Är en hundägare skadeståndsskyldig för skador som en kopplad hund har orsakat på en annan hund?

2021-02-25 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Min hund bet en annan hund på en promenad. Min hund har varit med mig med koppel, men andra hund sprang utan koppel till min hund. Detta andra hund var utom min kontroll. Den andra personen är ansvarig för att hunden är under kontroll och inte springer mot mig och min hund. situationen var tydlig att jag väntade på att de andra skulle passera utan att kontakta oss. vad är mina rättigheter? måste jag fortfarande betala för skador om det finns något behov av veterinär (jag gav dem mitt telefonnummer)?Tack
Joakim Strömbladh |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag förstår din fråga som att du undrar om du kan bli ersättningsskyldig för de eventuella veterinärskostnader som kan följa av de skador som din hund kan ha orsakat den andra hunden. Regler om skadestånd för skador som har orsakats av hundar går att finna i lagen om tillsyn över hundar och katter (hädanefter tillsynslagen) och i skadeståndslagen. Jag kommer därför att utgå från dessa i mitt svar.Strikt ansvar för skador orsakade av hundarSom utgångspunkt gäller att en skada som orsakas av en hund ska ersättas av dess ägare eller innehavare, oavsett om han eller hon har vållat skadan (19 § 1 st. tillsynslagen). Det föreligger således ett så kallat strikt ansvar vilket medför att skadestånd utgår oavsett vårdslöshet eller oaktsamhet från ägaren eller innehavaren. I ditt fall betyder detta att du, i egenskap av hundägare, är ersättningsskyldig för den skada som din hund har orsakat den andra hunden trots att du har vidtagit åtgärder för att förhindra den uppkomna situationen (t.ex. att du hade din hund kopplad och försökte hålla den undan den andra hunden och dess ägare till dess att de passerat).Av din fråga framgår det inte huruvida den andra hunden faktiskt har behövt uppsöka veterinär eller inte men att du verkar tro att det finns en möjlighet att detta kan vara nödvändigt. Ur juridisk synpunkt är en hund att betrakta som lös egendom. En skada på en hund utgör således en sakskada. En sakskada berättigar den drabbade till ersättning för så kallade reparationskostnader (5 kap. 7 § 1 punkten skadeståndslagen). Hit räknas exempelvis veterinärkostnader. Detta innebär att du kan bli tvungen att ersätta den andre hundägaren för dennes veterinärkostnader. I vissa fall kan det därtill bli aktuellt med ersättning för vissa följdskador (5 kap. 7 § 2 punkten).Det ska dock påpekas att det inte är ovanligt att eventuella skadeståndsbelopp, i situationer då en hund har bitit en annan hund, jämkas på grund av medvållande (6 kap. 1 § 2 stycket skadeståndslagen). Eftersom den andre hundägaren har underlåtit att använda koppel skulle denne, mycket väl, kunna anses vara medvållande till sin hunds skada genom att ha brustit i sin tillsyn över densamma. Observera dock att det är du som måste visa att den andre hundägaren har varit medvållande till skadan. Vidare är det upp till domstol att besluta om jämkning är aktuellt i ett visst fall.SammanfattningI ditt fall är du således strikt ansvarig för de skador som din hund orsakar oavsett om du har haft din hund kopplad eller inte vid skadetillfället. Detta innebär att du kan komma att behöva utge skadestånd till den andre hundägaren för att ersätta dennes eventuella veterinärskostnader (det kan även bli aktuellt med ersättning av vissa följdskador). Det finns dock en möjlighet att ett eventuellt skadestånd kan komma att jämkas på grund av den andre hundägarens medvållande till de uppkomna skadorna.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om något är oklart eller om du känner att du vill ha ytterligare hjälp i ditt ärende så får du gärna återkomma. Du kan exempelvis boka en tid med vår juristbyrå. Du kan även kontakta oss via telefon för mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontaktTelefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10:00-16:00 Vänligen,

Ersättning för patientskada

2021-02-25 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Det har skett ett fruktansvärt misstag på min flickvän vid en enkel diskbråcksoperation, så ligger hon helt förlamad från huvudet och neråt. Hur gör jag nu i nästa steg för att få någon ansvarig att ta sitt ansvar och hur ser en skadeståndsprocess ut?
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!PatientskadeersättningJag rekommenderar dig att inledningsvis se över möjligheten att få patientskadeersättning. Den som lider skada på grund av vård kan ha rätt till patientskadeersättning eftersom vårdgivare har skyldighet att ha en försäkring som täcker sådan ersättning (patientförsäkring). Patientskadeersättning lämnas för personskada på patient. Det kan till exempel vara fråga om sveda och värk, invaliditet, extra kostnader och inkomstbortfall i samband med en patientskada (se närmare 6 § patientskadelagen). Det är därför möjligt att vända sig till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (Löf) som utreder skadan och därefter fattar ett beslut. Här hittar du deras hemsida.Är det möjligt att påbörja en skadeståndsprocess?Det är också möjligt att kräva skadestånd i allmän domstol. Det blir således fråga om en civil skadeståndsprocess. För att påbörja en skadeståndsprocess måste den som vill inleda en rättegång mot någon lämna in en skriftlig ansökan om stämning till Tingsrätten (42 kap. 1 § RB). Stämningsansökan ska innehålla ett bestämt yrkande, en utförlig redogörelse för de omständigheter som åberopas till grund för yrkandet, uppgift om de bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis samt uppgift om sådana omständigheter som gör rätten behörig, om inte behörigheten framgår av vad som anförs i övrigt (42 kap. 2 § RB). Efter stämning kommer förberedelse i målet att äga rum (42 kap. 6 § RB). Därefter kommer huvudförhandling att äga rum.Vad krävs för att vinna framgång i målet?Har den skadelidande rätt till skadestånd?För att avgöra om den skadelidande har rätt till skadestånd för skadan måste en skadeståndsbedömning genomföras. En bedömning kommer att göras i det enskilda fallet. Först och främst måste skadetypen bestämmas. I detta fall är det fråga om en personskada eftersom din flickvän fått en fysisk skada på den mänskliga kroppen. Skadan kan också ha orsakat följdskador såsom allmänna förmögenhetsskador (t.ex. förlust av inkomst). Det måste därefter finnas en tänkbar ansvarig person. I detta fall blir det vårdgivaren som är det presumtiva ansvarssubjektet.För att ha rätt till skadestånd krävs det att skadan har orsakats av en aktiv handling (eller passivitet i vissa fall). Vårdgivaren ska därför ha vidtagit en aktiv handling. Vidare får det inte finnas en objektiv omständighet som befriar skadevållaren från ansvar, till exempel om det förekommit samtycke. Därtill måste adekvat kausalitet finnas. Med kausalitet avses att det finnas ett orsakssamband mellan handlingen och skadan. Handlingen måste vara orsaken till skadan och skadan ska därför vara en följd av handlingen. Adekvans innebär att skadan ska ha varit en påräknelig följd av kausaliteten. Följden av handlingen ska vara rimlig.Vid personskada måste skadan ha orsakats med uppsåt eller vårdslöshet (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Normjämförelse kan användas för att avgöra om en skadevållare varit vårdslös/oaktsam. Det blir då relevant att studera huruvida beteendet avviker från normen. Vid bedömningen beaktas eventuella sedvänjor, till exempel på arbetsplatsen. Om inte normjämförelsen kan påvisa vårdslöshet kan en fri bedömning bli aktuellt. En sammanlagd bedömning ska i så fall göras. I den samlade bedömningen beaktas bland annat risken för skadan, sannolikheten för skadans storlek, möjligheten att förebygga skadan och den handlades möjlighet att inse skaderisken. Hur mycket skadestånd kan jag få?Inom skadeståndsrätten gäller principen om att skadeståndet ska motsvara hela skadan. Den skadelidande har därför rätt till ett belopp som motsvarar den åsamkade skadan. Den skadelidande kan få ersättning för sjukvårdskostnader och andra kostnader för den skadelidande (dock endast nödvändiga kostnader). Den skadelidande kan också få ersättning för inkomstförluster. Dessutom kan ersättning fås för sveda och värd under den akuta sjukhustiden. Trafikskadenämndens schablon används för att bestämma beloppet. När det kommer till stadigvarande men (särskilda olägenheter) används också Trafikskadenämndens schablon för att bestämma beloppet (5 kap. 1 § skadeståndslagen).Jag rekommenderar dig att boka tid med vår juristbyrå för att få mer kvalificerad hjälp. Här kan du boka tid för juridisk rådgivning.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Är jag ansvarig om min hund biter tillbaka när den attackeras?

2021-02-21 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Min hund bet en annan hund på en promenad. Min hund har varit med mig med koppel, men andra hund sprang utan koppel till min hund. Detta andra hund var utom min kontroll. Den andra personen är ansvarig för att hunden är under kontroll och inte springer mot mig och min hund. situationen var tydlig att jag väntade på att de andra skulle passera utan att kontakta oss. vad är mina rättigheter? måste jag fortfarande betala för skador om det finns något behov av veterinär (jag gav dem mitt telefonnummer)?Tack
Karin Pihl |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer jag använda mig av lagen om tillsyn över hundar och katter (förkortas LHK).Du som hundägare har ett s.k. strikt ansvar över din hund. Det innebär att du ansvarar för allt din hund gör, t.ex. om den skadar en annan människa eller som i ditt fall en annan hund. Det strikta ansvaret kan träda in och göra dig skadeståndsskyldig oavsett hur olyckan gick till, t.ex. även om det inte var ditt fel (19 § LHK). Det strikta ansvaret gäller med andra ord även om din hund blev attackerad först och därefter bet tillbaka.Det bör dock nämnas att den andra hundägaren precis som du är strikt ansvarig för hens hund om denna t.ex. skadat din hund.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Mim sambo bröt foten på grund ett hål på en parkeringsplats. Har hon rätt till skadestånd?

2021-02-17 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hejsan.Min sambo slutade sitt jobb och gick ut till som bil. Dock så trampade hon ner i ett hål i asfalten som hon inte såg då det var kolsvart den 23/12-20 klockan 17:50.Hon bröt då sin fotled Vilket slutade med 6 veckors sjukskrivning.Vi har kontaktat berörd fastighetsskötare som säger att hon får skylla sig själv. Jag antar ju att dom har ett visst ansvar att parkeringen är hel.Då det är fler som klagat på att det är hål i asfalten men dom har inget gjort åt det för än nu efter olyckan.Jag anser ju att hon borde få ett skadestånd av något slag då fastighetsskötaren brustit i sitt ansvar om att sköta parkeringen.Eller är jag helt ute och cyklar?Hur kan vi gå vidare med detta?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag förstår din fråga har din sambo trampat ner i ett hål i asfalten vilket medförde att hon bröt fotleden och sjukskrevs i sex veckor. Ni har kontaktat fastighetsskötaren som säger att hon får skylla sig själv. Du antar att det finns ett ansvar för att parkeringen är hel. Du vet även att det är fler som klagat på att det är hål i asfalten men det har inte åtgärdats förrän efter olyckan. Du anser därför att din sambo borde få skadestånd av något slag.För det fall att skadestånd är aktuell är det reglerna i skadeståndslagen som är tillämpliga i din sambos fall. Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar person- eller sakskada ska ersätta skadan (2 kap. 1 § skadeståndslagen). I din sambos fall rör det sig om en personskada. Den som eventuellt kan bli skadeståndsskyldig är fastighetsägaren då det är den som har ansvaret för fastigheten.I din sambos fall är det sannolikt inte möjligt att argumentera för att skadan har orsakats uppsåtligen, däremot kan det argumenteras för att det varit vårdslöst att inte underhålla fastigheten vilket resulterade i skadan. Mellan det vårdslösa beteendet och skadan måste det finnas vad man brukar benämna adekvat kausalitet. Det brukar uttryckas med att det ska ligga i farans riktning. Det kan det argumenteras för i detta fallet.För att avgöra om det föreligger vårdslöshet kan man göra en normbunden eller fri culpabedömning. Vid en normbunden culpabedömning görs bedömningen utifrån om fastighetsägaren brutit mot en lag, avtal, sedvänja etcetera. I annat fall görs en fri culpabedömning varvid fyra följande faktorer vägs in av rätten för att avgöra huruvida handlingen varit vårdslös. 1. Risken för att skadan skulle inträffa, 2. Hur allvarliga skador som handlingen kan ge upphov till, 3. Möjligheten och kostnaderna för att kunna förebygga skadan samt 4. Skadevållarens riskinsikt. Det ska poängteras att det är din sambo, som den som kräver skadestånd, som bär bevisbördan för att fastighetsägaren varit vårdslös. Det kan dock argumenteras för ett hål på en parkeringsplats skapar en risk för att det ska inträffa en skada, beroende på hur djupt hålet är kan skadan även bli allvarlig. Sannolikt vore det inte heller vidare dyrt att åtgärda och det kan argumenteras för att om fastighetsägaren inte hade möjlighet att åtgärda hålet direkt kunde den satt upp en varningsskylt, färgad kon eller liknande för att motverka att någon skulle skada sig.I din sambos fall går det inte att ge ett helt klart svar om huruvida hon har rätt till skadestånd eller ej. Det kan däremot argumenteras för det. För att nå framgång måste hon dock visa att det uppstått en skada, att fastighetsägaren agerat vårdslöst och att det funnits adekvat kausalitet mellan fastighetsägaren passivitet att inte laga asfalten och skadan.Din sambo kan tillställa fastighetsägaren ett krav om ersättning. Vägrar fastighetsägaren, vilket jag förstått att den gör, kan din sambo väcka talan i domstol, dvs. stämma fastighetsägaren. Om så blir aktuellt är min rekommendation att din sambo anlitar en jurist som företräder henne och hjälper henne vidare. Om ni önskar hjälp från en av våra jurister på Lawline juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Skadeståndsansvar vid långt händelseförlopp

2021-02-25 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |En 15 åring spelar fotboll och råkar skjuta en boll på ett fönster som finns bakom målet hon egentligen skulle träffa. Fönstret går sönder, fotbollen går också sönder, och innanför fönstret finns sköldpaddor som efter två veckor dör på grund av stressen som orsakats av skotten på fönstret av 15 åringen. Kan personen som bor i huset där fönstret gick sönder och sköldpaddorna dog kräva skadestånd från 15 åringen? Och vad kan personen isåfall kräva skadestånd för, fönstret, sköldpaddorna eller både och?
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! När det gäller skadestånd regleras det följaktligen främst va skadeståndslagen (SkL) vilket gör att det är hit jag främst kommer att hänvisa mina svar. Utgångspunkt för skadestånd Utgångspunkten och den allra mest centrala bestämmelsen stadgar att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar person- eller sakskada ska ersätta denna (2 kap. 1 § SkL). Här kan vi alltså se att det som utgångspunkt krävs uppsåt eller vårdslöshet för att man ska åläggas skadeståndsansvar. Adekvat kausalitet En annan central punkt i skadeståndsrättslig mening är begreppet "adekvat kausalitet". Det innebär att det måste finnas ett tydlig samband mellan den skadegörande händelsen (sparka fotbollen) och skadan som uppkommit. Man kan säga att skadan måste "ligga inom farans riktning". Redan här kan vi alltså konstatera att skadorna på sköldpaddorna inte kan orsaka en skadeståndsskyldighet. Det kan knappast anses ha legat inom farans riktning att fotbollen ska missa målet, träffa ett fönster, att det ska finnas sköldpaddor innanför fönstret och att dessa skulle dö av stressen som orsakats. Här ska även nämnas att djur endast ersätts till sitt inköpsvärde. Hänsyn tas som huvudregel inte till ägarens personliga koppling till djuret. Bedöma vårdslösheten Jag utgår ifrån att det knappast fanns något uppsåt, vilket gör att vi får se till huruvida det var vårdslöst. Här får man se till den specifika situationen? Fanns det stängsel bakom och fotbollen flög genom ett litet hål som egentligen inte ska finnas där? I så fall vore det förmodligen inte vårdslöst. Fanns det inget stängsel bakom målet eller ett stängsel som gav knapphändigt skydd, borde 15-åringen ha insett faran och att ändå sparka bollen vore att anse som vårdslöst. Man kan säga att 15-åringen borde gjort en riskavvägning där denne frågar sig å ena sidan vad han kan vinna på att sparka bollen, och vad han kan orsaka för skada å andra sidan (jfr NJA 1993 s. 149).15-åringens ålder För barn under 18 år gäller att de endast ska betala skadestånd i den omfattning det är skäligt med hänsyn till dennes ålder, mognad och annat (2 kap. 4 § SkL). I det här fallet är barnet relativt gammal, vilket gör att åtminstone det mesta av skadeståndet bör utdömas. Det är dock möjligt att barnet har någon form av ansvarsförsäkring som täcker skadan. Sammanfattning Personen kan förmodligen kräva skadestånd för fönstret men inte för sköldpaddorna. Skadeståndet kan sättas ner med hänsyn till barnets ålder. Behöver du ytterligare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till vår juristbyrå. Du kan boka tid här eller kontakta oss: Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt: Telefon: 08-533 300 04 Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00 Med vänliga hälsningar,

EN FÖRÄLDERS PRINCIPIALANSVAR VID SKADEGÖRELSE GENOMFÖRD AV BARN UNDER 15.

2021-02-22 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej fick reda på av exmaken att om Våran dotter på snart 14 år gör nån skadegörelse eller att det händer nått då blir föräldrar ansvariga att betala 9000 krHon ska börja skolan nån annan stans och då ibland kan hon få stanna i stan.
Rebecca Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta mera om föräldrarnas ansvar att ersätta skada vid skadegörelse. En vårdnadshavare har principalansvar. Som vårdnadshavare har du ett så kallat principalansvar för din dotter enligt 3 kap. 5 § Skadeståndslagen (SkL). Detta innebär att du och din exman blir skadeståndsskyldiga för de skador hon orsakar genom brott. (3 kap. 5 § första stycket, andra punkten SkL) Skadegörelse är ett sådant brott enligt 12 kap. Brottsbalken (BrB). Ansvaret sträcker sig till varje skadegörande händelse. DVS. att en om ett barn gör sig skyldig till flera skadegörande händelseförlopp är föräldern skadeståndsskyldig för vart och ett av brotten. (3 kap. 5 § andra stycket SkL)Översiktligt om Händelseförlopp Jag vill förtydliga vad jag menar med ett händelseförlopp. T.ex. räknas en anlagd brand som skadar egendom av flera slag och en person, som endast ett händelseförlopp. För att det ska anses vara flera händelseförlopp krävs det att händelserna inte har något samband i tid och rum. Den utsatta kan vara densamma under flera händelser, men skadegörelsen får inte ske inom samma tidsram. Om hon slår sönder tio fönster på en byggnad räknas det som en och samma händelse. Eftersom det skett under kort tid och på samma plats. Ni skulle alltså inte bli skadeståndsskyldiga för varenda ett av dessa fönster. Om hon sedan kommer tillbaka två veckor senare, när den skadelidna bytt ut alla fönster, och då slår sönder dem igen är det ett nytt händelseförlopp. Begränsning av ansvaret I 3 kap. 5 § andra stycket SkL framgår att ansvaret för vardera skadehändelse är begränsat till en femtedel av det prisbasbeloppet som gäller det år skadan inträffar. År 2021 ligger prisbasbeloppet på 47 600. Vilket du hittar på SCB:s hemsida. En femtedel av prisbasbeloppet blir alltså 9 520. Denna summa utgör ett tak på varje enskild händelse och om vi tar ovan exempel angående fönstren, ska skadeståndet på 9 520 kr täcka upp för alla fönster.Ytterligare begränsning finner vi i 3 kap. 6 § andra stycket SkL, där det framkommer att ersättningen enligt 5 § kan jämkas om det är uppenbart oskäligt att föräldern ska betala skadeståndet med hänsyn till förälderns förhållande till barnet eller de särskilda åtgärder föräldern har vidtagit för att förhindra att barnet begår brott. Lägg här märke till att det ska vara UPPENBART oskäligt för föräldern att betala skadeståndet. Vid bedömningen kan faktorer som att föräldern på olika sätt försökt att komma till rätta med en social problematik eller att föräldern i realiteten hade litet kontakt med barnet (kanske för att föräldern bodde på annan ort, eller utomlands) beaktas. Bedömning görs av domstolen kring huruvida det är uppenbart oskäligt.Ni är dock båda vårdnadshavare och ni båda bär då ansvar för eran dotters handlingar. Principalansvaret befriar inte barnet från skadeansvar Även om barnet är minderårigt kan hen bli skadeståndsskyldig vid brott. Vilket framgår i 2 kap. 4 § SkL och principalansvaret påverkar normalt inte skälighetsbedömningen i 2 kap. 4 § SkL. I huvudregel är det endast ungdomar i övre tonåren som blir skadeståndsskyldiga genom denna paragraf, men det finns ingen nedre gräns för ansvar enligt paragrafen. Med detta sagt kan dotter tekniskt sett själv bli skadeståndsskyldig vid skadegörelse. De hänsyn som ska tas enligt bestämmelsen avser främst barnets förmåga att inse skadans omfattning och riskerna med sitt agerande. Bedömningen av agerandet ska präglas av barnets ålder och utveckling; ju yngre barn desto mildare bedömning. Paragrafen ger utrymme för en skälighetsbedömning och en anpassad tillämpning utifrån det barn som bedöms.SammanfattningSom vårdnadshavare har ni ett principalansvar för eran minderåriga dotter. Ni kan alltså bli tvungen att betala skadestånd på uppåt 9 520 kr om hon begår ett skadegörande brott. (3 kap. 5 § SkL) Det finns undantag regeln, där det kan dömas av domstolen att det är uppenbart oskäligt för en vårdnadshavare att betala skadeståndet. (3 kap. 6 § SkL). Vill du läsa vidare om vårdnadshavares principalansvar kan du hitta propositionen här. Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!Vänligen,

Ersättning för parkeringsskada orsakat av okänt fordon.

2021-02-21 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Har ingen försäkring för bilenNågon körde på den under natten !Parkeringskada som han vållade !Får jag bilen reparerad?
Izel Ilyaz |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer att i mitt svar anta att du inte har försäkring på din bil som täcker den aktuella skadan och att bilen ändå är trafikförsäkrad . Trafikförsäkring är en obligatorisk försäkringar alla måste ha på sina bilar (2 § Trafikskadelagen). Trafikförsäkringen är dock som en slags ansvarsförsäkring och täcker endast skador som din bil orsakar "till följd av trafik" (8 § Trafikskadelagen). Då du inte innehar en aktuell försäkring på bilen för de uppkomna skadorna bör detta prövas genom Trafikförsäkringsföreningen (TFF). Trafikförsäkringsföreningen (TFF) är ett samarbetsorgan för trafikförsäkringsbolag i Sverige. Om du har fått en skada på ditt motorfordon medan det stod parkerat kan du ha rätt att få ersättning av TFF. Detta förutsätter dock att du kan visa att skadan orsakats av ett annat motordrivet fordon som har smitit från platsen. Vidare behöver du polisanmäla händelsen samt göra en skadeanmälan hos ditt försäkringsbolag (för trafikförsäkringen). En självrisk motsvarande fem procent av prisbas­beloppet tillkommer.I sin bedömning kommer TFF att beakta följande:Om skadans utseende tyder på att det är ett annat motorfordon som orsakat skadan.Om du kan beskriva var och när bilen stod parkerat och hur den kommit till skada.Om du har något vittne som antingen såg när skadan inträffade eller som la märke till bilens skick när den parkerades och hämtades.Läs mer om om hur TFF hanterar parkeringsskador här.Hoppas att di fick svar på din fråga!

Är vårdnadshavare skyldiga att ersätta skada som barn vållar genom brott när barnet vårdas med stöd av LVU?

2021-02-15 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Min son är placerad enligt LVU och är placerad på SiS. Där har han varit extremt våldsam och har därför blivit polisanmäld för våld och hot mot tjänsteman. Nu har han blivit dömd för brottet, en paragraf 7 och ev betala skadestånd (vet inte så mycket clet om det än). Men jag har fått till mig att det är vi vårdnadshavare som måste betala det skadeståndet. Sonen är straffmyndig. Han har inga egna tillgångar. Kan det bli så att vi måste betala hans skadestånd? Trots att han har vård under LVU? Han placerades pga sitt farliga beteende.
Amanda Boqvist Thiel |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Till att börja med vill jag beklaga situationen som du och din familj befinner er i. Jag tolkar din fråga som att du undrar om ni som vårdnadshavare kan bli skyldiga att betala det skadestånd som er son blivit dömd till, trots att han vårdas med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). De lagar som jag kommer använda för att besvara din fråga är brottsbalken (BrB), föräldrabalken (FB) och skadeståndslagen (SkL). VårdnadshavareI din fråga skriver du att din son är straffmyndig, men inte hur gammal han är. I Sverige är man straffmyndig från den dagen man fyllt 15 år (1 kap 6 § BrB). Ni är vårdnadshavare till er son fram till det att han fyller 18 år (6 kap 2 § första stycket FB). Att din son vårdas med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) betyder inte att ni som föräldrar har fråntagits vårdnaden. Vårdnadshavare har principalansvar för de skador som barn vållar genom brottVårdnadshavare har en skyldighet att ersätta skada som barnet vållat genom brott (3 kap 5 § första stycket första punkten SkL). Detta kallas för principalansvar. Det betyder att ni som vårdnadshavare är skyldiga att betala det skadestånd som er son orsakat genom brottet han begått. Detta principalansvar som vårdnadshavare har är begränsat till en femtedel av prisbasbeloppet som gäller för det år då skadehändelsen inträffade (3 kap 5 § andra stycket SkL). Prisbasbelopp är det fastställda belopp som används bland annat för att beräkna olika förmåner och avgifter. Prisbasbeloppet i år, 2021, är 47 600 kr. En femtedel av 47 600 kr är 9520 kr. Det innebär att det maximala belopp som ni som vårdnadshavare kan blir skyldiga att ersätta är 9520 kr. Om han begick brottet förra året, år 2020, utgår man från det prisbasbelopp som var det året. År 2020 var prisbasbeloppet 47 300 kr. En femtedel av 47 300 är 9460 kr. Det innebär att om din son begick brottet förra året, så kan ni som vårdnadshavare bli skyldiga att ersätta maximalt 9460 kr. Jämkning Huvudregeln är alltså att vårdnadshavare ska ersätta de skador som barn vållat genom brott. Det finns dock ett undantag till denna huvudregel, som säger att skadeståndet i enstaka fall kan jämkas (3 kap 6 § andra stycket SkL). Att skadeståndet jämkas innebär att det sätts till ett lägre belopp eller till 0 kr. För att skadeståndet ska kunna jämkas enligt denna regel ska det vara uppenbart oskäligt att vårdnadshavaren betalar skadeståndet. Uppenbart oskäligt är ett högt krav, och betyder att undantaget bara i väldigt få fall blir aktuellt. Ett exempel på de fall då man ibland anser att det är uppenbart oskäligt är då en ungdom är omhändertagen av socialrättslig tvångslagstiftning, till exempel LVU. Eftersom jag inte har alla omständigheter i ert fall är det svårt för mig att svara på om jämkningsregeln kan bli aktuell för er. Men det finns i alla fall en möjlighet att det eventuella skadeståndet kan jämkas i ert fall. Svar på din frågaSammanfattningsvis är det alltså ni som vårdnadshavare som ska ersätta det eventuella skadeståndet, men ni kan inte bli skyldiga att ersätta mer än 9520 kr om händelsen inträffade i år. Det finns en möjlighet att få skadeståndet jämkat, men bara om det är uppenbart oskäligt att ni som vårdnadshavare betalar skadeståndet. Hoppas du känner att du fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen. Med vänlig hälsning,