Får man klä ut sig till ordningsvakt på halloween?

2020-10-09 i Övriga brott
FRÅGA |Hej, halloween är snart här och jag undrade ifall det är olagligt att gå ut t.ex. på krogen på fest i ordningsvakt uniform. Typ en officiell ov skjorta uppknäppt och en vanlig reflexväst. Självklart kommer jag ej låsas vara en äkta ov men undrade ifall detta var lagligt då jag har hört både ja och nej.
AnnaSara Jarius |Hej och tack för din fråga! Nej, man får inte klä ut sig till ordningsvakt. Det är olagligt. I ditt fall då du inte är ordningsvakt blir det inte tal om ett tjänstefel utan ett annat brott som heter föregivande av allmän ställning och står i brottsbalken (BrB) 17 kap 15 §. Det relevanta i lagrummet är att någon obehörigen utgett sig för att utöva myndighet. Ordningsvakter är tjänstemän och ett komplement till polismyndigheten i syfte att upprätthålla allmän ordning vilket framgår av lag om ordningsvakter(LOV) 1 och 6 §§. De har även tjänstemannaskydd om de blir utsatta för våld eller hot.Lagrummet syftar till att allmänheten ska kunna förlita sig på att uniformerad personal verkligen är statens företrädare och att man därför är skyldig att följa anvisningar och tåla inskränkningar i sina fri- och rättigheter, går att lita på och att det utökade skyddet för våld och hot gäller dem. Det är alltså högst olämpligt att förställa sig som t ex polis eller ordningsvakt. Poliser är svårare att imitera men även ordningsvakternas uniformer ska inte vem som helst få tag på utan säljs av särskilda återförsäljare som kräver ett giltigt förordnande för att man ska få köpa uniformsdelar just av dessa anledningar. För ordningsvakter gäller dessutom fler regler då de är kopplade till specifika förutbestämda platser och tillfällen. För mer om detta kan du läsa genom att klicka på länken nedan. https://lawline.se/answers/ordningsvakter-och-foregivande-av-allman-stallningHoppas du fått svar på din fråga och ha en kul halloween!

Är det olagligt att sola i bikini på allmän plats?

2020-10-03 i Övriga brott
FRÅGA |Hej! Nu när hösten närmar sig och när man inte längre kan bada och sola kom jag på en fråga som jag undrade hela sommaren. Är det olagligt att sola utomhus med enbart bikini/baddräkt? Kan jag sola i allmänna parker eller kan någon säga åt mig att täcka mig?
Emil Wellander |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inledningsvis finns det ingen lag som förbjuder dig från att sola utomhus med bikini eller baddräkt på en allmän plats, exempelvis en park.Det finns dock bestämmelser om sexuellt ofredande i 6 kap. 10 § 2 st. brottsbalken och om förargelseväckande beteende i 16 kap. 16 § brottsbalken. Sexuellt ofredande aktualiseras om du blottar dig för någon annan i syfte att väcka obehag. Det som blir avgörande i bedömningen är om ditt agerande typiskt sett riskerar att väcka obehag, vilket att sola utomhus i bikini inte väcka. Eftersom det inte heller verkar som att du har uppsåt, d.v.s avsikt, att kränka någon genom att sola, bör det således inte räknas som sexuellt ofredande. Förargelseväckande beteende i 16 kap. 16 § brottsbalken är ett brott som kan aktualiseras när någon i offentligheten agerar på ett sätt i syfte att väcka förargelse, d.v.s. en typ av obehag, hos allmänheten. Böter är straffet på brottet. Ett beteende kan anses vara straffbart oavsett om någon blivit förargad eller inte och ännu en gång ska det avgöras huruvida beteendet typiskt sett uppfattas av allmänheten. Återigen bör inte att sola i bikini i en allmän park väcka förargelse hos allmänheten. Det är dock viktigt att poängtera att platsen där du solar kan spela roll. Givetvis kan ordningsregler ha betydelse i bedömningen för förargelseväckande beteende, exempelvis om sådana skulle finnas vid parken. En ordningsregel hade ju kunnat tala för att allmänheten uppfattar solandet som förargelseväckande. Slutsatsen är alltså att det inte bör vara olagligt att sola på allmän plats med bikini, men jag råder dig till att använda sunt förnuft när du väljer din plats att sola.Hoppas du fick svar på din fråga!

Är det barnpornografi, trots att jag gett mitt samtycke?

2020-09-29 i Övriga brott
FRÅGA |Hejhej, jag är 16 (snart 17) och blev filmad under sexakten med en 18årig kille. Han frågade om det var okej att han filmade och jag sa att det var okej då man inte såg mitt ansikte. Nu några veckor senare så har jag bett honom att ta bort skiten men han vägrar. Vad ska jag göra? Jag sa förvisso att jag var okej med det just då men ångrar mig nu, är så rädd att han ska sprida videon. Kan det klassas som barnpornografi?
Sanaria Saad |Hej, Tack för att du väljer att vända dig till Lawline med din fråga. För att jag ska kunna svara på din fråga kommer jag att använda mig av reglerna som finns i brottsbalken (BrB). Här finns det regler om brott och straff. I mitt svar kommer jag först att förklara för dig vad brottet barnpornografi innebär och sedan vad som gäller i ditt specifika fall.Vad innebär brottet barnpornografi? Brottet barnpornografi kan man göra sig skyldig till genom fem olika förfaranden: 1. Om en person skildrar ett barn i pornografisk bild. 2. Om en person sprider, överlåter, visar upp eller på annat sätt gör en sådan bild av barn tillgänglig för någon annan. 3. Om en person förvärvar eller bjuder ut en sådan bild av barn. 4. Om en person förmedlar kontakter mellan köpare och säljare av sådana bilder av barn eller vidtar någon annan liknande åtgärd som syftar till att främja handel med sådana bilder. 5. Om en person innehar en pornografisk bild av barn eller betraktar en sådan bild som han eller hon har gjort tillgänglig för sig (16 kap. 10 a § stycke 1 punkt 1-5 BrB). Enligt reglerna är en bild/film pornografisk om de är erotiska och sexuellt utmanande. Vidare anses det med barn personer som under 18 år (16:10 a § 4 st. BrB). Du skriver att killen filmade när ni haft sex och att du är 16 år gammal. Min bedömning är att filmen anses som pornografisk och att det klassas som barnpornografi eftersom du är under 18 år. Vilken av de fem grunderna är aktuella i mitt fall? I just denna stund, förutsatt att killen endast har filmen på sin telefon, är punkt 5 om innehav av barnpornografi aktuellt. Killen anses inneha filmen när han har den i sin besittning, det vill säga, när han har tillgång till den med omedelbar kontroll. Jag utgår från att han har den i sin telefon och att han därför har besittning till filmen. Skulle han sprida filmen vidare, skulle punkt 2 också komma att bli aktuellt. Jag sa att det var okej att han filmade Det finns ett undantag som kan komma att vara aktuellt i ditt fall. Det är ett undantag där de som är inblandade är jämngamla och händelseförloppet sker inom en relation. Man ska dessutom vara överens om att filma det sexuella umgänget (16 kap. 10 b § 1 st. BrB). Ett exempel då det är aktuellt är om personerna är relativt jämngamla. Den som framställer (i ditt fall, filmar) materialet får bara vara obetydligt äldre. I ditt fall är killen lite över ett år äldre än dig och det kan anses vara obetydligt. Man gör dock en helhetsbedömning av samtliga omständigheter i fallet, det är därför svårt för mig att svara på om undantaget är aktuellt i ditt fall. Vad som dock är värt att nämna är att om undantaget är aktuellt, så gäller det inte om han skulle sprida filmen. Det är också svårt för mig att avgöra om det är aktuellt med hänsyn till att jag inte känner till er relation eller övriga omständigheter i situationen. Mitt råd är att du försöker prata med en vuxen som du litar på om din situation. Kanske är det en förälder eller en vuxen på din skola. Jag hoppas du fått svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Kan jag anmäla banken?

2020-09-27 i Övriga brott
FRÅGA |Kan jag anmäla en bank för att ha spärrat mitt konto på grund av antagande EJ fakta?
Lina Salem |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Varför har banken spärrat bankkontot? Då din fråga är vagt formulerad kommer min bedömning av situationen att vara likaså. Du nämner i din fråga att banken har spärrat ditt konto. Jag antar att du menar att banken har fryst ditt bankkonto. Banken kan ha olika motiveringar för en sådan åtgärd, och i vissa fall har banken dessutom ett ansvar att utreda huruvida brott kan misstänkas förekomma. Banken får därför vidta de nödvändiga åtgärderna för att utreda förekomsten av brottslighet. Det kan exempelvis handla om att du har mottagit eller överfört en stor summa pengar som väcker grundade misstankar hos banken. I normalfallet brukar banken utkräva en förklaring, eller någon form av dokumentation där kunden motiverar den aktivitet som banken har funnit som misstänksam. Om man som kund kan visa på att det finns ett legitimt syfte och ursprung kommer banken med störts sannolikhet att lösa problemet. På frågan om du kan anmäla banken är svaret att det givetvis beror på vad du upplever att banken har gjort som varit felaktigt. Med hänvisning till den mängd lagstiftning som ålägger banker och andra finansinstitut att upptäcka brottslighet som kan förekomma i verksamheten är det ytterst tveksamt att banken skulle ha gjort sig skyldiga till ett brott.Vad kan man göra?Det innebär emellertid inte att du behöver lägga dig platt. Om du är missnöjd med bankens agerande bör du I första hand bör du ta kontakt med klagomålsansvarig på banken. Den klagomålsansvariga har till uppgift att ta emot klagomål och bedöma om banken har agerat felaktigt eller fattat felaktiga beslut. Om den klagomålsansvariga bedöma att så är fallet, kan det utmynna i att banken fattar ett nytt beslut i frågan. Är du trots detta missnöjd bör du anmäla incidenten till Allmänna reklamationsnämnden ARN. ARN fattar med den dokumentationen som lämnas in ett beslut där de rekommenderar hur tvisten bör lösas. ARNs beslut är inte juridiskt bindande, men följs så gott som alltid. Du kan läsa mer om hur du kan gå tillväga om du är missnöjd med bankens agerande här.Sammanfattningsvis är ytterst tveksamt att banken har gjort sig skyldig till något brottsligt genom att frysa ditt konto. Du bör därför inte anmäla incidenten till polismyndigheten. Mitt råd är att du i första hand tar kontakt med bankens klagomålsansvariga och i andra hand anmäla händelsen till ARN. Har du fler frågor är du välkommen att åter kontakta oss på Lawline. Vänligen,

Är det ett brott att underlåta att underlåta att ingripa när någon utsätts för brott?

2020-10-06 i Övriga brott
FRÅGA |Jag undrar om man kan kan dömas för underlåtenhet att avslöja/förhindra misshandel/grov misshandel om man misstänker att någon utsätts för misshandel.
Lovisa Lindgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i Brottsbalken (BrB).Underlåtenhet att anmäla brottI Sverige finns ingen plikt att att anmäla brott som redan har begåtts. Man har däremot en skyldighet att anmäla vissa pågående brott, då man annars kan dömas för underlåtenhet att avslöja brott (23 kap 6 § 1 st BrB). Detta gäller dock endast vissa typer av brott, bland annat grov misshandel, dock inte misshandel av normalgraden (3 kap 11 § BrB). Det förutsätts också att anmälan kan ske utan fara för anmälaren eller någon i dennes familj, samt att anmälan inte skulle vara helt verkningslöst i den bemärkelsen att det inte vore möjligt att i tid ingripa för att förhindra brottet. Underlåtenhet av personer med bestämmande inflytande i en sammanslutning att förhindra brott inom sammanslutningen Det finns även en bestämmelse som avser straffansvar av personer som har ett bestämmande inflytande i en sammanslutning. Med sammanslutning avses både företag och andra typer av grupperingar och nätverk. Som exempel i förarbetena nämns ett mord som begås inom ramen för uppgörelse mellan kriminella gäng. För att bli dömd för underlåtenhet att förhindra brott i detta sammanhang krävs att personen ifråga faktiskt skulle ha möjlighet att förhindra brottet, det vill säga om det är sannolikt att brottet hade förhindrats om personen med inflytandet hade agerat (23 kap 6 § 2 st BrB).Underlåtenhet av en förälder eller annan uppfostrare eller förmyndare att förhindra brott av personer under deras vård eller lydnadFöräldrar har dock ett mer långtgående ansvar. De är nämligen skyldiga att förhindra att alla typer av brott, även de mindre allvarliga, som deras barn eller annan de har vårdnad/lydnad över kan tänkas begå. Observera dock att det inte avses att föräldern ska anmäla brottet till polisen, utan att den på andra sätt kan gripa in för att förhindra att brottet begås. För att dömas till detta brott måste man också ha haft en faktiskt möjlighet att förhindra brottet (23 kap 6 § 3 st BrB).Personer i vissa yrkesgrupper har en anmälningsskyldighetVissa yrkesgrupper har enligt lag en skyldighet att anmäla begångna brott. Detta gäller främst tjänstemän inom myndigheter som arbetar med barn. Får en tjänsteman kännedom om att barn utsätts för brott men underlåter att anmäla detta kan denne göra sig skyldig till tjänstefel (20 kap 1 § BrB). SammanfattningUtgångspunkten är alltså att man inte kan bli dömd för att man inte förhindrat, anmält eller avslöjat ett brott såsom misshandel. Detta gäller så länge inte något av de nämnda undantagen blir aktuella. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar

Vad är straffet för att olovligen återvända till Sverige efter utvisning pga. brott?

2020-09-30 i Övriga brott
FRÅGA |Jag känner en person som är utvisad från Sverige på grund av brott. Vad händer om han olovligen återvänder till Sverige och upptäcks av polisen? Kan han straffas för detta - och vad är i så fall straffskalan?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Är det brottsligt att återvända till Sverige efter utdömd utvisning pga. brott?När en allmän domstol beslutar om utvisning pga. brott ska beslutet innehålla ett förbud att återvända till Sverige under viss tid eller utan tidsbegränsning (8 a kap. 8 § UtlL). Om personen återvänder och uppsåtligen uppehåller sig i Sverige trots gällande återreseförbud gör hen sig skyldig till brott. Om återreseförbudet löpt ut gör hen sig inte skyldig till brott. Viktigt att påpeka är att personen inte gör sig skyldig till brott om hen befinner sig i Sverige då hen flytt hit som flykting, alternativt skyddsbehövande eller som övrigt skyddsbehövande (20 kap. 2 § andra stycket samt 4 kap. 1-2a § UtlL). Vad är straffskalan för brottet?Straffskalan för brottet sträcker sig upp till fängelse i högst ett år, eller till böter om brottet är ringa (20 kap. 2 § första stycket UtlL). När straffskalan anger fängelse i högst ett år gäller att mildare straff än fängelse kan dömas ut så som exempelvis böter. Ett års fängelse är straffmaximum och mildare påföljder än fängelse kan dömas ut enligt straffskalans utformning. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Är det brottsligt att värva någon till att begå brott, och är det allvarligare om den som förmås att begå brott är ung?

2020-09-29 i Övriga brott
FRÅGA |Hej. Finns det någon straffrättslig följd att värva någon till att begå brott? Och isåfall, är brottet grövre om den värvade inte är myndig?Tack på förhand!
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att gå igenom vilka brottsrubriceringar som kan vara aktuella om man värvar eller övertalar någon annan till att begå ett brott. Därefter kommer jag att utreda om det är allvarligare att förmå någon att begå brott om den som förmås att begå brottet är ung, samt ge råd om vad du kan göra nu. Vilka brottsrubriceringar kan vara aktuella om man värvar någon annan till att begå brott?Anstiftan En brottsrubricering som kan vara aktuell är anstiftan, vilket innebär att anstiftaren förmår en annan person att begå ett brott. Anstiftaren kan dömas till lika strängt straff som gärningsmannen, dvs. den som utför brottet. Anstiftan regleras i 23 kap 4 § 2 st Brottsbalken (här). Stämpling En annan brottsrubricering som kan vara aktuell är stämpling. Stämpling innebär att en person i samråd med någon annan beslutar att begå ett brott, försöker förmå någon att utföra brott eller åtar sig att utföra ett brott. Stämpling regleras i 23 kap 2 § 3 st Brottsbalken (här). Stämpling är bara straffbart vid grova brott, exempelvis mord och grov misshandel, se 3 kap 11 § Brottsbalken (här). Anses som gärningsman I 23 kap 4 § 2 st Brottsbalken (här) anges att "Den som inte är att anse som gärningsman döms, om han har förmått annan till utförandet, för anstiftan av brottet och annars för medhjälp till det". Att någon "anses" som gärningsman innebär att det finns stöd för att döma en person för brottet (och då betrakta personen som gärningsman) trots att denne egentligen är medhjälpare eller anstiftare. Ett exempel på när detta kan aktualiseras är om en person använder någon annan som "redskap" för att begå brottet. Det kan vara om den som planerar brottet utnyttjar att en annan person har en vanföreställning eller är psykiskt avvikande eller liknande. Den som är anstiftare döms då som gärningsman. Anses det allvarligare att förmå någon att begå brott, om den som förmås att begå brottet är ung? Om den som begår ett brott är yngre än 15 år kan personen som begår brottet inte dömas till påföljd, se 1 kap 6 § Brottsbalken (här). Däremot kan man begå en brottslig gärning även om man inte är straffmyndig. Om en straffmyndig person har förmått en yngre person att begå ett brott kan givetvis den straffmyndige dömas för anstiftan eller stämpling (förutsatt att ansvar för detta är föreskrivet för brottet ifråga). Det kan även hända att den som förmår en annan person att begå brott kan anses som gärningsman, men det är ovanligt. Det kan anses som allvarligare att förmå en ung person att begå ett brott, men man får beakta omständigheterna i det aktuella fallet, exempelvis om den yngre personen som utförde brottet var i beroendeställning till den som fick honom eller henne att utföra brottet. Vad du kan göra nu Om du har fler frågor kan du ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.Vänligen,

Begår jag ett brott om jag förfalskar någons namnteckning?

2020-09-27 i Övriga brott
FRÅGA |Hej,Jag skulle behöva skriva på ett uppdragsavtal inom de närmaste dagarna varav ena min vårdnadshavares namnteckning måste finnas med på avtalet. Min vårdnadshavare befinner sig på en helt annan geografisk plats än mig och därför undrar jag om jag kan skriva hans namnteckning eller begår jag en brottslig handling då? Skulle detta gå om jag löser fullmakt först?Hälsningar
Rahime Duman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Förfalskning av underskrift regleras i 14 kap brottsbalken. När du förfalskar din fars underskrift innebär att du begår brottet urkundsförfalskning. För brottet urkundsförfalskning kan du dömas till fängelse i högst två år. Det är domstolen som avgör hur många månader/år det blir. Domstolen bedömer med hänsyn till omständigheterna i fallet, en sådan omständighet kan vara exempelvis om du har begått brott tidigare, 14 kap. 1 § brottsbalken. Med hänsyn till ovan, avråder jag dig från att förfalska din fars namnteckning då det klassas som ett brott. Den sista frågan som du har ställt 'Skulle detta gå om jag löser fullmakt först?', begriper inte jag riktigt. Om du vill ha svar på frågan, ber jag dig att utveckla frågan mer med detalj. Ha en fin dag! Vänligen,