Preskription av skadeståndskrav från privatperson mot näringsidkare.

2020-07-03 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Vad är preskriptionstiden för skadeståndskrav från privatperson till en hantverkare?
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag är osäker på om du menar den tid man har på sig att kräva skadestånd eller när en fordran som avser skadestånd preskriberas. Jag kommer därför svara på båda dessa frågor. När kan man inte längre kräva skadestånd? Jag utgår från att hantverkaren utfört arbete på fast eller lös egendom och att konsumenttjänstlagen (KtjL) därför är tillämpligt (KtjL 1§). Eftersom privatpersonen lidit en skada utgår jag även från att det varit något fel i tjänsten - detta är ett krav för att denne ska ha rätt till skadestånd (KtjL 16§). För att ha rätt till skadestånd måste privatpersonen meddela hantverkaren om felet inom rimlig tid från det att denne upptäckte felet. Vad som är rimlig tid varierar beroende på tjänsten som utförts, 2 månader anses dock alltid uppfylla kravet (KtjL 17§ 1st). Man kan alltså säga att möjligheten att begära skadestånd preskriberas om privatpersonen väntar längre än "rimlig tid" med att meddela om ett fel. Om konsumenten meddelar om felet börjar istället preskriptionslagen gälla (se nedan). Notera att detta inte gäller om privatpersonen personligen (alltså dennes kropp) har skadats (KtjL 35§). Då gäller istället skadeståndslagen som inte har någon minimitid inom vilken man måste kräva skadestånd. Istället gäller preskriptionslagen. När preskriberas ett skadeståndskrav? Skadeståndskravs preskription regleras i preskriptionslagen (PreskL). Ett skadeståndskrav preskriberas tio år efter uppkomsten (PreskL 2§). Ifall det sker ett s.k preskriptionsavbrott - t.ex genom att den som riktar kravet påminner gäldenären om det - räknas dock tiden om från den punkten (PreskL 5-6§). Jag hoppas detta svarar på din fråga. Om inte får du gärna ställa fler frågor till oss på Lawline.

Felaktig myndighetsutövning och skadestånd

2020-06-30 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej! Kommunen drog in mitt tobaks tillstånd, sedan överklagade jag och vann tillbaka det, sen överklaga kommunen och jag fick ändå behålla tobakstillståndet. Men pga detta så fick vi slänga tobak för ca 400 000sek. Pluss att vi fick sälja butiken till ett betydligt mindre pris än det va värt samt att nu är jag och min fru arbetslösa pga detta. Kan jag stämma dom för detta samt finns det advokat eller åklagare som kan hjälpa med detta ? Vart hittar jag dom isåfall?
Jessica Konduk |Hej,Tack för att du vänder dig till oss med din fråga. Jag vill börja med att beklaga din situation! En kommun kan bli skadeståndsskyldig i vissa fall, enligt skadeståndslagen (1972:702) (SkL) 3 kap 2 § stadgas att stat eller kommun kan bli skadeståndsskyldig för personskada, sakskada och ren förmögenhetsskada om skadan vållats genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning för vars fullgörande staten eller kommunen svarar. Detta gäller dock bara vid myndighetsutövning, vilket kortfattat är när det allmänna på något sätt utövar makt gentemot en enskild person.Det finns således en rättslig möjlighet för dig att erhålla skadestånd från kommunen på grund av att eventuellt felaktigt myndighetsutövning orsakat dig ren förmögenhetsskada (butikens värdeminskning) och sakskada för de förstörda varorna. Vad som kan bli problematiskt i detta fall vad gäller möjligheten att få skadestånd är det faktum att det krävs att kommunens agerande utgör myndighetsutövning. Begreppet myndighetsutövning ska inte förstås som ett begrepp som innefattar allt som en kommun gör. Att avgöra vad som utgör myndighetsutövning eller inte kan vara svårt, men det ska vara fråga om att samhället utöver maktbefogenheter mot den enskilde. Ett beslut att dra in tillstånd för tillståndspliktig verksamhet bör enligt min tolkning ses som myndighetsutövning. Utöver detta måste du kunna visa att du hade möjlighet att sälja butiken till ett högre värde men att kommunens agerande föranledde att du fick gå ner i pris vid försäljningen av butiken. Jag kan inte bedöma om kommunens agerande var felaktigt eller försumligt med informationen i din fråga. För att vara framgångsrik med ett skadeståndsanspråk enligt SkL 3 kap 2 § krävs vidare att ni bevisar att kommunen har begått fel eller försummelse i myndighetsutövningen samt att denna felaktiga myndighetsutövning har samband med de skador ni påstår. Slutligen måste också de yrkade skadeståndsbeloppen styrkas. När ni sammanställt informationen kan ni väcka talan vid en tingsrätt. Jag rekommenderar att ni tar hjälp av en jurist eller en advokat inriktad på förvaltningsrätt för att bedöma era möjligheter att vinna en talan innan ni startar en tvist i domstol eftersom det både kan vara dyrt att starta en tvist om ni förlorar. En ytterligare möjlighet som är billigare är att göra en ansökan om skadestånd till Justitiekanslern (JK). Ni kan även anmäla myndighetens förfarande till JO, tillsynsmyndigheten för myndighetsutövning men JO hanterar inga skadeståndsanspråk. Jag rekommenderar att ni börjar med att ansöka om skadestånd hos JK. Se vidare på https://www.jk.se/skadestand/skadestand/. Jag kan inte se att en åklagare kan hjälpa er eftersom inget brott verkar ha begåtts av kommunen, ni kan dock eventuellt polisanmäla handläggaren hos kommunen för tjänstefel. Polisen kan då utreda om något tjänstefel har begåtts. Om ni vill anlita en advokat kan ni söka efter en advokat inriktad på förvaltningsrätt på Advokatsamfundets hemsida. Om ni vill anlita en av Lawlines Jurister kan ni mejla mig, jessica.konduk@lawline.se Vänligen,

Ska jag betala självrisken för skada orsakad av annan?

2020-06-30 i Regressrätt
FRÅGA |Om jag kör på en person som springer ut framför bilen och Polisen anser att denna person är vållande.Nu blev det tack och lov bara lindriga skador på denna person men skall jag betala min självrisk själv för skadorna på bilen till försäkringsbolaget?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Självrisken ska man själv alltid betala till försäkringsbolaget eftersom självrisken är en rent försäkringsmässig kostnad. Om någon annan orsakat skadan (som lett till att du behöver betala självrisk) kan man rikta en regressfordran mot den vållande personen. Det betyder att man själv betalar självrisken till försäkringsbolaget själv men kräver den vållande personen på motsvarande summa efteråt. Att utöva regressrätt är frivilligt och sker utanför försäkringsärendet. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Rätt till ersättning efter operation?

2020-06-29 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Jag undrar om det finns möjlighet till ersättning när man har ett ärr efter operation, om svaret är ja, hur gör jag ?
Siva Arif |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Många sjuk- och olycksfallsförsäkringar kan ge ersättningar för ärr, däribland sådana som uppstått till följd av en operation. Ärret behöver dock vara bestående för att du ska kunna ha rätt till ersättning. Det är först ett år efter ärret uppstod som försäkringsbolaget kan bedöma om ärret är bestående och eventuellt lämna ersättning. Jag skulle råda dig att redan nu kontakta ditt försäkringsbolag för att få reda på vad som gäller och för att helt enkelt undersöka om du kan få ersättning för ditt ärr. Tänk på att inte vänta för länge för rätten till ersättning kan då gå förlorad. Efter 10 år försvinner rätten till ersättning eftersom den då anses vara preskriberad.Vänligen,

Skadeståndsskyldighet för barn?

2020-07-01 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej,Jag var på väg ut med barnen igår och medan jag höll på att lasta deras sparkcyklar i bilen så hörde jag ett smäll och när jag vände mig om fattade jag att min yngsta son 5 år hade kastat sten som träffat ett fönster på en salong i vår förening. Jag pratade bestämt med honom om att man aldrig kastar stenar. Han sa att han ville kasta på marken och inte menade träffa fönstret och var ledsen och grät. Vi gick in och pratade hyresvärd och bad om ursäkt. Fönstret gick inte sönder och inga sprickor heller utan blev små prickar liknar stenskott på bilar. Hyresvärden tog mitt namn och mobilnummer och sa ifall föreningen vill prata med mig. Jag meilade själv föreningen om det men fick inget svar. Min fråga är vad gäller det? Som sagt fönstret gick inte sönder och inga sprickor bara några prickar. Mvh
Julia-Saga Nilsson Herhold |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan förklara vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.Tillämplig lag Jag tolkar din fråga som att du undrar över om du kan krävas på skadestånd eller inte. Skadestånd regleras i skadeståndslagen. Även brottsbalken kommer aktualiseras. SkadeståndDen som uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakar sakskada ska ersätta den (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Det spelar alltså ingen roll att ditt barn inte avsiktligen ville träffa fönstret då han förmodligen ändå betraktas som oaktsam som överhuvudtaget kastade stenen på det sätt som orsakade skadan. En förälder som har vårdnaden om ett barn ska ersätta sakskada som barnet vållar genom brott (3 kap. 5 § första stycket 1 punkten skadeståndslagen). Det krävs alltså en straffbar handling, och i detta fall aktualiseras skadegörelse "den som förstör eller skadar egendom till men för någon annans rätt till den döms för skadegörelse till fängelse i högst två år" (12 kap. 1 § brottsbalken). Skadegörelse är dock ett uppsåtligt brott (1 kap. 2 § brottsbalken). Detta innebär att om uppsåt inte kan konstateras så kan du inte heller krävas på skadestånd, helt enkelt för att oaktsam skadegörelse inte är en straffbar handling. Sammanfattning Som förälder kan man bli ansvarig för sakskada som ens barn orsakar. Det krävs dock att skadan har orsakats genom brott. Skadegörelse är ett uppsåtligt brott, vilket innebär att det krävs att din son uppsåtligen kastade stenen mot fönstret med uppsåt att orsaka skada. Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!Med vänlig hälsning,

måste man betala skatt på skadestånd?

2020-06-30 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej, kan man bli skyldig att betala skatt på ett skadestånd man ej fått tillgång till?Kan man få skatten uppskjuten ifall man ej har pengar att betala för skatten innan man fått skadeståndet utbetalt?
Sandra Rust |Hej!Olika regler gäller rörande huruvida ett skadestånd är skattepliktigt eller inte och det beror på vilken typ av skada som skadeståndet ämnar att kompensera.Skadestånd som utges för skador på din privata egendom är skattefria 8 kap 22 § Inkomstskattelagen.Allmänna skadestånd som inte är av ekonomisk natur, utan är gottgörelse för själsligt lidande, t.ex. ärekränkning, sveda och värk eller lyte och men, är ideella skadestånd. Sådana engångsbelopp är inte skattepliktiga om de inte har ett sådant samband med en anställning att de ändå är skattepliktiga exempelvis om de avser att täcka bortfall av skattepliktig inkomst.Du kan läsa mer om vilka typer av skadestånd som är skattepliktiga och vilka som är skattefria på skatteverkets hemsida, genom att klicka här.Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Hur tar jag ut mitt skadestånd?

2020-06-29 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej. Jag har ett skadestånd som jag inte tagit ut än det ligger på 150000 kr när kan jag ta ut det och hur?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hur du får ut ditt skadestånd beror på vem som är skyldig att betala skadeståndet till dig. Eftersom din fråga är ganska brett ställd kommer jag nedan redogöra för några olika situationer som du sen kan söka vidare information om. Om du varit målsägande i en brottmålrättegång och tillerkänts skadestånd som gärningspersonen ska betala kan du vända dig till kronofogdemyndigheten och få hjälp med att driva in skadeståndet. Du kan läsa mer på kronofogdemyndighetens hemsida som du hittar här. Rör det exempelvis en tvist om pengar där domstolen utdömt skadestånd till dig som ska betalas av den andra parten kan du i första hand kontakta personen som ska betala ut skadeståndet till dig. Om personen inte vill betala kan du vända dig till Kronofogden och få hjälp där domen från domstolen fungerar som en exekutionstitel och utgör grund för verkställighet. Du kan läsa mer på kronofogdemyndighetens hemsida här. Om det snarare rör sig om en ersättning från ett försäkringsbolag bör du vända dig direkt till försäkringsbolaget för att få information om hur du ska gå vidare. Jag hoppas du fick svar på din fråga! Har du fler frågor går det bra att ställa en fråga till. Med vänliga hälsningar

Kan man få ersättning för ärr efter operation?

2020-06-28 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Har efter operation (tumör/myom) ett ärr efter 20 stygn lodrätt på magen. Väldigt fult. Kan man få ersättning?
Moa Kryh |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag skulle råda dig till att vända dig till ditt försäkringsbolag för att undersöka om du kan få ersättning för ditt ärr. Många sjuk- och olycksfallsförsäkringar kan ge ersättningar för ärr, däribland sådana som uppstått till följd av en operation. Det krävs att ärret är bestående för att man ska ha rätt till ersättning. Det är först ett år efter ärret uppstod som försäkringsbolaget kan bedöma om ärret är bestående och eventuellt lämna ersättning. Dock skulle jag råda dig till att vända dig till ditt försäkringsbolag redan nu för att undersöka vad som gäller. Om du väntar för länge kan rätten till ersättning gå förlorad. Rätten till ersättning försvinner efter tio år eftersom den då anses vara preskriberad. Hoppas du fått svar på din fråga!