Återkallelse av körkort samt offentlig försvarare

2018-05-24 i Övriga brott
FRÅGA |Blir mitt körkort/körkortstillstånd indraget om jag blir åtalad (kanske) dömd för brott mot knivlagen?Och varför har jag ej blivit förordnad en offentlig försvarare gällande detta nu när jag blivit åtalad?
Victor Eizyk |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!5 kap. 3 § körkortslagen stadgar de omständigheter som kan leda till att ett körkort kan återkallas. Exempelvis handlar det om grov vårdslöshet i trafik eller rattfylleri. Även andra begångna brott, utan samband med trafiken, kan resultera i att körkortet kan bli återkallad. Sjätte punkten i samma paragraf stadgar att körkortet kan bli återkallat om: "det med hänsyn till annat brott som körkortshavaren har gjort sig skyldig till kan antas att han inte kommer att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken eller om han på grund av sina personliga förhållanden i övrigt inte kan anses lämplig som förare av körkortspliktigt fordon". Enligt en lagkommentar kan det i dessa fall handla om särskilt grova och kvalificerade brott eller om personen har ett narkotikaberoende. Det är Transportstyrelsen som tar beslut i dessa frågor.Angående din andra fråga så regleras rätten till offentlig försvarare i 21 kap. 3 a § rättegångsbalken. En offentlig försvarare ska förordnas på din begäran om du har blivit anhållen eller häktad. Dessutom förordnas inte offentlig försvarare till den misstänkte för ett brott som stadgar lindrigare straff än fängelse i sex månader. Det straff som stadgas för brottet enligt knivlagen är högst sex månader, 4 § Lag (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål). Enbart den anledningen att du blivit åtalad för brottet är inte tillräckligt för att en offentlig försvarare ska förordnas dig under dessa omständigheter.Det finns tre andra situationer då en offentlig försvarare ska förordnas, enligt 21 kap 3 a § andra stycket: 1. om den misstänkte är i behov av försvarare med hänsyn till utredningen om brottet,2. om försvarare behövs med hänsyn till att det är tveksamt vilken påföljd som skall väljas och det finns anledning att döma till annan påföljd än böter eller villkorlig dom eller sådana påföljder i förening, eller3. om det i övrigt föreligger särskilda skäl med hänsyn till den misstänktes personliga förhållanden eller till vad målet rör.Även för dessa situationer ska du som huvudregel själv begära och motivera dina skäl till att få en offentlig försvarare. Domstolen kommer därefter att pröva detta och fatta beslut i frågan. Med hänsyn till brottets karaktär och mindre utredningsbehov är enligt mig dina chanser att bli tilldelad en offentlig försvarare ganska små. Jag hoppas du har fått svar på din fråga. Om du forfarande undrar över någonting kan du kommentera nedan eller skicka in en ny fråga. Med vänlig hälsning,

Föregivande av allmän ställning samt ofredande

2018-05-24 i Övriga brott
FRÅGA |Hej! Jag fick igår ett dolt samtal, svarade ej, varpå jag fick ett inspelat röstmeddelande på mobilsvar, i meddelandet utgav han sig för vara polis och kontaktade mig med anledning av att jag fått ett flertal anmälningar om så pass allvarliga brott, att det krävdes att jag kom in självmant till polisstationen. Min första reaktion var stark ångest, oro, upprördhet och stor rädsla, ingick i ett chocktillstånd. Jag upprättade en polisanmälan, men fick bemötandet med nonchalanta ton: "Jaha, vad ska vi göra med detta då, vad ska vi kategorisera detta som?" Är inte det olagligt att utge sig för vara polis, är det inte en kränkning, ofredande och förtal för att komma med så pass grova anklagelser/påhitt att det inkommit flertalet polisanmälningar om allvarlig brottslighet?
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Du skriver att en person ringde dig och utgav sig för att vara polis, och han påstod att du hade blivit anmäld för allvarliga brott. Jag kommer att gå igenom vad personen kan ha gjort sig skyldig till för brott, först vad som gäller om man utger sig för att vara polis, därefter vilka andra brott personen kan ha begått. Avslutningsvis kommer jag att ge råd om vad du kan göra nu. Utge sig för att vara polisFöregivande av allmän ställning regleras i Brottsbalken 17 kap 15 § (här). Föregivande av allmän ställning kan utövas på två sätt, dels om man obehörigen utger sig för att utöva myndighet, dels om man obehörigen bär Försvarsmakten eller annan kårs uniform eller märke, för att få folk att tro att man tillhör kåren ifråga. Att obehörigen utge sig för att utöva myndighet innebär alltså att man saknar behörighet att utöva myndighet. Exempel på det är att någon utger sig för att vara polis och dirigerar trafiken. Att ringa till någon och påstå att man är polis faller under brottet föregivande av allmän ställning.Övriga brottOfredande regleras i Brottsbalken 4 kap 7 § (här). Till ofredande räknas att knuffa någon, slita i annans kläder, utöva telefonterror, spotta på någon, fälla någon genom att sätta krokben, fönstertitta samt även mobba för att ta några exempel, någon måste bli störd. Gärningen ska vara ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt. Oönskade telefonkontakter är ett exempel på ofredande. Om man ringer någon, utger sig för att vara polis och påstår att personen har blivit anmäld för grova brott, och den som blir utsatt känner sig kränkt och blir rädd är det sannolikt att den som ringer har gjort sig skyldig till ofredande. Förtal regleras i Brottsbalken 5 kap 1 § (här). Förtal innebär att man utpekar någon som brottslig eller klandervärd eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta personen för andras missaktning. För att förtal ska vara aktuellt måste uppgiften ha lämnats till någon annan än den utsatte, vilket kan ske på olika sätt (exempelvis muntligt eller via internet). Om personen bara sa till dig att du hade blivit polisanmäld för brott är det alltså inte förtal. Däremot hade det varit förtal om han hade spridit ut uppgifter till andra om att du hade begått brott. Du har inte skrivit något i frågan som tyder på detta, så jag drar slutsatsen att han inte har gjort sig skyldig till förtal. Vad du kan göra nuAv de uppgifter du har lämnat i din fråga drar jag slutsatsen att personen kan ha gjort sig skyldig till föregivande av allmän ställning samt ofredande. Om du vill ha mer rådgivning rekommenderar jag att du kontaktar polisen eller ringer till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.Vänligen,

Lögner och tjänstefel

2018-05-18 i Övriga brott
FRÅGA |Får verkligen en socialsekreterare sitta med på en rättegång angående LVU och säga saker som att mamman är dålig förälder, även om socialsekreteraren aldrig träffat varken barnet eller mamman?
Emmy Pettersson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att det har varit en muntlig förhandling i ett LVU-mål. Du skriver inte vilken roll socialsekreteraren hade vid förhandlingen. Jag utgår från att socialsekreteraren representerade socialnämnden i förhandlingen, och inte var ett kallat vittne. Eftersom jag inte vet om socialsekreteraren faktiskt ljög, eller återberättade det som framgick av utredningen har jag delat upp mitt svar. Om socialsekreteraren inte ljög utan berättade det som stod i utredningen:Innan huvudförhandlingen har socialnämnden genomfört en utredning och kommit fram till att det finns anledning att omhänderta barnet, 4 § Lag (1990:52) om vård av unga. När socialsekreteraren sedan representerar socialnämnden framför domstolen har hon/han möjlighet att berätta saker som socialnämndens utredning visar. Personen behöver inte själv ha deltagit i utredningen. I så fall har socialsekreteraren inte gjort något straffbart.2.Om socialsekreteraren ljög:En socialsekreterare som ljuger inför domstol kan dömas för tjänstefel enligt 20 kap. 1 § Brottsbalk (1962:700). För att någon ska kunna dömas för tjänstefel krävs att personen med flit eller av oaktsamhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften. Det krävs också att det sker vid myndighetsutövning. Vad menas med "vad som gäller för uppgiften" för en socialsekreterare? Alla myndigheter och myndighetsanställda måste agera sakligt och opartiskt enligt 1 kap 9 § Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform. Det inte sakligt att ljuga och socialsekreteraren har i så fall åsidosatt vad som gäller för uppgiften. Det får också anses vara i strid med socialtjänstens mål enligt 1 kap. 1 § Socialtjänstlag (2001:453). Skedde lögnen vid myndighetsutövning? Med myndighetsutövning menas att socialsekreteraren fattar någon form av beslut som kan vara antingen gynnande eller betungande för den det riktas mot. Om någon omhändertas med stöd av LVU är det myndighetsutövning. Frågan är om det kan vara myndighetsutövning när socialsekreteraren pratar inför domstolen. När socialsekreteraren företräder socialnämnden i domstolen fattar inte hon/han några beslut själv, eftersom det är domstolen som fattar beslutet. Enligt lagkommentaren till bestämmelsen om tjänstefel i 20 kap. 1 § Brottsbalk (1962:700) ska begreppet "vid myndighetsutövning" tolkas brett och omfatta åtgärder som, även om de inte är myndighetsutövning, ändå har betydelse för hur myndighetsutövningen till slut kommer att ske. Att representera socialnämnden inför domstol (och eventuellt ljuga) har absolut betydelse för hur myndighetsutövningen (det vill säga eventuell efterföljande omhändertagande) till slut kommer att ske eftersom det kan påverkar domstolens beslut. Slutsatsen är alltså att en socialsekreterare som ljuger inför domstol gör sig skyldig till tjänstefel enligt 20 kap. 1 § Brottsbalk (1962:700). Med vänliga hälsningar,

Är det förbjudet att handla alkohol åt någon över 18 år?

2018-05-11 i Övriga brott
FRÅGA |Hej om jag får in inköpslista på på alkoholdryk jag får pengarna och åker och handlar dom och lämnar över det som är inhandlat. Personen är över 18 . Klassas det fortfarande som langning?
Tora Odin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Försäljning av alkohol till personer under 20 år är inte tillåtenI Sverige regleras försäljning av alkohol i Alkohollag (2010:1622). I 3 kap 7 § står det att alkohol inte får säljas till någon som är under 20 år gammal. I 3 kap 9 § står det att det är förbjudet att som ombud eller på därmed jämförbart sätt anskaffa alkoholdrycker till den som inte har rätt att få sådan vara utlämnad till sig enligt 3 kap 7 § (det vill säga är under 20 år). All försäljning av alkohol (med undantag för folköl som har 18-årsgräns, enligt 3 kap 7 §) är alltså förbjuden. Vad kan konsekvenserna bli?Den som trots förbudet säljer alkohol till en person under 20 år gör sig skyldig till olovligt anskaffande av alkoholdrycker, enligt 11 kap 7 § Alkohollag. Straffet ligger mellan böter och fängelse i upp till högst 2 år. Skulle brottet anses grovt (exempelvis på grund av stora mängder) kan det ge fängelse i upp till fyra år.Hoppas du fick svar på din fråga.Vänligen,

Kniv i fordon på allmän plats

2018-05-24 i Övriga brott
FRÅGA |HejÄr det mot lagen att ha batong/kniv i fickan i sin egna bil? Vilka lagar stärker/motbevisar detta?
Mattias Lindner |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret är ja, det är olagligt (brottsligt) att ha kniv i sin bil, om bilen finns på allmän plats. Det är således inte olagligt om bilen står på privat mark. Detta följer av 1 § första stycket i lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål (knivlagen). Hoppas att svaret hjälpte och tack än en gång för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Vapenbrott vid stöld av vapen

2018-05-23 i Övriga brott
FRÅGA |Hej!Enkel fråga. Nu "leker vi med tanken"Om en person snor ett vapen från te x en släkting och släktingen har licens men inte tjuven, om tjuven blir tagen blir det vapenbrott då ?Mvh W
Jesper Eng |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ja. 9 kap. 1 § vapenlagen stadgar att "Den som uppsåtligen innehar ett skjutvapen utan att ha rätt till det [...] döms för vapenbrott [...]". Tjuven i ditt exempel uppfyller rekvisiten för vapenbrott. Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Är det brottsligt att ljuga om att man begått brott?

2018-05-14 i Övriga brott
FRÅGA |Kan jag anmäla någon för förtal om personen har misshandlat mig men neksr till det, ingen polis anmälan har gjorts på misshandeln.
Magnus Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag har i ett tidigare svar beskrivit förtalsbrottet relativt utförligt, se länken. https://lawline.se/answers/fortal-genom-lamnande-av-uppgift-i-bokAtt förneka att man gjort sig skyldig till ett brott som man faktiskt gjort sig skyldig till innefattas inte av förtalsbestämmelsen. Det är heller inte brottsligt att ljuga, med undantaget att den som på heder och samvete intygar att den inte ljuger när den gör det eller ljuger under ed kan dömas för osant intygande (15 kap. 11 § brottsbalken) respektive mened (15 kap. 1 § brottsbalken).Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!Med vänlig hälsning

Criminal responsibility for bidragsbrott

2018-05-11 i Övriga brott
FRÅGA |Hey!I am in a very problematic situation. Unintentionally I might take too much benefit from F kassan. I just realised the problem. I want to tell it to the authorities and want to pay back the money. What happens if I myself report that there has been too much money receiving? Would they sue me anyway? The total amount is like 24000 Kr. And it happened 4 months. Since myself declared the problem, is it still be considered bidragsbrott? And the last question I am now abroad. Since I am not in Sweden anymore. Would they still sue me or the prosecution would drop in those bidragsbrott cases?
Frida Sundin |Thank you for reaching out to us with your question!I will assume for this answer that you are not a Swedish citizen. BidragsbrottBidragsbrott is regulated in Bidragsbrottslagen. It concerns economic benefits from amongst others Försäkringskassan, 1§. To commit bidragsbrott one has to submit false information, alternatively neglect to report changed conditions in such a way that an economic benefit risks being incorrectly paid out, or paid with a higher amount, 2§. This has to be dome either with intent or gross negligence. The requirement on negligence is fairly high and is mostly limited to conscious negligence,. The penalty for a crime due to negligence is generally lower than if the crime was committed with content, see åklagarmyndighetens guidelines. Since I don't have the information on what lead to the incorrect payment I can not give you a specific answer to your eventual criminal responsibility, what I can conclude is that 24.000 kr is considered a fairly high amount in relation to bidragsbrott. Discharge For discharge to be applicable the correction has to be made prior to the payment of the benefit, see 5§ Bidragsbrottslagen. There is no general provision for discharge even if an amendment is voluntary, if it is submitted after the benefit has been received. Försäkringskassan also has an obligation to report it if it can be suspected a bidragsbrott has been committed, 6§. Jurisdiction Since bidragsbrott is a crime, exaction of responsibility would be through prosecution. The jurisdiction for the Swedish courts is regulated in Brottsbalken, and 2kap. 2§ states that the jurisdiction encompasses all crimes committed within the Swedish state. There is no restriction considering people who have since left the country. Conclusion In summary I can not state for sure if your situation falls under the reach of bidragsbrott, what I can say is that a voluntary correction after the benefit has received is not a reason for discharge according to Bidragsbrottslagen. I hope the answer has been helpful, otherwise you are welcome to reach out to us again!