Preskription av skadestånd vid brott

2020-06-08 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej!Jag vart berättigad skadestånd år 2014 genom en dom och den åtalade vart dömd för grov kvinnofridskränkning.Jag har har inte begärt skadeståndet än pga dåligt psykiskt mående.Efter hur lång tid har jag rätten att begära skadeståndet?Mvh
Sofia Granberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Du har alltså en fordran, då du har en rätt till att få en viss summa. Regleringar av fordringar och preskription (när en fordran inte längre gäller) finns i Preskriptionslagen.Huvudregeln är att fordringar preskriberas efter tio år (Preskriptionslagen 2 §). Preskriptionstiden kan dock vara längre i vissa fall, eftersom en fordran om skadestånd för brott inte kan preskriberas före tiden för åtalspreskription av brottet har gått ut (Preskriptionslagen 3 §). I ditt fall gör detta dock ingen skillnad, eftersom preskriptionstiden för brottet grov kvinnofridskränkning också är just 10 år (Brottsbalken 35 kap 1 § och 4 kap 4 a §). Det finns även en regel i 3 § st Preskriptionslagen som stadgar att en fordran om skadestånd för brott preskriberas ett år efter frågan om ansvar för brottet avgjorts genom dom. Det gäller dock bara om preskriptionstiden inte går ut senare enligt 2 §. Detta innebär att om brottet begicks mer än 9 år innan domen så preskriberas fordran ett år efter domen. Om brottet begicks mindre än 9 år före domen preskriberas fordran enligt huvudregeln, alltså efter 10 år från att brottet begicks.Sammanfattningsvis ser det alltså ut som följande:Domen kom år 2014. Ifall själva brottet begicks tidigare än år 2005 förlorades din rätt att begära ut skadeståndet ett år efter domen, alltså år 2015.Ifall brottet begicks senare än 2005 har du rätt att begära ut skadestånd fram tills det har gått 10 år sedan brottet begicks. Ifall brottet exempelvis skedde 2012 har du rätt att begära ut skadeståndet fram tills 2022. Hoppas du fick svar på din fråga!

Har jag rätt till ersättning på grund av min astma?

2020-06-02 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej. jag har gått en 3 årig utbildning för personbilsmekaniker i gymnasiet mellan 2013-2016. Fick veta nån gång runt 2010 att jag har astma (Några år innan jag påbörjade personbils linjen)Nu när den studien är slutförd och jag jobbat i 3-4 år får jag bekräftat att jag ej är tjänstbar som personbilsmekaniker p.g.a min astma. Jag får jobba som personbilsmekaniker men jag får inte utsättas för isocyanater. Varken jobba själv med uppgifter som innefattar detta eller vara i samma lokal som kolleger gör detta. Det innebär att jag kommer vara väldigt oattraktiv på arbetsmarknaden. Jag känner mig i grund och botten blåst från skolan då det här i värsta fall kommer innebära att jag tvingas skola om mig till något helt annat. Så min fråga är väll kortfattat om det finns nån typ av hjälp eller ersättning för detta att hämta på något sätt. Offrade även en fotbolls gymnasie utbildning jag kom in på p.g.a det ej gick att kombinera personbils linjen med fotbollen. Är i vilket fall rätt less/orolig p.g.a detta och vet inte vart jag ska vända mig
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag tolkar din fråga har du konstaterats lida av astma, innebärande att du inte kan arbeta med det du utbildat dig till på gymnasiet. Då du inte kan arbeta med det du utbildat dig till undrar du om du kan få någon hjälp eller ersättning.Den möjlighet du har till, att i vissa fall, erhålla ersättning är om du har en sjukförsäkring. En förutsättning för att du ska ha möjlighet till ersättning via din försäkring är att den tecknades innan allergin upptäcktes. För att du ska ha möjlighet till ersättning vid astma krävs att astman är allvarlig och räknas som medicinsk invaliditet. I ditt fall finns det dessvärre en risk att din möjlighet att få ersättning är preskriberad. Preskription innebär att det inte längre är möjligt att begära ersättning. Enligt gällande regler är preskriptionstiden tio år från tidpunkten när det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till skydd inträffade (7 kap. 4 § försäkringsavtalslagen). Då du diagnostiserats med astma innan den 1 januari 2015 gäller dessvärre andra regler. Enligt äldre regler måste skadeanmälan till försäkringsbolaget ske inom tre år. För din del innebär det att du skulle gjort en skadeanmälan senast år 2013.Om du gjort en anmälan i tid är det eventuellt möjligt att du kan ha rätt till ersättning från ditt försäkringsbolag, beroende på hur illa din astma är. Har det inte gjorts någon skadeanmälan är dina möjligheter till ersättning dessvärre preskriberade. Min rekommendation är att du kontaktar dig försäkringsbolag och för en dialog med bolaget. Om något är oklart är du varmt välkommen att återkomma till mig. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Skadestånd för sakskada på bil

2020-05-31 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej!En vän kom till mig och ville provköra min bil. Jag sade att det räcker med att han bara startar bilen för att bli glad, då jag gjorde om hela avgas systemet dagen innan. Han får nycklarna och istället för endast starta bilen så körde han iväg. På en trasig väg låg han i ca 200/250kmh. Fick inte stopp på bilen och flög genom en gupp med suven.Några bil delar gick av. Sedan tog jag in 2 olika verkstads personer för felsökning som hittade en del som måste bytas ut. Personen som körde vägrar betala dessa delar och säger att han har en vän som mekaniker som har 40% rabatt hos bmw. Då jag kollade upp detta så finns det inget 40% hos bmw. Misstänker att dom köper / har delar från skroten eller från en vanlig bil. Min är då en M bil som kräver M delar.Hur gör jag? Fick även reda på nu i dagarna att personen var påverkad och utan körkort..Jag vill ha min bil lagad o hel igen men vill inte att dom sätter dit skit delar som ska gå sönder efter en kort stund. Mvh
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den lag som är tillämplig i detta fall är skadeståndslagen (SKL) eftersom du som skadeliden vill kräva ersättning från den skadevållande.Av skadeståndslagen framgår följande. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vållar sakskada ska ersätta skadan (2 kap. 1 § SKL). Det är ostridigt att din vän orsakade skadan till följd av att ha kört bilen i alldeles för höga hastigheter på en dålig väg. Din vän har inte nödvändigtvis haft uppsåt till att vålla skada, men har agerat oaktsamt. Den bedömningen grundar jag på att din vän begått såväl vårdslöshet i trafik (1 § lag om straff för vissa trafikbrott) som olovlig körning (3 §), samt rattfylleri (4§) och möjligen även fler brott i och med agerandet. Att brott har begåtts, varpå skada därav uppkommit talar för ett oaktsamt agerande, vilket gör din vän skadeståndsskyldig.Att din vän är skadeståndsskyldig i förhållande till en sakskada innebär att du har rätt att få ersättning för reparationskostnader (5 kap. 7 § skadeståndslagen). Huvudregeln vad gäller reparationskostnader är att det inte ska kosta mer än skadans värde. Avsteg från huvudregeln kan göras. En förutsättning är att det kan anses rimligt att reparera föremålet och att kostnaden för reparationen håller sig inom rimliga gränser. Skulle reparationskostnaderna vara alldeles för höga är det möjligtvis rimligare att inte laga bilen utan istället kräva ersättning för dess återanskaffningsvärde minus bilens ålder och bruk. Jag förutsätter dock att det är mer värt att reparera bilen. I och med att du har rätt till ersättning för reparationskostnaden har du en fordran mot din vän. Din vän har alltså en skuld gentemot dig. Det är inte hans rätt att diktera villkoren för hur reparationen ska göras. Särskilt inte när hans förslag är orimlig. Du har rätt att få din bil reparerad så att den motsvarar det skick den var innan skadan. Det kan ju inte göras med bildelar som egentligen inte ska ingå in din bil.Vad du skulle kunna göra är att strunta i hans förslag och istället reparera bilen hos en reparatör du litar på. Be om ett kostnadsförslag på reparationen. Öka den summan med 15 % och skicka till din vän. Säg då att han måste vara beredd att betala detta. Anledningen till att du ska be om kostnadsförslag hos reparatören och öka det med 15 % är med anledning av konsumenttjänstlagen. Där sägs att om en reparatör ger ett ungefärligt prisförslag så kan ändå priset i slutet vara 15 % högre. Exempelvis: reparatören säger att reparationen kommer kosta ungefär runt 3 000 kronor. När reparationen är slut får summan ändå landa på 3 450 kronor (450 = 15 % av 3 000). Att du ökar kostnadsförslaget med 15 % och sedan skickar till din vän är i min mening en bra idé. Då förbereder du din vän på det högsta priset som reparationen kan kosta. Skulle din vän vägra betala kan du antingen vända dig till kronofogden och ansöka om ett betalningsföreläggande. Alternativet är att hota med att stämma honom i tingsrätten.Ytterligare möjlighetEftersom din vän begått brott är det inte helt otänkbart att detta är ett polisärende och att din vän kommer att åtalas. I sådana fall skulle du kunna höra av dig till förundersökningsledaren i målet och begära att åklagaren ska driva ditt skadeståndsanspråk samtidigt som åklagaren driver sin ansvarstalan. Denna rätt har du enligt 22 kap. 2 § rättegångsbalken. För dig skulle det heller inte kosta någonting. Denna möjlighet finns alltså bara om detta har blivit en polisutredning. Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp! Med vänliga hälsningar,

Stämma socialtjänsten?

2020-05-29 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Kan socialtjänstens tjänstemän stämmas för brott mot barnkonventionen?
My Öhman |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att stämma någon innebär att man begär skadestånd för uppkommen skada, att brott har begåtts är ingen förutsättning för att skadestånd ska betalas ut. Staten och kommunen är skadeståndsansvariga för skada som uppkommit till följd av fel och försummelse (3 kapitlet 2 § Skadeståndslagen). Socialtjänsten tillhör det allmänna och håller på med myndighetsutövning varför ett skadeståndsanspråk kan komma på fråga i ditt fall. Arbetsgivare har ett ansvar för skador som orsakas av arbetstagare varför skadeståndsanspråket bör riktas mot socialtjänsten och inte den enskilda tjänstemannen. I vissa särskilda fall kan dock tjänstemannen själv bli skadeståndsansvarig. Har tjänstemannen i sin myndighetsutövning åsidosatt vad som gäller för dennes arbete, som att iaktta barnkonventionen, kan personen även dömas för tjänstefel (20 kapitlet 1 § Brottsbalken). En sådan anmälan görs hos polisen. Att driva ett skadeståndsanspråk mot det allmänna kan ofta bli en långdragen och kostsam process. I första hand råder jag dig därför att göra en anmälan hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO). IVO bedriver tillsyn över socialtjänsten och har för uppdrag att se till att de sköter sin verksamhet enligt reglerna. Anser IVO att socialtjänsten har brustit i sin verksamhet kan du få hjälp att driva ett skadeståndsanspråk. Hoppas att du har fått svar på dina funderingar!

Har jag rätt till ersättning ifall jag lidit ekonomisk skada pga att kommunen lämnar felaktig information?

2020-06-07 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Vi upptäckte en grop i gräsmattan på gården. Misstänkte en vattenläcka och kontaktade kommunens VA-avdelning. De trodde det var en läcka i utgående vattenledning, det vill säga avloppet. För att vara säker lyssnade de på ledningen genom att stoppa ner ett instrument i gropen. De filmade även i röret och hittade något som såg ut som en läcka som vi också fick foton på. Jag som inte kan något om detta ställde många frågor och fick detaljerad information om hur många meter in läckan var på ledningen var röret vek in genom huset. De rekommenderade att byta hela röret då det var en gammal ledning. Sagt och gjort, vi anlitade en entreprenör som kom och började gräva. Inga ledningar hittades. Det visade sig att avloppsröret som de filmat i gick åt en helt annan riktning, dvs rakt åt höger istället för rakt fram. Nu har vi alltså grävt upp hela tomten helt i onödan för ca 20 000 kronor. Kan kommunen bli ersättningsskyldiga för detta, de har ju s a s gett oss rådet att gräva. Hade de varit lite mer noga borde de ha upptäckt att rören inte gick i den riktningen och sagt att gropen i gräsmattan måste vara något annat än en vattenläcka i avloppet. När jag kontaktade kommunen sa de att det inte kan vara möjligt att det inte finns några rör på utsatt ställe och kom direkt och tittade. De tyckte såklart att det var tråkigt och beklagligt och skulle höra vad chefen sa. Men vilka chanser har vi att få ersättning, vad kan vi göra?
Emil Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline! Vad är den juridiska frågan?Det framgår av din fråga att du kontaktat kommunens VA-avdelning för misstänkt vattenläcka. De undersökte marken och informerade dig att rören gick mot ditt hus och kommunen rekommenderade att du skulle byta hela röret. Det visade sig att röret gick åt ett annat håll än mot ditt hus och att du grävt upp tomten i onödan. Frågan om du har rätt till ersättning regleras i skadeståndslagen (SkL). Har du rätt till skadestånd?En kommun ska ersätta ren förmögenhetsskada som vållas av att en myndighet genom fel eller försummelse lämnar felaktiga upplysningar eller råd, om det med hänsyn till omständigheterna finns särskilda skäl. En ren förmögenhetsskada är en ekonomiska skada som inte står i samband med en person- eller sakskada (1 kap. 2 § SkL). För att få ersättning för den typen av skador måste det som huvudregel ha orsakats genom brott. Ett undantag från detta är dock om det allmänna lämnat felaktiga upplysningar eller råd. Det ska i bedömningen beaktas vad för typ av art rådet varit, sambandet med myndighetens verksamhetsområde och omständigheterna när de lämnades (3 kap. 3 § SkL). I ditt fall så har kommunen lämnat detaljerad information kring läckan och vart röret går in i huset samt rekommenderat att du byter hela röret. I själva verket gick röret åt andra hållet, vilket innebär att informationen kommunen lämnat inte är missvisande utan direkt felaktig. I bedömningen tittar man även på om du haft särskilda skäl att lita på uppgiften som lämnats. på att uppgiften som lämnas är korrekt. Man kan då till exempel kolla på hur bestämd uppgiften är och myndighetens trovärdighet. Det framgår av din fråga att du har haft kontakt med kommunens VA-avdelning, de är inriktade på den typ av frågor som du frågat kommunen och dess trovärdighet bör därför bedömas som hög. De har även varit på plats och undersökt röret och läckan för att därefter ha lämnat detaljerad information. Dessa omständigheter ger även dig som privatperson stark tilltro att den information de lämnat till dig är korrekt och du har därför agerat utefter den. Upplysningens vikt för dig som mottagare bör också ha stått klart för kommunen och att felet haft allvarliga ekonomiska konsekvenser för dig som enskild bör också vara ett särskilt skäl för ansvar. Sammanfattning och rådEnligt de omständigheter som redogjorts för ovan så blir min bedömning att kommunen har lämnat felaktiga upplysningar och råd till vilket har orsakat dig en ren förmögenhetsskada. Du är därför berättigad till skadestånd från kommunen och jag rekommenderar dig därför att du vänder dig till kommunen och informerar om att du vill ha skadestånd för dina kostnader. Om kommunen inte går med på dina krav kan du ansöka om stämning för att försöka få ut ditt skadestånd. Vill du ha hjälp att formulera en stämningsansökan och/eller hjälp att driva processen, så kan våra jurister hjälpa dig. Är du intresserad av detta är du välkommen att kontakta mig på emil.bengtsson@lawline.se så hör våra jurister av sig till dig med en offert. Hoppas du fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Ska min container räknas som byggnad eller ej ur försäkringssynpunkt?

2020-06-01 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Vad anses som lösöre i en försäkringsfrågajag köpte en begagnad container för 6 månader sedan som jag inredde under vintern för att ha min såg och verktygunder renoveringen av utsidan av huset då insidan var klar men som tyvärr brann uppnu menar Länsförsäkringar att det var för stadigvarande bruk? trots att den endast sått uppallad 6 månaderVid besiktningen kallade man den för fast installation???Utdrag ur Mail konversationen "Eftersom du använder containern som verkstad och för stadigvarande bruk kan det inte ses ett lösöre utan ska försäkras som uthus inom fastigheten.Med hänvisning till detta kan vi därför inte lämna ersättning för din container.Trots att den endast varit på plats under 6 månader, köptes den 10 Augusti enl.kvittoStämmer detta ? eller behöver jag en jurist???
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag tolkar din fråga anser ditt försäkringsbolag att den container du ställt upp utanför din fastighet inte ska utgöra lösöre utan ska försäkras som ett uthus inom fastigheten. Anledningen därom är att försäkringsbolaget anser att du använder containern som verkstad och för stadigvarande bruk.Vad som gäller mellan dig och försäkringsbolaget är till största delen avgörande av vad som är angivet i försäkringsvillkoren mellan er. Nu vet jag inte exakt hur försäkringsvillkoren i ditt fall är utformade. En container kan räknas som en byggnad då det är fullt möjligt att ställa upp en container och för stadigvarande bruk använda den som en verkstad, uthus, friggebod eller liknande.Enligt 2 kap. 1 § jordabalken (JB) hör till fastighet byggnader, ledningar, stängsel och andra anläggningar som anbragts inom fastigheten för stadigvarande bruk. Exakt vad som anses med stadigvarande bruk är inte helt enkelt att definiera. Man brukar dock säg att "installatörens" avsikt med att tillföra föremålet ska ha varit att föremålet ska vara där för mer permanent bruk. Viss ledning torde vara möjligt att ta från Skatteverkets allmänna råd om de allmänna grunderna för taxeringen och värdesättningen fr.o.m. 2020 års fastighetstaxering. I de allmänna råden anses med byggnad för stadigvarande bruk en byggnad som med någon grad av säkerhet kan bedömas stå på fastigheten minst fem år, eller byggnad som har stått på fastigheten mer än fem år. Sett utifrån sådan definition går det således att argumentera för att din container inte utgör en byggnad för stadigvarande bruk.Min rekommendation är att du anlitar en jurist som företräder dig. Juristen kan gå igenom det avslag du fått och se till dess motivering samt hjälpa dig att argumentera för din sak med försäkringsbolaget. Om du är intresserad av hjälp av en av våra jurister på Lawline juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Skyldighet att betala för barns skadegörelse

2020-05-30 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Min son och hans kompis förstörde blommor hemma hos en annan kompis. Det låg blommor och jord överallt i deras trädgård. Vi städade upp allt och erbjöd oss att betala för blommorna. Ägaren till huset skickar då ett sms med kostnad på 9 blommor för 1200:-, rengörning av stenplattor 1500:- och fönsterputs 600:- hennes uträkning kom utan några underlag och jag är själv insatt i blommor och vet att det var överpriser plus att det stod växter som vi inte ens hade sett finnas i trädgården. Vi tog foton på alla växter som blivit förstörda. Vi erbjöd oss även att putsa hennes fönster och spola av plattorna men hon vägrar komma med en tid som funkar för oss alla, vi får förslag på 07-11på en måndag och kan vi inte den tiden får vi inte rengöra något, och vill bara att vi ska swisha henne för detta direkt. Har hon verkligen rätt att kräva oss på detta om vi erbjudit oss att återställa det hon vill ha fixat? Samt betala för blommorna trots att det är påhittade summor och antal?
Fredrik Holmström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer först gå in lite på vad det är din son har gjort och sedan vad du kan förvänta dig.För brott är brottsbalken tillämplig. Beroende på hur skadan på trädgården uppkommit så har din son uppfyllt kraven för skadegörelse (12 kap. 1 § BrB) då han har förstört eller skadat egendom till men för någon annan. Eftersom värdet på det skadade är ringa så torde det dock bli fråga om åverkan (12 kap. 2 § BrB). Dock så kan han inte dömas till något straff för detta ifall han är under 15 år (1 kap. 6 § BrB). Är han över 15 år så kan han visserligen dömas, men straffvärdet för en åverkan är endast böter. Dessutom tas sådan här fall av skadegörelse upp till åtal endast om det är motiverat från allmän synpunkt (12 kap. 6 § BrB)För den här skadegörelsen kräver nu din granne kompensation. Vad som är viktigt att poängtera här är att din granne inte har "rätt" att kräva pengar av dig utanför de regler som rättsordningen ställer upp. Du är alltså inte skyldig att betala de kostnader som din granne kräver. Däremot så kan din granne väcka ett skadeståndsanspråk mot din son enligt skadeståndslagen (förkortad SKL, här). Enligt 2 kap. 1 § SKL ska den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada ersätta skadan. Denna ersättning är det egentligen du som blir skyldig att betala då du är vårdnadshavare till barnet (3 kap. 5 § SKL) och skadan uppkommit genom brott. Det finns emellertid en jämkningsregel i 2 kap. 4 § SKL som säger att den som vållat skada innan hen fyllt 18 ska ersätta skadan i den mån det är skäligt med hänsyn till hans ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter. Huruvida det hade blivit aktuellt att jämka skadeståndsbeloppet är svårt för mig att säga, men uppsåtliga brott (i detta fall att din son begått skadegörelsen med vilje) ska i regel inte jämkas. Det ska även poängteras att du inte har någon rätt att själv råda bot på skadan som uppkommit. För att din granne ska kunna utkräva skadestånd så behöver hen väcka talan mot din son i tingsrätt, alternativt hade ett skadeståndsanspråk kunnat väckas i samband med ett brottmål avseende skadegörelsen, vilket som tidigare nämnt knappast kommer på fråga i detta fall. I min mening hade ett sådant anspråk antagligen gått vägen för din granne, då det verkar som att ni alla verkar rätt klara med att din son begått skadegörelsen. Vad som är bäst för dig att göra är alltså svårt för mig att säga. Du är inte skyldig att godta det belopp som din granne utkräver, men alternativet att föra tvistemål om saken hade antagligen blivit ännu dyrare. Domstolen hade troligtvis försökt få er att förlikas om summan innan målet tagits upp i rätten.Hoppas detta besvarade din fråga!MVH,

När börjar preskriptionstiden för ansvarsförsäkring löpa?

2020-05-29 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Jag köpte en kapitalförsäkring 2010-03-31 för 114.000 kr, Den visade sig värdelös och orsakad av vårdslös rådgivning.2013-8-25 begärde jag ersättning från försäkringsbolagets ansvarsförsäkring. Den avisades eftersom den enligt försökringbolaget inte omfattade vårdslös rådgivning. En dom i Högsta domstolen och i EU-domstol 2019 slog dock fast att ansvarsförsökringen även gällde för vårdslös rådgivning. Vid en ny begäran om ersättning hos försäkringsbolaget 2020-05-22 avisades min begäran på nytt eftersom som preskriptionstiden gått ut. Enligt min uppfattning borde ansvarsförsäkringen räknas från den dagen jag förde talan hos försökringsbolaget (2013) eller från det året 2019) som EU-domstolen faställde att ansvarsfärsäkringen även gällde för vårdslös rådgivning. Vad är det som gäller?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningBestämmelser om preskription av försäkring framkommer av försäkringsavtalslagen (FAL). Enligt nu gällande regler ska den som vill ha försäkringsersättning väcka talan inom tio år från tidpunkten när det förhållande som berättigar till sådant skydd inträdde (7 kap. 4 § första stycket FAL). För skador som inträffat före den 1 januari 2015 gäller dock andra regler, vilket aktualiseras i ditt fall. Enligt FAL:s tidigare bestämmelser var den som ville göra anspråk på ersättning tvungen att väcka talan inom tre år efter att ha fått kännedom om att anspråket kunde göras gällande. Enligt dåvarande regler fanns därefter en ytterligare frist om att väcka talan inom sex månader från att bolaget förklarat att det tagit slutlig ställning till anspråket.Att praxis år 2019 ändrats innebär dessvärre inte att någon ny preskriptionstid börjar löpa utan min bedömning, utifrån det du skriver i din fråga, är att din möjlighet att väcka talan för att få ersättning är preskriberad.För det fall att du vill att en jurist går igenom dina försäkringsvillkor och allting som har hänt kan givetvis en av våra jurister bistå dig. Om så är intressant är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se. Min bedömning är dock, utifrån det du redogjort för i din fråga, att din fordran tyvärr är preskriberad.Med vänliga hälsningar,