oaktsamhet (vårdslöshet). Om ingetdera föreligger kan inte något straffrättsligt ansvar utkrävas. Huruvida så är fallet i den nu uppkomna situationen är av förklarliga skäl ganska svårt att med säkerhet säga någonting om. Uppsåt förefaller vara tveksamt, däremot bör oaktsamheten prövas. Den kan bestå i att inte skaffa sig kunskap om gällande rätt (rättsregler) och vid bedömningen av om gärningsmannen har handlat oaktsamt måste hänsyn tas till vilka krav på noggrannhet och omsorg som var skäligen hade kunnat ställas på denne vid tidpunkten för det inträffade.Även om de nedslag som gjordes under den flygande inspektionen eventuellt var felaktiga och/eller inte alls var förenliga med bestämmelserna i 2 och 4 kap. i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om flygande inspektion och även om oaktsamhet eller till och med uppsåt skulle föreligga (och gå att bevisa) hos poliserna är det min uppfattning att gärningarna inte kommer att betraktas som någonting annat än ringa. I den sista meningen i det lagrum (den lagparagraf) som reglerar brottet tjänstefel (se ovan) uttalas att en gärning som vid en helhetsbedömning anses som ringa inte utlöser något straffansvar. Vid den här bedömningen tas i och för sig även hänsyn till om någon drabbats av en skada eller om det förelegat en påtaglig risk för skada eller olägenhet av annat mer allvarligt slag. I så fall kan det bli fråga om ett brott av normalgraden, vilket är straffbart. Men något sådant kommer enligt min mening att bli svårt att lyckas bevisa i det här fallet varför en polisanmälan dessvärre framstår som en tämligen lönlös åtgärd. För att bättre förstå när tjänstefelsansvar kan komma att bli aktuellt rekommenderas att studera Högsta domstolens (HD) rättspraxis (rättspraxis = tidigare domstolsavgöranden) och några intressanta rättsfall som redan nu kan nämnas är NJA 1985 s. 502, NJA 1992 s. 838 och NJA 2017 s. 491. Notis: HD styr rättspraxis på straffrättens område och är den yttersta uttolkaren av nästan all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar domstolen så kallade prejudikat (normerande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (tingsrätter och hovrätter) informellt har att följa.Avslutande ord och ytterligare rådgivningVid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.Notera dock att vi på straffrättens område endast ger den här typen av inledande rådgivning och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån inte åtar sig däremot inte några straffrättsliga uppdrag fullt ut. I så fall behöver du vända dig till en brottmålsbyrå.Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Vänligen,

Straffrättsligt ansvar för falskt larm

2021-01-12 i Övriga brott
FRÅGA |Är det straffbart att förorsaka en onödig utryckning för räddningstjänsten (sjöräddning, fjällräddning, etc)? Vilken lag bryter man mot i så fall?
Amanda Aitomäki |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lagen som aktualiseras i din fråga är Brottsbalken (1962:700).Falskt larmAtt förorsaka en onödig utryckning kan vara straffbart. Om man orsakar en utryckning genom att lämna en oriktig uppgift om att det föreligger fara för en eller flera människors liv eller en fara för omfattande förstörelse av egendom kan man dömas för brottet falskt larm (16 kap. 15 § första stycket brottsbalken).Straffet för brottet falskt larm är böter eller fängelse i högst ett år (16 kap. 15 § första stycket brottsbalken). Anses brottet vara grovt, är straffet istället fängelse i lägst sex månader och högst fyra år (16 kap. 15 § andra stycket brottsbalken).SammanfattningFör att straffrättsligt ansvar ska uppstå krävs alltså att oriktiga uppgifter lämnas och att detta faktiskt orsakar en onödig skyddsåtgärd, till exempel en utryckning.Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Har du fler frågor eller funderingar är du välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Nakenbilder mellan 17- och 28-åring

2021-01-02 i Övriga brott
FRÅGA |Hej,Har en vän som träffat en tjej över internet, han bor i Sverige och hon bor i England. Han är 28 år och hon är 17. De gillar varandra trots ålderskillnaden och har samtycke i allt de gör. Nyligen hade de för första gången inlett en mer intim relation över internet med hjälp av webbkameror samt bilder över snapchat. Han är numera livrädd att han detta är olagligt, trots 100% samtycke och han vet inte riktigt hur han vill hantera relationen.Hur fungerar det med "sexuellt umgänge" när de sker över internet genom webbkameror, bilder (snapchat) och liknande med åldersskillnaden 28 och 17? Samt hur ser lagen ut när detta då sker internationellt?
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Svaret regleras i brottsbalken (BrB). Jag kommer begränsa mig till svensk rätt. Jag har inte kunskaperna för att ge ett tillfredsställande svar gällande engelsk rätt och inte vill ta risken att säga fel när det rör sig om ett potentiellt brott.Så länge det sker frivilligt och utan att ersättning ges så rör det sig inte om något sexualbrott mot barn. Samtliga av dessa regleras i brottsbalkens sjätte kapitel och kräver att barnet är under 15 år. Det brott som däremot kan ha begåtts är "barnpornografibrott". Din kompis får nämligen antas inneha eller i vart fall ha betraktat en pornografisk bild av någon som är under 18 år (BrB 16:10a 1st 5p j. 3st). Eftersom han känt till hennes ålder har han haft uppsåt (BrB 1:2 1st). Med tanke på att det rör sig om innehav som skett med samtycke från tjejen och att hon nästan är 18 år lär brottet ses som ringa (BrB 16:10a 2st). Det finns förvisso en öppning för att ansvar inte utdöms över huvud taget i situationer som dessa men det förutsätter att skillnaden i ålder & utveckling är väldigt liten (BrB 16:10b 1st). Över 10 år kan inte sägas vara en liten skillnad varför jag bedömer att undantaget inte är aktuellt.Alltså har din kompis förmodligen begått barnpornografibrott. Straffet för ringa barnpornografibrott är böter eller fängelse i upp till sex månader. Med tanke på att det skett frivilligt och när tjejen nästan var arton så tror jag att straffet skulle bli böter, om det mot all förmodan väcks ett åtal - vilket jag finner osannolikt i sig.Jag hoppas du fått svar på din fråga. Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställa dessa till oss på Lawline.

Fyrverkerier och hundar

2020-12-31 i Övriga brott
FRÅGA |Hej. Nu är det ju nyårstider. Det skrivs mycket i media om att fyrverkerier skrämmer djuren, vissa får men för livet. Jag undrar om det är brottsligt att medvetet skjuta upp fyrverkerier nära grannens hus som har en hund bara för att "jävlas" med den?
Fredrik Anstrin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Enligt ordningslagen (OL) 3 kap 7 § gäller att tillstånd av Polismyndigheten krävs för att få använda pyrotekniska varor, om användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom. Tillstånd krävs exempelvis då fyrverkerierna ska skjutas upp i närheten av människor och hus. Kommunerna har lokala bestämmelser om när och var fyrkverkerier får avfyras. Det är alltså möjligt att din granne bryter gör sig skyldig till en överträdelse av ordningslagen. Påföljden är penningböter enligt OL 3 kap 22 § st 2. Din granne kan göra sig skyldig till andra brott, eftersom det verkar som att han har uppsåt att skada hunden eller utsätta den för lidande ("för att jävlas"). Djurplågeri enligt brottsbalken (BrB) 16 kap 13 § aktualiseras eftersom din hund utsätts för lidande. Hundar anses vara egendom, vilket innebär att grannen kan göra sig skyldig till skadegörelse enligt BrB 12 kap 1 § om hunden skadas. Jag vill dock understryka att lidandet eller skadan måste uppnå en viss (om än liten) styrka för att dessa brott ska ha begåtts. Bevisfrågan kan också vålla problem vid en eventuell rättegång. Hoppas att du fick svar på din fråga!