Skadeståndsansvar för arbetsgivare

2006-02-09 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |En 96-årig senil pensionär har av sin kontaktperson på hemmet blivit lurad på ca 150.000 kr. Detta har skett genom att kontaktpersonen har tagit del av kontoutdrag etc, genom urkundsförfalskning skrivit fullmakter och sedan gjort ett trettiotal besök på olika bankkontor. Kontaktpersonen är dömd till fängelse och att betala skadestånd. Det senare kan hon dock inte göra eftersom hon inte har några pengar. Kan kommunen som är hennes arbetgivare i detta fall krävas på skadestånd eftersom den anställda har gjort ett brott? Brottet hade aldrig kunnat göras om hon inte hade haft sitt arbete, men själva uttagen har skett utanför arbetstid.
Michael Witting |Arbetsgivaren är normalt enligt 3 kap. 1 § skadeståndslagen, se http://www.lagen.nu/1972:207, ansvarig för de skador som dennes arbetstagare orsakar i tjänsten. Det krävs dock att skadan orsakas under arbetstid. Ibland kan dock arbetstagarens handlande, även om han inte var i tjänst vid skadetillfället, ha sådant samband med hans arbete att arbetsgivaren ändå blir ansvarig. Vid brottsliga handlingar anses emellertid ofta skadevållandet sakna tillräckligt samband med arbetsuppgifterna. Den omständigheten att kontaktpersonen inte kunnat utföra brottet utan anställningen är inte en omständighet som ändå gör att handlingen skulle anses ha sådant samband med tjänsten. Det krävs i vart fall att den skadegörande handlingen begåtts när arbetstagaren utfört sina ordinära arbetsutgifter. Nu vet inte jag exakt vad som ingår i en kontaktpersons arbetsuppgifter. Om det ingår i kontaktpersonens arbetsuppgifter att utföra bankärenden åt 96-åringen skulle man nog kunna hävda att det finns ett samband mellan den skadevållande handlingen och arbetsuppgifterna. Därmed skulle man kunna vända sig till arbetsgivaren med ersättningskravet i stället. Annars tror jag att det blir svårt att kräva denne på ersättning.

Ersättning för kränkning vid husrannsakan?

2006-02-21 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag har fått husrannsakan i mitt hem och min bil utan någon, enligt mig, skälig grund för detta förelåg. Jag har anmält detta och ärendet pågår. Min fråga är vad för skadestånd & dylikt jag kan kräva för intrång i den personliga integriteten och kränkningen det innebar. Förutsatt att utredningen klandra polismyndigheten förstås. Finns det liknande fall och vilka summor har i så fall utbetalats? Mvh/ Daniel
Anna Bergman |Jag kan bara hitta alltför gamla rättsfall från HD om olaga husrannsakningar. Däremot kan du läsa beslut som Justitiekanslern har tagit där han kritiserar olika husrannsakningar, se hemsidan http://www.justitiekanslern.se. Vilken ersättning du kan kräva för kränkningen är dock svårt att säga, i ett beslut av JK ansågs det inte vara ett tillräckligt integritetskränkande för att den som utsattes för husrannsakningen skulle få ersättning för lidandet. Han fick i det fallet endast ersättning för sakskada, 3000 kr. Läs http://www.justitiekanslern.se/Beslut/XmlToHtml.asp?XML=Files/1219-03-40.xml&XSL=../xsl/JK_Beslut.xsl om beslutet. Att få ersättning för en ideell skada är inte lika enkelt att bedöma som en vanlig sakskada. Om du vill ha vägledning om problematiken om detta kan du läsa NJA 2005 s. 462 som där ger utförliga domskäl om möjligheten för en person att få skadestånd då han fick vänta för länge på rättegång. Mvh

Bränd av vatten

2006-02-14 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |hej! jag blev brännskadad av varmvatten från kran då slangen sprack av det heta vattnet ,jag fick det över hela mej, andra gradens brännskada på ena armen o i underlivet ,gjorde en skadeanmälan tillsammans med fastighetsägaren dagen efter.Efter min skada så fick jag veta följande av mina grannar!!!!!! flera av mina grannar har flera ggr klagat till bo-värden att varmvattnet varit för varmt ,,,det har mätts till 90 grader, vilket jag inte hade en aning om)detta har pågått i ÖVER 2 år ,nov-04 skulle problemet åtgärdas (obs att det klagats då i 2 år) fastighetsägaren beställde en ventil till en av beredarna som finns i garaget (det jag även hyr) firman (yit) som tog emot beställningen åkte ut o satte dit ventilen sen trodde man att det var ok,,, man kollade altså inte efter rep...att det var ok,,,, det visade sej efter min skada att det beställts FEL ventil ... så problemet var kvar. min ersättning från fastighetsägarens försäkringsbolag 2300-: i sveda o värk + att jag fått tillbaka det jag förlorat ,,sönderklippta kläder inkomstbortfall o.s.v. jag har klagat på deras sätt att handlägga detta till högste chefen där jag fått svar att man s ka se över detta ännu en gång, denna gång vill man ha kopior på journaler från läkare där jag varit för mina skador , varför gjordes inte detta från början kan man undra?? jag har haft 3 infektioner i underlivet p.g.a detta + att jag misstänker ett missfall i samband med det 90 gradiga vattnet jag fick upp i underlivet, jag blödde mycket från underlivet över en vecka,min arm fick jag lägga om på vårdcentralen varannan dag i 5 veckor , fick även penncillin för infektion i armen, Jag hade chefen(fastighetsägaren) på besök hos mej för några veckor sen ,, där erkänner man att de varit försummliga ,, men sammtidigt skylle r man på den mäskliga faktorn. VAD SKA JAG GÖRA??? det är så mycket mera som hänt men kan inte skriva ner allt!
Oscar Björkman |En sak du kan göra är att kontakta Hyersgästföreningen. De hjälper hyresgäster som har problem med fastighetsägare som inte sköter sig som de ska. Det är en stor organisation som har ett stort antal medlemmar, över en halv miljon hushåll. Om du anser att det skadestånd du fick var för litet kan du väcka talan mot hyresvärden och kräva mer skadestånd. Skadestånd på grund av kroppskada utgår i de fall skadevållare, hyresvärden, varit vårdslös. Det vill säga om hyresvärden har varit vårdslös när denne inte bytte packningarna och det finns ett samband mellan detta och dina brännsskador kan du ha rätt till skadestånd, se http://lagen.nu/1972:207#K2P1. I skadestånd för personskada innefattas bland annat ersättning för sjukvårdskostnader, inkomstförlust med mera (se http://lagen.nu/1972:207#K5P1). Innan du startar en rättslig process är det klokast att kontakat en professionell jurist, det är även viktigt att tänka på att det kan vara förenligt med stora kostnader att processa. Den förlorande parten ska enligt huvudregeln betala alla rättegångskostnader, sina egna och motpartens.

Hur stor blir räntan på mitt skadestånd?

2005-11-23 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Om någon skall betala ett skadestånd på 105 000 kronor. Räntan skall räknas from den 1 september 2000 fram till dagens datum enligt §6 räntelagen. Hur stort blir beloppet?
Joel Wickman |Hej! Räntan på skadestånd beräknas, enligt 6§ räntelagen, som beloppet plus den aktuella referensräntan jämte ett tillägg på 8 procentenheter. Det är ganska tidskrävande att räkna ut det exakta beloppet då referensränan har ändrats 10 gånger sedan den 1 september 2000. Den genomsnitliga referensräntan har under denna period dock varit 2,55 % vilket ger dig en ungefärlig total ränta på 58 157 kr (105 000kr*0,1055%*5,25år). Det totala beloppet blir då ca 163 157 kr (105 000kr+58 157). Vill du räkna ut ditt belopp exakt kan du göra det med hjälp av en referensräntetabell som finns http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=18409

Ersättning vid personskada uppkommen på nattclub?

2006-01-29 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej. Min flickvän har varit med om liten olyckshändelse. Hon var på ett uteställe där hon gick förbi en högtalare. Denna ramlade på hennes ben utan att någon vidrört den. Vem står till ansvar för detta? Hon har fått en personskada, som nu 2 månader senare fortfarande sitter i. Utestället nekar till vite, de menar att det inte ligger inom deras ansvarsområde att se till att högtalare inte ramlar. De råder oss istället att göra en polisanmälan. Men på polisen säger de att de inte behandlar sådant. Hur skall vi gå vidare? mvh Charles W
Marie Wahlin |Hej. Givetvis har din flickvän rätt till ersättning för den uppkomna skadan. Denna rätt har hon enligt 2 kapitlet 1 §skadeståndslagen se http://lagen.nu/1972:207, vilken talar om att man har rätt till ersättning för bland annat personskada, som i din flickväns fall. Det ska då vara fråga om vårdslöshet från nattklubbens sida. Att man placerar nattklubbens anordningar på ett sätt som kan komma att skada gästerna är givetvis vårdslöst. Skadan ska även bero på denna vårdslöshet, vilket det klart gör i ert fall. Nattklubben är således ersättningsskyldig för skadan och om det var discojockeyns fel så omfattar deras ersättningsskyldighet dennes försummelse, eftersom nattklubbsägaren i viss utsträckning ansvarar för vad de anställda gör. Därför ska flickvännen stämma in nattklubben till tingsrätten. Aktuell tingsrätt är den som befinner sig närmast där ni bor. Det polisen menar med att de inte kan hjälpa er är att det inte är fråga om något brott, utan ett rent civilrättsligt tvistemål och då ska man inte göra någon polisanmälan. Då görs sedermera ingen förundersökning och åklagaren tar inte heller upp målet, utan det får din flickvän själv göra genom att skicka in en stämningsansökan till tingsrätten. Jag kan inte svara på hur stor skada hon ska yrka på. Det bästa vore att hon kontaktade en advokat för konsultation. Enligt rättshjälpslagen har hon möjlighet att få viss konsultation gratis. Lycka till! Mvh Marie Wahlin

Skadeståndskrav

2006-02-03 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej. Jag blev hundbiten i benet i somras. Hur mycket ska jag begära i skadestånd? Har två bestående ärr efter hundens hörntänder i mitt ben. Fick infektion i såren och fick antibiotika. Skedde när jag hade semester från jobbet. Kunde ej utnyttja min sommarsemester i Danmark fullt ut, då jag ej kunde bada pga såret. Tack på förhand Linda
Lisa Hallergren |Grundläggande principen för beräkning av skadestånd anses vara att ersättningen i pengar skall sätta den som lidit en skada i samma ekonomiska ställning som om skadan ej hade inträffat. Huvudregeln om ersättning för personskada finns i 5 kap. 1 § Skadeståndslagen (1972:207), SkL. Ersättning skall enligt paragrafen utgå för 1) sjukvårdskostand och andra utgifter 2) inkomstförlust 3) sveda och värk, lyte eller annat stadigvarande men samt olägenheter i övrigt till följd av skadan. Punkt 1-2 avser ekonomisk skada, medan punkt 3 avser ideell skada. Gällande din icke fullt utnyttjade semester torde den rymmas under punkt 2, då även förlorad semester kan ersättas såsom inkomstförlust. Det finns ett rättsfall, NJA 1948 s. 646, som behandlar en situation liknande din. Dock måste du för att få ersättning för förlorad semester ha sjukskrivit dig hos din arbetsgivare när hundbettet ägde rum, då det ej finns möjlighet att sjukskriva sig i efterhand. Min rekommendation till dig är att du vänder dig till Brottsofferjouren. Till dem har du möjlighet att i detalj redogöra för skadorna och på så vis få god hjälp med utformningen av ditt skadeståndskrav. Brottsofferjouren når du på telefonnummer; 0200-212019. Mvh

Vems försäkring täcker en olycka

2006-01-24 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Min granne hjälper mig att ta ner min katt från taket på mitt hus. Grannen trillar ner och skadar sig. Vilken försäkring täcker denna skada?
Sandra Bolle |Hej! För att du skall bli ansvarig för din grannes skada krävs vållande (se SkL 2:1 http://lagen.nu/1972:207), dvs att du varit försumlig, samt att det föreligger adekvat kausalitet mellan handlingen och din grannes fall, dvs att det legat i farans riktning ur en fackmans perspektiv, vilket kan diskuteras. Mitt råd till dig är att kontakta ditt försäkringsbolag och be dem om råd, de vet ju exakt vad just din försäkring täcker. Med vänlig hälsning

Arbetstagares ansvar vid ren förmögenhetsskada

2005-12-23 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Om en känd ekonomiijournalist, kolumnist på en mycket känd och välrenommerad ekonomitidning råder tidningens läsare vid ett seminarium/föredrag att göra affärer med en dansk bank genom ett svenskt tradingföretag, och delar ut reklamblad för dessa två företag, då de inte har Finansinspektionens tillstånd att bedriva affärer med svenska privatpersoner och rådgivningen inom två månader leder till att tio svenskar förlorar sammanlagt 5.300.000 SEK. Har då tidningen principalansvar för ekonomijournalisten, som arvoderas för sina artiklar av den? Är det rimligt att begära att tidningen medverkar med viss del av advokatkostnader vid en rättegång? Tacksam för snabbt svar. Mvh, Karin Qvist-Wilson
Andreas Heed |Först och främst kan det ifrågasättas om någon ersättning skall utgå över huvud taget. Journalistens råd har för privatpersonerna lett till ekonomiska skador. Dessa förluster är att betrakta som s.k. rena förmögenhetsskador då de inte har samband med någon person- eller sakskada. För att ersättning skall utgå krävs vid rena förmögenhetsskador att skadan vållats genom brott. Som du formulerat din fråga är det tveksamt att journalisten förfarit brottsligt. Närmast till hand är möjligtvis bedrägeri, men detta är svårt att uttala sig om. När det gäller frågan om principalansvar för tidningen är huvudregeln att principalen skall ersätta rena förmögenhetsskador som arbetstagaren vållat "i tjänsten" genom brott. Det krävs alltså samband mellan skadevållandet och arbetsuppgifterna. Vid brottsliga handlingar anses ofta skadevållandet sakna tillräckligt samband med arbetsuppgifterna (se t.ex. NJA 2000 s. 380). Personligt ansvar för arbetstagaren kan ändock aktualiseras (dvs. även om vållat "i tjänsten") om det föreligger sk. "synnerliga skäl". Detta innebär i praktiken en presumtion om ansvarfrihet för arbetstagaren. Utgångspunkten är alltså att arbetstagare inte själv skall svara för vållande i tjänsten. Personligt ansvar för arbetstagaren kan också bli aktuellt om det föreligger tillräckligt samband med tjänsten då arbetsgivaren under ett kontrakt blivit skyldig att till medkontrahenten utge ersättning för ren förmögenhetsskada och om arbetstagaren genom "fel eller försummelse" i tjänsten orsakat avtalsbrott som föranlett arbetsgivarens skadeståndsansvar. Mvh