Är det lagligt att bränna upp pengar?

2010-07-07 i Övriga brott
FRÅGA |Är det tillåtet enligt Svensk lag att bränna svenska sedlar?
Georg Dellborg |Hej. Att bränna upp eller på annat sätt förstöra pengar är lagligt i Sverige. I många länder, t.ex. USA, är det straffbart att förstöra landets valuta, och även i Sverige hade vi tidigare en särskild lag som förbjöd förstörelse av rikets mynt och sedlar. Den lagen avskaffades dock i början av 1980-talet. Gudrun Schyman begick således inte något brott i Almedalen;) Vänligen,

När föreligger övergrepp i rättssak?

2010-05-30 i Övriga brott
FRÅGA |Ett vittne som ska ska vittna i en rättegång mot två misstänkta i ett misshandelsfall, blir innan rättegången efterföljd av de misstänktas kompisar. De åker ständigt samma buss som henne och följer efter henne när hon ska handla men de säger aldrig något till henne. Vittnet skräms dock så pass mycket av händelserna att hon inte vågar vittna i domstolen. Min fråga är om kompisarna kan dömas för övergrepp i rättssak, olaga hot, olaga tvång eller ofredande.
Carina Persson |Hej! Övergrepp i rättssak föreligger när någon med våld eller hot om våld angriper någon som t.ex. skall vittna i en rättegång. Det blir även fråga om övergrepp i rättssak om någon vidtar en gärning som medför lidande, skada eller olägenhet, eller hot om sådan gärning för att hindra någon från att t.ex. vittna i en rättegång. 17 kap 10 § Brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700) Att ständigt följa efter någon även om man inte säger något kan mycket väl vara sådan annan gärning som lagen anger, alltså kan det vara fråga om övergrepp i rättssak. Förmodligen skulle en domstol anse att det är fråga om övergrepp i rättssak. Antagligen skulle brottet anses vara ringa, men det finns ändå anledning att anmäla. Med vänlig hälsning

Straffbart dopningsbrott?

2010-04-30 i Övriga brott
FRÅGA |Om man dopar sig i norge (där det är lagligt) med anabola steroider och sedan far tillbaka till Sverige, kan man dömas för dopningsbrott i Sverige då?
Cajsa Hansen |Hej! I 3 § Lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel straffbeläggs dopningsbrott, se https://lagen.nu/1991:1969#P3S. Det är bland annat förbjudet att införa, överlåta, framställa, inneha och bruka dopingmedel enligt 2 § samma lag, se https://lagen.nu/1991:1969#P2S1. Trotts att lagens straffbeläggande är omfattande är det inte straffbart att endast vara påverkad av dopningsmedel på detta sätt. Under ett seminarium i straffrätt 2009 kom en liknande fråga upp angående narkotika och Josef Zila, professor i straffrätt, svarade på samma sätt.

Legalitetsprincipen

2010-03-18 i Övriga brott
FRÅGA |Har jag någon möjlighet att överklaga något som strider mot min naturliga rätt som människa, i detta fall en ringa narkotika dom med böter som följd. Jag tycker det är totalt hyckleri av folk som säger säg jobba för rättvisa nu dömer mig för att ha brukat cannabis, när de tillåter och tillochmed monopoliserar en så BEVISLIGEN farlig drog som alkohol. vill hänvisa till bl.a denna artikel http://www.fria.nu/artikel/80515 samt än snutt ur en seriös dokumentär http://www.youtube.com/watch?v=_SXEwBs24SU överklagan ska vara inlämnad senast den 25:e och jag vill ha upprättelse, det innebär så mkt mer än enbart bötern. Tack på förhand
Maria Holme |Hej, I Regeringsformen 1 kap. 1 § 3 st. stadgas att den offentliga makten utövas under lagarna, se https://lagen.nu/1974:152. Enligt samma lag, som för övrigt är en av Sveriges grundlagar, stadgas i 1 kap. 4 § att riksdagen stiftar lagarna. Summan av detta är att domstolarna ska döma enligt lagen som riksdagen stiftat. Eftersom domstolarna dömt enligt gällande lag kommer därför inte ett överklagande vara framgångsrikt. Vill man påverka lagstiftningen är detta fel väg att gå. Med vänliga hälsningar

Angående tillämpligheten av svensk lag

2010-06-15 i Övriga brott
FRÅGA |Hej. Jag fick höra om ett fall där en svensk blir tagen med lite cannabis i danmark av dansk och svensk polis. Svensken blir dömd i sverige enligt svensk lag. Borde han inte bli dömd enligt dansk lag. Enligt båda är ju innehav av cannabis olovligt men straffet är ju mycket lägre i danmark. Jag har läst det här http://lawline.se/answers/1668 men tycker inte det ger svar på vilket straff man borde få.
Ulrika Lundgren |Hej! Enligt svensk lag är innehav av cannabis straffbart. Detta framgår av Narkotikastrafflagen, NSL. NSL gäller territoriellt oinskränkt. Detta innebär att innehav av narkotika är ett brott enligt svensk lag oavsett var i världen handlingen utförs. Dvs, en person som blir tagen med cannabis i Danmark har även begått ett brott enligt svensk lagstiftning. I det fall du tar upp har personen i fråga uppenbarligen blivit dömd i Sverige. Detta möjliggörs då det är fråga om en svensk medborgare som utfört den kriminella handlingen i ett land där handlingen också är straffbar. Det vill säga, vill svenska domstolar döma en svensk medborgare som begått ett brott utomlands krävs att samma handling också är kriminaliserad i det land där den begicks. Innehav av cannabis är kriminaliserat även i Danmark. Då svensk domstol har rätt att döma skall svensk lag användas, oavsett om våra bestämmelser skiljer sig från det andra landets lag. Detta framgår av 2 kap. 2 § Brottsbalken, se https://lagen.nu/1962:700#K2P2S1. Med vänliga hälsningar,

Straffrättens olika uppsåt

2010-05-19 i Övriga brott
FRÅGA |Hej, jag undrar vilka olika uppsåt det finns inom straffrätten och när de kommer till talan (inom vilka situationer tex?) Sedan undrar jag också. Om man efter problem med en bilhandlare blir stämd inför tingsrätten och yrkar prisavdrag för de ”fel” som bilarna haft, ska det inte då vara en åklagare som skall väcka talan inför domstolen? Förstår inte riktigt..
Lina Radovic |Inom straffrätten finns tre olika uppsåt. Direkt uppsåt/avsiktsuppsåt innebär att den som t.ex. avlossar ett skott mot en person för att åstadkomma hans död, har direkt uppsåt/avsiktsupsåt i förhållande till personens död. Det är alltså fråga om en situation när någon gör något med meningen. Indirekt uppsåt innebär att gärningsmannen är övertygad om att en viss effekt kommer att inträda som en följd av handlingen eller har uppfattat effekten som oundviklig. Indirekt uppsåt kan vara fallet när den brottsliga effekten för gärningsmannen framstår som en nödvändig biverkan till det han eftersträvar. Ett exempel för att belysa det indirekta uppsåtets tillämpningsområde är att gärningsmannen utför en explosion på sin bil för att få ut försäkringsersättning. Om det fanns en passagerare i bilen som omkom, har gärningsmannen inte direkt uppsåt till hans död, då gärningsmannen inte eftersträvade att personen skulle omkomma. Gärningsmannen har istället indirekt uppsåt till personens död eftersom han uppfattade döden som en nödvändig bieffekt för det han ville uppnå. Det tredje uppsåtet kallas likgiltighetsuppsåt. För att likgiltighetsuppsåt skall föreligga i förhållande till en omständighet krävs att gärningsmannen insett risken att en viss omständighet förelåg samt att han varit likgiltig, inte till risken, utan till förverkligandet av uppkomsten av omständigheten. Gärningsmannen måste alltså inse att hans handlande innebär en viss risk och vara likgiltig inför konsekvensen av hans handlande. När det handlar om en tvist angående t.ex. prisavdrag för fel i vara, är det inte åklagare som väcker talan. Åklagare åtalar endast för brott. Om man blir stämd av en bilhandlare eller privatperson är det fråga om en civilprocess. I civilprocess är det istället parternas ombud som för talan, t.ex. en advokat eller biträdande jurist.

Bokföringsbrott

2010-03-31 i Övriga brott
FRÅGA |Hej. Vad innebär grov vårdslöshet i bokföring? Om en redovisnings/revisionsbyrå har fifflat med bokföringen (undantagit många miljonbelopp undan beskattning olagligt) och firmatecknaren upptäckt detta, krävt rättelse, tvingats rätta själv (37 000 verifkat, 55 000 verifikat att komma ikapp) underättat skv samt fått handledning i rättelsearbetet, kan man då anse ha varit grovt vårdslös med bokföringen, då skattedeklarationer och annat inkommit försent pga denna händelse?
Dennis Carlsson |Hej! Jag antar att du syftar på brottet bokföringsbrott i Brottsbalken 11 kap 5 §. Brottet syftar till att straffa den som med uppsåt eller oaktsamhet åsidosätter bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen. Detta kan göras genom att underlåta att bokföra affärshändelser, bevara räkenskapsinformation, genom att lämna oriktiga uppgifter eller att på annat sätt gör att man inte kan utläsa bokföringen. Av vad du berättar föreligger ingen av kriterierna för grovt bokföringsbrott. Beroende på vad för roll i övrigt firmatecknaren har i företaget så avgör det huruvida han kan anses som oaktsam. Det som är avgörande är hur stor övervakande roll denna skall ha över bokföringen och att denna inte fullgjort skyldigheten. T.ex är en enskild näringsidkare som bedriver näringsverksamhet bokföringsskyldig för denna medan en styrelseledamot i ett aktiebolag kan utgå från att de uppgifter som lämnats honom är riktiga. Försent inlämnad bokföring har i praxis ansetts som bokföringsbrott. Min bedömning är ändock att vid en delegering till en revisionsbyrå så torde det befria från en stor del av övervakningen av bokföringen och varken uppsåt eller oaktsamhet föreligger. Därmed torde varken bokföringsbrott eller försvårande av skattekontroll enligt 10§ Skattebrottslagen vara aktuell för firmatecknaren. Brottsbalken hittar du https://lagen.nu/1962:700 Skattebrottslagen hittar du https://lagen.nu/1971:69 Mvh

14 kap 1 § BrB Urkundsförfalskning

2010-03-14 i Övriga brott
FRÅGA |Då jag och min man fortfarande var gifta så tog vi ett gemensamt lån, då min man var på jobbet så bad han mig skriva under med hans namnteckning vilket jag gjorde. Nu när vi är skilda och 2 år gått sedan lånet togs så har han polisanmält mig för att jag ska ha förfalskat hans namnteckning. Vad kan jag göra åt saken och vad kan jag få för straff? Jag gjorde ju inget mot hans vilja utan det var han som bad mig skriva på!
Elias Himsel |Hej Att skriva din fd makes namn på lånehandlingarna kan aktualisera ansvar för urkundsförfalskning enligt 14 kap 1 § Brottsbalken (BrB) om det medför att du därigenom framställt en falsk urkund. Din man har emellertid gett dig samtycke att skriva under lånehandlingarna och därför är inte urkunden falsk och du har inte gjort dig skyldig till urkundsförfalskning. Visserligen hör det till god ordning att ange när man skriver en annans persons namn genom samtycke, men även om du inte har gjort det är det alltså inte straffbart pga. samtycket. I eventuell kontakt med åklagare eller polis bör du därför klargöra att du hade hans samtycke och i den mån det är möjligt peka på sådana omständigheter som styrker detta (exempelvis att lånet togs för 2 år sedan och att han anmälde dig först efter skilsmässan). Genom att tydliggöra detta är det möjligt att polisanmälan inte resulterar i mycket mer än bara en polisanmälan. Lycka till,