Kan en 15-åring bli skyldig att betala skadestånd?

2021-03-14 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej! Kan en 15 årig bli skyldig att betala skadestånd till grannen om denne när han spelade fotboll råkat sparka sönder grannes fönster med fotbollen och när det sparkade grannens källarfönster han. Fönstret gick sönder och han hade sina sköldpaddor nere i källaren två veckor efter händelsen dör de på grund av stress. Kan han kräva skadestånd? Vad får grannen isåfall ersättning för?
Maja Elken |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta huruvida en 15 åring kan bli skadeståndsskyldig för en krossad ruta och efterföljande skada på husdjur och vad denna ersättning kan uppgå till. Reglerna som är relevanta i ditt fall finns i Skadeståndslagen (SkL).Barns skadeståndsansvarTill att börja med är utgångspunkten i skadeståndsrätten att den som uppsåtligen eller genom vårdslöshet vållar personskada eller sakskada ska ersätta skadan, enligt 2 kap 1 § SkL. Den som vållar skada innan han/hon har fyllt 18 år ska ersätta skadan i den mån det är skäligt med hänsyn till barnets ålder, utveckling och ekonomiska förhållanden, enligt 2 kap 4 § SkL. Om barnet har någon ansvarsförsäkring kan denna täcka skadorna, i detta fall gör försäkringsbolaget denna bedömning.Adekvat kausalitetEn grund för skadeståndsansvar är att det ska föreligga adekvat kausalitet, dvs ett tillräckligt starkt orsakssamband mellan skadan och den skadevållande handlingen. Man brukar här tala om att det ska ligga i "farans riktning" att en sådan skada kan uppstå av ett sådant handlande.Ersättningens omfattningSkadan på fönstret är en sakskada, även djur räknas som saker så skador på djur blir därmed också sakskador. Om fönstret är totalt förstört ersätts det värde fönstret hade precis innan skadehändelsen, oftast är det återskaffningsvärdet med avdrag för ålder och bruk, enligt 5 kap 7 § SkL. Går fönstret att reparera blir skadeståndet reparationskostnader och eventuell värdeminskning efter reparationen ersätts, enligt 5 kap 7 § SkL.Vad innebär detta i din situation?För skadan på sköldpaddorna kommer 15 åringen förmodligen inte behöva betala skadestånd eftersom det inte föreligger adekvat kausalitet mellan att 15 åringen sköt en fotboll på ett fönster och att sköldpaddorna innanför blev stressade av detta, det ligger inte "i farans riktning". När man skjuter en fotboll mot ett fönster kan man förutse att fönstret kan gå sönder men man kan inte förutse att sköldpaddorna inne i huset ska bli stressade av detta och avlida.Beträffande skadan på fönstret föreligger adekvat kausalitet och 15 åringen kan därmed bli skadeståndsskyldig för detta. Skadeståndet kommer uppgå till priset för ett nytt fönster – eventuellt slitage på det tidigare fönstret. Skadeståndet kan även minska på grund av din ålder, utveckling, ekonomiska förhållande etc. Har 15 åringen en ansvarsförsäkring kan ditt försäkringsbolag betala skadeståndet.Vänliga hälsningar,

Skadeståndsansvar för underårig

2021-03-04 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej! Kan en 15 årig bli skyldig att betala skadestånd till grannen om denne när han spelade fotboll råkat sparka sönder grannes källarfönster med fotbollen . Fönstret går sönder och han hade sina sköldpaddor nere i källaren? Kan grannen kräva skadestånd av 15 årig vad kan han få ersättning för?
Frida Fahlgren |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Allmänt om skadeståndsansvaret Frågor som rör utomkontraktuellt skadestånd regleras i skadeståndslagen. Personen som råkade ha sönder fönstret har av vårdslöshet orsakat en sakskada och då är huvudregeln att personen ska ersätta skadan (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Skadeståndet ska täcka kostnaderna som uppkommer av att byta ut fönstret och eventuellt andra kostnader som uppstår till följd av skadan (5 kap. 7 § skadeståndslagen).Skadeståndsansvar för underårigaI det här fallet rör det sig dock om en 15-åring. Barn och ungdomar har ett visst skadeståndsansvar men det är inte lika långtgående som vuxnas. Lagen säger att den som vållat skada innan han har fyllt 18 år ska ersätta skadan i den mån det är skäligt med hänsyn till hans ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter (2 kap. 4 § skadeståndslagen). Det görs alltså en skälighetsbedömning där man tar hänsyn till dessa faktorer och ser hur de spelat in i den individuella situationen. Eftersom en 15-åring ofta inte har samma ekonomiska förutsättningar som en vuxen kan det bli aktuellt att skadeståndet jämkas (6 kap. 2 § skadeståndslagen).Vårdnadshavarna har troligtvis inget skadeståndsansvar i den här situationen Vårdnadshavare har ett strikt skadeståndsansvar för skador som deras barn orsakar genom brott (3 kap. 5 § skadeståndslagen). Det blir dock inte aktuellt här eftersom det var en olyckshändelse. Vårdnadshavare har också en tillsynsplikt (6 kap. 2 § 2 stycket föräldrabalken). Det innebär bland annat att de ska se till att barnet inte skadar någon annans egendom genom att barnet får den tillsyn som krävs med hänsyn till barnet ålder och mognad, annars kan de bli skadeståndsskyldiga. I det här fallet finns det dock inget som tyder på att vårdnadshavarna har brustit i sin tillsyn då personen är 15 år och det därmed inte kan begäras att föräldrarna ska bevaka allt som personen gör.SammanfattningDet är 15-åringen själv som är skadeståndsansvarig men hänsyn måste tas framförallt till dennes ekonomiska förhållanden, därför är det tänkbart att skadeståndet kan jämkas något.Jag hoppas att detta besvarade din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen.Vänliga hälsningar,

Vad innebär att "tillhandahålla" en produkt enligt produktansvarslagen?

2021-03-03 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej! I 7 § produktansvarslagen står det att var och en som har tillhandahållit produkten kan bli skadeståndsskyldig. Vad innebär att "tillhandahålla" en produkt? Räknas säljaren som en som tillhandahåller produkten?
Anastasiia Slovak |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!7 § Produktansvarslagen reglerar vem som är skadeståndsskyldig då det inte framgår vem som har tillverkat, frambringat eller insamlat produkten, vem som har importerat produkten till EG eller importerat/satt produkten i omlopp från en EFTA-stat till EG eller vem som marknadsfört produkten som sin genom att förse den med sitt namn, varumärke eller annat särskiljande kännetecken (se 6 § Produktansvarslagen). När någon av ovannämnda uppgifter inte framgår är det var och en som har "tillhandahållit" produkten som blir skadeståndsskyldig. Begreppet omfattar alla situationer då någon med den ansvariges tillstånd tagit befattning med produkten för att konsumera eller använda den. Även någon som hyr ut eller lånar en produkt tillhandahåller den. Det räcker med andra ord att en säljare låter en blivande köpare ta befattning med produkten med konsumtionssyfte för att det ska bli frågan om ett tillhandahållande. En säljare kan således bli skadeståndsskyldig för skador orsakade av en produkts säkerhetsbrist om inte denne kan visa någon annan som kan bli ansvarig i ett tidigare led. Viktigt att tänka på att detta stycke med rekvisitet "tillhandahållandet" avser endast produkter "i landet". Jag hoppas du fick svar på din fråga! Återkom gärna med ytterligare frågor. Vänligen,

Vad innebär solidarisk skadeståndsskyldighet?

2021-03-01 i Solidariskt skadestånd
FRÅGA |Hej, om man i en skuldtvist får i domen skriven att man solidariskt ska betala en summa till en tredjepart varpå den andra parten inte uppfyller sitt krav och första parten tvingas betala den totala summan, kan man kräva tillbaka den summan som första parten betalat för den andres part? Tänker att om det står i domen att båda två ska stå för skulden och endast en part gör det?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad innebär det att vara solidariskt skadeståndsskyldig?När två eller flera personer ådöms att utge skadestånd är huvudregeln att skadeståndet ska betalas solidariskt (6 kap. 4 § SKL). Att vara solidariskt skadeståndsskyldig innebär att den som är skadelidande kan vända sig till vem som helst av skadevållarna och utkräva hela skadeståndsbeloppet. Skadevållarna svarar således gemensamt för skulden, men skadelidande har rätt att utkräva hela skadeståndet från vem som helst av dem.Kan man kräva tillbaka den summan man betalat solidariskt?Om en skadevållare krävs på hela skadeståndsbeloppetär hen tvungen att betala allt, men sedan får skadevållarna göra upp om fördelningen sinsemellan i efterhand. Den som har betalt hela skadeståndet får en regressfordran mot övriga skadevållare som innebär att de blir skyldiga att återbetala "sin del" av skadeståndet till den skadevållare som betalt hela skadeståndet till den skadelidande. Regressrätten är garanterad, och om övriga skadevållare inte återbetalar sina delar av skadeståndet kan skadevållaren som betalt hela det solidariska skadeståndet vända sig till Kronofogdemyndigheten för att få hjälp med indrivning av beloppet. Vid ett solidariskt skadestånd kan alltså en av parterna åläggas att betala hela beloppet till den skadelidande. Den personen får emellertid en regressfordran mot de parter som inte krävdes på betalning vilket innebär att hen kan kräva att de ska betala "sina delar" av skadeståndsbeloppet. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Min hund har skadat en grannes jacka, har jag rätt att få den skadade jackan då jag betalat ersättning för en ny?

2021-03-06 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Min hund har skadat en grannes jacka. Jag har betalat grannen för att hon ska köpa en ny. Har jag rätt att få den skadade jackan?
Hilma Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Såsom jag tolkar din fråga, så undrar du om du har rätt att den jacka som din hund orsakat en skada på, eftersom du betalat hen ersättning för en ny jacka.Vad jag förstår, har du betalat en ersättning (skadestånd) för jackan som blev skadad, vilket är helt riktigt. Som hundägare har man ett strikt ansvar och ska stå för de skador som hunden orsakar, vilket framgår av lag om tillsyn över hundar och katter (19 §). Att betala ett skadestånd betyder dock inte att det sker en övergång av äganderätten av den skadade saken, utan denna ägs fortfarande av den som lidit skadan. I ditt fall, så har du alltså inte rätt till din grannes skadade jacka, även om du betalat ersättning för en ny.Svaret på din fråga är därmed nej, du har inte rätt till din grannes skadade jacka.Jag hoppas att jag tolkat din fråga rätt, och att du har fått svar på din fråga. Har du fler funderingar är du alltid välkommen att ställa dessa till oss på Lawline!Vänligen,

Vad händer om min katt skadar en hund?

2021-03-04 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej, Min utekatt gjorde ett utfall mot en liten hund när den skällde på katten. det hände ingenting, men vad om katten hade skadat hunden. Min katt är en utekatt, hunden var kopplad.Mvh.
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Regler om ansvar för katter anges i lagen om tillsyn över hundar och katter. Där anges att katter ska hållas under tillsyn och skötas på ett sätt som med hänsyn till deras natur eller övriga omständigheter behövs för att förebygga att den orsakar skador eller avsevärda olägenheter. Att ha en utekatt innefattande att låta katten gå ute fritt är helt normalt och kan inte i sig anses utgöra brist i tillsynen (1 § lag om tillsyn över hundar och katter).Lagen om tillsyn över hundar och katter anger inget strikt ansvar för kattägare tillskillnad från vad som gäller för hundar som orsakar skador. Däremot kan du enligt skadeståndslagen göra dig ersättningsskyldig för skador som katten orsakar under förutsättning att du har agerat uppsåtligt alternativt vårdslöst (19 § lag om tillsyn över hundar och katter och 2 kap. 1 § skadeståndslagen).SammanfattningOm din katt hade skadat hunden skulle du kunnat bli ersättningsskyldig om du agerade uppsåtligt eller vårdslöst. Under förutsättning att du inte provocerar katten till att orsaka skada, katten inte tidigare uppvisat aggressivt beteende eller orsakat skada, så har jag personligen svårt att se att du i ett sådant fall skulle bli ersättningsskyldig. En fullständig bedömning är dock beroende av omständigheterna i det enskilda fallet och jag kan därför inte ge dig ett helt säkert svar på din fråga i förhand.Jag hoppas du fått svar på din fråga, om inte är du varm välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!Vänligen,

Kan man få ersättning för en svidande brännskada orsakad av en produkts säkerhetsbrist?

2021-03-03 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej! Om man endast fått en svidande brännskada som orsakats på grund av en säkerhetsbrist i en produkt kan man få ersättning för detta enligt 5:1 SkL?
Anastasiia Slovak |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skadeståndslagen är dispositiv vilket innebär att om det finns en annan lag som reglerar skadestånd ska denna tillämpas istället (1 kap. 1 § SkL). I det här fallet nämns säkerhetsbrist i produkt varför produktansvarslagen kan bli relevant. Skadestånd enligt produktansvarslagen Skadestånd ska betalas för personskada som en produkt orsakat på grund av en säkerhetsbrist (1 § Produktansvarslagen). Vad som avses med personskada definieras inte i lag och det är domstolen som får tolka vad som omfattas i det enskilda fallet. Produkten ska vara en lös sak (2 § Produktansvarslag) . Med säkerhetsbrist avses att produkten inte är så säker som skäligen kan förväntas. Här är det fråga om en objektiv bedömning. Säkerheten bedöms med hänsyn till hur produkten kunnat förutses bli använd, hur den marknadsförs, man tar hänsyn till bruksanvisningar, tidpunkten då produkten sattes i omlopp och även övriga omständigheter exempelvis vetenskaplig och teknisk standard (3 § Produktansvarslag). Skadestånd enligt skadeståndslagen Personskador regleras i 5 kap. 1 § Skadeståndslagen. Med personskada avses kroppsliga och psykiska sjukdomstillstånd som har orsakats av en skadehändelse. Enligt denna bestämmelsen är det möjligt att få ersättning för: sjukvårdskostnad och andra kostnader för den skadelidande, inbegripet skälig kompensation till den som står den skadelidande särskilt nära,inkomstförlust,fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) eller av bestående art (lyte eller annat stadigvarande men) samt särskilda olägenheter till följd av skadanI det här fallet är det frågan om en fysisk skada som skulle kunna innefattas av första samt tredje punkten som jag kommer att behandla utförligare nedan. Den första punkten "sjukvårdskostnader och andra kostnader för den skadelidande" avser olika kostnader för att läka och neutralisera skadeföljder för att den skadade ska kunna leva sitt liv som möjligt. Kostnaderna måste vara nödvändiga och får inte vara alltför stora. Den tredje punkten i bestämmelsen avser sveda och värk, lyte eller annat stadigvarande men samt särskilda olägenheter. Med sveda och värk avses skadeföljder som uppstår under akut sjukdomstid som medför fysiskt eller psykiskt lidande. Lyte eller annat stadigvarande men innefattar bland annat ärr, hälta, smärta, förlust av sinnesfunktioner och annat som för att den skadade inte kan leva som vanligt. Särskilda olägenheter används som ett undantag i specifika fall, vilka dessa är får avgöras i det enskilda fallet.Detta gäller i ditt fallOm det är frågan om en personskada som har orsakats på grund av en säkerhetsbrist i en produkt är du berättigad skadestånd enligt produktansvarslagen. I annat fall, om det exempelvis inte skulle vara frågan om säkerhetsbrist i lagens mening, kan du få skadestånd enligt skadeståndslagen. Beroende på hur stor skadan är och om du har sökt vård kan du till en början ha rätt till ersättning för sjukvårdskostnader. Utöver det kan du även få ersättning enligt den tredje punkten i 5 kap. 1 § Skadeståndslagen antingen för den fysiska skadan eller också skadeföljder i form av ärr och psykiskt obehag.Jag hoppas du fick svar på din fråga! Återkom gärna med ytterligare frågor. Vänligen,

Är kompis som lånat min bil skyldig att betala självrisk efter att han krockat den?

2021-02-28 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Om jag lånar ut min bil till en kompis. Så råkar han krocka den, är han då skyldig att betala självrisken?
Hellin Gültekin |Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. I vanliga fall så ändras inte villkoren eller giltigheten av en försäkring till en viss bil utefter vem det är som krockar den. Ägaren till försäkringen är den som formellt betalar självrisken, en sådan skyldighet för en person som lånat bilen finns inte i vanliga fall. Dock kan du i efterhand eller på förhand be om att få ersättning/summan av försäkringen betald av din kompis men detta är inte en officiell skyldighet din kompis kan tänkas ha.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,