Behöver jag ersätta skador till arbetsgivaren som jag har orsakat i tjänsten?

2020-06-28 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Hej!Jag råkade repa en bil som jag använde i tjänst genom företaget jag arbetar på, jag råkade baka in i en grind. Nu säger min chef att det ska dras av på min lön, men vad jag vet så borde arbetsgivaren stå för detta eller Vad gäller och tror du att jag behöver betala för skadan?
Lucas Rasmusson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga att det rör sig om ditt skadeståndsansvar mot din arbetsgivare för en skada som hände i tjänst och det regleras i skadeståndslagen (SkL). Ja, det finns ett skadeståndsansvar för dig som arbetstagare mot din arbetsgivare men det är relativt begränsat. Det som krävs för att din arbetsgivare ska kunna få skadestånd är att det föreligger synnerliga skäl. Då att bedöma från den informationen du gett mig bör du inte behöva ersätta skadan. Dock går den regeln att avtala bort så den inte gäller genom exempel ditt anställningsavtal eller kollektivavtal. Då kan din arbetsgivare ha rätt att dra av pengar från din lön. Men om det inte är avtalsreglerat borde ditt ansvar att betala vara relativt låg då skyddet är ganska omfattande. Arbetsgivarens ansvarArbetsgivaren ansvarar för sina anställdas agerande genom ett så kallat principalansvar och det kommer i uttryck i 3:1 SkL. Då ansvarar arbetsgivaren för de skador en arbetstagare orsakat i tjänst. Dock finns det skadeståndsansvar för arbetstagaren mot sin arbetsgivare enligt 4:1 SkL (se nedan).Hur fungerar skadeståndsbedömningen för en arbetstagare?Skadeståndsansvar regleras i 4:1 SkL för arbetstagare. Där står det att en arbetstagare ska ersätta skadan till arbetsgivare, då om personen har vållat, alltså orsakat skadan genom fel eller försummelse och det föreligger synnerliga skäl. Fel eller försummelse betyder att arbetstagaren ska ha gjort skada med uppsåt (vilja) eller vårdslöshet. När det kommer till synnerliga skäl är det svårt att göra en bedömning på vad som anses vara synnerliga skäl och därmed görs det en bedömning i det enskilda fallet. Där man beaktar bland annat arbetstagarens ställning (exempelvis arbetsuppgifter). Vid bedömningen ska man också beakta handlingens beskaffenhet, arbetstagarens ställning, den skadelidandes (arbetsgivarens) intresse och övriga omständigheter. Denna regel ger ett större skydd för arbetstagaren då krävs relativt mycket för skadestånd ska utges jämfört med vanligt skadeståndsansvar.Exempel på vad som kan anses vara synnerliga skäl (dock behöver det inte vara det): Grövre brottGrov handlingUpprepad handlingEtt exempel där domstolen ansåg att det förelåg synnerliga skäl var när en anställd militär lämnade en dyrbar radiostation i en olåst bil och radiostationen stals (NJA 1981 s. 302).När 4:1 SkL inte gäller.Enligt 1:1 SkL är skadeståndslagen dispositiv och det betyder man kan avtala att skadeståndslagens bestämmelser inte ska gälla i vissa avtalssituationer som exempel genom anställningsavtal och kollektivavtal. Det betyder att det kan stå i ditt anställningsavtal eller kollektivavtal (som företaget är bundet till) att skadeståndslagens bestämmelser inte ska gälla för din situation, eller som exempel att man har utvidgat eller minskat ansvaret. Det kan resultera till att du kan ha fullt skadeståndsansvar och din arbetsgivare har rätt att ta ersättning ur din lön.Slutsats och rekommendationDu har ett skadeståndsansvar mot din arbetsgivare men dock bara när det finns synnerliga skäl, alltså vid undantagsfall. Så som du skriver råkade du skada bilen och därmed borde du inte ha ett skadeståndsansvar enligt 4:1 SkL men inget som kan garanteras. Då som poängterat kan det ha avtalats bort via anställningsavtal eller kollektivavtal och du kan ha fullt skadeståndsansvar.Min rekommendation är att du kollar i ditt anställningsavtal och eventuellt kollektivavtal för att undersöka hur skadeståndsansvaret ser ut för din situation och kontaktar eventuellt fackförening. Sedan att du kollar upp om det finns eventuella försäkringar som är tecknade som kan täcka skadan eller minimera kostnaderna.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.Med vänliga hälsningar,

Grannens hund tar sig in i vår trädgård och har betäckt vår tik, vad kan vi göra

2020-06-24 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej! Vi har en inhängnad uteplats för vår hund i vår trädgård. Vår tik var ute i denna inhängnad under löp då grannens hanhund hoppar över vårt staket och gör vår tik dräktig. Vi har vid flertalet pratat med grannarna om att det inte är acceptabelt att deras hund kommer in i vår trädgård och tar sig över vårt staket in till vår hund men det fortsätter att ske. Finns det några juridiska åtgärder vi kan vidta?
Moa Kryh |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår det som att du undrar över om det finns några juridiska åtgärder ni kan vidta för att förhindra att hanhunden tar sig över till er trädgård. Hundägares tillsynspliktHundägare har ett strikt ansvar för alla typer av skador som deras hund orsakar (lagen om tillsyn över hundar och katter 19 §). Att ansvaret är strikt innebär att ansvaret föreligger oavsett om hundägarna själva har varit delaktiga och orsakat skadan eller ej. I rättsfallet NJA 1990 s. 80 hade en avelstik betäckts av lösdrivande hanhund och blivit dräktig. Domstolen ansåg att ägaren av tiken härigenom lidit en sakskada och att ägaren av hanhunden blivit skadeståndsskyldig enligt lagen om tillsyn över hundar och katter.Ni kan alltså rikta skadeståndsanspråk mot grannen för att dennes hund betäckt er tik. I vart fall kan ni göra er granne uppmärksam på tillsynsplikten och att denne är ekonomiskt ansvarig för den skada som kan uppstå om hunden fortsätter att ta sig in på er trädgård, oavsett vilken typ av skada. Övriga åtgärderI övrigt finns det enligt min inga särskilda juridiska åtgärder som ni kan företa för att förhindra att hunden tar sig in i er trädgård. Hoppas du fått svar på din fråga!

Ansvar för skada på grannes tak, orsakad av anlitad snickare

2020-06-23 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej. Jag har lagt om mitt tak dom snickare jag anlita för att göra jobbet glömde spika några pannor. Som har blåst ner i en storm på min grannes garaget tak. Som är skadat. Snikarna har lagat pannorna på mitt tak samt granens platta tak. Men grannen nöjer sig inte han vill ha omläggning av taket och säger att det är jag som är skyldig vad händer mvh Jonas
Erik Karlsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag skulle föreslå att du inte gör någonting. Grannen kan försöka ta saken vidare till Kronofogdemyndigheten eller tingsrätten, men jag har svårt att se att grannen skulle vinna någon framgång i så fall. Nedan förklarar jag varför och motiverar min bedömning.Den som vållat skadan är ansvarig att ersätta denDen som orsakat en skada är den som är skyldig att ersätta den (2 kap 1 § skadeståndslagen). Enligt det du beskriver är det snickarna som orsakat skadan, inte du. Det är inte du som lagt takplattorna och heller inte du som gjort det på ett felaktigt sett som i sin tur orsakat skador på din grannes tak. Man kan inte hållas ansvarig för sådant som står utom ens kontroll.Det finns dessutom en särskild lag som i det här fallet stadgar snickarnas skadeståndsansvar (1 och 6 § § produktansvarslagen). Snickarna har i sitt arbete inte fullgjort sitt ansvar vilket medfört en säkerhetsrisk från de lösa takplattorna. Det kan förväntas att takplattorna fästs korrekt och inte trillar ner vid blåst (2 och 3 § § produktansvarslagen). Snickarna som lagt plattorna är därför skadeståndsskyldiga (6 § produktansvarslagen).Grannen har därför inget anspråk att göra gällande mot dig. Om grannen har ett anspråk är det mot snickarna. Skadan är redan ersattSåsom du beskriver verkar snickarna ha reparerat skadorna av grannens tak på egen bekostnad. Visserligen hade din granne rätt till ersättning för skadan på hans tak, dock endast till den utsträckning att ekonomisk förlust eller kostnader för reparationer täcks (5 kap 7 § skadeståndslagen). Grannen har därför inte rätt till omläggning av hela taket om skadorna redan är reparerade (så länge skadorna som vållats inte varit mer omfattande såklart). SammanfattningDen som orsakat skadan är skyldig att ersätta den. I ditt fall är det alltså snickarna som är skadeståndsskyldiga. Skadeståndet ska endast täcka den faktiska skadan, och granne kan därför inte få ersättning för mer än vad som faktiskt skadats och vad snickarna redan verkar ha åtgärdat. Det finns, enligt min bedömning av det du beskrivit, inget anspråk din granne kan göra gällande mot dig. Du behöver därför inte göra något.Hoppas du fått svar på din fråga, om inte är du välkommen att ställa fler!

Hundägares ansvar

2020-06-22 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej, jag har en fråga som gäller hundar. Jag var ute på hundpromenad idag, det kom fram en äldre man och frågade mig om han fick klappa min hund, varpå jag svarar högt och bestämt nej och dessutom ger en anledning, anledningen var att varken jag eller hunden känner mannen och därför inte vill att han kommer fram o klappar henne.Han struntar i det och sträcker sig fram mot hunden, jag går snabbt emellan och lugnar min hund, hon morrar till mot mannen varpå han då hotar med polisanmälan och skulle se till att hunden blir avlivad.Vad är det som gäller? Har inte han också ett ansvar att låta bli när jag säger nej, eller har jag allt ansvar?
Måns Hellberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.När kan en hund omhändertas?Länsstyrelsen får besluta att en hund ska omhändertas för att hindra att den orsakar skada eller avsevärd olägenhet. Det får länsstyrelsen göra endast om andra mindre ingripande åtgärder inte är tillräckliga (hundlagen 11 §). En sådan mindre ingripande åtgärd kan vara koppeltvång. Enligt förarbetet till lagen ska omhändertagande användas restriktivt eftersom en anmälan inte sällan kan grunda sig i osämja mellan grannar, och inte i problem hos hunden. Som hundägare ska man även kunna begå mindre misstag utan att hunden omhändertas och avlivas. Hundar kan ju som bekant reagera på oväntade sätt i nya situationer. Det är alltså inte tillräckligt att en hund endast varit hotfull mot en människa eller ett annat djur. Det krävs att det finns anledning att tro att hunden kommer att orsaka skador eller avsevärda olägenheter. Ett exempel på när en hund kan omhändertas är om hunden redan har orsakat en skada eller avsevärd olägenhet och det finns en risk för att det kommer ske igen. Det kan vara fallet om hundägaren sedan tidigare har ett hundförbud (hundlagen 15 §), eller om hunden är oberäknelig och farlig samt missköts av ägaren.Utifrån den information du har lämnat i din fråga finns det ingen grund att omhänderta din hund.När kan en hund avlivas?En omhändertagen hund får säljas, skänkas bort eller avlivas. En avlivning får ske endast om hunden utgör en fara för människor eller djur, eller om det finns andra särskilda skäl för avlivning (hundlagen 12 §). Särskilda skäl kan vara att hunden är för gammal eller för sjuk för att skänkas bort eller säljas. Avlivning kan ske även om hunden är snäll, men ägaren tar hand om den så pass dåligt att den blir aggressiv under ägarens tillsyn och ansvar.Utifrån den information du har lämnat i din fråga finns det inte heller någon grund att avliva din hund.Vem ansvarar för hunden?"Hundar (…) skall hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter", anges det i lagen (hundlagen 1 §).Det regeln säger är att olika hundar kräver olika mycket tillsyn och skötsel. En kraftfull och aggressiv hund utgör ingen fara för omgivningen om ägaren har tillsyn och sköter om den utifrån dess behov. Omvänt kan en liten och i allmänhet lugn hund utgöra en fara för omgivningen om ägaren missköter den och helt brister i sin tillsyn. Utifrån din redogörelse av händelseförloppet verkar det inte som att du har brustit i din tillsyn.När det kommer till skador har ägaren ett strikt skadeståndsansvar för hunden (hundlagen 19 §).Det innebär att du som ägare ska ersätta skador som din hund orsakar även om du inte har varit vårdslös. Regelns syfte är att tydligt avisera om det tunga tillsynsansvar som hundägare har, förebygga skador hos omgivningen samt underlätta för skadedrabbade att få ersättning. Enligt lagstiftaren skulle det bli svårt att få ersättning om det krävdes vårdslöshet från ägaren, eftersom det många gånger skulle vara svårt att bevisa vårdslöshet.En hundägare kan dock undvika skadestånd om den lyckas bevisa att någon annan har orsakat skadan genom vårdslöshet, eller om den som råkat ut för skadan själv har medverkat till skadan (skadeståndslag 6 kap 1 §).En person som trots varning och avrådan från hundägaren klappar dennes hund och blir biten, kan alltså bli nekad skadestånd. Detta innebär att personen som klappade din hund har ett eget ansvar, precis som du är inne på.Hoppas du fick svar på din fråga!

Kan föräldrar förpliktigas betala hela skadeståndet till skadelidande när barnet och barnets kompis tillsammans vållat skadan men endast barnet är åtalad?

2020-06-27 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej,min 15-åriga son begick ett brott tillsammans med en 14-årig kille. Eftersom det bara var min son som var över 15 så var han den enda som blev åtalad och dömd.Målsägarbiträdet valde att endast begära skadestånd av min son trots att 14-åringen också har erkänt brottet i förhör.Kan målsägarbiträdet välja vem av gärningsmännen hen vill begära skadestånd av?Att vi föräldrar är solidariskt ersättningsskyldiga för vår sons handlingar köper jag fullständigt men som situationen är nu får vi betala 100 % av skadeståndet trots att de var två personer som begick brottet.
Chantal Kryou |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i brottsbalken (BrB) och skadeståndslagen (SkL).Föräldrar har principalansvar för sitt barn som vållat skada genom brottI svensk rätt är man straffmyndig från dagen man fyllt 15 år (1 kap. 6 § BrB). Man är inte straffbar om man begår ett brott innan 15 års åldern och kan därför inte dömas till påföljd för det. Förutom påföljd kan brott föranleda skyldigheten att betala skadestånd till den skadelidande (1 kap. 8 § BrB). Skadeståndsskyldighet räknas alltså inte som en påföljd i den bemärkelsen.Precis som du skriver har föräldrar som har vårdnaden om sitt barn en skyldighet att ersätta skada som barnet vållat genom brott (3 kap. 5 § första stycket SkL). Ditt ansvar som föräldrar är, för varje skadehändelse, begränsat till en femtedel av det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6-7 § socialförsäkringsbalken som gäller för det år då skadehändelsen inträffade (3 kap. 5 § andra stycket SkL). Eftersom det inte framgår vilket år din son begått brottet, kan jag dessvärre inte ge dig en exakt siffra.Ett barn som ännu inte är straffmyndig får som sagt inte dömas till påföljd, men det betyder inte att barnet inte begått ett brott. Att begå ett brott och att utdömas påföljd för brottet är två separata saker. 14-åringen har alltså begått ett brott och föräldrarna kan bli skadeståndsskyldiga.Talan ska föras mot samtliga skadevållare om solidariskt ansvar ska aktualiserasOm två eller fler ska ersätta skadan är huvudregeln att de är solidariskt ansvariga för skadeståndet (6 kap. 4 § SkL). Den skadelidande kan då vända sig till vem som helst av de solidariskt ansvariga för att få ut skadeståndet. De skadeståndsskyldiga får sedan inbördes göra upp genom att den som betalar skadeståndet riktar regresskrav mot den andra skadeståndsskyldige. Dock krävs det att talan förs mot mer än en skadevållare för att solidariskt ansvar ska bli aktuellt (se rättsfallet NJA 1985 s 690). Detta eftersom skadeståndsfrågan prövas av domstolen i samband med rättegången som handlar om skadan. Om målsägande inte väcker talan mot 14-åringen kan domstolen inte förpliktiga barnets föräldrar att betala skadestånd till målsäganden. På det sättet kan man säga att målsägande i viss mån bestämmer vem som ska betala skadeståndet genom att rikta talan mot just den personen.Sammanfattningsvis är en 14-åring inte straffmyndig och kan inte utdömas påföljd. Eftersom skadeståndsskyldighet inte räknas som en påföljd, kan barnets föräldrar genom principalansvar bli skadeståndsskyldiga om barnet begår brott. Men för att din son och 14-åringen ska bli solidariskt ansvariga för skadan krävs det att skadelidande väcker talan mot båda två. Hur kan jag gå tillväga?Du kan bestrida skadeståndsyrkandet och hänvisa till att din son inte ensamt vållat skadan och därmed inte bör stå för hela beloppet. Du kan även betala skadeståndet och sedan väcka talan om att 14-åringen deltagit i skadevållandet (det kan du göra här). Därefter kan du rikta ett regresskrav och kräva ersättning av föräldrarna. Vänligen,

Är jag ersättningsskyldig om jag råkade ha sönder en balkongdörr?

2020-06-24 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Jag skulle stänga balkongdörren och tänkte inte på att handtaget var låst. Jag sköt med handen och dörren lossnade från gängorna och träet lossnade på ena sidan. Blir jag ersättningsskyldig?
Moa Kryh |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att du ska vara skyldig att ersätta skadan krävs skadeståndsansvar. Någon måste alltså rikta skadeståndsanspråk mot dig. Skadeståndsansvar regleras i skadeståndslagen (SkL). Enligt SkL 2 kap. 1 § ska den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållat sakskada ersätta skadan. I detta fall rör det sig om en sakskada eftersom det är en dörr som lossnat. För att du ska ha skadeståndsansvar måste det också visas att det är du som vållat skadan, d.v.s. att dörren inte skulle ha lossnat utan ditt handlande. Vidare krävs att du antingen har haft uppsåt eller vårdslös. I ditt fall är det ganska lätt att klargöra att du inte agerat med uppsåt, du har inte haft avsikt att orsaka skadan. Vårdslöshet är ett diffust begrepp, det innebär att du ska ha handlat på ett klandervärt sätt, tagit en risk och så vidare. Vid en bedömning om någon agerat vårdslöst kan man utgå från vad som kan tänkas utgöra normalt beteende för en normalt aktsam person i en viss situation. Att i all hast glömma eller inte tänka på att dörren var låst skulle enligt min bedömning, utan att veta några närmare detaljer om händelsen, inte utgöra ett vårdslöst agerande. Men detta är endast min bedömning, det finns fler faktorer som kan väga in. Rena olyckshändelser brukar vanligtvis inte utlösa någon skadeståndsskyldighet.Vidare har ofta den som lidit skada någon form av försäkring som kan ersätta sakskadan genom någon form av allrisk- eller drulleförsäkring, vilket innebär att någon skadeståndsprocess i domstol kan undvikas. Hoppas du fått svar på din fråga!

Vad gäller när underårig orsakar skada?

2020-06-23 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Om en underårig skjuter hål på grannens fönster med luftgevär vem är skyldig. Är det den som äger geväret eller förälder till barnet?
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Vilken lagstiftning gäller?Jag tolkar din fråga som att en person som är under arton år har orsakat skada på ett fönster, det innebär sakskada och aktualiseras i skadeståndslagen (SkadeL). Uppsåtligt vållad skada på egendom är ett brott enligt brottsbalken (BRB) och är barnet över 15 år kan denne dömas för påföljd (1 kap. 6 § BRB). Barnet och föräldrarna bär ansvaretOavsett om barnet är straffmyndigt eller ej bär i första hand barnet ansvaret för skada som barnet orsakar (2 kap. 1 § SkadeL). Detta gäller oavsett om det är uppsåtligen vållat och således ett skadegörelsebrott (12 kap. 1 § BRB) eller om det är en olyckshändelse. Däremot så ska hänsyn tas till barnets ålder, utveckling, m.m. (2 kap. 4 § SkadeL). I andra hand ansvarar föräldern för skador som barnet orsakar genom brott (3 kap. 5 § SkadeL). Personen som äger geväret har således inget ansvar då denne som huvudregel inte har skyldighet att utöva uppsyn över barnet (6 kap. 1-2 § föräldrabalken). SammanfattningFrämst är det barnet själv som ansvarar för egendomsskada som orsakats genom brott eller av en olycka. Märk att ett barn kan begå ett brott även om barnet är under 15 år, men lagen begränsar endast att barnet inte kan dömas till påföljd som fängelse eller böter. Det innebär att föräldrarna till barnet kan bli skadeståndsskyldiga om barnet orsakat skada genom brott. Det är däremot vanligt att denna typ av krav på skadestånd kan ersättas genom ansvarsskyddet som finns i de flesta hemförsäkringar.Med vänliga hälsningar,

Vem är ansvarig för en skada som bilprovningen orsakade på min bil?

2020-06-20 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Bilprovningen besiktningstekniker orsakade en skada på min bil medan serviceteknikern besiktade min bil. Skadan fanns tidigare inte på bilen. Jag undrar nu vem jag ska kräva skadestånd av? Är det myndigheten eller servicetekniker? Ska jag polisanmäla händelsen?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!De brott som skulle kunna komma på fråga är brotten skadegörelse eller åverkan (12 kap. 1 och 2 § BrB). För att dömas för skadegörelse krävs dock att personen som orsakat skadan haft uppsåt att skada din bil. Besiktningsteknikern lär troligtvis inte orsakat skadan med flit, och därför blir brotten inte aktuella. Jag ser därför inte någon anledning att polisanmäla händelsen.Bilprovningen kan bli skadeståndsskyldig endast om besiktningsteknikern varit vårdslös. Om det rör sig om en ren olyckshändelse som inte beror på vårdslöshet är de inte skyldiga att betala skadestånd (2 kap. 1 § SkL). För att bilprovningen ska bli skadeståndsskyldiga krävs dessutom att skadan uppstått på grund av besiktningsteknikerns fel och försummelse i tjänsten (3 kap. 1 § SkL). Den enskilda besiktningsteknikern kan bli skadeståndsskyldig endast om synnerliga skäl föreligger med hänsyn till handlingens beskaffenhet, hans ställning, ditt intresse och övriga omständigheter (4 kap. 1 § SkL). Med fel eller försummelse förstås att arbetstagaren varit oaktsam i förhållande till hur man kan förvänta sig att en besiktningstekniker handlar. Kravet på att synnerliga skäl ska föreligga är en relativt hög tröskel som betonar att utgångspunkten är att besiktningsteknikern inte är ersättningsskyldig. Synnerliga skäl kan exempelvis anses föreligga om en besiktningsteknikern orsakat skada uppsåtligen, genom grovt brott eller genom grov vårdslöshet.SammanfattningJag ser inte någon anledning att polisanmäla händelsen. Om du har skadeståndskrav rekommenderar jag dig att i första hand rikta kravet mot bilprovningen.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,