Vad kan man göra åt en aggressiv katt?

2020-04-30 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |HejEn katt som bor i mitt villaområde kom hem till mig. Han stod en meter framför mig och hoppade på mitt huvud. Jag fick tasarna på kinden och bakhuvudet. Jag fick djupa så och fick åka in till akuten. Det var nära att jag blev blind. Jag fick penicillin och stelkramsprutan. Jag stannade hemma hela veckan och kunde inte jobba pga skador.Jag har tagit reda på att katten är okastrerad. Jag har pratat med ägaren och han sa att det är inte olagligt att ha en okastrerad katt. Katten rör sig fritt på våran gata. Jag äger två kastrerade hankatter och de beter sig fint. Jag fick ersättning av min försäkring. Jag är rädd för att bli attakerad igen. Katten kommer till min altan ibland.Vad ska jag göra?
Sandra Wrede |Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!När det kommer till hundar och katter finns det regler för hur husse och matte om vilket ansvar de har för sina djur. I hund och kattlagen framgår det att katter och hundar ska hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador och avsevärda olägenheter, 1 §. Ett normalt beteende för katter är att gå runt ute och är därmed helt lagligt att ha dem ute. Till skillnad för när det gäller hundar finns det inte ett strikt ansvar för när katten orsakar skador, om ägaren inte agerat vårdslöst. Det som kan sägas är att om detta sker igen att katten är väldigt aggressiv kanske man måste prata med ägaren och förklara att denna katt kan ni inte ha ute. Att skrämma bort en katt som kommer in på tomten där du befinner dig, borde dock vara ett normalt beteende. Om katten kommer igen får du nog skrämma bort den eller prata med dina grannar om det obehag du känner. Vänligen,

Kan jag kräva produktansvar om jag redan har förlikats med tillverkaren?

2020-04-30 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |HejLäste precis om personen som fått en tandskada pga en broskbit eller liknade i scans korv. Jag råkade ut för precis samma sak men i en köttbulle från Scan .Efter tandvårdskostnader på över 20000 efter att ha varit tvungen att göra ett implantat pga att förutom tanden gick sönder öven roten sprack. Det enda jag fick av Scan var ett presentkort på Scanprodukter på 200kr.Förutom det hade dom något prejudikat om att brosk i köttbullar inte kan undvikas.Är det alltså värt att gå vidare med mitt ärende ?Kan tillägga att både röntgenbilder och intyg från tandläkare bifogades tillsammans med dokumentation av förpackningen.
Sabrina Curan |Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vad är problemet? Du har fått en tandskada till följd av ett föremål i ett livsmedel. Eftersom din skada uppstått genom att en produkt, i detta fall köttbulle, brustit i sin säkerhet är produktansvarslagen (PAL) tillämplig. PAL är en skadeståndsrättslig speciallagstiftning som tillämpas framförskadeståndslagen (SkL), förutsatt att lagens kriterier uppfylls vilket ska utredas härnäst.Vilka kriterier uppställs för produktansvar? Lagen tillämpas när en produkt orsakar person- och sakskada, i ditt fall personskada, på grund av att den brustit i sin säkerhet (1 § PAL). En produkt definieras som en lös sak (2 § PAL). Inom juridiken är en lös sak fysiska samt rörliga föremål vilket en köttbulle är. Det kan vara lite problematiskt att argumentera för att brosk är en säkerhetsbrist. Detta eftersom att brosk är en stödjevävnad som naturligt finns i det djur ur vilket köttet har utvunnits. Däremot kan det trots detta föreligga en säkerhetsrisk i och med att en omfattande skada orsakats. En produkt har en säkerhetsbrist, om produkten inte är så säker som skäligen kan förväntas. Säkerheten skall bedömas med hänsyn till hur produkten kunnat förutses bli använd och hur den har marknadsförts samt med hänsyn till bruksanvisningar, tidpunkt då produkten satts i omlopp och övriga omständigheter (3 § PAL). Om säkerhetsbrist föreligger ska konsumenten erhåll skadestånd (6 § PAL). Vad innebär detta för dig? I din fråga finns det omständigheter som tyder på att tillverkaren har ett produktansvar till följd av säkerhetsbristen i tillverkarens produkt. I sådana fall ska skadestånd betalas ut till konsumenten. Det finns däremot ett problem. Genom att du mottagit ett presentkort av tillverkaren har du ingått en förlikning. På så sätt har du och tillverkaren redan löst detta problem. Om du skulle ta frågan vidare är detta presentkort mycket problematiskt för din talan. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen. Med vänlig hälsning,

Vem är ansvarar för hunden när den är hos veterinären?

2020-04-30 i Strikt ansvar
FRÅGA |Vem är ansvarig för hunden när den är hos veterinären
Linnéa Lind |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga rör vem som har ansvar för hunden när den är hos veterinären. Eftersom jag inte kan utläsa om du med ansvar menar ansvar för tillsyn, skötsel eller de skador hunden orsakar kommer jag att behandla de olika situationerna nedan.Tillsyn och skötselDet är lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter som reglerar ansvar för hundar. Huvudregeln är att det är ägaren som har ansvar för hundens tillsyn och skötsel enligt 1 §. I Av förarbetena till lagen framgår att även de som tar hand om en hund tillfälligt kan bli ansvariga. I det fall du har lämnat över hunden till veterinären är det alltså veterinären som tillfälligt ansvarar för tillsyn och skötsel.Ansvar för skador som hunden orsakarVad gäller hundar är det också viktigt att lyfta fram ansvar för de skador hunden orsakar. För hundar har ägaren strikt skadeståndsansvar enligt 19 § i ovanstående lag. Ett strikt ansvar innebär att man blir skadeståndsskyldig oberoende av att man agerat vårdslöst. Även skadeståndsansvaret går över till den som tillfälligt tar hand om en hund.Sammanfattningsvis är det alltså veterinären som ansvarar för hunden när hunden är lämnad hos veterinären.Hoppas att du fick svar på din fråga!Om du har vidare funderingar om annat "ansvar" är du välkommen att ställa ny till fråga. Kanske kan även svaret på denna fråga vara till hjälp.https://lawline.se/answers/hundansvar-ansvar-for-den-som-tillfalligt-tar-hand-om-en-hund

Ansvar för katt som använder grannens bil som kattlåda?

2020-04-28 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Vad gäller om min katt går över till grannen & Sitter på dennes bilar? Samt om den använder grannens tomt som toalett?
Claudio van der Touw |Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta om du kan bli juridiskt ansvarig för att din katt sitter på grannens bil och använder grannens tomt som kattlåda. Vad säger lagen? En del regler som gäller katter finns att läsa i lagen om tillsyn över hundar och katter. Enligt denna lags första paragraf ska katter "hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter". Denna bestämmelse kan sägas innebära en övergripande skyldighet att se till att katten inte ställer till med för mycket skada. För katter gäller i övrigt inte lika strikta regler om skadestånd som för hundar, och en kattägare kan bli ansvarig för skador som en katt orsakar enligt reglerna i skadeståndslagen (SkL). Av 2 kap. 1 § SkL framgår att "den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan". För att ersättningsskyldighet ska inträda i förhållande till vad katten gör krävs alltså att du agerat uppsåtligen (med avsikt) eller vårdslöst. Eftersom allt du gjort är att släppa ut katten kan dessa krav knappast sägas vara uppfyllda. Katter får röra sig utomhus och man kan inte som en kattägare förväntas hålla stenkoll på hur och vad katten gör med den friheten. Att din katt sitter på din grannes bilar eller använder deras tomt som toalett bör därför inte föranleda något juridiskt ansvar. Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa. Med vänlig hälsning,

Vad gäller avseende skadeståndsansvaret när barn vållar sakskada?

2020-04-30 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej, 3 ungdomar i 13, 14 års åldern har haft sönder våran husbåt som vi inte har försäkring på, skador som rör sig upp mot 30000 kr.Föräldrarna säger att det är vårat fel att vi ej har försäkring och dom ej kan ta ansvar vad deras barn gör, vad är rätt och fel? Och vad kan man göra för att få tillbaka pengarna?
Zana Mohammed |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga rör sakskada som skett utanför ett kontraktsförhållande vilket aktualiserar reglerna i skadeståndslagen.Vad gäller vid sakskada?Enligt 2 kap. 1 § skadeståndslagen ska den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar en sakskada ersätta skadan. Den som vållar skada innan arton fyllda år ska ersätta skadan i den mån det är skäligt med hänsyn till ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter (se 2 kap. 4 § skadeståndslagen).I ditt fall kan det utgås från att barnen i fråga åtminstone av vårdslöshet har vållat sakskadan i den mån som avses enligt skadeståndslagen. Frågan är dock hur skadeståndsansvaret ska se ut med hänsyn till att det rör sig om barn. Den bedömningen görs givetvis baserat på förhållandena i det enskilda fallet, vilket jag inte har särskild insyn i. Det kan dock sägas att paragrafen tar sikte på att unga skadevållare inte ska skuldsättas till stora belopp vid tidig ålder. Det kan även sägas att om barnen har en ansvarsförsäkring anses det som skäligt att utge full ersättning inom försäkringens ramar (se prop. 1972:5 s 460). Skadeståndet kan dock sättas ned om barnen inte har sådan försäkring.Övriga omständigheter som kan beaktas är bland annat den skadelidandes intresse, däribland dennes ekonomiska ställning och eventuella försäkringar. En skadelidande som t.ex. har en full försäkring kan anses vara mindre beroende av skadeståndet, vilket motiverar att skadeståndet sätts ned. I ditt fall föreligger dock inte en sådan försäkring.Vilket ansvar har föräldrarna?Enligt 3 kap. 5 § skadeståndslagen ska en förälder som har vårdnaden om ett barn ersätta sakskada som barnet vållar genom brott. Föräldrarnas ersättningsplikt är någorlunda begränsad (se st. 2). Jag kan dock inte uttala mig om skadorna i ditt fall har vållats genom brott.Vad bör du göra nu?Om det är uteslutet att lösa situationen utan användning av rättsliga medel har du möjlighet att begära skadestånd genom domstol. Du kan därmed väcka en skadeståndstalan genom att ansöka om stämning i domstol. För förfarandet kan du läsa mer här.Jag hoppas att det var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Bedrägeri via BankID

2020-04-30 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej!Jag har ändvänt en trasig diggipass (enligt min bank X) med vilken kunde jag inte verifiera mitt BankID mot mitt bank, X. Efter det införde X en tjänst dvs att verifiera BankID med engångs kod som man får på sms. Vid en lägenhetsuthyrning ville bedragaren göra en kreditupplysning för vilket hen frågar mig om en kod som jag skulle få från mitt bank. Jag verkligen får en kod och i sms-et från banken står inte vad är det för kod. Jag delat koden med bedragaren utan at veta att X möjliggjorde verifiering av bank ID med det kod. Vidare bedragaren lura mig (genom att flyta över pengar från min spar konto och privata kontot) och gör så att det ser ut hos mig att jag har förlorat 40 000kr. Bedragaren säger att något har varit fel och att hen ska hjälpa mig få tillbaka de 40 000 kr. och pratar med banken för att fixa återbetalningen. Jag blev lurat att ge vidare koder och signera med min bank dosa. Bedragaren kommer på mitt konto och snabb förlorar jag drygt 125 000 i obehöriga transaktioner.Hur stor roll spelar den felaktiga diggipassen i min kontokapning? Banken säger att det är mitt fel att jag har delar koder, fast jag tycker att det är bankens fel att ge mig trasig diggipass vilket möjligtgörde så lätt att mitt konto blev kapat.MVH
Rahime Duman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag utgår från att du undrar om du kan hålla X-banken ansvarig över det som har hänt. Det är väldigt tråkigt att få höra att du har förlorat pengar på grund av en bedragare. Banker uppmanar alltid sina kunder att aldrig lämna ut en personlig kod Jag har gjort en ingående undersökning över det du undrar och har kommit fram till följande ⇒ Banker uppmanar alltid sina kunder att aldrig lämna ut en personlig kod. X-banken uppmanar också alltid sina kunder att de aldrig frågar efter en kod, eftersom det är en personlig kod som du ska endast veta och ingen annan. När X-banken skickar kod via sms står det alltid i början av sms:et vad koden är till för. Kom ihåg till nästa gång att aldrig lämna ut en personlig kod, för att banker brukar aldrig fråga efter en personlig kod. Syftet med personlig kod är att du ska endast veta den och om banken skulle fråga efter din kod, så är syftet förlorat, för att koden är inte personlig längre. Banken kan inte hållas ansvarig Precis som X-banken har sagt till dig så kan X-banken inte hållas ansvarig, eftersom du har lämnat koden själv och ingen annan har uppmanat dig, vare sig banken eller någon annan utan din fria vilja har styrt ditt beslut. Det föreligger inte orsakssambandAtt anklaga på att digipassen var trasig spelar i detta fall inte så stor roll, eftersom det finns inte ett tillräckligt starkt orsakssamband mellan skadan (att du förlorar 125 000 kr) och skadevållande handlingen (att digipassen är trasig) så att det leder till att du säger koden till bedragaren. Det är inte heller typiskt att när en digipass är trasig så förlorar man pengar. Vad hade effekten blivit om banker hade betalat ersättning trots att kunden själv har gett ut sin personliga kod? Det är viktigt att förstå varför banker arbetar som de gör. Om banken hade sagt till dig exempelvis 'Ja du ska få ersättning för den skada du har lidit, 125 000 kr' så hade effekten av detta blivit att vilken person som helst skulle ringa till banken och sagt att han/hon har förlorat exempelvis 40 000 kr på grund av att digipassen var trasig så att det ledde till att han/hon gav en personlig kod till bedragaren. Effekten hade inte blivit bra och syftet med personlig kod hade inte funnits kvar längre. Glöm inte att göra en polisanmälan! Sammanfattningsvis kommer X-banken inte att hållas ansvarig. Kom ihåg att till nästa gång att aldrig ge ut en personlig kod och om du är osäker ring till banken och fråga om hjälp. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att återkomma med en ny fråga här på Lawline eller Lawlines kompetenta jurister.Vänligen,

Skadeståndsskyldighet till person som avlidit

2020-04-28 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Jag är dömd att betala skadestånd till min pappa som nu är avliden vad händer med skadeståndet
Anton Blomqvist |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Du är fortfarande skyldig att betala skadestånd. Skadeståndsskyldigheten förändras inte i sig på grund av dödsfallet. Ett redan utdömt skadestånd kvarstår trots att den som har rätt till skadeståndet avlidit, vilket framgår motsatsvis av 6 kap. 3 § skadeståndslagen. Skadeståndet kommer således att tillfalla din pappas dödsbo. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Hundägarens ansvar att se till att hunden inte skadar någon

2020-04-27 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Vad ska jag ta mig till då en hund i stallet gör utfall mot mig och tänker huggas om han kommit åt mig. Hundägaren är ung dockmyndig men har inte haft hund förut och är inte van. Hon säger inte till hunden ordentligt heller. Ska det behöva vara så här?
Lovisa Lundgren |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.Regler om hundar finns i lagen om tillsyn över hundar och katter. I lagens första paragraf stadgas att hundar ska hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter. Den tillsyn som krävs av en hundägare beror alltså på vad som behövs i det individuella fallet. Du skriver att hunden är aggressiv och gör utfall mot dig. Om en hund beter sig aggressivt krävs naturligtvis mer tillsyn än om hunden är väldigt lugn. Du kan därmed kräva av hundägaren att hon håller hunden kopplad och under noggrann tillsyn så att den inte kan komma åt att skada någon.Skulle hunden orsaka några skador, exempelvis bita någon, gäller enligt 19 § i ovan nämnda lag att ägaren blir ersättningsskyldig oavsett om hon vållat skadan eller inte. Det betyder att det går att kräva skadestånd av hundägaren även om det inte var hennes brist på uppmärksamhet som orsakade skadan. Detta brukar kallas för att hundägare har ett strikt skadeståndsansvar.Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,