Är det brottsligt att låsa in en elev i ett klassrum?

2020-11-19 i Övriga brott
FRÅGA |Hej! En gymnasielev blir medvetet inlåst i klassrummet av en lärare som sedan går hem. Han är ensam i rummet och det är även fredag eftermiddag då i princip alla gått hem och tar helg. Har läraren gjort sig skyldig till brott? Mvh.
Marija Stevanovic |Hej!Enligt svensk grundlag är var och en skyddad mot frihetsberövanden från det allmänna, det vill säga stat, kommun, myndigheter och deras anställda (2 kap. 8 § Regeringsformen). Om någon för bort, spärrar in eller på annat sätt berövar en person friheten kan denna person göra sig skyldig till och dömas för olaga frihetsberövande (4 kap. 2 § Brottsbalken). Givetvis har lärare vissa befogenheter enligt skollagen, gymnasieförordningen m.m., men den situation och omständigheter du beskriver är mycket möjligt att bedöma som olaga frihetsberövande. När man blivit utsatt för brott ska man vända sig till polisen för att upprätta en polisanmälan, vilket skulle kunna vara ditt nästa steg om du så vill. Du skulle lämpligen också kunna informera skolledningen om incidenten.

Restaurang avvisar kineser pga pandemin, är detta diskriminering?

2020-11-14 i Övriga brott
FRÅGA |Hej! Om en restaurang sätter upp en lapp synligt på sin entrédörr med följande meddelande: ´´På grund av rådande coronapandemi så har vi beslutat att inte längre låta kineser äta mat i vår restaurang. Vi erbjuder inte Take away service som kompensation heller. Tack för visad hänsyn!``, har de gjort sig skyldiga till något brott då? Har man rent generellt sett rätt att porta kunder efter hudfärg om man är ägaren över restaurangen eller företaget osv.? Mvh.
Hanna Palmkvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Man har inte rätt att avvisa kunder efter hudfärgSom utgångspunkt råder avtalsfrihet, vilket innebär att en restaurangägare är fri att välja vilka kunder hen vill erbjuda sina varor/tjänster till. Det viktiga undantaget mot denna valfrihet är dock att valen inte får utgöra diskriminering. Eftersom en restaurangägare tillhandahåller varor eller tjänster till allmänheten och alltså inte agerar i egenskap av en privatperson omfattas denne av förbudet mot diskriminering i diskrimineringslagen (2 kap. 12 § första stycket första punkten diskrimineringslagen). Det som förbjuds är diskriminering på grund av vissa uttryckligen angivna diskrimineringsgrunder (1 kap. 1 §). En av dessa är etnisk tillhörighet, vilket ska förstås som etnisk eller nationell tillhörighet, hudfärg eller annat liknande förhållande (1 kap. 5 §). Ett agerande utgör diskriminering i lagens mening om det bl.a. medför att någon behandlas sämre än någon annan i samma eller en jämförbar situation och detta har samband med någon av diskrimineringsgrunderna (1 kap. 4 § första punkten). Att neka tillhandahållandet av sina varor och tjänster till alla kineser (och möjligen även dem som restaurangen felaktigt uppfattar som kineser baserat på hudfärg eller liknande förhållande) torde utgöra direkt diskriminering på grund av etnisk tillhörighet i lagens mening, och är alltså förbjudet. Enligt avtalsfriheten skulle de kunnat neka kunder/besökare med symptom på coronainfektion, om det träffade alla lika oavsett etnisk tillhörighet och liknande. Enligt lappens formulering låter det ju dock som att de endast tar sikte på etnicitet, och tillåter andra i restaurangen oavsett hälsotillstånd. Vad har de gjort sig skyldiga till? Som sagt har de agerat på ett förbjudet sätt enligt diskrimineringslagen. Då är de skyldiga att betala diskrimineringsersättning till den som kränkts av överträdelsen (5 kap. 1 §). En rättegång för sådant mål sker i vanlig allmän domstol (6 kap. 1 §) och diskrimineringsombudsmannen tillåts föra talan i målet för dig om du medger detta (6 kap. 2 §) (diskrimineringsombudsmannen får dock in många klagomål, och driver endast en mindre andel till domstol, se rubriken Vi driver ärenden till domstol för att få avgöranden). Du frågar om de gjort sig skyldiga till något brott, det vill säga en gärning som är straffbelagd. Så kan vara fallet, nämligen olaga diskriminering (16 kap. 9 § första stycket brottsbalken). Bestämmelsen rör bl.a. näringsidkares agerande som utgör diskriminering genom att inte bemöta någon på samma villkor som för övriga, på grund av bl.a. ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung. Brottet olaga diskriminering och diskrimineringsförbudet i diskrimineringslagen kan alltså i vissa fall överlappa varandra. För brottet kan utdömas böter eller fängelse i högst ett år. Vad kan du göra nu? Om du vill gå vidare med detta kan du kontakta diskrimineringsombudsmannen (se här, eller här) för att eventuellt kunna få deras hjälp. Du kan även kontakta en jurist som kan se över ditt fall i mer detalj och hjälpa dig avgöra dina chanser till framgång i domstol. Om du vill kan du exempelvis kontakta juristbyrån här på Lawline. Lycka till, och om du har fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga. Med vänlig hälsning,

Överföra pengar från utlandet till Sverige - finns det juridiska hinder?

2020-11-06 i Övriga brott
FRÅGA |Möjlighet överföra arv ( pengar) från Etiopien till Sverige ( alla juridiska handlingar säkrade o verifierade av ansv myndigheter) till enda arvtagare?
Sabrina Curan |Hej! Först och främst - tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det finns inget konkret juridiskt hinder att överföra pengar från utlandet till Sverige, så länge de inte härrör eller är kopplade till brottslig verksamhet. Däremot kan det uppstå problem med att föra in pengarna i Sverige då bankerna är mycket hårda när det gäller överföringar från utlandet. Varför det förhåller sig på detta vis förklarar jag nedan. Frågan regleras främst av Penningtvättslagen.Vad innebär penningtvättslagen?Penningtvättslagen är en lag från år 2017 som är baserad på EU:s fjärde penningtvättsdirektiv. Lagens syfte är att anpassa den svenska lagstiftningen till EU:s regelverk. Lagen ställer höga krav på banken att inhämta uppgifter från sina kunder. KYC - Know your customer - ska vara en del av arbetet att motverka penningtvätt samt finansiering av terrorism.Penningtvätt definieras som tillgångar, såväl pengar som annan egendom, som härrör från brott alternativt brottslig verksamhet (1 kap. 6 § penningtvättslagen). Finansiering av terrorism definieras som insamling, tillhandahållande eller mottagande av såväl pengar som annan egendom där syftet är att egendomen ska användas till terrorism eller med vetskap om att den är avsedd att användas till terrorism (1 kap. 7 § penningtvättslagen).Varför vill banken inhämta information om utländska transaktioner?Bankerna har enligt penningtvättslagen krav på att inhämta uppgifter om hur de produkter och tjänster som banken tillhandahåller kan utnyttjas för penningtvätt alternativt finansiering av terrorsim samt hur omfattande risken är för det förutnämnda (2 kap. 1 § 1 st penningtvättslagen). Även geografiska riskfaktorer ska tas i beaktande (2 kap. 1 § 2 st penningtvättslagen). Därav är utlandsbetalningar, inkomster från utlandet samt utlandsvistelser av särskilt intresse för banken. Banken har en skyldighet att ha god kunskap om hur deras kunder använder bankens tjänster och produkter för att förhindra brottslig verksamhet. Den information som inhämtas av kunden behandlas konfidentiellt och omfattas givetvis av banksekretess.Vad innebär detta för dig? Av det ovan anförda kan det konstateras att bankerna idag har högt ställda krav i arbetet mot penningtvätt och terrorism. Kunden, i detta fall mottagaren av arvet, måste kunna visa var pengarna kommer i från. Det är dock viktigt att notera att banken inte är skyldig att släppa fram utlandsbetalningen, även om kunden kan bevisa att pengarna inte härrör från brott eller kommer att användas till brott. Därmed kan det bli svårt att föra in pengarna till Sverige. Därav är min bästa rekommendation att arvtagare tar kontakt med sin bank.Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.Med vänlig hälsning,

Straff för införsel av alkohol i Sverige

2020-11-05 i Övriga brott
FRÅGA |Villken straff ska jag få för smuggling av alkohol
Erika Björnfors |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om smuggling finns i smugglingslagen. Smuggling av alkohol som brottSpecifikt bestämmelsen om smuggling av alkohol finns i smugglingslagen 3 §. Alkohol är en sådan vara där det finns införselrestriktioner och det finns alltså villkor för att få föra in alkohol i Sverige. Om man inte anmäler alkoholen till tullbehandling med avsikt så gör man sig skyldig till smuggling. Det krävs även att alkoholen inte ska vara avsedd för privat bruk för att man ska kunna göra sig skyldig till smuggling (se NJA 2000 s 256). Om personen är över 20 år och har handlat för sitt privata bruk, så bör alltså inte personen kunna göra sig skyldig till smuggling och därmed inte kunna få ett straff. Detta eftersom det då inte finns villkor för att få föra in alkoholen i Sverige och då behöver du inte anmäla alkoholen för tullbehandling. Straffet för smugglingStraffskalan för smuggling av alkohol är böter eller fängelse i högst två år (smugglingslagen 3 § första stycket). Det vanligaste straffet är böter, men det bedöms utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Om mängden alkohol är liten så bör det röra sig om ringa smuggling, och då kan du endast bli skyldig att betala penningböter (smugglingslagen 4 §). Om det rör sig om införsel som är i led av en systematisk eller omfattande art, dvs. oftast när det rör sig om organiserad införsel, så kan du göra dig skyldig till grov smuggling (smugglingslagen 5 §). Då kan du få avtjäna ett fängelsestraff på sex månader och upp till sex år. SammanfattningInförsel av alkohol omfattas av brottsbestämmelsen om smuggling, om mängden alkohol inte är för privat bruk och/eller om personen är under 20 år som för in alkoholen. Straffet för smuggling av normalgraden är böter eller fängelse i högst två år. Det finns även en möjlighet att dömas till ringa eller grov smuggling. Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss här på Lawline!Med vänlig hälsning,

Vad krävs för att få ett kontaktförbud/besöksförbud?

2020-11-18 i Övriga brott
FRÅGA |Hej! Vad krävs för att en ansökan om besöksförbud ska beviljas? Förutom att all kontakt ska brytas, finns det också ett visst avstånd som båda parterna ska hålla ifrån varandra som 500 meter? Vad skulle hända om en av parterna bryter mot förbudet?
Suana Tafic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Besöksförbud, numera enligt lag kallat för kontaktförbud, regleras i lagen om kontaktförbud. Förbudet avser att en person förbjuds att besöka eller på annat sätt kontakta eller följa efter en person. Både den som skyddas av förbudet och den som förbudet avses gälla mot måste förbinda sig att följa lagen om kontaktförbud. Vad krävs för att ett kontaktförbud ska beviljas? Förutsättningarna för kontaktförbud återfinns i 1 § 2 st lag om kontaktförbud, som fastslår att det ska finns en särskild risk för att en person kommer begå brott mot en viss person, men även förfölja eller allvarligt trakassera den som förbudet avser att skydda. Den som förbudet gäller mot får alltså inte på något sätt ta kontakt med den andra personen. Varje kontaktförbud utformas på olika sätt, beroende på det enskilda fallet och kan därför skilja sig från varandra. Till exempel finns bland annat kontaktförbud som innefattar elektronisk övervakning. Detta innebär att varje kontaktförbud dessutom innehåller egna begränsningar och undantag som just avser den specifika situationen.Vad händer om någon bryter mot kontaktförbudet? Om förbudet överträds är det att likställa med ett brott, eftersom kontaktförbud meddelas för en viss tid och ska gälla omedelbart. Den som bryter mot förbudet, döms enligt 24 § i lagen om kontaktförbud till böter eller fängelse i högst 1 år (om det inte är av ringa karaktär, exempelvis en slump att personerna kommit nära varandra och det ej funnits ett syfte att på något sätt kontakta den andra personen) Skulle däremot den person som skyddas av kontraktet själv bryta mot det förbud hen fått beviljat så kan förbudet istället avslutas i förtid. Viktigt att notera är att enligt 4 § ska förbudet meddelas för en viss tid, dock högst ett år. Jag hoppas att du känner att du har fått din fråga besvarad, skulle så inte vara fallet så är du mer än välkommen tillbaka till oss! Du kan antingen lämna en kommentar nedan eller skicka in en ny fråga så ska vi göra vårt bästa!Allt gott,

Är det tillåtet att visa sympati för allvarliga brott

2020-11-08 i Övriga brott
FRÅGA |Hej! Är det tillåtet i Sverige att uttrycka sympati och beundran för brott som våldtäkter, mord, misshandel, olaga hot eller i värsta fall terrorism? Jag tänker då situationer då andra hör detta. Mvh.
Aya Alwan |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.Din fråga faller under brottet uppvigling, som regleras i 16 kap 5 § Brb. Där det framgår att den som muntligen inför menighet eller folksamling, i skrift som sprides eller utlämnas för spridning eller i annat meddelande till allmänheten uppmanar eller eljest söker förleda till brottslig gärning, svikande av medborgerlig skyldighet eller ohörsamhet mot myndighet, dömes för uppvigling till böter eller fängelse i högst sex månader.För straffansvar krävs att gärningsmannen genom sitt meddelande försöker förleda en brottslig gärning. Detta kan ske genom uppmaning, vilket framgår av lagtexten. Även indirekt uppmaning omfattas av bestämmelsen. Det bör dock iakttas viss försiktighet vid bedömande av om ett uttryck för gillande och sympati kan anses innefatta en uppmaning till brottslig gärning (se prop. 2009/10:78 s. 59 när det gäller brottet offentlig uppmaning).För att brottet ska anses vara fullbordat krävs att meddelandet har lämnats till allmänheten med direkt uppsåt att uppmaningen ska förleda till brottslig gärning. För straffansvar krävs inte att uppmaningen följts och att något brott eller annan handling verkligen kommit till stånd. Av 16 kap 5 § 3:e stycket regleras vad som utgör ringa fall av uppvigling. För dessa stadgas ingen straffansvar. Enligt lagtexten ska vid bedömande av om brottet är ringa särskilt beaktas om det förelegat endast obetydlig fara för att uppmaningen eller försöket skulle leda till efterföljd. I anslutning till uppviglingsparagrafen bör man även uppmärksamma lagen om straff för offentlig uppmaning m.m, som till skillnad från 16:5 Brb har en snävare tillämpningsområde, såtillvida att endast avser uppmaning till allvarliga brott. Vad som är straffbart enligt 3 § lagen om offentlig uppmaning mm är väsentligen samma som för uppvigling. Av bestämmelsen framgår att den som i ett meddelande till allmänheten uppmanar eller annars söker förleda till särskilt allvarlig brottslighet eller till samröre med en terroristorganisation enligt 2 b § döms till fängelse i högst två år. Allvarlig brottslighet avser mord, dråp, grov misshandel, synnerligen grov misshandel, människorov, olaga frihetsberövande, grovt olaga tvång, mordbrand, grov mordbrand, allmänfarlig ödeläggelse, sabotage och spridande av gift eller smitta, om syftet med gärningen är att injaga skräck i en befolkning eller en befolkningsgrupp eller att förmå en regering eller en internationell organisation att vidta eller att avstå från att vidta en åtgärd (2 §) Här omfattas även terroristbrott. Vidare framgår av 7 § lagen om offentlig uppmaning mm att ansvar enligt 2 b § ska inte dömas ut om samröret har varit obetydligt eller om gärningen med hänsyn till andra omständigheter är att anse som ringa.Sammanfattningsvis krävs för straffansvar att vederbörande har uppmanat till brottslig gärning. Att endast visa sympati för allvarliga brott, kan vara en gråzon. Det skulle kunna vara olaga hot enligt 4 kap 5 § BrB, om uttalandet kan anses utgöra ett hot riktat mot en specifik person. Hoppas svaret att svaret har varit tillfredsställande.

Vad kan jag göra om jag fått brev från Tullverket om beslagtagen försändelse?

2020-11-05 i Övriga brott
FRÅGA |Hej,jag fick ett brev på 3 sidor av tullverket, ett brottsmålrapport, som hävdar att en utlandsförsändelse till mig har beslagtagits enligt 22 § 3 st smugglingslagen (2000, 1225).Mitt namn, adress, personnummer står som mottagare, och de kryssade för en ruta att jag är "skäligen misstänkt".Hamnar man i brottsregistret då?Ska jag ringa eller skriva till Tullverket, eller vänta i 4 veckor tills varan kommer att förverkas? Rutan för åklagaren/ myndighetens anteckningar är tom.Det står att varorna har överlämnats till MA51. Kan ni hjälpa mig och ge mig råd om vad jag ska göra, respektive inte göra?Skulle verkligen uppskatta er hjälp.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag förstår det utifrån den information du delgett oss har du fått ett brev från Tullverket av vilket det framgår att en utlandsförsändelse till dig beslagtagits. Det framgår inte på vilka grunder det beslagtagits, däremot att du är skäligen misstänkt för brott. Du undrar dels över vad du ska göra, dels om den skäliga misstanken medför att du hamnar i brottsregistret.Vad innebär skälig misstanke?Skälig misstanke är den lägre graden av misstanke och innebär att det finns konkreta omständigheter som med viss styrka talar för att en person begått en viss gärning. I det fallet du beskriver kan det för skälig misstanke vara tillräckligt att ett paket med otillåtet innehåll är adresserat till dig. Att du är skäligen misstänkt innebär däremot inte per automatik att du anses som skyldig eller att du registreras i belastningsregistret.Om du inte blir dömd kommer det inte att antecknas i belastningsregistretBelastningsregistret ska innehålla uppgift om den som genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot har ålagts påföljd för brott (3 § lagen om belastningsregister). Det stadgade innebär att det inte är tillräckligt med en anmälan, misstanke eller att ärendet tas upp till åtal för att det ska antecknas i belastningsregistret. För anteckning i belastningsregistret krävs det att du blir dömd i domstol.Du har ingen skyldighet att kontakta TullverketSom jag har förstått det har du fått ett brev där du blivit upplyst om att en försändelse beslagtagits och att den kommer att förverkas efter fyra veckor. Du har därmed i nuläget ingen skyldighet att höra av dig eller göra något annat. Du kan givetvis kontakta Tullverket och informera om huruvida du beställt något eller ej. Det finns däremot ingen skyldighet därom.För det fall att det beslutas om att utreda ärendet vidare kan det hända att du kallas till förhör. Blir du kallad till förhör finns det en skyldighet att inställa dig.I ditt fall behöver du inte göra någonting i nuläget. Givetvis kan du kontakta Tullverket och informera om huruvida du beställt något eller ej. Du kan även välja att avvakta och låta Tullverket destruera försändelsen. Skulle det inledas en förundersökning och beslutas om förhör av dig är du skyldig att inställa dig till ett sådant. Skälig misstanke är en låg misstankegrad och innebär varken att du är skyldig eller att du registreras i belastningsregistret. Registrering i belastningsregistret sker först efter fällande dom.Om du behöver vidare hjälp från en av våra jurister eller om något är oklart är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Får man ha en kniv i sin bil?

2020-11-01 i Övriga brott
FRÅGA |Hej,Jag har en fråga kring knivlagen och undrar lite vad som gäller. Jag har läst att lagen säger att man inte får ha knivar eller liknade föremål på allmänna platser eller fordon om det är för avsikt att skada, men hur bedöms det?Jag har också läst att det inte är tillåtet att ha knivar som kan "skjutsas ut" om du är under 21 år. Jag är 20 år och har en kartongkniv i min bil för att enkelt öppna paket vilket jag ofta gör. Är det olagligt?Tack på förhand.
Julia-Saga Nilsson Herhold |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Precis som du har identifierat finns svaret på din fråga att finna i knivlagen. Som utgångspunkt får man inte ha en kniv i sin bil på allmän plats (1 § första stycket knivlagen). Det görs dock undantag om det med hänsyn till knivens art, ditt behov och övriga omständigheter är att anses som befogat (1 § andra stycket knivlagen). Omständigheter som kan göra det befogat är om man har med sig en kniv i samband med jakt, fiske eller camping. Det kan även framstå som naturligt och befogat att ha med en mindre fickkniv (se NJA 2016 s. 30). Jag tolkar din "kartongkniv" som en mindre fickkniv, och det bör därför inte vara några problem att ha med den i bilen – just eftersom det framstår som befogat med hänsyn till omständigheterna. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,