Vad kallas det när en person förmår någon annan att begå ett brott?

2020-07-30 i Övriga brott
FRÅGA |Vad kallas det när man förmår någon annan att begå ett brott
Cornelia Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Att förmå någon annan att begå ett brott kallas för anstiftan. Detta regleras i 23 kap. 4 § brottsbalken, där andra stycket anger följande:"Den som inte är att anse som gärningsman döms, om han har förmått annan till utförandet, för anstiftan av brottet och annars för medhjälp till det."Hoppas du fick svar på din fråga. Annars är det bara att höra av dig igen till oss på Lawline. Vänliga hälsningar,

När är det tillåtet att bära kniv?

2020-07-25 i Övriga brott
FRÅGA |Hej. Jag är 18 år och är mycket ute och utforskar nya ställen. Jag funderar på att köpa en fällkniv som denna: https://www.clasohlson.com/se/Fällkniv/p/31-5521Är det lagligt att bära den med mig? Jag tänker bara ha den ifall jag behöver skära av rep ifall min hund fastnar eller snurrar in sig, öppna förpackningar eller ifall jag möter vilda djur.
Hanna Árnadóttir |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om du kan bära med dig kniven i fråga, eller om det kommer att ses som ett brott. Under vilka förutsättningar man får bära kniv regleras i lagen (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål (hädanefter kommer jag att förkorta den som knivlagen).När får man inte bära kniv?Som huvudregel kan man säga att man inte får bära kniv (eller liknande föremål som kan användas som vapen) på allmän plats, inom skolområde där grundskole- eller gymnasieundervisning bedrivs eller i fordon på allmän plats. Tanken med detta är att man vill försöka minska förekomsten av allvarligt våld, då risken för detta ökar generellt när knivar och andra föremål finns på platser där många människor uppehåller sig (särskilt då i samband med allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, i övrigt på allmän plats eller på skolor). Det finns dock undantag då det är tillåtet att inneha kniv, vilka jag kommer att gå igenom här nedan.När får man bära kniv?Förbudet gäller inte om kniven (1) enligt särskilda föreskrifter ingår i utrustning för viss tjänst eller visst uppdrag eller (2) om innehavet annars med hänsyn till dess art, innehavarens behov och övriga omständigheter är att anse som befogat.Det första undantaget gäller för yrken så som poliser, ordningsvakter eller väktare. Det andra undantaget (vilket är det som blir tillämpligt i ditt fall) gäller till att börja med för sådana knivar och andra föremål som behövs för arbete eller friluftsaktiviteter (exempelvis en hantverkares utrustning eller knivar eller liknande föremål som används i samband med jakt, fiske och camping), men det gäller även för knivinnehav som generellt sett framstår som naturligt (exempelvis mindre fickknivar).I bedömningen om ett knivinnehav är att anse som befogat (och alltså tillåtet) är det många olika omständigheter som kan behövas vägas in. Bland annat tittar man på anledningen till att kniven innehas, vad det är för kniv och hur den förvaras. Vad gäller anledningen till att kniven innehas ska man här ta hänsyn till hur nära och naturligt sammanbundet innehavet är med det användande som motiverade att kniven togs med. Man väger också in omständigheter som mer allmänt påverkar risken för våldsanvändning (exempelvis att man själv är alkoholpåverkad, eller att man är på platser med alkoholpåverkade personer, i och med att man löper större risk för att våldssituationer kan inträffa). Bedömningen i ditt fallI ditt fall skulle jag göra bedömningen att det är ett knivinnehav som generellt sett framstår som naturligt och att det alltså rör sig om ett tillåtet knivinnehav. En rekommendation är dock att endast bära med kniven när du faktiskt ska använda den för de situationer som du beskriver och att när du har kniven undvika platser där det finns risk för att hamna i våldssituationer (ex på en allmän plats, nattetid, där det rör sig alkoholpåverkade personer).Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Mvh,

Kan man dömas för medhjälp till övergrepp i rättssak?

2020-07-23 i Övriga brott
FRÅGA |Om man skjutsar någon med bil till en person som som gjort en anmälan mot personen man skjutsar och denne person som man skjutsat till platsen uppmanar den andre personen att ta bort anmälan. Han uppmanar personen vänligt att bort anmälan, absolut utan hot.Personen som skjutsat sin vän som försöker övertala någon att ta bort en anmälan kan denne person dömas för medhjälp till övergrepp i rättsak ???
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att kunna svara på din fråga kommer jag först gå igenom vad som krävs för att någon ska dömas för övergrepp i rättssak, och sedan om man kan dömas för medhjälp till det.Övergrepp i rättssakFör att dömas för övergrepp i rättssak har man med våld eller hot om våld angripit någon för att denne gjort en anmälan, vittnat i domstol eller liknande, eller om man försökt hindra någon från att göra en sådan åtgärd genom annan handling som medför lidande, skada eller olägenhet. Straffet är fängelse högst fyra år (17 kap. 10§ första stycket brottsbalken (Brb)). Det krävs alltså uppsåt att förhindra att personen lämnar uppgifter, eller att man syftar att hämnas för att någon har gjort det. Lidande kan innebära psykiskt lidande, skada kan innebära ekonomisk skada och annan olägenhet kan betyda obehag. Detta innebär att om personen som skjutsades brukade våld eller hotade om våld, eller genom annan åtgärd som medfört skada, obehag eller psykisk påvisbart lidande, och försökt hindra den andra personen att lämna uppgifter eller anmäla ett brott, kan den första personen gjort sig skyldig till brottet övergrepp i rättssak. Det är upp till en domstol att avgöra om gärningen är straffbelagd. Medhjälp till brott och underlåtenhet att anmäla brott Medhjälp – den som hjälper annan att utföra en brottslig gärning, eller främjat denna med råd och dåd (23 kap. 4§ första stycket Brb). Detta innebär att man har haft inflytande över att brottet främjats, även genom att styrka gärningsmannen i dennes uppsåt. Det krävs inte att det uttryckligen framgår av varje brott att man kan bli dömd för även medhjälp, för att man ska kunna bli dömd för det. Anstiftan – den som fått annan att utföra den brottsliga gärningen, men som inte själv anses som gärningsman (23 kap. 4§ andra stycket Brb). Underlåtit att anmäla brott – utdöms för den som inte i tid har anmält eller avslöjat ett brott som är planerat att begås, eller är pågående, om denne person endast i mindre mån medverkat till brottet. För att kunna dömas för detta krävs det att gärningen gått så långt att den faktiskt är straffbar, och att brottet kan förhindras utan fara för den som avslöjar brottet eller någon annan (23 kap. 6§ Brb). I ditt fallDet krävs alltså att en person har begått den brottsliga gärningen övergrepp i rättssak, för att man ska kunna dömas för medhjälp till den. I ditt fall är det oklart om personen kan dömas för övergrepp i rättssak. Det beror på, på vilket sätt hen har försökt att förmå den andra personen att inte anmäla brottet. Om den första personen gör sig skyldig till övergrepp i rättssak kan den tredje personen i teorin dömas för medhjälp, men det krävs uppsåt för detta. Har den tredje personen inte vetat om att den första personen avser att begå denna gärning, kan hen inte heller dömas för medhjälp. Har dock den tredje personen vetat om att det är det som är syftet med skjutsen, kan man anses ha främjat brottet beroende kanske på hur avgörande skjutsen är för att brottet skulle genomföras bland annat. Om inget annat kan den tredje personen göra sig skyldig till brottet underlåtenhet att avslöja brott, om denne visste om att brottet planerades eller håller på att hända, men inte anmäler eller avslöjar det.Det beror helt enkelt på hur den första personen har fört sig när denne försökt förmå den andra personen att inte anmäla brott, och om den tredje personen visste om och främjade brottet genom att skjutsa hen till den andra personen. Om det är en vänlig konversation, eller ett försök att lösa det bakomliggande problemet till anmälan, skulle det sannolikt inte anses vara brottsligt. Men återigen, det beror på syftet med konversationen och hur den faktiskt gick till. Hoppas att du har fått någon vägledning i din fråga!Vänligen,

Förargelseväckande beteende

2020-07-21 i Övriga brott
FRÅGA |jag arbetar i en köpcentrum som väktare där påträffar jag en upprörd man som skriker och gapar, vilken brott gör mannen gjort sig skyldig till?
Lisa Olsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är möjligt att mannen gjort sig skyldig till brottet förargelseväckande beteende, 16 kap 16 § brottsbalken.Det är inte givet att personen har begått det brottet endast för att denne skrikit och gapat. För förargelseväckande beteende krävs det att en person för oljud på allmän plats eller annars offentligen beter sig på ett sådant sätt som är ägnat att väcka förargelse hos allmänheten. Mannens skrik och gap ska alltså ha haft syftet att väcka förargelse.Helt klart är det att mannen befunnit sig på en allmän plats och att denne skrikit och gapat vilket är att föra oljud. Frågan är om det var ägnat att väcka förargelse, vilket jag inte kan svara på baserat på informationen. Bedömningen av om något är förargelseväckande är inte helt klar och kan bero på situationen. Andra beteenden kan tänkas vara normala i affärer och köpcentrum än de på en nattklubb till exempel. Det räcker normalt inte att endast du blev irriterad på mannen personligen utan det ska röra sig om något objektivt förargelseväckande. Det ska alltså finnas en tydlig och uppenbar anledning till varför beteendet är störande.Vanliga fall som faller in under förargelseväckande beteenden är att urinera på allmän plats. Även har det ansetts vara förargelseväckande att vifta med en förvanskad svensk flagga.Att gå runt och skrika kan definitivt även det falla in, det beror på syftet personen har och utan mer information blir det svårt att säga. Bedömningen av om detta brottet begåtts kan tyckas vara lite luddig, det beror på situationen och detaljerna. Om mannen sprang runt och skrek högt mot andra människor är det möjligt att rekvisiten är uppfyllda. Men om personen inte är frisk eller har vanföreställningar är det troligen inte fallet.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Utgör det ett brott för minderåriga att bjuda varandra på alkohol?

2020-07-29 i Övriga brott
FRÅGA |Att bjuda andra unga på alkohol.Min nevö är 15 år och bjöd sin 17-årige kompis på flera glas av sina föräldrars starksprit (Bacardi). Min nevö drack även av starkspriten och båda ungdomarna blev berusade. Jag har förstått att situationen "behandlas" i 3 kap. 9 § st 2-3 alkohollagen, men jag vet inte hur det som står där ska tolkas. Fråga:Jag undrar om min 15-årige nevö gjort sig skyldig till brott genom att bjuda sin äldre kompis på starksprit, och om kompisen gjort sig skyldig till brott genom att dricka av starkspriten?
Hanna Brunnström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Precis som du själv konstaterat så är det alkohollagen (AL) som aktualiseras i detta fall.Allmänt om alkohollagenÅldersgränserna beträffande olika alkoholhaltiga drycker regleras i 3 kap. 7 § AL. Alkoholhaltiga drycker och alkoholdrycksliknande preparat får enligt bestämmelsen inte säljas eller lämnas till personer under 20 år - eller 18 år gällande folköl. Servering av sådana drycker får dock ske till den som fyllt 18 år. Bestämmelsen i 3 kap. 9 § AL anknyter i stora drag till föregående paragraf genom att förbjuda andra från att anskaffa, bjuda eller i övrigt överlämna alkoholhaltiga drycker till den som inte uppfyller åldersgränserna i 7 §. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot förbudet i 9 § riskerar att dömas för olovligt anskaffande av alkohol till fängelse i högst 2 år eller om brottet anses som grovt till fängelse i högst 4 år, 11 kap. 7 § AL.Det finns dock ett undantag enligt 3 kap. 9 § stycke 3 AL som tillåter bjudandet av alkohol till någon som inte uppnått åldersgränserna i 7 §. Undantaget förutsätter att det är fråga om en mindre mängd alkohol, att alkoholen dricks på platsen samt att detta sker under ordnade förhållanden. Här beaktas den underåriges ålder och mognad, dessutom måste bjudandet av drycken i övrigt med hänsyn till omständigheterna framstå som försvarbart. Det är värt att framhäva att tillämpningen av undantaget är högst beroende av förhållandena i den enskilda situationen. Straffrättsligt ansvar för ungaInledningsvis kan konstateras att alla människor anses kunna begå brott i Sverige. För att kunna dömas till påföljd för brottet krävs dock att personen är straffmyndig. I Sverige uppnås denna s.k. straffmyndighetsåldern vid fyllda 15 år, 1 kap. 6 § Brottsbalken (BrB). Trots att ungdomar som fyllt 15 år alltså kan dömas till påföljd för de brott de begår brukar ofta påföljden schablonmässigt sättas ned med hänvisning till den s.k. ungdomsstraffrabatten, 29 kap. 7 § BrB. Ungdomar som dricker de alkoholhaltiga drycker som avses i 3 kap. 9 § AL, men som inte uppfyller åldersgränserna i 3 kap. 7 § AL åläggs inte enligt lag något straffrättsligt ansvar. Det är således inte i sig olagligt att som minderårig förtära alkohol.SammanfattningMin slutsats avseende din fråga är att även ungdomar kan begå brott enligt 11 kap. 7 § AL. För att åläggas påföljd krävs dock att straffmyndighetsåldern på 15 år är uppnådd. Under 21 år beaktas dock ungdomsstraffrabatter vid påföljdsbestämningen. Ungdomar som mottar och förtär alkohol gör sig däremot inte skyldig till något brott.Hoppas du fick svar på dina frågor!

Kan jag få ner straffet vid bokföringsbrott till lägre än villkorlig dom?

2020-07-24 i Övriga brott
FRÅGA |Fråga: Strafföreläggande eller rättegång? Vad skall jag välja? Jag har ett litet bolag (AB), som alltid lämnat in bokslut i tid ca 15 år. 2017-18 hände många negativa saker och jag övervägde att lägga ned bolaget. (utan skulder). Men, så kom det nya möjligheter och jag beslutade, men försent, att driva bolaget vidare. 2017 ÅRS bokslut lämnades på grund av detta in för sent. Jag betalade de förseningsavgifter som ställdes ut. 2018 och 2019 lämnas in i tid. För en månad sedan fick jag en kallelse till EBM och fick veta att någon privatperson anmält förseningen för2017 års bokslut och att de genomförde en förundersökning om brott. Efter förhöret fick jag frågan om strafföreläggande. Företagsbot på 50.000:- (minus straffavgifterna, samt villkorlig dom. Företagsboten slår hårt på likviditeten, och den villkorliga domen tycker jag är hård, då jag är ostraffad sedan tidigare. Har jag någon möjlighet att mildra detta föreläggande i en rättegång?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningUtan att du skriver det uttryckligen är mitt antagande att du anses ha gjort dig skyldig till bokföringsbrott. För bokföringsbrott döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen genom att underlåta att bokföra affärshändelser eller bevara räkenskapsinformation eller genom att lämna oriktiga uppgifter i bokföringen eller på annat sätt, om rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning till följd härav inte kan i huvudsak bedömas med ledning av bokföringen. Straffet är fängelse i högst två år, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader (11 kap. 5 § brottsbalken). Bokföringsbrott innefattar bland annat för sent inlämnat bokslut. I praxis har förseningar på mer än fem månader vanlig bedömts som bokföringsbrott av normalgraden, oavsett omständigheterna i övrigt. Vid förseningar på mellan tre och fem månader har även övriga omständigheter vägts in i bedömningen av huruvida brottet är ringa eller av normalgraden. Det ska dock alltid göras en sammanvägning av samtliga relevanta omständigheter i det enskilda fallet (NJA 2018 s. 77, p.16-21).Jag har vid genomgången av svaret till dig gått igenom vilken påföljd domstolarna vanligen dömer ut vid bokföringsbrott av normalgraden. Den vanligaste påföljden är just villkorlig dom eventuellt i kombination med dagsböter eller samhällstjänst. Att villkorlig dom väljs som påföljd istället för ett fängelsestraff motiveras vanligen med att den åtalade tidigare är ostraffad eller åtminstone inte är dömd för liknande brottslighet och lever under ordnade förhållanden samt att det saknas anledning att befara att vederbörande kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet. I de fall den villkorliga domen inte kombineras med dagsböter eller samhällstjänst är det vanlig för att det utdömts en företagsbot.I ditt fall är det rimligt att räkna med en villkorlig dom trots att (och tack vare) att du tidigare är ostraffad. Den lägsta företagsboten som kan utdömas enligt brottsbalkens regler är 5.000 kronor (jfr 36 kap. 8 § andra stycket brottsbalken). En dagsbot om 50.000 kronor vid bokföringsbrott är däremot, sett till hur domstolarna normalt sett dömer, en vanlig summa.För det fall att du gjort dig skyldig till bokföringsbrott av normalgraden är min bedömning att du inte blir av med den villkorliga domen. Om du skulle lyckas bli av med företagsboten skulle det sannolikt innebära att din villkorliga dom istället förenas med dagsböter. Enda sättet för dig att få en lägre påföljd är att lyckas få ner brottet till ringa bokföringsbrott. För att undersöka möjligheterna därom är min rekommendation att du anlitar en advokat som är specialiserad på ekonomisk brottslighet. Tyvärr arbetar vår juristbyrå varken med straffrätt eller skatterätt.Om något är oklart är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

När får man lov att ha kniv på allmän plats?

2020-07-21 i Övriga brott
FRÅGA |Hej, hade en diskussion med en kompis nyligen angående knivlagen.Om jag som bor i lägenhet i stan tar med mig verktygslådan ut till bilen för att t.ex koppla in extraljus eller annat elarbete och då använder en kniv för att skala kablar och skära av buntband. Min kompis hävdar att jag skulle begå ett brott mot knivlagen om jag har med mig verktygslådan med kniv ut på parkeringen då det är en allmän plats.Jag hävdar att det inte är ett brott mot knivlagen då jag använder kniven till det arbete som utförs på bilen och eftersom jag inte skulle ha något uppsåt till brott.Är det lagligt att ha med kniven ut till bilen då man utför ett arbete på den då det är en allmänplats?
Sara Pedersen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar när man kan bli dömd för brott mot knivlagen. Vad säger lagen?Lagen som reglerar din fråga är Lag (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål (knivlagen i folkmun). Enligt 1§ första stycket är det förbjudet under följande omständigheter att:- Inneha kniv- på allmän plats eller i fordon på allmän plats och- om innehavet är ägnade att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa eller för att skydda sig. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot ovan, döms till böter eller fängelse högst sex månader (4§ knivlagen). Det måste alltså inte vara ett uppsåtligt brott, utan det räcker att personen av oaktsamhet brutit mot dessa regler. Undantaget enligt 1§ andra stycket, är- Om kniven ingår i en utrustning för vissa tjänster eller uppdrag enlig vissa föreskrifter, eller- innehavet är befogat utifrån knivens art, behovet av innehavet eller övriga omständigheter. Det skulle alltså vara okej för exempelvis en snickare att inneha och transportera en kniv i samband med hens arbete, utan att begå ett brott, eller innehav av kniv vid friluftsaktiviteter och liknande. Syftet med lagen är huvudsakligen att minska förekomsten av knivvåld och att minska att mängden farliga föremål cirkulerar på allmänna platser. Enligt förarbetena till lagen ligger fokus på om det är naturligt i sitt sammanhang att inneha kniven på den allmänna platsen eller inte, och om kniven behövs för den aktiviteten. Högsta domstolen har i rättsfallet NJA 2016 s. 30 räknat upp ett antal omständigheter där undantaget kan bli aktuellt, bland annat vid friluftsaktiviteter, hantverkare som använder kniv i vissa sammanhang, att transportera kniven hem från affären där man köpt den, att ha kniv med sig på picknick eller liknande. Dock betonas knivens art och hur den förvaras.I ditt exempelUtgångspunkten är alltså att innehav av kniv på allmän plats är olagligt enligt ovan. Men i ditt fall, skulle det kunna falla under undantag två ovan. Det beror dock på vad det är för kniv. En stilettkniv är i ditt syfte mest sannolikt inte godtagbart, men en fickkniv eller morakniv skulle kunna vara. Det handlar alltså om det anses vara befogat att ha kniven på allmän plats vid bilen, utifrån vad det är för kniv och vad syftet med innehavet är. Men sannolikt hade du fått ha en kniv vid din bil då det utifrån syftet kan anses försvarligt, att du förvarar den i en verktygslåda och om det är en liten, förhållandevis ofarlig kniv. Det är dock upp till en domar vid domstol att avgöra om den situationen faller inom undantagen för den brottsliga gärningen. Jag kan därför inte ge ett definitivt svar, utan endast mer generellt.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Att glömma en kartongkniv i fickan på väg hem från arbetet

2020-07-19 i Övriga brott
FRÅGA |Hej!Undrar lite snabbt då jag jobbar på ett varuhus där jag skär kartonger och fyller på hyllor. Jo har hänt mig några gånger där jag glömmer kartongkniven i fickan när jag ska hemmåt. Brukar jobba övertid då dom dagarna och har väldigt stressigt att springa till bussen sedan och händer att jag glömmer saker i fickan. Vad blir påföljden för detta ?
Olivia Viklund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Ifall jag tolkar din situation rätt så använder du en kniv i ditt arbete och ibland har det hänt att du haft kvar den i fickan när du ska åka hem från jobbet. Huvudregeln i 1 § lag (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål ("knivlagen") stadgar att knivar, andra stick- och skärvapen och andra föremål som är ägnade att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa får inte innehas på allmän plats eller i fordon på allmän plats, vare sig det görs uppsåtligt eller av oaktsamhet. Straffskalan för brott mot knivlagen är böter eller fängelse upp till sex månader, alternativt ett år om brottet är grovt (4 §). Den normala påföljden för vuxna är cirka 50 dagsböter (NJA 1996 s. 719). Det finns dock två undantag i 1 § andra stycke, det är om föremålet ingår i utrustningen för en viss tjänst eller ett visst uppdrag, eller om innehavet anses befogat med hänsyn till föremålets art, innehavarens behov och övriga omständigheter. Det innebär exempelvis att en snickare som använder kniv i sitt arbete får åka till och från arbetet med kniven utan att ha ansetts begå brott. Ifall kartongkniven är en del av din arbetsutrustning så torde det inte utgöra brott mot knivlagen (jag bortser nu från arbetsrättsliga konsekvenser eller huruvida det skulle kunna utgöra ett tillgreppsbrott att ta med kniven hem från arbetsplatsen). Jag hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du alltid välkommen att kontakta oss igen.Med vänlig hälsning,