Min granne klippte ner min häck, vad är skälig skadestånd att begära?

2020-06-17 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej, Min granne har (i helgen) utan att fråga mig i förväg och vid tillfälle då jag inte varit hemma, sågat ner en häck som står i sin helhet på min tomt. Häcken står visserligen intill grannens tomt, men som sagt helt och hållet PÅ min tomt. Häcken var 2,5 till 3 meter hög från början och är nu bara 1.5 meter hög. Hade han bara klippt av några grenar på hans sida då hade jag inte blivit arg, men nu har han förstörd MIN egendom!Jag är väldigt mån om min privacy och om den lantliga karaktären i min trädgård, båda är nu påverkade på ett mycket negativt sätt. Två grannar kan nu titta rakt in i mitt vardagsrum och häcken ser ut som en "radhushäck" och är i ful kontrast med resten av trädgården.Jag har läst en del på Lawline och läst vilka lagar som gäller (Jordabalken kap3, §2 / Brottsbalken kap 8, §8 och kap. 12, §1 7 Skadeståndslagen kap.2, §1)Igår skickade jag ett brev till grannen med mitt tyckande och hänvisningen till gällande lag och meddelat honom att jag vill ha skadestånd. Jag har gett honom 2 veckor att reagera innan jag gör en polisanmälan och skickar in en stämningsansökan. Det jag undrar är:- Hur starkt står man i ett sådant här ärende?- Hur hög skadestånd är rimligt att begära?Jag har tagit in offerter för borttagning av kvarvarande häcken och ersättningen med häck av den gamla höjden, det uppgår till cirka 96 tusen (det gäller 25 meter häck...)
Binh Tran |Hejsan, Aktuell regleringTack för att du vänder dig till oss för hjälp. De lagar som är aktuella är jordabalk (JB), skadeståndslagen (SkL) och brottsbalken (BrB). Dock bör sägas att ansvar för skadegörelse/egenmäktigt förfarande krävs uppsåt, se 1 kap 2§ BrB. Det innebär att för att bli fälld för dessa brott så måste din granne ha haft avsikt att skada din egendom. Huruvida grannen har haft uppsåt är oklart och kan vara svårt att bevisa - ändock kan det vara till fördel för dig att polisanmäla händelsen. Ersättning genom 3 kap 2§ jordabalken är mestadels aktuell när grannar "stör" varandra genom ljud, bygge eller dylikt i sin egna fastighet. Det kan även tillämpas när grannar använder en fastighet som är under servitut, samfälld eller liknande. Det är därför inte riktigt aktuellt i detta fall. Eftersom det är din fastighet som har skadats genom annans vållande så kommer jag att mestadels behandla dina rättigheter enligt skadeståndslagen. Det är genom skadeståndslagen som du har mest sannolikhet att få ersättning. Skadeståndslagen - 2 kap 1§Enligt dina uppgifter har din granne klippt ner din häck som är på din fastighet. Det är uppenbart att grannen har gjort skada på din egendom och 2 kap 1§ är tillämplig. För ansvar enligt paragrafen krävs inte uppsåt utan endast oaktsamhet (jämfört med brott som kräver att man bevisar uppsåt). Det innebär att grannen endast behöver vara oaktsam för att bli skadeståndsansvarig. Det kan därför sägas att grannen har varit vårdslös. Även om han inte visste att det var din häck så bör han ha tagit reda på. Omständigheterna talar för att grannen, om inte har haft uppsåt, i varje fall har varit oaktsam när denne klippte häcken. Vissa bevisfrågorDet är den som påstår något som har att bevisa att detta har hänt. Det lättaste vore om grannen erkände att han klippt häcken. Men för att vara fulltäckande i mitt svar kan jag ge dig lite tips på bevisning som kan gå läggas fram. Eftersom det inte går att styrka att han har klippt häcken genom någon skriftlig dokumentation, så kan det bevisas genom att några som känner till omständigheterna vittnar för dig. Möjligtvis kan du styrka omständigheterna om ni har skriftväxlat (facebook, sms eller annat). Skadeståndets storlekEn allmän skadeståndsrättslig princip är att den som har blivit skadat ska bli ersatt så att den är i samma ekonomiska situation som innan skadan. Detta kan utläsas i 5 kap 7§ skadeståndslagen som lyder på följande sätt: "7 § Skadestånd med anledning av sakskada omfattar ersättning för1. sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning,2. annan kostnad till följd av skadan,3. inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet"Det innebär att de offerter som du har fått på 96 000 kr är en rimlig kostnad för att återanskaffa häcken i sitt originella skick. Eftersom man inte riktigt kan "fixa" en klippt häck, läs mer här om hur man bedömer skadestånd när häckar, träd och växter olovligen fälls. SammanfattningsvisFör att svara på dina frågor så menar jag att det är hög sannolikhet att skadeståndsbegäran vinner bifall. Skadeståndets storlek som du har kommit fram till är också rimlig. Du bör vara förbered på att behöva bevisa att han har klippt häcken (genom vittnesmål) och du bör även grunda ditt yrkande på storlek av skadeståndet på offerterna. Du bör därför skicka in de offerter du har fått till tingsrätten. Om tingsrätten inte vet vad du grundar storleken på skadeståndet på så kan det hända att de avslår ditt yrkande helt och hållet. Jag hoppas jag har kunnat vara till vägledning. Har du några följdfrågor är du välkommen att höra av dig till binh.tran@lawline.se.

Hur beräknas dröjsmålsränta på lön?

2020-06-12 i Ränta
FRÅGA |HejHur beräknas dröjsmålsräntan? jag fick min lön ytbetald 13 dagar försent från den kommun jag arbetar på timmar i.Mvh
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För att besvara din fråga kommer jag redogöra för när och hur dröjsmålsränta beräknas samt ge dig ett räkneexempel med en formel som du sedan kan använda för att beräkna räntan på just ditt belopp. Din fråga regleras i räntelagen (ränteL). Vad är dröjsmålsränta?Inledningsvis kan sägas att räntelagen är s.k dispositiv (1 § RänteL). Det innebär att om det framkommer annan räntesats eller bestämmelser i ditt anställningsavtal eller kollektivavtal gäller dessa reglerna framför de som står i räntelagen. I mitt svar kommer jag redogöra för hur ränta beräknas enligt lagen. Ditt krav på lön betecknas inom juridiken som att du har en fordran på din arbetsgivare, en lönefordran. Om det framgår av ditt anställningsavtal att du ska få lönen utbetald den 25e varje månad så börjar ränta löpa från och med det datumet fram tills att din arbetsgivare betalar ut din lön (3 § och 6 § ränteL). I ditt fall ska du alltså erhålla ränta för 13 dagar. Hur beräknas dröjsmålsränta?Räntan beräknas enligt en årlig räntefot, den s.k referensräntan (9 § ränteL) med tillägg om åtta procentenheter (6 § ränteL). Idag är dröjsmålsräntan 8 %. För att beräkna vilket räntebelopp du har rätt till kan du använda formeln: ( (Belopp x dröjsmålsränta) /365) x antalet försenade dagar. Jag använder mig av en fiktiv summa i mitt exempel: ((25 000 x 0,08) /365) x 13 = 71 kr SlutsatsFörst och främst ska du förvissa dig om vad dröjsmålsräntan är enligt ditt anställningsavtal eller kollektivavtal. Det gör du lämpligen via att kontakta antingen din arbetsgivare eller din arbetsgivarorganisation. Hoppas du fick svar på din fråga, MVH

Vad kan krävas av ägaren till den hund som skadat en bil?

2020-06-11 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |En kompis hund har repat min bil.Ägaren till hunden har kopplat hunden på draget i sin egna bil i jämte min bil, hunden har klättrat på min bil av okänd anledning och repat bilen illa. Jag begär ersättning av ägaren i följd av omlackering på min bil och jag vill ha de betalat ur dennes ficka, kompisen kontrar med att jag ska åka och skadebesikta min bil så att vi vet vad de kommer kosta och om de kan tas ut på någon försäkring. Detta vill inte jag utan jag vill ha 20000 kr av personen för att lacka om bilen, kan jag kräva ut pengar på de viset? Kan jag hota med att stämma kompisen om denne inte betalar? Måste jag skadebesikta bilen i fråga?
Isak Bergström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline. När det gäller ägares och innehavares ansvar för hundar och katter finns en särskild lag som reglerar detta. Den anger att ägaren eller innehavaren av en hund alltid är ersättningsskyldig för den skada hunden orsakar, oavsett om ägaren eller innehavaren agerat försumligt eller oansvarigt eller ej (19 § Lagen om tillsyn över hundar och katter). Vad som ska ersättas vid en sakskada (5 kap. 7 § Skadeståndslagen, t.ex. skada på en bil. Till skillnad från personskada, kränkning eller ren förmögenhetsskada) är: sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskningannan kostnad till följd av skadan, ochinkomstförlust eller intrångs i näringsverksamhet. I ditt fall verkar det huvudsakligen röra sig om punkt 1, reparationskostnad och eventuell värdeminskning, men det skulle också kunna handla om punkt 2, t.ex kostnader du haft för resor till och från verkstad eller dylikt. Du har dock ingen generell rätt att kräva betalt ur fickan, utan är ni inte överens så kommer du behöva styrka skadans värde genom t.ex. skadebesiktning och uppvisande av kvitton för övriga kostnader. Detsamma gäller stämning, dvs. att det är den utväg du har om ni inte kommer överens om vilken typ av kompensation du ska få. Hoppas det var svar på din fråga. Med vänlig hälsning.

Principalansvar

2020-06-10 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Hej! Jag äger en städ firma och har några anställda personer. En av dem har spillt fönsterputs på trä trappan och det blev en stor blå fläk på. Jag har sagt flera gången och hon har även skrivit under att alltid bära alla medel i hinken eller påse för att undvika olyckor som den. Vem bör ansvar för detta? Tacksam för svar. Med vänlig hälsning, Marzena Trzpil
Axel Helgesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som arbetsgivare har man något som kallas principalansvar. Principalansvar innebär i princip att man som arbetsgivare i vissa situationer är skyldig att ansvara för skador som arbetstagaren vållar. Denna princip föreskrivs i 3 kap. 1 § skadeståndslagen. För att en arbetsgivare ska anses vara ansvarig krävs det att arbetstagaren vållat skadan genom fel eller försummelse, samt att detta sker i tjänsten.Att arbetstagaren vållar skadan innebär att denne har varit vårdslös och att detta vårdslösa beteende har lett till skadan i fråga. I arbeten där det finns stora skaderisker och där det krävs större inslag av individuella bedömningar ställs större krav på arbetstagaren, i dessa situationer föreligger det alltså mer sällan principalansvar. Städningsarbeten ses dock troligtvis inte som ett sådant arbete.Att skadan har skett i tjänsten innebär att skadan har skett när arbetstagaren har utfört sina arbetsuppgifter "på arbetsplatsen". I frågan framkommer att skadan uppkom när arbetstagaren utförde städning för företagets räkning, därmed har skadan skett i tjänsten.Sammanfattningsvis har skadan vållats av en arbetstagare i tjänsten och principalansvar föreligger således. Det betyder att det är arbetsgivaren som anses vara ansvarig för skadan.Hoppas detta gav svar på din fråga.

Skadestånd för borttappad hund

2020-06-17 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej. Jag undrar vad som gäller när en hundvakt tappat bort min hund. Hunden va där max 20-30 min. Hunden har varit försvunnen i strax under en månad. Vi har haft drönare, sök / id hundar ute, fällor, åtelkameror o sökt. Även skallgång mm. Lappat överallt, gått dygnet runt i området där dom säger att hon ska ha försvunnit. Hon som tappade bort min älskade hund leta några få timmar dagen som hunden försvann. Sedan har varken hon eller hennes familj letat. Vem är ansvarig o vad har jag för rättigheter att kräva hundvakten på? Hunden har inte setts sedan någon dag efter att den försvann.
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Innan jag går in på juridiken vill jag säga att jag verkligen hoppas att ni lyckas hitta er hund. Som någon som själv har husdjur förstår jag er förtvivlan. 1. Relevant rättighet Eftersom hundvakten tappat bort din hund är rätt till ersättning (skadestånd) den rättighet som blir relevant för dig. Därför blir primärt skadeståndslagen (SkL) relevant. Även om det låter konstigt så är husdjur, i lagens mening, saker. Detta innebär att den borttappade hunden utgör en sakskada för dig. Den som orsakar en sakskada genom uppsåt eller av oaktsamhet ska ersätta skadan (SkL 2:1). 2. Vårdslöshet Vi kan nog anta att hundvakten inte avsiktligen tappade bort hunden. Frågan är då om hundvakten varit vårdslös och på så sätt tappat bort hunden. Med tanke på att jag inte vet hur det hela gick till kan jag inte uttala mig säkert om den saken. Vad jag dock kan säga är att om man har åtagit sig att förvara en sak, i detta fall en hund, så har man ett mer långtgående ansvar (Handelsbalken 12:2). Eftersom jag saknar detaljer kan jag istället säga några generella utgångspunkter för att bedöma om någon varit vårdslös eller inte. Ett vanligt sätt är att fråga sig vad som är ett normalt aktsamt beteende, i ditt fall blir det hur en hundvakt normalt borde agera för att inte tappa bort en hund. Ett annat sätt är att ställa följande frågor: (1) Vad var risken för att skada skulle uppstå genom beteendet? (2) Hur stor var skadan som kunde uppstå? (3) Vad hade hundvakten för möjlighet att förebygga skadan? (4) Vad hade hundvakten för möjlighet att inse 1-3? 2.1 Adekvat kausalitet Förhoppningsvis hjälper det dig att bilda en åsikt om hundvakten varit vårdslös. Det finns dock ett till steg för att avgöra om någon är skadeståndsskyldig. Det måste föreligga s.k adekvat kausalitet mellan hundvaktens vårdslöshet och din skada. Detta är ett begrepp som kan vara lite krångligt att förstå men jag ska göra mitt bästa för att förklara det. Adekvat kausalitet innebär att det ska finnas ett orsakssamband mellan hundvaktens agerande och skadan (kausalitet) samt att detta orsakssamband ska vara rimligt (adekvat). Kausaliteten är relativt lätt att bedöma, du frågar dig helt enkelt "om hundvakten inte hade agerat som hon gjorde, hade då hunden tappats bort?" Är svaret på frågan ja så har hundvakten inte varit vårdslös eftersom hunden då hade tappats bort oavsett hundvaktens agerande. Det handlar alltså om ett rent naturvetenskapligt/fysiskt orsakssamband. Adekvansen är svårare att bedöma. Man frågar sig om skadan var "förutsebar", "typisk", "närliggande", eller "inte allt för avlägsen". Det blir något av en bedömning av om det är rimligt att hundvakten ska stå för skadan med tanke på hur hon agerade. 3. Vad som ersätts I det följande utgår jag ifrån att hundvakten varit vårdslös och att adekvat kausalitet föreligger. Eftersom er hund är borttappad ska ni få ersättning för dess värde (SkL 5:6 1p). Det finns flera sätt att avgöra hundens värde men generellt sätt använder man återanskaffningskostnaden, dvs vad det hade kostat dig att köpa en hund i samma ålder och skick. Jag förstår att det kan kännas kallt att inte ta hänsyn till det affektionsvärde du har för hunden men det är enbart ekonomisk skada som ersätts. Det är även möjligt att du kan få ersättning för de kostnader ni haft för att leta efter hunden (SkL 5:6 2p). Detta är nämligen kostnader du fått för att du försökt minska din skada. Här finns en generell regel som säger att man inte kan få ersättning för mer än vad föremålet var värt. Dock har man gjort avsteg från denna regel när det gäller veterinärkostnader för husdjur. Istället har man sagt att veterinärkostnader som överstiger husdjurets värde kan ersättas så länge de inte varit omotiverade (NJA 2001 s. 65 I och II). I detta fall har du inte orsakats veterinärkostnader utan kostnader för att leta efter hunden, även om jag inte är helt säker antar jag att samma princip bör gälla i ditt fall. Alltså kan du (förmodligen) få ersättning för kostnaderna att leta efter hunden så länge de var motiverade. Vad jag vet finns dock inget uttalande om detta av domstolarna varför det inte är helt säkert. 4. Avslutande ord Svaret på din fråga är att hundvakten kan vara ansvarig och därmed skyldig att ersätta den ekonomiska skada du lidit. För detta krävs att hundvakten varit vårdslös samt att det finns ett rimligt orsakssamband mellan det vårdslösa beteendet och skadan. Det som ersätts är återanskaffningsvärdet av en likvärdig hund. Det är även möjligt, men inte säkert, att kostnaderna för att leta efter hunden ersätts. Jag hoppas det svarar på din fråga men än mer hoppas jag att mitt svar inte blir relevant utan att ni hittar hunden. Har du fler funderingar eller följdfrågor är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen.

Djurägares skadeståndsansvar och vad man kan få skadestånd för

2020-06-12 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej! Min katt blev attackerad på min uteplats av en lös hund den 6/6. Katten ligger hos veterinären sedan dess. Min katt är försäkrad men jag undrar om hundägaren har skyldighet att betala hela beloppet eller om jag ska gå in med min djurförsäkring? Hundägaren har ingen hemförsäkring och säger att hon endast kan betala ca 15000. I nuläget kommer endast självrisken på min försäkring förmodligen att överstiga det beloppet. Kattens status är kritiskt men jag vill ge honom en chans att överleva om möjligt och kostnaden kan bli hög. Finns det ett maxtak som de är skyldiga att betala. Djursjukhuset har ett lån man kan ta https://www.blastjarnan.se/patient-hos-oss/priser-och-betalning
Line Skaugrud Landevik |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Först och främst beklagar jag för vad som har inträffat. Jag ska försöka ge dig ett så fullgott svar på din fråga som möjligt. Därför kommer jag inledningsvis redogöra för det allmänna regelverket kring din fråga och slutligen förklara vad som gäller i ditt fall.Tillämplig lag för din frågaJag tolkar det som att din fråga gäller vilket betalningsansvar ägaren till den attackerande hunden har. Därför kommer jag använda mig av lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter (hund och kattlagen, nedan förkortad HKL) och skadeståndslagen (nedan förkortad SKL).Allmänt om hund- och kattägares tillsynsansvar över sina djurVad som inledningsvis kan sägas är att hundar och katter ska hållas under sådan tillsyn och skötsel som krävs för att förebygga att de orsakar skador eller betydande olägenheter (1 § stycke 1 HKL). Det innebär att djurägaren har ett ansvar att se till att djuret inte orsakar problem för omgivningen, exempelvis genom att hålla sin hund kopplad. En hund som påvisar ett mer aggressivt beteende som tidigare visat sig kapabel till att attackera människor eller djur, ska hållas under strängare tillsyn jämfört med en hund som inte visat liknande tendenser. På samma sätt ställs ett högre tillsynskrav på en ägare till en hund som är rymningsbenägen.Ett exempel på en bristfällig tillsyn, utifrån förarbetena till HKL, är om en kopplad hund tillåts attackera och därigenom skrämma eller skada människor. En hundägare som däremot inte har sin hund kopplad, som har kontroll över hunden på ett sätt som gör att hunden inte kan skada eller störa omgivningen, bedöms ha en god tillsyn över hunden (prop. 2006/07:126 s. 23).Att din katt blev attackerad på din uteplats och därför numera befinner sig i ett kritiskt tillstånd på grund av dennes skador, tyder helt klart på en bristande tillsyn. Du ska kunna känna en trygghet på din privata yta utan att behöva vara uppmärksam på att lösa hundar kan komma springandes och attackerandes. Att hunden attackerade din katt tyder även på att hunden ska stå under en strängare tillsyn som ovan framhållits. Särskilt eftersom attacken verkar ha skett inom ett bostadsområde, där man kan förvänta sig att djurägare har kontroll över sina djur, förslagsvis genom att hålla dem kopplade. Hundägaren har därför brustit i tillsynen av sin hund, vilket ledde till olyckan och kattens skador.Allmänt om hundägares skadeståndsansvarVidare ska sägas att en hundägare har strikt skadeståndsansvar för en skada som orsakats av sin hund (19 § stycke 1 HKL). Det strikta skadeståndsansvaret skiljer sig åt från huvudregeln vilken kräver att en person ska ha agerat uppsåtligen eller vårdslöst för att kunna bli skadeståndsskyldig. Vid strikt skadeståndsansvar krävs inte detta. Det innebär i typfallet att biter en hund en människa så ska ägaren till hunden ansvara för skadeståndet som skadan lett till.Vad du kan få skadestånd förInom skadeståndsrätten räknas djur som saker. En skada på ett djur utgör därför en sakskada. Skadeståndet på sakskadan ska täcka värdet för egendomen eller för dess reparation samt annan kostnad som uppkommit till följd av skadorna (5 kap. 7 § SKL).Det innebär i ditt fall att din katt är att betrakta som en sak i juridisk mening. Kattens skador räknas som sakskador och du som djurägare kan få skadestånd för djurets värde alternativt nyvärdet för en likvärdig katt (om djuret avlider), eller veterinärkostnader (motsvarande reparationskostnader). Som djurägare har du alltså rätt till ersättning för veterinärkostnader och eventuell annan kostnad som du kan ha fått till följd av skadan.Jämkning av skadeståndetEtt skadestånd kan jämkas eller sättas ned helt om det visar sig att du som skadelidande på något sätt har medverkat till skadan (6 kap. 1 § stycke 2 SKL). Av informationen du lämnar till mig så verkar det dock inte som att du på något sätt ska ha medverkat till skadan. Din katt ska ha skadats på grund av att en hund kommit lös och attackerat denne.Ett skadestånd kan dessutom jämkas om det är oskäligt betungande för den skadeståndsskyldige att betala skadeståndet. Då tar man hänsyn till dennes ekonomiska förhållanden och jämkar skadeståndet efter vad som är skäligt. Till detta ska även den skadelidandes behov av skadeståndet samt övriga omständigheter beaktas (6 kap. 2 § SKL).Jag kan dock inte bedöma huruvida skadeståndet kan komma att jämkas eller sättas ned i just ditt fall. Tar du ärendet vidare till domstol blir det upp till rätten att avgöra, mot bakgrund av samtliga omständigheter kring den inträffade skadan.Sammanfattning och råd på hur du kan gå vidare med ditt fallHundägaren har ett strikt skadeståndsansvar. Det innebär att ägaren har ett ansvar för skadeståndet som skadan lett till. Du kan få skadestånd för veterinärkostnader och eventuell annan kostnad som tillkommit till följd av kattens skada. I vissa fall kan skadeståndet komma att jämkas med hänsyn till specifika omständigheter så som den skadeståndsskyldiges ekonomiska förhållanden, den skadelidandes behov av skadeståndet samt övriga omständigheter.I första hand skulle jag råda dig att fortsatt försöka komma till en överenskommelse med hundägaren och förklara för henne att du har rätt till skadestånd. Det du då ska göra är att framställa ditt krav på skadestånd till hundägaren. Detta gör du enklast genom att så utförligt som möjligt skriva ned följande:- Dina person- och kontaktuppgifter.- Vem kravet riktar sig till (hundägaren).- Vad som har hänt.- Typ av skada.- Varför du har rätt till skadestånd. Här kan du hänvisa till hundägarens strikta skadeståndsansvar. - Summan du begär att få ersatt. Redovisa summan med kvitton eller annat skriftligt underlag.Skulle du och hundägaren inte komma fram till någon överenskommelse, har du möjligheten att stämma hundägaren i domstol. För att göra det ska du skicka in en stämningsansökan med ditt krav till tingsrätten i den ort du har din hemvist. Det blir därefter upp till rätten att avgöra frågan. En process i domstol kan däremot bli kostsam så jag råder dig att i första hand försöka komma fram till en lösning på egen hand med hundägaren. Skulle du dock behöva ta ärendet vidare till domstol råder jag dig att kontakta ett juridiskt ombud för rådgivning. Du kan komma i kontakt med Lawlines jurister enklast genom att maila info@lawline.se. Jag hoppas detta gav dig svar på din fråga.Med önskningar om ett snabbt och väl tillfrisknande för din katt. Lycka till!Med vänlig hälsning,

Vem ansvarar för skador en hund orsakar?

2020-06-10 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hejsan!En av mina vänner är hundvakt och nu har den hunden klättrat upp på min bil så nu är den full med repor.Vems ansvar är det när det gäller skadorna på bilen? Hundägaren eller hundvakten?
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga gäller skador orsakade av en hund och därför är lagen om tillsyn över hundar och katter (LHK) tillämplig. Hundägaren ansvarar för skadorna på din bilHundens ägare har ansvar att hålla sin hund under tillsyn och ta hand om den som behövs för att förebygga att hunden vållar skador eller andra olägenheter (1 § LHK). Det innebär även att hundägaren har ansvar för all skada som vållats av dennes hund oavsett om hundägaren har orsakat skadan eller inte (19 § LHK).Hundägaren kan begära att få ersättning av den som vållat skadanDäremot så har hundägaren så kallad regressrätt mot den som vållat skadan (19 § LHK). Det innebär att hundägaren efter att ha betalat skadestånd till dig kan ha rätt att få betalt av din vän. Varför det är så är för att det var din vän som tog hand om hunden när skadorna uppkom, och kan på så vis anses vara vållande av skadorna.SammanfattningDet är hundägaren som har ansvar för att betala för skadorna som uppkommit på din bil. Däremot kan hundägaren sedan begära betalning av personen som vållade skadan, vilket i detta fall kan vara din vän som var hundvakt.Med vänliga hälsningar,

Begära skadestånd av bilförare som kört på hund som följaktligen dog

2020-06-09 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Hej Vi bor på landsbygden, inför hastighetsgränsen 50. En väldigt snabb bil, som väckte min hunds uppmärksamhet, vilket fick henne att fly undan mot skogen, men bilen var snabbare än den och chockade henne bakifrån. Bromsmärken i asfalten var mer än 10 meter, vilket indikerar hastigheten. Tyvärr slutar hennes liv! vad ska jag göra?
Mina Jenabpour |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att din hund har avlidit till följd av att en bilförare kört på henne i väldigt hög hastighet utanför ert hem. Du undrar nu om bilföraren kan hållas ansvarig för din hunds död och hur du ska gå vidare med detta. Du har lidit en sakskadaDin hund betraktas som en "sak" i lagens mening, vilket innebär att du enligt lagen har orsakats en sakskada genom att din hund dog. Du har möjlighet att begära skadestånd av bilföraren om du anser att det är hen som har orsakat skadan. Förutsättningar för att du ska få ersättningFör det första så måste det kunna visas att det finns ett adekvat samband mellan bilförarens agerande och din hunds död. Utifrån de uppgifter du lämnat så upplever jag detta som ostridigt.En annan viktig förutsättning för att du ska få skadestånd av bilföraren är att det kan bevisas att hen har orsakat din hunds död antingen genom uppsåt eller genom vårdslöshet (2 kap. 1 § skadeståndslagen). CulpabedömningJag bedömer att det är uteslutet att bilföraren skulle ha haft för avsikt att din hund skulle dö, därför går jag direkt på att göra en så kallad culpabedömning för att avgöra om bilföraren agerat vårdslöst. Trafikreglerna Den mest självklara typen av vårdslöshet är överträdelser av normer, exempelvis trafikregler. Om bilföraren har kört i en högre hastighet än vad som tillåts på vägen så kommer hen mest troligt att anses ha agerat vårdslöst - och du har således en bra chans att få skadestånd.Vad kan du göra nu?Jag rekommenderar dig nu att skicka in en stämningsansökan om skadestånd. Du måste vända dig till rätt domstol och ansökan ska innehålla specifika uppgifter (42 kap. 2 § rättegångsbalken). Om du behöver hjälp med detta är du välkommen att boka en tid med någon av våra jurister här på Lawline! Önskar dig lycka till i din process!Med vänlig hälsning,