Vad händer efter att man blivit anmält för ett brott?

2020-10-31 i Övriga brott
FRÅGA |Hur kan man skydda sig om man är anmält för urkundsförfalskning. Har förfalskat studieintyg för att få studentjobb.
Nhi Tran |Hej!Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!Jag förstår inte riktigt vad du menar med att "skydda dig". Jag antar således istället att du vill veta vad som sker efter att anmälan gjorts. När ett brott blivit polisanmält beslutar polis eller åklagare om de ska göra en brottsutredning, en så kallad förundersökning. Under förundersökningen förhör polisen och åklagaren dig, som misstänks för att begått brottet. När förundersökningen är klar fattar åklagaren beslut om att väcka åtal eller inte.Hoppas att du fick svar på din fråga! Återkom gärna om du har ytterligare funderingar.Med vänliga hälsningar,

Är det lagligt att inneha vapenmagasin utan vapenlicens?

2020-10-29 i Övriga brott
FRÅGA |Hej.. Är det lagligt att inneha ett vapen magasin till Sverige om man inte ha vapenlicens
Nathalie Ottosson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Reglerna idagVapenmagasin är en matningsmetod för eldvapen. Magasinet är den behållare som innehåller ett vapnets ammunition och som med hjälp av olika påtryckningar för ammunitionen in i vapnets laddningscykel innan ett skott kan avlossas. Idag krävs tillstånd, alltså en vapenlicens, för att inneha skjutvapen, ammunition, bedriva handel med skjutvapen, yrkesmässigt reparera skjutvapen samt för att föra in skjutvapen eller ammunition i Sverige. Undantag finns för vapen med begränsad effekt - till exempel kolsyrevapen, vid vissa fall av utlåning samt om vapnet och ammunitionen omfattas av lagen om krigsmateriel. (2 kap. 1 § vapenlagen) Det är alltså idag lagligt att inneha tomma vapenmagasin (det vill säga utan ammunition) utan vapenlicens. Förslag på förändring av reglerna Regeringen lade fram ett förslag om att ändra dessa regler i slutet av 2019. Förslaget var att ett generell reglering för löstagbara magasin skulle införas. Däremot skulle den som redan hade en vapenlicens kunna fortsätta bruka magasin så länge de avsåg samma ändamål som man fått sin licens för. (Prop. 2019/20:58) Regeringen menade även att deras förslag hade stöd i EU-rätten (som har företräde mot svensk nationell rätt och ska följas direkt alternativt implementeras i svensk rätt). I ett direktiv framgår att EUs medlemsländer ska vidta alla lämpliga åtgärder för att förbjuda förvärv och innehav av skjutvapen och ammunition av kategori A, det vill säga helt förbjudna skjutvapen som man inte kan söka tillstånd för. (Artikel 6 Rådets direktiv 91/477/EEG av den 18 juni 1991 om kontroll av förvärv och innehav av vapen samt bilaga 1) Bestämmelserna för förvärv och innehav av ammunition ska vara detsamma som för skjutvapnen ammunitionen är avsedd för. (Artikel 10 Rådets direktiv 91/477/EEG av den 18 juni 1991 om kontroll av förvärv och innehav av vapen) Det är dock inte klarlagt att EUs direktiv kan tolkas på så sätt att även magasin ska omfattas av reglerna. Regeringens förslag röstades också ner av oppositionen och några regeländringar har därför inte trätt i kraft. Det är dock möjligt att förändringar kommer att ske framöver. Med vänliga hälsningar,

Fråga om dopingklassning beträffande SARMS

2020-10-25 i Övriga brott
FRÅGA |Hej!Hur ser det ut på legaliteten för SARMS 2020? Vad jag vet så går de (flesta) inte under dopninglagen då de inte är testosteron, höjer testosteronet eller tillväxthormoner och borde såvida inte gå under den lagen och är vad jag vet inte heller narkotikaklassat/hälsofarliga ämnen men de är läkemedelsklassade.
Robin Forslöv |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Läkemedelslagen är tillämplig på varor som kan användas på det sätt som anges i (1 § läkemedelslagen) men som inte ställts i ordning för bruksfärdigt skick för sådant ändamål. Därigenom är läkemedelslagen direkt tillämplig även på en produkt som har en hormonell påverkan på proteinsyntesen och som används för att öka prestationsförmågan. Det innebär att läkemedelslagen i sin helhet är tillämplig på substanser som regleras i dopningslagen (3 kap. 6 § läkemedelslagen). Av allmänna principer följer att läkemedelslagen ska tillämpas i den mån inte särskilda bestämmelser ges i dopingslagen. Vid lagkonkurrens mellan dopingslagen och läkemedelslagen ska det strängare straffbudet tillämpas. Av (1 § dopingslagen andra punkten) följer att även derivat är dopingklassat. Med derivat avses en kemisk förening framställd ur en annan förening med liknande struktur och ofta också med likartad effekt. Till skillnad mot narkotika där varje enskild substans måste klassas som narkotika för att det ska vara straffbelagt, är dopningslagen något mer generellt skriven och kan i princip täcka in fler preparat utan att de är namngivna. Nu är jag inte medveten om vad just SARMS 2020 innehåller men det är värt att notera att SARMS faller in under rubriken "andra anabola substanser" i (WADAs dopinglista). Det är därmed troligt att SARMS 2020 är dopingklassat. Hoppas du fick svar på din fråga!

Kan en avbetalningsplan fria någon från straffrättsligt ansvar för bidragsbrott?

2020-10-21 i Övriga brott
FRÅGA |Har blivit misstänkt för bidragsbrott emot Försäkringskassan har vabbat fast jag inte varit berättigad till det. Har sedan länge upprättat en avbetalningsplan. Betalar nu ca 500kr i månaden fick brev hem från polisen om att jag är misstänkt för bidragsbrott. Hur funkar det om jag redan erkänt till Försäkringskassan att jag gjort fel och upprättat en betalningsplan och betalar beloppet med ränta kan jag fortfarande bli skyldig till att betala böter
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer regler ur bidragsbrottslagen att användas.InledningJag uppfattar att du har tagit emot bidrag från Försäkringskassan, trots att du inte var berättigad till det. Tillsammans med FK har ni upprättat en avbetalningsplan för att betala tillbaka det felaktiga bidraget. Du har nu fått hem ett brev från polisen där du är misstänkt för bidragsbrott. Jag tolkar att din fråga är om du kan bli skyldig att betala böter efter en eventuellt fällande dom trots att du och Försäkringskassan har upprättat en betalningsplan. Inledningsvis kommer jag att beskriva brottet bidragsbrott och sedan kommer jag att svara på din fråga om betalningsplanen kan befria dig från ansvar från ett eventuellt bötesbelopp eller straff.BidragsbrottFör att dömas för bidragsbrott krävs uppsåt. Om en person uppsåtligen lämnar oriktiga uppgifter eller inte anmäler ändrade förhållanden som han eller hon är skyldig att anmäla enligt lag eller förordning, och på så sätt orsakar fara för att en ekonomisk förmån eller stöd felaktigt betalas ut kan dömas för bidragsbrott till fängelse i högst två år. Om brottet är ringa kan personen dömas till böter eller fängelse i högst sex månader (2 § Bidragsbrottslagen). För att avgöra om brottet är ringa ska samtliga omständigheter beaktas, men vanligtvis räknas ett brott som berör små belopp runt 1000 kr till ett ringa brott.Kan en avbetalningsplan via Försäkringskassan fria någon från straffrättsligt ansvar?Det finns en möjlighet att slippa dömas till ansvar för bidragsbrott. Den möjligheten gäller endast om personen som har lämnat en felaktig uppgift rättar till uppgiften innan utbetalningen av bidraget sker (5 § Bidragsbrottslagen). Ändringen ska således ske innan Försäkringskassan utbetalar den felaktiga utbetalningen. Även om en person har upprättat en betalningsplan med Försäkringskassan så fritar inte återbetalningen personen från ett eventuellt straffansvar. Försäkringskassan har en skyldighet att anmäla misstänkta bidragsbrott till polisen (6 § Bidragsbrottslagen).AvslutningEn betalningsplan med Försäkringskassan rörande en felaktig utbetalning av ett bidrag befriar inte dig från straffrättsligt ansvar. Däremot hade du kunnat bli fri från ansvar om du hade rättat uppgifterna innan du tog emot utbetalningen. Anledningen till att Försäkringskassan har anmält dig till polisen trots att en betalningsplan har upprättats beror på att de är skyldiga att göra det enligt lag. Inom juridiken tillhör bidragsbrott det straffrättsliga området. Det går att jämföra situationen med en stöld: Även om en person som har stulit någonting lämnar tillbaka saken till dess ägare har ett brott fortfarande begåtts. Det går inte att "läka" ett brott i efterhand genom att återlämna en stulen sak eller som i ditt fall återbetala pengar, däremot kan det påverka straffvärdet. Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!Vänligen,

Vad är skillnaden mellan falsk angivelse och falsk tillvitelse?

2020-10-29 i Övriga brott
FRÅGA |Falsk angivelse och Falsk tillvitelse.Hejsan. Jag undrar vad skillnaden på brotten Falsk angivelse och Falsk tillvitelse är. Har jag uppfattat brotten korrekt om jag påstår att Falsk angivelse är som ett upprättande av obefogad polisanmälan där man beskyller annan med skuld i avsikt att få denna dömd för brott? Och att Falsk tillvitelse är när någon uppsåtligen uppger annans identitet/personnummer, exempelvis i samband med poliskontroll för att slippa straffpåföljd?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Falsk angivelse kan du dömas för om du anmäler en oskyldig person i syfte att personen ska bli dömd (15 kap. 6 § 1 stycket BrB).Om du däremot anmäler en oskyldig person enbart för att besvära personen, d.v.s. du har inte för avsikt att personen ska bli döda, kan du dömas till falsk tillvitelse (15 kap. 7 § 1 stycket BrB). Skillanden mellan de båda brotten är alltså vilken avsikt man har med anmälan. Om du uppsåtligen uppger annans personnummer och det ger upphov till skada eller olägenhet för den personen gör du dig skyldig till olovlig identitetsanvändning (4 kap. 6b § BrB). Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på nytt!Vänliga hälsningar,

Får man överlåta receptbelagda läkemedel avsedda för djur?

2020-10-27 i Övriga brott
FRÅGA |Får man ge bort och ta emot receptbelagda läkemedel som är för djur?Det finns utförlig information om att det är olagligt när det gäller humana receptbelagda läkemedel, men hur är det med läkemedel för djur?
Nathalie Ottosson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Tillämpliga lagar Den juridiska definitionen av ett läkemedel är "varje substans eller kombination av substans som tillhandahålls med uppgift om att den har egenskaper för att förebygga eller behandla sjukdom hos människor eller djur, eller kan användas på eller tillföras människor eller djur i syfte att återställa, korrigera, eller modifiera fysiologiska funktioner genom farmakologisk, immunologisk eller metabolisk verkan för att ställa diagnos" (2 kap. 1 § läkemedelslagen) Av en SOU (statens offentliga utredningar) framgår det att både lagen om handel med läkemedel och läkemedelslagen kan tillämpas på både läkemedel för människor och läkemedel för djur. (SOU 2008:46 s. 35) Samma regler torde därför som huvudregel gälla för alla läkemedel oavsett om de är avsedda för människor eller djur. Det kan dock finnas specialreglerade undantag. Receptbelagda respektive narkotikaklassade läkemedel Läkemedelsverket avgör om ett läkemedel som godkänts för försäljning ska vara receptbelagt eller inte. (4 kap. 20 § läkemedelslagen) Om ett läkemedel också ska klassas som narkotika beror på om det har "beroendeframkallande egenskaper eller euforiserande effekter" eller "med lätthet kan omvandlas till varor med sådana egenskaper eller effekter och som på sådan grund är föremål för kontroll enligt en internationell överenskommelse som Sverige har biträtt, eller av regeringen har förklarats vara att anse som narkotika." (8 § narkotikastrafflagen) Att överlåta läkemedel Att överlåta något som klassas som narkotika utgör narkotikabrott. Fälls man för detta är straffskalan från böter upp till 7 års fängelse beroende på hur allvarligt brottet bedöms vara. (1-3 § narkotikastrafflagen) För att få sälja läkemedel krävs tillstånd från läkemedelsverket (2 kap 1 § & 3 kap. 1 § lagen om handel med läkemedel) Att sälja läkemedel utan tillstånd är straffbart och kan leda till böter eller fängelse i upp till ett år (9 kap. 1 § lagen om handel med läkemedel).Lagstiftningen ger inte ett lika tydligt svar på om det är tillåtet att ge bort läkemedel eller ej. Även om lagen om handel med läkemedel inte blir tillämplig vid gåva av läkemedel finns det en risk att handlingen träffas av annan strafflagstiftning. I ett rättsfall från 2009 hade en person köpt ett sömnmedel utomlands, vilket i Sverige krävde recept. Han bjöd en kompis på detta och dömdes senare för brott mot lagen om förbud av vissa hälsofarliga varor. (RH 2009:36)Syftet med de strikta reglerna om försäljning av läkemedel är att skydda konsumenterna. Receptbelagda mediciner ordineras till en människa eller ett djur utefter individens specifika förutsättningar och medicinska historik. Samma preparat och dos som hjälper en kan vara direkt farligt för en annan. Djurläkemedel är extra knepiga eftersom alla läkemedel inte är anpassade för alla sorters djur. Sammanfattning Läkemedel är till stor del reglerat i samma lagar oberoende av om de är avsedda för människor eller djur. Receptbelagda läkemedel kan också vara narkotikaklassade och då gäller de särskilda reglerna i narkotikastrafflagen. Det är förbjudet att sälja såväl narkotikaklassade läkemedel som "vanliga" receptbelagda läkemedel. Att ge bort eller ta emot läkemedel är inte uttryckligt reglerat i lag men befinner sig åtminstone i gråzonen mellan vad som är tillåtet och inte. Det finns en risk att en sådan handling träffas av annan strafflagstiftning beroende på substansen och övriga omständigheter. Det är alltså ett osäkert rättsläge i den här frågan.Med vänliga hälsningar,

Vad behöver bevisas för att döma någon för falsk angivelse/tillvitelse?

2020-10-24 i Övriga brott
FRÅGA |Hej! Har en fundering om brotten falsk tillvitelse/angivelse. Krävs det verkligen att man behöver bevisa att personen som kan gjort sig skyldig hade tankar i huvudet som: Åh jag ska polisanmäla och sätta dit person B, han har inte gjort något fel utan det gör jag som anmäler honom, men det bryr jag mig inte om! / Åh jag vill få honom oskyldigt dömd så kokar ihop en egen berättelse under förhören som inte lätt blir upptäckt, vet att det är fel men jag bryr mig inte. Det låter ganska så omöjligt enligt mig att döma någon för brotten om det här stämmer. Den misstänkta personen kan ju bara förneka att han medvetet försökt besvära rättsväsendet och säga att han missuppfattade situationen, eller inte visste att si och så inte var brottsligt, eftersom vi inte kan läsa folks tankar i huvudet om de inte yttras så blir det bara ord mot ord till slut. Hur går det egentligen till för att någon ska kunna dömas för brotten och vad behöver man bevisa?
Johanna Olander |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Jag kommer först kortfattat att gå igenom vad brotten falsk angivelse och falsk tillvitelse innebär. Sedan kommer jag att ge exempel på vad som krävs för att någon ska kunna dömas för brotten, samt vad som behöver bevisas. Vad är falsk angivelse och falsk tillvitelse? Falsk angivelse innebär att man avsiktligen försöker få någon dömd för ett brott, trots att man vet att personen egentligen är oskyldig (15 kap. 6 § första stycket BrB). Oftast görs detta helt enkelt genom att göra en anmälan hos polisen. Vid falsk tillvitelse krävs det däremot inte att man avsiktligen försöker få någon dömd. Då räcker det istället att man exempelvis talar illa om någon framför en polis, och att polisen sedan uppfattar det som att personen har begått ett brott och själv upprättar en anmälan (15 kap. 7 § första stycket BrB). Vad behöver bevisas för att någon ska kunna dömas för brotten? Precis som du skriver kan det vara svårt att bevisa att någon avsiktligen försöker få en oskyldig person dömd för brott. Men även om man inte kan vara säker på hur någon tänker finns det ändå andra sätt att bevisa att någon ljuger. I tidigare rättsfall som handlar om falsk angivelse/tillvitelse har man exempelvis kunnat bevisa att någon ljuger med hjälp av vittnen. Genom vittnesberättelser kan alltså domstolen få reda på om det påstådda brottet faktiskt har ägt rum. Ibland kan det också finnas teknisk bevisning (t.ex. DNA) som kan hjälpa domstolen i denna bedömning. I vissa fall kan det också finnas mer eller mindre tydliga skäl eller motiv till att någon vill att en oskyldig person ska dömas för ett brott. Vi kan till exempel tänka oss att det rör sig om två personer som tidigare har haft en relation, men att den ena personen av någon anledning väljer att avsluta relationen. Den personen som har blivit lämnad kan då ha motiv att hämnas på den andre. Ett sådant s.k. "hämndmotiv" skulle man exempelvis kunna upptäcka genom att gå igenom SMS som har skickats mellan personerna, eller genom att förhöra anhöriga som vittnen. Sammanfattning För att sammanfatta kan det alltså precis som du skriver vara svårt att få någon dömd för falsk angivelse/tillvitelse. Det är däremot inte omöjligt, eftersom det går att använda sig av vittnen och annan bevisning för att visa att någon ljuger. Ibland kan en person också ha ett tydligt motiv till varför man vill få en annan person oskyldigt dömd. Detta kan i så fall hjälpa till att bevisa att någon ljuger. Endast ett potentiellt motiv räcker däremot inte för att kunna döma någon för falsk angivelse/tillvitelse, utan det krävs också att det finns annan bevisning. Hoppas att du har fått lite mer klarhet i dina funderingar! Om du undrar över något mer är du välkommen att höra av dig till oss igen. Vänligen,

Vad blir påföljden av att elda farliga ämnen i sin trädgård?

2020-10-13 i Övriga brott
FRÅGA |Va är påföljden att elda farligt ämne saker på sim gård etc bildäck
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att elda bildäck på sin fastighet anses som miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 1 § MB. För det krävs tillstånd enligt 9 kap. 6 § MB.Eldar man utan tillstånd kan man göra sig skyldig till miljöbrott enligt 29 kap. 1 § MB. Påföljden för miljöbrott, som inte är ringa, är böter eller fängelse i upp till två år.Med vänliga hälsningar!