Måste den som har en Facebooksida ta bort rasistiska inlägg?

2020-01-14 i Övriga brott
FRÅGA |Hej. Jag har hört att personer kan bli åtalade för hets mot folkgrupp även om de inte själva sprider uttalanden. Tex om någon har en Facebooksida där andra personer skriver rasistiska saker öppet på en annans sida (kommentarerna inte riktade till personen som har Facebooksidan) och personen som har Facebooksidan inte raderar kommentarerna. Stämmer det?
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vad som gäller för den som exempelvis administrerar en Facebooksida, där andra personer tillåts uttala sig på sätt som utgör hets mot folkgrupp är något oklart, och det finns ingen tydlig vägledning på området.En person har dömts för att inte ha rensat FacebookinläggI en uppmärksammad dom från 2019 dömdes en person för brott för att denne hade låtit folk göra grovt rasistiska inlägg (som utgjorde hets mot folkgrupp) i sin facebookgrupp, utan att personen hade tagit bort inläggen. Personen dömdes dock inte för hets mot folkgrupp utan istället för brott mot lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor (som också kallas BBS-lagen).Den som tillhandahåller en facebooksida ska ta bort andras brottsliga inläggEnligt lagen ska den som tillhandahåller en "elektronisk anslagstavla" (vilket kan vara en facebooksida eller facebookgrupp) ta bort eller förhindra vidare spridning av meddelanden som utgör vissa brott (5 § BBS-lagen). Sådana meddelanden kan vara rasistiska inlägg som utgör hets mot folkgrupp. Det är alltså administratörens ansvar att ta bort sådana inlägg.Det krävs att inläggens innehåll uppenbart utgör något av de brott som nämns i paragrafen. Om det rör sig om mer tveksamma fall, kan inte administratören göra sig skyldig till brott.Den som inte tar bort sådana meddelanden i tid kan dömas till böter eller fängelseDen som inte tar bort sådana inlägg, uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader, och, om brottet är grovt, fängelse i högst två år (7 § BBS-lagen).Det krävs med andra ord inte att administratören omedelbart tar bort sådana kommentarer, eftersom det inte är grovt oaktsamt att vänta tills man får tillfälle att gå in på sidan. Administratören bör dock inte vänta för länge. I fallet med personen som dömdes under förra året, rörde det sig om åtta kommentarer som uppenbart utgjorde hets mot folkgrupp och att administratören hade uppsåt att inte ta bort sex av dem och varit grovt oaktsam med att inte ta bort två meddelanden. Personen dömdes till villkorlig dom och böter.SammanfattningÄven om rättsområdet för tillfället är någorlunda oklart, bör slutsatsen kunna dras att den person som har en Facebooksida eller liknande, men som inte tar bort uppenbart rasistiska inlägg från andra personer som publiceras på sidan, kan göra sig skyldig till brott mot lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,

Är det tillåtet att bära armeringsjärn på allmän plats?

2019-10-30 i Övriga brott
FRÅGA |Hej. Är det lagligt att ha armeringsjärn på allmän plats?Eller faller det under knivlagen? som te x fällkniv, teleskopbatong osv ?Mvh G
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Armeringsjärn kan vara att se som gatustridsvapenDet är förbjudet inneha knivar, andra stick- och skärvapen och andra föremål som är ägnade att användas som vapen på allmän plats (1 § första stycket knivlagen). Med "andra föremål" avses även annat än stick- och skärvapen, såsom batonger och liknande.Exakt vad som omfattas av förbudet är inte alltid helt klart och det måste i alla lägen göras en helhetsbedömning för att avgöra om innehavet är tillåtet. Armeringsjärn räknas inte uttryckligen upp i lagtext, förarbeten eller i HD:s praxis. Däremot ses "gatustridsvapen" som sådant som är förbjudet enligt knivlagen. HD har bedömt att bollträn kan vara sådana föremål som omfattas av förbudet i knivlagen (NJA 2011 s. 556). Det motiverades bland annat med att basebollträn inte sällan används vid hot och misshandel och ganska ofta skaffas för helt andra ändamål än det de egentligen ska användas till samt att förbudet inte bör avgränsas strikt till endast sådant som alltid är ägnat att utgöra vapen.Eftersom armeringsjärn, lite beroende på hur de ser ut, kan vara utformade för att användas som vapen, och det förmodligen inte är helt ovanligt att de också används till det, bör de betraktas som något som i sig kan omfattas av förbudet i knivlagen, i vart fall om de har en sådan storlek och form att de kan användas som vapen.Det är inte brottsligt om innehavet är befogatJag vill tillägga att även om armeringsjärn är något som skulle kunna falla under förbudet i knivlagen, innebär det inte att det alltid är otillåtet att ha ett sådant på sig på allmän plats. Det är tillåtet att inneha sådana föremål om de ingår i utrustning för en viss tjänst eller ett visst uppdrag, eller om innehavet annars är att se som befogat (1 § andra stycket knivlagen).Det innebär att även om det skulle kunna vara olagligt att ha armeringsjärn på allmän plats, kan det vara tillåtet, om det ska användas till något godtagbart ändamål eller om det nyss har inhandlats etc.SammanfattningOm armeringsjärnet är utformat så att det rimligtvis går att använda som ett vapen, är det knappast tillåtet att ha det på allmän plats, om man inte har en godtagbar anledning till att ha med sig det.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,

Penningtvättsbrott när den misstänkte inte känt till var pengarna kom ifrån samt varit hotad

2019-12-27 i Övriga brott
FRÅGA |Hej mitt barn som är 15 fick medans vi satt och fikade hemma Swish från en okänd på två belopp, sammanlagt 14000. Han visade mig direkt och blev orolig, sen kom det två personer i en bil hem till oss och krävde att han skulle följa med och ta ut pengarna, då var klockan 23.30, och vi alla upplevde situationen som hotfull, jag lyckades få iväg personerna, genom att säga att banken har spärrat hans konto, nu var det jag som gjorde det direkt, efter det när vi trodde han lagt sig, har dessa personer skrivit till honom på Messenger och fått honom att swisha över 5000 av dessa pengar, maxgränsen för Swish, tydligen blev inte Swish spärrat när jag spärrade kontot och kort, värt att tillägga är att han har en uttagsgräns på 1000 kronor om han skulle ha följt med. Direkt på morgon ringer jag polisen, ger regnummer på bilen samt namn på de som skrivit till honom på Messenger. Visade sig att en äldre halv-bekant tidigare hade frågat om hon kunde föra över en mindre summa pengar som han kunde ta ut, så hon påstått sig tappat sitt bankkort. Sambandet här är oklart, då pengarna inte kom från henne. Även hennes namn har vi gett till polisen, pengarna visade sig komma från ett bedrägeri med avsevärt större summa än det som kom in på hans konto. Polisen jag pratade med ett par gånger tyckte att han inte borde bli åtalad för något, men nu långt senare, blev vi kallade till förhör och han är nu misstänkt för penningtvättsbrott. Vad kan hända?
Gustav Östlund |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Att ta ut eller skicka pengar åt någon som har fått pengarna genom bedrägeri kan utgöra penningtvättsbrottDen som överlåter, förvärvar, omsätter, förvarar eller vidtar annan åtgärd med egendom som härrör från brottslig verksamhet, med syfte att dölja pengarna eller annars deltar i transaktioner som utförs för skens skull, gör sig skyldig till penningtvättsbrott (3 § lagen om straff för penningtvättsbrott). Att en person tar ut pengar åt en person som har fått pengarna genom ett bedrägeri, är en gärning som faller inom ramen för penningtvättsbrott. Att "swisha pengarna vidare" istället för att ta ut dem, skulle även det kunna ses som en handling i ett led som syftar till att dölja pengarna.För att en gärning ska vara brottslig krävs uppsåtEn förutsättning för att någon ska fällas för brott, är att personen har haft uppsåt att begå brottet. För det krävs antingen avsikt att begå brottet, eller insikt om vad det är för handling man vidtar. Det är därför som utgångspunkt i sig inte brottsligt att ta ut någon annans "smutsiga" pengar, om man inte känner till var pengarna kommer ifrån. Att en person får pengar på sitt konto, vilka denne ska ta ut åt en "halv-bekant" är dock en omständighet som kan tala för att den misstänkte har uppsåt att begå penningtvättsbrott, eftersom denne kan ha insikt om, eller vara likgiltig inför förverkligandet av brottet.Otillåtna gärningar begångna under tvång är inte brottsliga om de är försvarligaDet ska också tilläggas att otillåtna gärningar begångna under tvång inte alltid är att se som brottsliga. Om en person är tvingad att begå ett brott aktualiseras brottsbalkens bestämmelser om nöd och nödvärn, vilket kan rättfärdiga att en person har begått en brottslig gärning (24 kap. 4 § brottsbalken). I fråga om nöd är det tillåtet att begå en brottslig gärning, så länge det inte är oförsvarligt. Att swisha pengar till någon annan och därmed eventuellt göra sig skyldig till penningtvättsbrott, efter att personer har kommit hem och hotat en, bör beroende på omständigheterna kunna ses som försvarligt. Däremot verkar inte en sådan nödsituation ha förelegat när ditt barn gick med på att ta emot pengarna.SammanfattningDet är många komplexa omständigheter i fallet som gör det väldigt svårt att utan någon större utredning bedöma vad som kommer att ske. Det finns dock en beaktansvärd risk för att det inträffade kan leda till åtal. Med hänsyn till ditt barns låga ålder och omständigheterna i övrigt bör dock, om det leder till åtal och fällande dom, straffet bli mycket lågt.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig.Vänligen,

Är det tillåtet att bära fickkniv på allmän plats?

2019-07-29 i Övriga brott
FRÅGA |HejJag har läst att knivbladets längd påverkar oxå, och att en "gräns" ska vars 7cm.Jag har "alltid" en i mina ögon fickkniv (fällkniv) i min ryggsäck. Bladet är under 7cm om jag mätt rätt.Jag har ju inte ryggsäcken på konsert, pub eller liknande. En när jag ska handla för att slippa betala för påsar och spara på miljön. Är det problem att bära kniven på detta sätt? Eller kan jag istället byta till en "multitool" med tång och annat? Är der mindre provokativt eller liknande? Fick kniven har ofta kommit till användning inkl julklapps inslagning i butik för att krulla snöret. Tack på förhand. MVH Staffan Jävermo
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Knivar får inte användas på allmän platsSom huvudregel är det inte tillåtet att använda knivar, andra stick- och skärvapen eller liknande föremål på allmän plats (1 § knivlagen). Som allmän plats menas inte bara det som enligt ordningslagen benämns offentlig plats, utan även andra områden och lokaler dit allmänheten har tillträde, t.ex. butiker.Undantag om innehavet är befogatFrån huvudregeln finns det två undantag. För det första gäller förbudet inte om föremålet enligt särskilda föreskrifter ingår i utrustning för en viss tjänst eller uppdrag, d.v.s. om exempelvis batonger bärs med stöd av reglementsenlig befogenhet av polis, väktare eller ordningsvakter.Enligt ett andra undantag gäller inte förbudet om innehavet av kniven med hänsyn till föremålets art, innehavarens behov och övriga omständigheter är att anse som befogat. För att avgöra om innehavet är befogat eller inte, måste en helhetsbedömning göras. T.ex. spelar storleken på kniven och vad kniven ska användas till roll. Generellt kan sägas att det inte är tillåtet att allmänt bära kniv om det inte görs sammanbundet med något legitimt användande. Dock kan det vara tillåtet att bära en kniv om den är av mindre storlek även om den inte ska användas eller har använts.I en dom från 2016 har HD uttalat att det i de flesta fall är tillåtet att bära en mindre kniv, som en pennkniv. Endast om det finns speciella omständigheter som innebär en mera påtaglig risk för att kniven kommer att användas som vapen, omfattas sådana mindre knivar av förbudet (NJA 2016 s. 30 punkt 24). Det kan till exempel vara en dålig idé att bära en sådan kniv i situationer då det finns risk att våldshandlingar kan inträffa, som nattetid i miljöer där andra alkoholpåverkade personer uppehåller sig. Det bör inte heller vara tillåtet att bära en sådan kniv på skolområden, nöjestillställningar, idrottsevenemang eller andra sammanhang där många människor uppehåller sig samtidigt.Domen kan med andra ord tolkas som att det i vardagssituationer är tillåtet att bära en mindre kniv, såsom en pennkniv eller en mindre fickkniv utan att det skulle omfattas av knivförbudet. Det finns ingen regel som anger en fast gräns för hur stor kniven får vara utan det måste göras en helhetsbedömning i varje fall. Vad gäller just fickknivar har det i förarbeten och lagkommentarer endast uttalats att det ska röra sig om en mindre fickkniv, utan att det har besvarats exakt vad det är. Min bedömning är att en fickkniv med ett blad på 7 cm ligger på gränsen för vad som skulle vara tillåtet. Det kan därför vara en god idé att använda en fickkniv med ett något mindre blad, särskilt om du vardagligen bär runt kniven utan någon planerad användning av den.SammanfattningDet är i de allra flesta fall tillåtet att bära en kniv av mindre slag, såsom en pennkniv eller mindre fickkniv, även om den inte ska användas då eller medföras till eller från ett användande. Endast om det finns speciella omständigheter som gör att det finns en mera påtaglig risk för att kniven kommer användas för vapen, är det otillåtet. Vad som just räknas som en mindre fickkniv är inte helt tydligt och för att vara på den säkra sidan kan det vara en bra idé att använda en kniv med ett något mindre blad än den du har.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,