Vem blir skadeståndsskyldig vid fel som sker i tjänst?

2021-01-13 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |HejJag driver en skönhetssalong där vi utför bla. ansiktsbehandlingar.En tidigare anställd orsakade en skada på en kund och nu kräver kunden skadestånd.Lite kortfattad om bakgrunden.Kunden bokar en ansiksbehandling med syror, terapeuten(den anställde) säger på plats att kunden har känslig hud och vill byta behandling. Men av en konstig anledning väljer terapeuten att istället mixa två serier och hittar på en en behandling vi inte har i listan. Hon säljer även en kräm med syror till kunden.Jag blev kontaktad av kunden dagen efter som fick komma in, hon fick pengar tillbaka, på plats fick hon läkande behandling och kräm.Kunden skulle återkomma men gjorde aldrig den och nu nästan 2 år sen kommer med skadeståndskrav.Min fråga är då vem är skyldigt att betala skadeståndet och kan jag anmäla en tidigare anställd och begära skadestånd?Stort tack i förhand!
Ellen Lagnéus |Hej, tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.Den lag som är aktuell i det här fallet är skadeståndslagen (SkL). För att besvara din fråga kommer jag först att redogöra för vad lagen säger, och vilka undantag som finns till den.Som huvudregel ska arbetsgivare ersätta skada vållad av arbetstagare i tjänstenSom huvudregeln är det arbetsgivaren som är skyldig att ersätta skador som arbetstagare orsakar i tjänsten, eftersom arbetstagaren har ett så kallat principalansvar (3 kap. 1 § SkL).Ett undantag till ditt ansvar som arbetsgivare är dock ifall arbetstagaren vållat skadan genom fel eller försummelse i tjänsten och att det föreligger synnerliga skäl (4 kap. 1 § SkL). Detta innebär att arbetstagaren ska ha varit oförsiktig, och att det ska ha hänt under arbetstid. Synnerliga skäl är ett högt ställt krav, men ett exempel på en situation där det föreligger synnerliga skäl är om arbetstagaren har förstått att hen varit oförsiktig när hen gjort det som orsakat den aktuella skadan.I ditt fall skriver du att arbetstagaren har noterat att kunden bokat en ansiktsbehandling som inte passar hens hudtyp. Det indikerar att arbetstagaren hade kunskap om vad hen gjorde. Jag tolkar det också som att detta hände under arbetstid, och därför blir min bedömning att arbetstagaren vållat skadan genom fel i tjänsten. Eftersom du nämner att arbetstagaren dessutom mixat två olika hudvårdsserier som inte finns i ordinarie sortiment, på eget bevåg, skulle det även kunna uppfylla kravet på synnerliga skäl. Detta är dock en bedömningsfråga, och det kommer också krävas att du kan visa att det var så det gick till. Om du har bra underlag för händelsen/skadan och din arbetstagare bedöms uppfylla även kravet på synnerliga skäl innebär i så fall att det är din före detta arbetstagare som är ansvarig för skadan. Det innebär i sin tur att hen ska stå för kostnaden, och inte du som arbetsgivare.Undantag från huvudregelnErsättningsreglerna för arbetsgivare är dispositiva vilket innebär att de kan avtalas bort ifall ni t.ex. har ett kollektivavtal på arbetsplatsen som regler dessa frågor och/eller om anställningsavtalet innehåller bestämmelser om ersättningsskyldighet. I så fall är det de ersättningsreglerna som gäller. Då du inte nämner något om detta kommer jag utgå från att några regler som avviker från lagen finns, men det är ändå bra att känna till så att du kan dubbelkolla om ni redan har avtalat om några avvikande regleringar.Kunden kan begära skadestånd inom tio årKunden som i det här fallet är den skadelidande har tio år på sig att göra sitt skadeståndskrav gällande mot den som vållat skadan (2 § Preskriptionslagen). Eftersom det bara gått två år sedan det inträffade har kunden alltså fortfarande möjlighet att rikta skadeståndsanspråk mot dig/arbetstagaren (vem av er beror som ovan nämnt på ifall kravet på synnerliga skäl bedöms vara uppfyllt).Vad kan du göra nuOm du kan visa att det är din arbetstagare som orsakade skadan på kunden, och att arbetstagaren var medveten om att hen gjorde fel, att det hände under arbetstid och var synnerliga skäl kan du utöva regressrätt mot din tidigare arbetstagare. Det innebär att om du som arbetstagare har betalat en skuld (i detta fall skadeståndet), trots att rätt betalningsskyldig är din tidigare arbetstagare kan du återkräva från hen vad du har betalat. För att du ska kunna utöva regressrätten krävs dock att du redan genomfört betalningen.Skulle din tidigare arbetstagare vägra att betala frivilligt, kan du väcka talan vid domstol. Normalt sett måste man väcka talan om regress inom tio år (2 § 1 st Preskriptionslagen).Lycka till med ditt ärende!Vänliga hälsningar,

Kan man få ersättning för kostnaden att bygga upp sin verksamhet igen vid avtalsbrott?

2021-01-07 i Skadestånd på grund av avtalsbrott
FRÅGA |Min verksamhet drabbades av ett avtalsbrott där motparten slutade att utbetala ersättning enligt avtal. Verksamheten fick av den anledningen upphöra och annan part bedriver nu verksamheten vidare medan min egna verksamhet nu står utan intäkter och utan någon aktiv verksamhet. Utöver att kräva motparten på det positiva kontraktsbeloppet som skulle utgått om motparten fullföljt avtalet så ska jag nu bedöma ett belopp för skadeståndet som motparten orsakat genom agerandet. Vad jag kan läsa mig till så ska motparten kunna krävas på ett belopp som är skäligt och som försätter mig i samma situation som om avtalet följts. Men kan detta även innebära en ersättning för att bygga upp verksamheten igen? I detta fall fyra års arbete med två heltidsanställda och marknadsföring för att komma i samma position som innan avtalsbrottet skedde?
Elise Sohlberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hur beräknas inomkontraktuellt skadestånd?I svensk lag saknas allmänna regler om beräkning av inomkontraktuellt skadestånd. Man är alltså hänvisad till okodifierade allmänna avtalsrättsliga principer och rättspraxis. Syftet med skadeståndet är att försätta den skadeståndsberättigade parten i samma ekonomiska ställning som om avtalet hade fullgjorts enligt sitt innehåll. Det är en logisk följd av huvudprincipen inom svensk avtalsrätt om pacta sunt servanda (avtal ska hållas) eftersom de ekonomiska förväntningar som löftet gett upphov till ska tillgodoses. Detta kallas för det positiva kontraktsintresset. Hur bestäms det positiva kontraktsintresset?För att bestämma det positiva kontraktsintresset får man jämföra det hypotetiska händelseförloppet — dvs. hur situationen skulle ha sett ut om den skadevållande parten inte begått kontraktsbrottet — med det verkliga händelseförloppet — dvs. hur situationen faktiskt utvecklade sig. Genom denna differens får man fram skadeståndsbeloppet. Skadeståndet ska motsvara den skadeståndsberättigade partens förlust samt de utlägg och kostnader som parten har haft med anledning av kontraktsbrottet. Skadeståndets syfte är att kompensera den skadeståndsberättigade parten för att avtalet inte har fullgjorts på riktigt sätt. Syftet är inte att bestraffa den skadevållande parten. Detta innebär att den skadeståndsberättigade normalt inte ska tjäna på att kontraktet inte fullgjorts enligt sitt innehåll.Den skadelidande parten måste begränsa skadanDen skadelidande parten har en skyldighet att begränsa sin skada. Som ett utflöde av denna skyldighet ska den skadelidande parten genomföra en täckningstransaktion, om det föreligger en tillgänglig marknad för de kontraktuella rättigheter som gått honom förlorad. Om skadelidande inte genomför en täckningstransaktion ska skadeståndet baseras på en s.k. abstrakt skadeståndsberäkning. Du som skadelidande är alltså skyldig att försöka begränsa skadan så mycket som möjligt genom att genast träffa nytt avtal med annan part som kan täcka din förlust, om detta är möjligt. Gör du inte detta får du inte ersättning för eventuell förlust som uppstått därefter. Måste finnas adekvat kausalitet mellan skadan och avtalsbrottet Begreppen kausalitet och adekvat kausalitet brukar man använda sig av för att avgöra om det finns ett tillräckligt starkt orsakssamband mellan skadan och den skadevållande handlingen. Ett grundkrav för skadeståndsskyldighet är att det dels finns ett orsakssamband (kausalitet) mellan handlingen och skadan, dvs att skadan helt eller delvis uppstod på grund av handlandet, dels att denna kausalitet är tillräckligt typisk för handlandet ifråga. Man brukar prata om att det ska "ligga i farans riktning" att en sådan skada kan uppstå av ett sådant handlande. Allt för oförutsägbara indirekta skador kommer alltså inte berättiga skadestånd.Sammanfattning och handlingsplan:För att skadestånd ska utgå krävs alltså avtalsbrottet har orsakat en ersättningsgill skada och skadan måste uppvisa en tillräcklig närhet till avtalsbrottet uppfattat i termer av adekvans och kausalitet. Allt för abstrakta skador ersätts alltså inte. Huvudregeln vid beräkning av kontraktuella skadestånd är att den icke kontraktsbrytande parten ska kompenseras och försättas i samma ekonomiska ställning som om kontraktsbrottet inte begåtts.För att bestämma det positiva kontraktsintresset får man jämföra det hypotetiska händelseförloppet med det verkliga händelseförloppet. Genom denna differens får man fram skadeståndsbeloppet. Skadeståndet ska motsvara den skadeståndsberättigade partens förlust samt de utlägg och kostnader som parten har haft med anledning av kontraktsbrottet. Detta innefattar bland annat förlorad inkomst, ökade utgifter, utebliven vinst och annan direkt eller indirekt förlust med anledning av avtalsbrottet. Sammantaget är det inte uteslutet att ersättning för att bygga upp verksamheten igen kan utgå. Kravet är dock att det finns adekvat kausalitet mellan skadan och avtalsbrottet vilket innebär att du måste bevisa att avtalsbrottet orsakade att din verksamhet behövde byggas upp under fyra år. Det är även viktigt att komma ihåg att du som skadelidande är skyldig att begränsa motpartens förlust. Detta innebär att du inte kan få ersättning för skador som du hade kunnat undvika genom eget handlande. I regel blir det svårare att bevisa adekvat kausalitet mellan skadan och avtalsbrottet ju längre tid som förflutit sedan avtalsbrottet. I slutändan är det upp till domstolen att bestämma huruvida beloppet du yrkar är skäligt eller inte. Har du fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt via någon av våra tjänster. Önskar du ytterligare hjälp med ditt ärende eller vill ha stöd och råd från någon av Lawlines professionella jurister kan du kontakta mig för ändamålet på elise.sohlberg@lawline.se. Då du har beställt telefonuppföljning kommer jag ringa upp dig imorgon, fredag den 8 januari klockan 10:00. Om den föreslagna tiden inte fungerar för din del är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post innan dess.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Är min arbetsgivare skyldig att ersätta sakskada på arbetsplatsen?

2020-12-28 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Min klocka gick sönder på arbetsplatsen. Är arbetsgivaren skyldig, att ersätta den ?
Chantal Kryou |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i skadeståndslagen (SkL).Någon annan måste ha orsakat skada för att ersättning ska utgåFör att skadestånd ska utgå krävs att någon annan än dig själv åsamkat klockan skada eller att någon annan kan hållas strikt ansvarig för detta (2 kap. 1 § SkL). Din arbetsgivare kan bli skadeståndsskyldig ifall hen, på ett oaktsamt sätt, orsakat skadan genom att inte försäkra sig om att arbetsplatsen var säker.Sammanfattningsvis kan jag inte bedöma om din arbetsgivare är skyldig att ersätta din klocka eftersom det beror på hur skadan uppstod eller vem som åsamkat den. Skicka gärna in ännu en fråga där du förklarar situationen och klargör omständigheterna så kan jag hjälpa dig på ett bättre sätt!Vänligen,

Jämkning av skadestånd

2020-12-28 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Vilken betydelse har det att en skadelidande har bidragit till att en skada har inträffat?
Madelen Henriksson |Hej! Tack för att du valde att vända dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar det som att du undrar vad som gäller kring skadestånd utifrån din fråga. Detta då skadelidande är ett begrepp som vanligen förekommer inom den typen av frågor. Lagen vi kommer behöva använda oss av är skadeståndslagen (SkL). Sakskada, personskada och ren förmögenhetsskada Utgångspunkten vid skadestånd är att den som vållar en sakskada eller personskada ska ersätta skadan (2 kap. 1 § SkL). Även den som har vållat en ren förmögenhetsskada genom brott ska ersätta denna (2 kap. 2 § SkL). Om den skadelidande själv har medverkat till en personskada så kan skadeståndet jämkas (6 kap. 1 § första stycket SkL). Jämkning vid personskada sker om den skadelidande har medverkat antingen genom uppsåtligen eller grov vårdslöshet. När det gäller jämkning av sakskador och rena förmögenhetsskador så skiljer sig kravet på medverkande sig åt från personskada. Vid en sakskada och ren förmögenhetsskada så räcker det med vanlig vårdslöshet (6 kap. 1 § andra stycket SkL). Detta till skillnad från personskada som kräver grov vårdslöshet eller uppsåt från den skadelidandes sida. Beroende på situationen så kan jämkningen skilja sig åt. Finner man att det skulle vara oskäligt betungande för den skadelidande med jämkning så är det inte säkert att skadeståndet kommer jämkas. Å andra sidan kan det jämkas till noll, det vill säga att ingen ersättning kommer utgå över huvud taget och den skadelidande inte får ut något skadestånd (6 kap. 1 § tredje stycket SkL). Jag hoppas detta har varit svar på din fråga. Om jag har tolkat din fråga fel så är du alltid välkommen att skicka in en ny där du förklarar mer precist på vilket sätt du undrar vilken betydelse det har att den skadelidande bidragit till att en skada inträffat. Med vänlig hälsning,

Skadeståndsskyldighet vid sakskada

2021-01-10 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |hej om en person nästan blir på körd av en bil som kör vårdslöst vid en besin mack och sen slår bil fönstret i ren reflex så det blir sprikor i fram fönstret. vem blir skyldig till att betala skadorna på bilen?
Felicia Hauzenberger |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Ersättningsskyldighet för skador man själv har orsakatEtt trasigt bilfönster utgör en sakskada. Enligt lag så ska den person som har orsakat skadan antingen genom uppsåt eller vårdslöshet betala för skadan som har orsakats (2 kap. 1 § Skadeståndslagen). Lite förenklat så innebär det att om man orsakar skadan antingen genom att utföra en handling i syfte att orsaka skadan (uppsåt) eller genom att utföra en handling på ett oaktsamt sätt som gör att skadan orsakas (vårdslöshet) så ska man ersätta denna. Att slå sönder ett fönster på en bil, även om det görs i affekt på grund av att man nästan blivit påkörd av bilen, kan alltså medföra ett skadeståndsansvar. Möjlighet att sätta ned skadeståndetDet finns en möjlighet i lag att sätta ner skadeståndet för sakskador. En sådan möjlighet omfattar när personen som lidit skadan har medverkat till skadan (6 kap. 1 § 2 st. Skadeståndslagen). Det kan därför diskuteras om den skadelidande har medverkat till skadan genom att köra vårdslöst på parkeringsplatsen. Förmodligen så kommer dock denna möjlighet att sätta ner skadeståndet inte tolkas så extensivt att den skulle omfatta den aktuella situationen. Om du är i behov av fortsatt vägledning så är du varmt välkommen att kontakta Lawlines jurister (https://www.lawline.se/boka). Med vänliga hälsningar.

Skadestånd för fastighetsägares vårdslöshet?

2020-12-29 i Skadestånd på grund av fel på väg etc.
FRÅGA |Hej. Jag har nyligen halkat på löv och fått min axel krossad med operation och nio spikar som följd. Situationen var att jag skulle gå ca 10-15 meter på asfalterad gång till en port. På gången fanns mycket nerblåsta löv. Det fanns också en längsgående vit reflexmålad linje. Plötsligt känner jag att jag halkade och hade ramlat framstupa bredvid linjen och såg då att det var en ca 10 cm kant. kanten hade krossat min axel. Kunde därefter inte röra mig på övre höger sida och arm och hade svåra smärtor, vittnen finns och har uppgivit att a kanten har varit ett problem fast man vitmålat den. Min åsikt är att jag halkade på löv och slog mig på kanten. Privat fastighetsägare. Jag anser att fastighetsägarens underlåtenhet att kratta bort löv orsakade skadan då löven helt dolde kanten (eftersom löven blåst upp mot den) och delvist även den målade randen. Fastighetsägaren har tydligen tidigare haft kännedom om kantens farlighet då man valt att reflexmåla den vit. hur stora är mina utsikter att få ett skadestånd.
Arian Shadmehr |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor gällande skadestånd regleras i Skadeståndslagen (SkL).Jag kan i detta fall tyvärr inte konstatera utsikterna att få ett skadestånd, jag kan däremot redogöra vad som gäller och vad man tar hänsyn till för att göra en bedömning om skadestånd är aktuellt. UtredningEn fastighetsägare har som skyldighet att - områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark och som har iordningställts och begagnas för allmän trafik - ansvara för gaturenhållning, snöröjning och liknande åtgärder hålls i ett sådant skick att uppkomsten av olägenheter för människors hälsa hindras och de krav tillgodoses som med hänsyn till förhållandena på platsen och övriga omständigheter kan ställas i fråga om trevnad, framkomlighet och trafiksäkerhet. 2 § Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.För att få skadestånd för en uppkommen personskada krävs det att det finns ett tillräckligt starkt orsakssamband mellan skadan och personens agerande (adekvat kausalitet). Vidare krävs det att handlingen varit vårdslös eller uppsåtlig. 2 kap. 1 § SkL. Den skadelidande har bevisbördan för att bevisa att skadan hade ett samband med exempelvis fastighetsägarens agerande. Skadeståndet till den som tillfogats skada ska omfatta; sjukvårdskostnad och andra kostnader för den skadelidande, inbegripet skälig kompensation till den som står den skadelidande särskilt nära, inkomstförlust, fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk, skador som går över efter en viss tid) eller av bestående art (lyte eller annat stadigvarande men, skador som består hela livet ex. ärr eller funktionsnedsättning) samt särskilda olägenheter till följd av skadan. Vidare kan även inkomstförlust ersättas som motsvarar skillnaden mellan den inkomst som den skadelidande skulle ha kunnat uppbära, om man inte hade skadats, 5 kap. 1 § SkL.Sammanfattning och rådI detta fall är min uppfattning att det är fråga om en särskilt farlig kant på gångbanan tillhörande en viss fastighetsägare. Det kan härmed konstateras att fastighetsägaren har skyldighet att hålla denna gång i sådant skick att människors hälsa inte kommer till skada, frågan är däremot om fastighetsägaren har varit vårdslös i den mån att denne kan hållas ansvarig för skada som uppkommit för dig. Här bör man ta hänsyn till exempelvis hur länge löven har legat på backen, mängden löv som ligger på backen, om fastighetsägaren vidtagit tillräckliga åtgärder för att förhindra att skador uppkommer (reflexmåla kanten). Att ha i åtanke är att det är du som är skadelidande som har skyldighet att bevisa att fastighetsägaren varit vårdslös. Det är svårt för mig att göra en uppskattning av fallets utgång, eftersom man bör göra en helhetsbedömning och även göra en synbesiktning på platsen och beakta andra omständigheter. Mitt råd till dig i första hand är att kontakta fastighetsägaren för att kräva ersättning för skador som du lidit, om ni inte når en överenskommelse är mitt råd till dig i andra hand att kontakta mig på Arian.shadmehr@lawline.se för att ta ärendet vidare.Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Vilket ansvar har en hundägare vars hund biter någon?

2020-12-28 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Om man bjuder hem någon på dejt och personen man bjudit tar med sig sin pitbull hem till mig. Och jag uttrycker att han får inte ha med sig hunden in men han gör det ändå. Hunden Springer biter mot min 4 åriga dotter och biter i hennes kind.Jag ringer ambulans för att få hjälp. Hundägaren bryr sig inte och säger att det är min dotters ( hon är 4 år) eget fel och att det är mitt fel. Vad kan jag göra för att gå vidare med detta? Polisanmälan , skadestånd? hund/kattlagen ålägger hund/kattägare Strikt ansvar .
Ida Zackariasson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag beklagar situationen du och din dotter hamnat i. Jag tolkar din fråga som att du undrar vad hundägaren har för ansvar i denna situation och hur du ka gå vidare med detta. Jag kommer därför börja med att utreda om du kan kräva skadestånd av hundägaren. Sedan kommer jag klargöra om hundägaren gjort sig skyldig till något brott för att slutligen ge råd om hur du ska gå vidare. Har hundägaren något skadeståndsansvar?Den som är ägare till en hund är skyldig att ersätta den skada som hunden orsakar oavsett om ägaren vållat skadan eller inte, detta kallas strikt ansvar (19§ lag om tillsyn över hundar och katter). Eftersom hunden bitit din dotter i kinden rör det sig om en skada på en person, alltså en personskada. Skadestånd för personskada innefattar ersättning för sjukvårdskostnader samt skälig kompensation för någon som sår den skadade särskilt nära, det vill säga du som mor till din dotter (5 kap 1§ första punkten skadeståndslagen (SkL)). Detta innebär att ni kan få ersättning om du exempelvis missat jobbet för att vara med vid sjukhusbesök eller liknande. Din dotter kan också få ersättning för fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) (5 kap 1§ tredje punkten SkL). Det vill säga fysiskt och psykiskt lidande och obehag som skadan har fört med sig. Har hundägare begått något brott?Den som av oaktsamhet orsakar annan person sådan kroppsskada eller sjukdom som inte är ringa döms för vållande till kroppsskada (3 kap 8§ brottsbalken). För att hundägaren ska kunna dömas för vållande till kroppsskada krävs alltså att skadan inte är ringa. Hundägaren har varit oaktsam dels då han inte lyssnat när du sagt att han inte får gå in med hunden men gör detta än då och dels eftersom hunden lyckats slita sig och bita din dotter. SlutsatsSlutligen kan konstateras att ni har rätt till skadestånd oavsett om hundägaren har gjor sig skyldig till något brott eller inte. Att bedöma om skadan din dotter fått inte är ringa är svårt med den information jag fått. Jag skulle därför råda dig att ta kontakt med hundägaren och säga att du kommer att kräva skadestånd samt göra en polisanmälan.Med vänliga hälsningar

Möjlighet att stämma andra personer

2020-12-28 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej! Kan man stämma människor för vad som helst eller vart går gränsen? Om jag till exempel vill stämma en tjej som man har känslor för och hon inte ha mig tillbaka...?
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig til Lawline med din fråga!Den möjlighet att stämma någon i svensk rätt är enbart på skadeståndsmässiga grunder, där fysisk, ekonomisk eller psykisk skada har orsakats en människa (se skadeståndslagen) Andra möjligheter att "stämman någon" = begära skadeståndet, är på avtalsmässiga grunder där någon part bryter ett avtal eller om man har lidit skada på grund av ett brott, införlivade avtalsvillkor reglerar detta samt skadeståndslagen. Det finns tyvärr ingen möjlighet att stämma någon på grund av brustet hjärta eller svikna förhoppningar/förväntningar.Vänligen,