Hur beräknar man ränta på skadeståndsbelopp?

2021-02-28 i Ränta
FRÅGA |Jag har fått till mig att jag kanske kommer få ett skadestånd pga ofredande och det är satt på 5000kr + ränta.Brottet skedde 17/4-2020.Fullkomlig dom förkunna 8/3-2021.Hur beräkna jag beloppet?
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Beräkning av räntanSom utgångspunkt beräknas ränta vid skadestånd enligt 6§ räntelagen, vilket är på årsbasis utifrån den gällande referensräntan plus åtta procentenheter (6§ räntelagen). Referensräntan är 0 för tillfället, alltså är räntefoten för dig 8%. Vanligtvis döms räntan ut från datum för brottet (17 april 2020) tills full betalning sker. Alltså är det 5000 kr x 0.08, med utgångspunkt i tiden mellan brottet begicks och när full betalning sker. Jag kan inte ge dig något exakt svar på din fråga då den fulla beräkningen görs mot dagen då betalningen görs. Men lek med tanken att du får betalt samma dag som domen avkunnas, så kan du testa att skriva in det datumet i Kronofogdens beräkningsverktyg här. Då fyller du i nedan:Belopp: 5000 kr Ränta 8Från och med: 200417Till och med: 210308Fyll i "vanlig ränta".Då blir räntan 356 kr, och totalbeloppet 5356 kr. Slutligen kommer du få upplysningar av domstolen hur du utkräver dina pengar av den tilltalade. Utgångspunkten är att hen ska betala på eget initiativ, men Kronofogden kan hjälpa dig driva in pengarna om betalning inte sker. Läs mer om detta på Kronofogdens hemsida. Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor!Vänligen,

Skadeståndsansvar för underåriga.

2021-02-28 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej! Kan en 15 årig bli skyldig att betala skadestånd till grannen om denne när hon spelade fotboll råkat sparka sönder grannes fönster med fotbollen? Vad får grannen isåfall ersättning för?
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du undrar om en 15 åring kan bli skyldig att betala skadestånd till grannen om denne råkat sparka sönder grannens fönster med en fotboll.Skadeståndsanspråk kan riktas mot en person som genom vårdslöshet eller uppsåt har åsamkat personskada eller sakskada (2 kap. 1 § SkL). I det här fallet kan vi konstatera att den 15 årige till följd av oaktsamhet föranlett sakskada genom att sparka en fotboll in i grannens fönsterruta.Skadeståndstalan kan riktas mot den 15 årige trots hens ringa ålder. En minderårig ska ersätta skada som denne har givit upphov till såvida det är skäligt (2 kap. 4 § SkL). Skälighetsbedömningen grundar sig bl.a. på den minderåriges ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet och de ekonomiska förhållandena i övrigt. Eftersom att personen ifråga är 15 år gammal kan emellertid skadeståndsanspråket jämkas. Skadan har därutöver förorsakats i samband med lek vilket räknas som en förmildrande omständighet. Skadeståndsanspråket kan dock även riktas mot barnets vårdnadshavare såvida de brister i sin tillsynsplikt (6 kap. 2 § FB). I detta fall kan det tänkas att det blir svårt för grannen att göra gällande att vårdnadshavarna brister i tillsynen eftersom att olyckshändelsen förekommit under lek. Jag har dessvärre för lite information om den aktuella situationen för att kunna ge er ett bestämt svar över vilket av lagrummen som bli tillämpliga, men förhoppningsvis räcker informationen ovan för er att kunna dra en slutsats om vad som gäller. Jag skulle vidare råda er att kontakta ert försäkringsbolag för att utreda situationen ytterligare. Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Glömt säkerhetslarm på kläder

2021-02-27 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej Jag köpte en jacka från en butik för min ett åring, två dagar efter satt jag på henne jackan. I två timmar satt min dotter och grät i vagnen, hon ville inte lutar sig och jag trodde hon var envis. När jag skulle flytta upp luvan visade det sig att kassörskan hade glömt att ta bort den där (larm nålen) som brukar sitta på kläder. I två timmar hade det stuckit henne rakt bakom huvudet och det har var anledningen till att hon grät. Jag är så arg och ledsen och frustrerad eftersom mycket värre kunde har hänt. Nålen var så vass och hård pekade rakt bakom hennes huvud. När jag gick ut från butiken pipade inte det och senare gick jag in gör att handlar igen från samma butik så pipade det, jag gick fram till kassan och sträckte fram min påse men avisade, de sa att deras maskin har haft problem och det är säkert min plånbok som orsakade pip ljudet. Jag är så arg och ledsen på deras oansvarig beteende, min dotter kunde har varit mer skadat. Finns det något man kan göra? Kan man stämma? Kräva skadestånd?
Arian Shadmehr |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor gällande skadestånd regleras i Skadeståndslagen (SkL)Enligt lag ska den som orsakat en skada ersätta denna skada om det finns en adekvat kausalitet, vilket betyder att om det finns ett tillräckligt starkt samband mellan personens handling och skadan, ska dessa ersättas, 2 kap. 1 § SkL. Om personen i fråga är i sin tjänst ska dessa personskador som uppstår i huvudregel ersättas av arbetsgivaren istället, 3 kap. 1 § SkL, men om arbetstagaren varit grovt vårdslös eller har begått brott ska dessa skador istället ersättas av arbetstagaren, 4 kap. 1 § SkL. I detta fall är det fråga om en klädnål som butikspersonal glömt att ta bort, vilket kan ha orsakat personskada hos barnet. Eftersom butikspersonalen troligen är anställd ska dessa skador ersättas av arbetsgivaren. För att väcka talan mot butiken och kräva skadestånd vänder du dig till tingsrätten i din stad och upprättar en stämningsansökan. För att få framgång i målet, är det nödvändigt att det finns en god bevisning, exempelvis kvitton, bilder på skadan och nålen samt dokumenterade skador hos barnet efter sjukhusvistelse eller liknande. Mitt råd är att i första kontakta chef på den butiken du köpte jackan för att eventuellt reda ut läget och om det inte är av intresse kan du i andra hand väcka talan och begära skadestånd för de skador som uppkommit. Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Skadestånd för arbetsgivare

2021-02-27 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Hej, Min bil har fått en krockskada, bucklad plåt samt krossad baklykta. Detta skedde när bilen stod på parkeringsplatsen jag hyr av hyresvärden för min hyresrätt. Jag var inte på plats när det skedde men allt tyder på att det är plogbilen som har kommit åt bilen (troligen utan att ens märka krocken). Jag vet inte om plogbilsföraren är anställd av min hyresvärd eller om föraren har egen firma. Är hyresvärden/plogbilsfirman skyldig att ersätta mig för reparationskostnaderna?
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Skadeståndsfrågor regleras framförallt i skadeståndslagen (SkL) och det är således hit jag främst kommer att hänvisa mina svar. Vem är skadeståndsskyldig? Den första frågan är vem som är skadeståndsskyldig. För arbetsgivare stadgas ett så kallat principalansvar som innebär att en arbetstagare ska ersätta skador som anställda orsakar i tjänsten på grund av fel eller försummelse i tjänsten (3 kap. 1 § SkL). För att avgöra vem som anses som principal (dvs. har ansvaret för plogbilens skador) får man se till vem som utövade det största inflytandet över föraren. Är det din hyresvärd som ger instruktioner direkt till föraren och själv kan välja mer eller mindre fritt vart hyresvärden vill att föraren ska ploga skulle din hyresvärd vara den som är skadeståndsansvarig. Är det istället så att din hyresvärd bara har hyrt in plogbilen genom plogbilsfirman och det sedermera är firman som sköter resten är det förmodligen plogbilsfirman som är den skadeståndsskyldige. Det är med andra ord svårt för mig att avgöra utan mer information, men utgångspunkten är som sagt att det är den som utövar störst inflytande är den som är ansvarig för plogbilsförarens agerande. Det är endast i undantagsfall som arbetstagaren själv kan bli skadeståndsskyldig, exempelvis om han agerat brottsligt (se 4 kap. 1 § SkL). Är hyresvärden/plogbilsfirman skyldig att ersätta dig? Om händelseförloppet är så som du tror är agerandet skadeståndsgrundande och du har rätt till ersättning. Problemet i det här fallet är att det är du som ska bevisa att plogbilen agerat försumligt och att det är just plogbilen som orsakat skadan. Utgångspunkten är att du måste styrka ditt påstående (NJA 1993 s. 767). Rekvisitet styrkt är ett ganska högt ställt krav enligt Högsta Domstolen (NJA 2013 s. 524). Det kommer således förmodligen inte räcka att du presenterar en teori om vad som sannolikt har skett. Det kommer dessutom förmodligen att krävas att du presenterar bevisning för ditt påstående. Min rekommendation Utifrån mitt ovan gjorda resonemang är min rekommendation att du först tar reda på vem som är arbetsgivare till plogbilens förare. Därefter bör du kontakta denne och be om ersättning och förklara situationen. Förhoppningsvis håller arbetsgivaren med om din version och går med på att ersätta dig för skadan. Om inte annat kan du vända dig till domstol, men här uppkommer som jag nämnt bevissvårigheter för din del. Jag hoppas du har fått svar på din fråga och att din situation löser sig! Behöver du ytterligare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till vår juristbyrå. Du kan boka tid här eller kontakta oss: Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt: Telefon: 08-533 300 04 Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00 Med vänliga hälsningar,

Utmätning skadestånd

2021-02-28 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Om man blir berättigad till skadestånd i ett mål och om man har skulder hos Kronofogden - får man då behålla skadeståndet eller tar KFM pengarna? Om dom inte tar pengarna - hur många gånger kan man få skadestånd för samma brott fast i olika tingsrätter?
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Du undrar alltså huruvida Kronofogden får utmäta skadestånd samt hur många gånger du kan få skadestånd för en och samma skada i olika tingsrätter. Utmätning av skadestånd Skadestånd får i vissa fall utmätas. Tillämpliga bestämmelser därom finns i 5:7 UB. Där står att skadestånd med anledning av personskada, frihetsberövande, falskt åtal, ärekränkning eller annat sådant inte får utmätas medan skadeståndet innestår hos den som ska utge det. När skadeståndet utbetalats får det utmätas om det sammanblandats med andra tillgångar (alltså till exempel satts in på ett konto där det redan finns pengar). För privatpersoner kan det vara okej att medlen under en kortare tidsperiod sammanblandas på ett konto innan skadeståndet avskiljs. Eftersom det inte framgår av din fråga vilken typ av skada som föranlett skadeståndet kan jag inte uttala mig om huruvida det är fråga om sådant skadestånd som får undantas utmätning. Om skadeståndet överensstämmer med vad som listas i 5:7 st 1, hålls avskilt och ska tillgodose ett försörjningsbehov alternativt om mindre än två år har förflutit sedan utbetalningen får det inte utmätas. SkadeståndDu kan få skadestånd för en skada en gång. Enligt principen om ne bis in idem får samma sak inte prövas två gånger, vilket innebär att om ditt fall varit uppe för bedömning i en rättegång får prövning inte ske igen efter att domen vunnit laga kraft (se RB 17:11 st 3). Vidare är syftet med skadeståndet att neutralisera den uppkomna skadan, vilket innebär att skadeståndets storlek bestäms i förhållande till skadan. Därför skulle det te sig motsägelsefullt om skadestånd kunde utdömas flera gånger för samma skada. Sammanfattning Vissa typer av skadestånd får utmätas, andra inte. Detta beror på vilken typ av skada som föranlett skadeståndet. Under förutsättning att det rör sig om någon av de skador som listas i 5:7 st 1 och medlen har hållits avskilda och antingen utbetalats för mindre än två år sedan alternativt ska tillgodose ett kvarstående försörjningsbehov får det inte utmätas. Man kan endast få skadestånd för en och samma skada vid ett tillfälle. Hoppas att du fått svar på dina frågor och återkom gärna vid ytterligare funderingar. Vänligen,

Skadestånd vid åtalsunderlåtelse

2021-02-28 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej, jag blev nyligen offer för bedrägeri och polisanmälde personen. Förundersökning lades ner pgv åtalsunderlåtelse. Kontaktade brottsoffer myndighet för att kanske få ersättning och få tillbaka pengarna, Ingen vidare hjälp där. Vad kan man göra för och få ersättning? Vad är sannolikheten att stämningsansökan går igenom sånna fall? Mvh
Fredrik Holmström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaren på dina frågor finns i rättegångsbalken (här)Eftersom åklagaren enligt 20 kap 7 § RB valt att inte väcka åtal så kan du inte få hjälp av åklagare för att få någon form av ersättning. En åtalsunderlåtelse innebär att åklagaren har ansett att det av processekonomiska skäl inte finns tillräckliga skäl för att väcka åtal. En förutsättning för att kunna underlåta åtal är att inte något väsentlig allmänt eller enskilt intresse åsidosätts. Riksåklagaren har uttalat sig att enskilda intressen under runt 23 000 kr kan motivera en åtalsunderlåtelse. Vad kan du göra åt detta? Det praktiskt mest relevanta du kan göra får att få ersättning för bedrägeriet är att väcka en skadeståndstalan mot den som begått bedrägeriet. Detta är inte ett brottmål, utan ett tvistemål. Enligt 2 kap. 2 § skadeståndslagen kan man få ersättning för förmögenhetsskador (alltså att du blivit av med pengar). En sådan talan väcker du genom att inkomma med en stämningsansökan till tingsrätten (42 kap. 1 § RB). Viktigt att tänka på är att du måste stå för all bevisning själv, samt att du kan komma att stå för rättegångskostnader om du förlorar målet (18 kap 1 § RB). Om det rör sig om mindre summor du vill ha ersättning för står parterna ofta för merparten av sina egna kostnader (18 kap. 8 a § RB). Chansen att du lyckas med din talan kan jag inte svara på, då det beror på omständigheterna i fallet. Hoppas detta besvarade din fråga!MVH,

Hur kan man få ersättning från en person som orsakat skadegörelse?

2021-02-27 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |En vän fick två rutor krossade i sin lägenhet hon polisanmälde tjejen som gjort det men tjejen klarade sig ska verkligen min vän behöva betala för rutorna själv och betala en självrisk på 3000 kr vad ska hon göra
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att personen uppsåtligen krossat rutorna i din väns lägenhet. Det har då uppstått en sakskada, och personen som orsakat skadan är därmed skadeståndsskyldig (2 kap. 1 § SkL). Din vän kan väcka en skadeståndstalan i tingsrätten mot personen som orsakade skadan. Din vän väcker talan genom att skicka en skriftlig ansökan till tingsrätten i det område där skadan orsakades (10 kap. 8 § RB och 42 kap. 1 § RB). Ansökan ska innehålla ett bestämt yrkande (d.v.s. vad din vän vill ha för ersättning), de omständigheter som ligger till grund för yrkandet (att personen orsakat skada i din väns lägenhet) samt de bevis som åberopas (42 kap. 2 § RB). Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Skada till följd av halka.

2021-02-26 i Skadestånd på grund av fel på väg etc.
FRÅGA |Hej.Min mamma och pappa var ute och tog sin dagliga promenad för ett par veckor sedan. Då det hade snöat så såg mamma inte isfläcken under den nyfallna snön. Hon halkade och slog i huvudet. En hjälpsam kvinna hjälpte min pappa att få upp mamma på fötter igen. Mamma klarade sig relativt bra i första läget. Lite mörbultad överkropp och ett litet sår på huvudet. Inget illamående.3 veckor senare märker min pappa att hon inte pratar som hon brukar och förstår inte riktigt vad pappa säger. Hon blir hämtad av ambulans med befarad stroke. Efter undersökning och röntgen ser de en pågående blödning på hjärnan, samt en gammal blödning bakom skallbenet där hon slagit i huvudet. Hon blir inlagd och opererad, dränage för att tappa ut blödningen.Efter operationen så har hon tappat större delen av talförmågan, samt fått hjärntrötthet.Läkarens uttalande är att mammas skada härledas till när hon halkade och slog i huvudet.Vad juridiskt sätt kan man gå vidare i ärendet? Kan man stämma bostadsbolaget för att de inte har bekämpat halkan. Det var inte sandat på gångbanan, där hon halkade.Tacksam för vägledning.
Izel Ilyaz |Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga.Jag kommer att i mitt svar resonera kring skadeståndsmöjligheter då du inte nämner något om brott. Din fråga berör främst Skadeståndslagen (SKL), Lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. Vem är ansvarig?Det är inte helt klart vem som är ansvarig för skadan. Detta ska egentligen vara den som är ansvarig för att förvalta gångbanan vilket i ditt fall kan vara bostadsbolagen, men även kommunen eller ägaren till fastigheten. Då jag inte har tillräckligt med uppgifter kring gångbanan och omständigheterna kring denna ge ett direkt svar, men ett råd är att kolla med bostadsbolaget först och därefter vända dig till kommunen, mm. Skadestånd?Allmän skadeståndsskyldighet regleras i 2 kap 1§ SkL. Denna bestämmelse stadgar att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar person- eller sakskada ska ersätta skadan. Detta förutsätter att en skada uppstått och att detta varit en följd av någons uppsåt/vårdslöshet. I ert fall måste ni kunna visa på att det varit vårdslöst av den ansvariga att inte grusa/salta när det är halt samt att det finns ett orsakssamband mellan att inte grusa och att din mamma halka och därmed skada sigFöreligger vårdslöshet?Såväl kommuner som fastighetsägare har en lagstadgad skyldighet att sanda när det är halt samt att röja snö, detta framgår av 2 § 1-2 st Lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. När någon handlat i strid mot en lag och detta lett till att en skada uppstår föreligger ett allmänt antagande om att personen varit vårdslös. Detta gäller även om någon förhållit sig passiv och underlåtit att följa vad lagen stadgar. Vidare kan man även beakta det faktum att det är allmänt känt att kallare väder och isbildning ökar risken för hala vägar, vilket i sin tur ökar risken för att personer ska halka. Detta är något som enkelt kan förebyggas genom att man saltar eller sandar vägarna. Dessa omständigheter borde en kommun/fastighetsägare/bostadsstyrelse känna till och förhålla sig till. I praxis har höga krav ställts då dessa måste visa att tillräckliga åtgärder vidtagits för att förhindra personskador när halka uppkommit på fastighetens mark (inkl. gångbanor). Kan då de skyldiga inte visa på att så är gjort, samt att den skadade vistats på exempelvis gångbana eller liknande (där allmänheten vanligtvis vistas) kan de troligen göras ansvarig för personskadorna.Orsakssamband?Det finns ett tydligt orsakssamband mellan att det inte var grusat och att din mamma halka. Detta utgör därmed en grund för skadestånd om du kan visa på att skadorna din mamma fått varit en följd av att hon ramlat. Undantag i denna bedömning är om din mamma är att betrakta som medvållande, alltså om även hon är delvis ansvarig för utfallet. Här vägs många omständigheter in. Frågan blir då om det faktum att nyligen hade snöat och att detta täckte isfläcken inneburit att hon rimligen inte kunnat väntas lägga märke till isen för att därmed undvika den. Då jag inte är insatt i de relevanta omständigheterna kan jag inte uttala mig om hur detta kommer att bedömas.Ersättningens omfattningDin mamma är berättigad ersättning för förluster som skadan inneburit (ex. inkomstförlust, sjukhus- och vårdkostnader, medicin och skadade kläde), sveda och värk (fysiskt och psykiskt lidande och obehag som skadan har fört med sig) samt lyte och men (skadeföljder som ex. förlust av sinnesfunktioner). Detta framgår av 5 kap 1 § SkL).Vidare finns möjlighet att få ersättning för alla sakskador, däribland exempelvis kläder, glasögon m.m. (5 kap. 7 § SkL).BevisDen som påstår att den en skada uppkommit på grund av annan måste bevisa detta. Det gäller för er att visa att det inte var grusat eller saltat samt att din mors skador uppkommit till följd av detta. Läkarutlåtandena gällande skadan kan fungera bra som sådant bevis. Vidare kan vittnesmål (exempelvis från din pappas och kvinnan som hjälpte dem) samt bildbevis också vara till hjälp.Då jag inte har tillräcklig med information om omständigheterna och situationen i sig kan jag inte heller ta ställning till hur en domstol hade bedömt ert fall.Hoppas att du fick svar på din fråga!