Får en hund vara lös i ett tätbebyggt område?

2020-05-28 i Strikt ansvar
FRÅGA |Får man ha sin hund läs i tätbebyggt område? Gäller Ordningslagen (612/2003? Fortfarande för. De står de ju att man inte får de.
Camilla Stein |Lagen som blir tillämplig är lagen om tillsyn över hundar och katter. Ordningslagen är alltså inte tillämplig. Det finns inget generellt förbud mot att ha en hund lös i ett tätbebyggt område. Däremot har en hundägare en skyldighet att ha tillsyn över hunden och se till att den inte orsakar skador eller andra olägenheter, se 1 § lagen om tillsyn över hundar och katter. Kravet på tillsyn varierar beroende på hundens natur och andra omständigheter. Polismyndigheten har däremot möjlighet att lämna ett föreläggande till en enskild hundägare, ifall hundägaren inte har haft tillräcklig tillsyn över sin hund, se 8 § lagen om tillsyn över hundar och katter. Ett föreläggande kan exempelvis innebära att hundägaren måste ha sin hund kopplad när den är utomhus. Exempel på när en hundägare inte har haft tillräcklig tillsyn över sin hund är när hunden har jagat en moped. Det har ansetts vara en olägenhet och kan även medföra skador. Att hundar har lagt sig på vägen kan också leda till ett föreläggande från polisen. Vänliga hälsningar,

Vilket ansvar har jag för min utekatt?

2020-05-28 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej,Jag har försökt att kika runt bland era andra svar angående ansvar för utekatt men jag känner ändå att jag behöver skriva om Just min katt.Vi har 3 katter och bor på bottenvåningen i ett bostadsrättsområde och alla våra katter går ut dock är de aldrig ute på nätter eller om vi Inte är hemma och har öppen dörr.Tyvärr så har flera grannar uttryckt missnöje främst kring en av våra katter som är helt magiskt speciell och fantastisk. Han är av rasen Cornish Rex som är känd för att vara en väldigt social och pratglad katt. Vår X är löjligt social och intelligent och han har inga hämningar. Problemet är att han går in i andras lägenheter konstant och får han inte gå in så jamar han utanför(speciellt hos en granne som äger en katt som han är vän med). Ett extra krux är att X själv har lärt sig att öppna dörrar genom att observera oss och kommer han in i en trappuppgång testar han att öppna grannars dörrar och är det inte låst så går han helt sonika in och äter upp eventuell mat som ligger framme.Jag har förstått att katter har rätt att vara utekatt och att vi enbart kan dömmas av skadeståndslagen för oaktsamhet.Min fråga är alltså agerar jag oaktsamt genom att släppa ut min katt trots att jag vet att han har en benägenhet att gå in till folk?Upphör hans rättighet till utevistelse pga hans små egenheter?Om jag försöker hålla honom instängd står han och jamar oupphörligen så att man blir tokig och desperat försöker han öppna vår dörr för att få komma ut.
Nathalie Ottosson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Tolkning av din frågaJag läser ut två frågeställningar ur din text. Den första är vilket ansvar du har när din katt är utomhus. Den andra är huruvida du är oaktsam när du släpper ut din katt som du vet har en tendens att störa era grannar, och om det kan leda till skadeståndsansvar för dig.Reglering om utekatterDet finns ingen lag som reglerar att katter ska vara innekatter eller utekatter. Däremot ska katter hållas under sådan tillsyn och skötsel som med hänsyn för deras natur förebygger skador eller avsevärda olägenheter (1 § lagen om tillsyn över hundar och katter). En katt ska få tillsyn minst två gånger per dygn (1 kap. 16 § Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hållande av hund och katt). Följs detta har alltså en katt rätt att vistas utomhus. Skadestånd för skada orsakad av utekattTill skillnad från hundägare så har kattägare inte strikt skadeståndsansvar för sitt husdjur. Istället krävs uppsåt eller vårdslöshet från din sida för att du ska bli skadeståndsskyldig. (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Vårdslöshet är mindre klandervärt än att ha handlat med uppsåt. Uppsåt innebär ungefär att man gör något med flit, med insikt om konsekvenserna och en önskan om att de ska inträffa. För att avgöra om någon agerat vårdslöst gör man istället något som heter fri culpabedömning. Då tar man ställning till: risken för skada, den sannolika skadans storlek, möjligheterna att förebygga skada samt möjligheten att inse risken för skada. För att avgöra om du agerat vårdslöst när du släppte ut katten måste man göra en individuell bedömning utifrån dessa fyra punkter och den aktuella skadan. I ett rättsfall från 2017 ställde sig mark- och miljödomstolen bakom ett utlåtande från Stockholms länsstyrelse. Utlåtandet menade att det var grannarnas ansvar att säkerställa att utekatter inte kan ta sig in i deras hem. Detta eftersom det anses vara svårt att som kattägare hålla koll på sin katt när den är ute. (Östersunds Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Mål-nr M 1199-17). SammanfattningEnligt praxis är risken att du ska anses vårdslös och bli skadeståndsansvarig för din katts orsakade skador små. Din katt har rätt att vistas utomhus och det är upp till grannarna att förhindra att han kan ta sig in i deras hem.Med vänliga hälsningar,

Är arbetstagare ersättningsskyldig för skador i tjänsten?

2020-05-27 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Hej jag jobbade på ett åkeri och lyckades ha sönder en hydraulkolv och körde sönder vänster hörn på lastbilen och nu kräver dom mig på ersättning för skadorna och tänker ta min lön får man göra det?Dom hävdar att det beror på oaktsamhet för att jag hade min hund med mig i hytten trots att jag inte fick det
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du beskylls för att ha haft sönder egendom tillhörande företaget du jobbar för, dvs din arbetsgivare. Arbetsgivaren kräver nu dig på ersättning som de menar ska dras av från din lön. Kravet grundar sig på din påstådda oaktsamhet till att inte iakttagit erforderliga försiktighetsåtgärder.Beträffande sakskador på annans egendom tillämpas, som utgångspunkt skadeståndslagens (SKL) bestämmelser. Jag vill göra dig medveten om att skadeståndslagen kan avtalas bort. För dig innebär det att om ditt anställningsavtal eller annat avtal skulle säga något annat än vad som framgår i mitt svar så gäller det avtalet i första hand. I mitt svar kommer jag utgå från skadeståndslagens bestämmelser. Det blir då upp till dig att undersöka om du har avtalat om något som gör att lagens bestämmelser inte kan tillämpas. PrincipalansvarSkadeståndslagens utgångspunkt när det kommer till skador orsakade av en arbetstagare är att det är arbetsgivaren som ska svara för skadorna. Det kallas för principalansvar och innebär att en arbetsgivare inte kan kräva ersättning för uppkomna skador av arbetstagaren. Det principalansvaret framgår av 3 kap. 1 § SKL. Det finns dock undantag till principalansvaret, vilket framgår av 4 kap. 1 § SKL. Där stadgas att en arbetstagare bara kan bli skyldig att betala om vissa förutsättningar är uppfyllda. För det första krävs det att arbetstagaren agerat fel eller försumligt (oaktsamt) i tjänsten. Skulle det bara vara fråga om en olycka kan inte arbetstagaren bli skyldig att betala. I ditt fall kan jag inte göra någon självständig bedömning om huruvida du agerat försumligt. Men som jag förstår det har skadorna uppkommit genom att du bröt mot någon typ av säkerhetsregel när du hade hund med dig i hytten. Baserat på det drar jag slutsatsen att du har agerat försumligt i tjänsten. Utöver försumlighetskravet krävs det att synnerliga skäl föreligger. Det är något som talar till din fördel. Synnerliga skäl föreligger i situationer när det inte är rimligt att låta arbetstagaren ansvara för skadorna. Det skulle kunna vara om du medvetet saboterat. Utöver det kan synnerliga skäl även föreligga om du själv skulle ha ett särskilt stort ansvar för arbetet eller om du har arbetsledande uppgifter. Observera dock att det i sig inte nödvändigtvis medför skyldighet att ersätta skador. Med hänsyn till att det bara är då synnerliga skäl föreligger, som arbetstagare ska behöva ersätta för uppkomna skador, drar jag slutsatsen att du inte ska krävas på ersättning i detta fall. Det gäller även om det konstateras att du agerat oaktsamt.Arbetsgivares kvittningsrättUtöver skadeståndslagen finns ett till hinder för din arbetsgivare vilket är att de inte hur som helst får dra av från arbetstagares lön. Att dra av lön med anledning av en skada kallas för kvittning. Kvittning skulle vara möjlig i detta fall om det är fråga om en klar och förfallen fordran som avser ersättning för skador som uppsåtligen har vållats av arbetstagaren (3 §). I ditt fall har du inte haft för avsikt att något skulle gå sönder, dvs du har inte agerat uppsåtligen. Skadan har snarare uppstått genom oaktsamhet. Det innebär att arbetsgivaren inte genom tvång kan dra av från din lön. Skulle det ändå ske blir arbetsgivaren skadeståndsskyldig gentemot dig (8 §). SlutsatsDin arbetsgivare har principalansvar. Principalansvaret innebär att arbetstagaren inte ska bli ersättningsskyldig för skador som uppkommit i tjänsten genom fel eller försummelse. Skulle synnerliga skäl föreligga kan arbetstagaren ändå bli ersättningsskyldig. Min bedömning är dock, baserat på vad jag vet om händelseförloppet, att sådana synnerliga skäl inte föreligger. Även om det skulle föreligga får arbetstagaren inte dra av från din lön. Skulle arbetstagaren göra detta blir denna skadeståndsskyldig gentemot dig. Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp. Med vänliga hälsningar,

Har man rätt till ersättning av ägaren till skador från en hundattack?

2020-05-26 i Strikt ansvar
FRÅGA |Hej!Bakgrund:Min vän och hans hund blev attackerade och bitna av grannens schäferhund som trängdes sig igenom häcken. Min väns skador blev lätta och han blev mest blå och fick någon droppes blodutjutelse. Värre gick det för min väns hund som akut fick uppsöka veterinärklinik för att sys på flera ställen. Räkningen gick på närmare 10 000kr. Kostnader för efterkontroll och stygntagning tillkommer. Eventuella komplikationer är än så länge okända. Fråga:Har man rätt till ersättning av hundägaren för, till följd av attacken, uppkomna kostnader? Kan man och i så fall hur kräva grannen på detta belopp? Kan man dessutom begära något för sveda och värk? Med vänlig hälsning Okunnig
Karin Pihl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Jag kommer dela upp mitt svar efter dina tre frågor och använda dessa som rubriker, där jag under varje rubrik svarar på just den frågan. För att besvara dina frågor kommer jag använda mig av lagen om tillsyn över hundar och katter (förkortas LHK) och skadeståndslagen (förkortas SkL).Har man rätt till ersättning av hundägaren för, till följd av attacken, uppkomna kostnader?Det korta svaret på denna fråga är ja, det har man rätt till. En skada om orsakats av en hund ska ersättas av hundens ägare eller innehavare, även om hen inte vållat skadan (19 § LHK).Skadeståndsansvaret som ägaren eller innehavaren bär är ett s.k. strikt skadeståndsansvar. Det innebär i korthet att skadeståndsansvar föreligger för ägaren / innehavaren även om denne inte haft uppsåt (vilja) till skadan.För din vän och hans hund blir här fallet att det rör sig om en sakskada som lett till veterinärkostnader till följd av skadan. Ersättning för sakskada omfattar reparationskostnader, annan kostnad till följd av skadan och eventuell inkomstförlust (5 kap. 7 § punkterna 1–3 SkL). Att skador på en hund räknas som sakskada har att göra med att hundar är objekt i lagens mening, vilket kan kännas stötande men så är det. Av omständigheterna i frågan förstår jag det som att veterinärkostnaderna är den största kostnaden. Veterinärkostnader faller in under reparationskostnader och är därför något hundens ägare måste ersätta din vän (5 kap. 7 § första punkten SkL) jämte (19 § LHK). Behöver din vän t.ex. ta ledigt från jobbet för att åka med hunden till veterinären så faller det in under inkomstförlust och ersätts därför också av ägaren till hunden som orsakat skadan (5 kap. 7 § tredje punkten SkL) jämte (19 § LHK).Kan man i så fall kräva grannen på detta belopp?Som jag förstår omständigheterna utifrån din fråga så är det grannen som hade uppsikt över hunden vid tillfället för attacken samt är ägare till hunden. Det är därför grannen som din vän får kräva på ersättning (19 § LHK). Visar det sig senare att grannen t.ex. inte är ägaren så ska din vän ändå kräva denne på ersättning, förutsatt att grannen var den som skulle ha uppsikt över hunden. Grannen får i sin tur kräva den rätte ägaren på ersättning, men det är inte din väns "problem".Kan man dessutom begära något för sveda och värk?Är svedan och värken en direkt konsekvens av hundattacken så är svaret ja, då bör din vän även kunna begära ersättning för detta. Här utgår jag från att det är din vän som vill ha ersättning för sin sveda och värk. Man kan nämligen i regel inte få ersättning för sveda och värk avseende hunden som skadats. Det hänger samman med att skador på sin väns hund betraktas som sakskador, vilket jag förklarat ovan.Här angående svedan och värken blir det fråga om en personskada på din vän (5 kap. 1 § SkL). Ersättning för personskada omfattar sveda och värk och din vän kan i alla fall ta med denna skada i sitt krav på ersättning (5 kap. 1 § tredje punkten SkL) jämte (19 § LHK).Hoppas du fått svar på dina frågor!Med vänliga hälsningar,

Vad gäller om en cyklist kör på dina hundar eller dig?

2020-05-28 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej, vad gäller om jag går med mina 2 hundar i ett elljusspår kopplade. Har musik i öronen, och jag eller hundarna blir påcyklade? Då kan der ju knte vara hundägarens ansvar?Mvh
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag uppfattar din fråga som att du undrar om du kan bli ansvarig för att någon annan cyklar in i dig eller dina hundar. För att svara på din fråga tänker jag översiktlig redogöra för det ansvar hundägare har för sina hundar samt om eventuellt cyklisten kan hållas ansvarig. Din fråga regleras i lag om tillsyn över hundar och katter (Hund och kattlag) och skadeståndslagen (skl). Vad har hundägare för ansvar för sin hund? Enligt 1 § hund och kattlagen ska: Hundar och katter skall hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter. Det innebär att du ska se till att din hund inte orsakar skador eller andra olägenheter på människor eller omgivningen. Ett exempel utifrån ditt fall kan vara att du håller hunden kopplad om du går intill en cykelbana så hunden inte riskerar att vandra ut på cykelbanan. Om du går intill en cykelbana är det ditt ansvar att hunden är placerad så att den inte skapar olägenhet för cyklister, dvs inte står i vägen helt enkelt. Du har rätt i att hundägare har ett strikt ansvar för skador som hunden orsakar men även cyklist måste framföra sin cykel på ett sätt som är tryggt för omgivningen. Om någon cyklar på din hundNär man talar om strikt ansvar inom juridiken menar man att om hunden orsakar någon skada är du skadeståndsskyldig även om du inte bidragit till att hunden orsakat skadan (19 § hund och kattlag). En cyklist har enbart vad man kallar culpaansvar, vilket innebär att för att cyklisten ska bli skadeståndsskyldig krävs att man kan visa att cyklisten varit vårdslös på något sätt (2 kap. 1 § skl). Om således en olycka sker på en cykelbana som involverar en hund och en cyklist och cyklisten tillfogats skador kan du bli skadeståndsskyldig för dessa. Däremot kan skadeståndet jämkas (sättas ned) enligt 6 kap. 1 § skl om det är så att omständigheterna är sådana att cyklisten själv orsakat olyckan. Om någon cyklar på digOm en cyklist cyklar på dig så har båda culpaansvar. Således får man bedöma vem som anses ha orsakat olyckan och därefter bestämma vem som är skadeståndsskyldig. Att du har musik i öronen kan vara en omständighet som inte talar till din fördel, om det är så att du befinner dig någonstans där det kan förekomma cykeltrafik bör du vara observant och agera på ett sätt som förhindrar olyckor. SlutsatsFör att svara på din fråga så är du alltid ansvarig om din hund är med i eller orsakar en olycka. Däremot kan skadeståndet sättas ned om det är så att cyklisten orsakat olyckan själv och du har gjort allt i din makt för att förhindra olyckan (ex ha kopplat hundarna, inte gått på cykelbanan etc). Om en cyklist kör på dig så måste man visa att någon varit oaktsam eller vårdslös för att skadestånd ska kunna aktualiseras, om det enbart är en olycka och ingen agerat vårdslöst eller oaktsamt blir det inget skadestånd. Bra att komma ihåg är att ha en bra hem- och djurförsäkring då de flesta fall av denna sort klaras upp av försäkringsbolagen. Hoppas du fick svar på din fråga, MVH

Kan ett barn eller förälder till den bli skadeståndsansvarig för en skada som barnet orsakar?

2020-05-28 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej! Min syster går i högstadiet (sjunde klass) och hennes mobil blev stulen av en klasskamrat. Han ville inte ge tillbaka den när hon bad honom flera gånger att ge tillbaka mobilen. Sedan tog han sönder mobilen och nu fungerar den inte. Mobilen kostade väldigt mycket och just nu har vi inte råd för reperation. Är inte klasskamraten / klasskamratens föräldrar skyldiga henne pengar för reparation eftersom det var han som orsakade skadan?
Betül Duran |Hej! Först och främst - tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vad är problemet?Frågan handlar om vilka personer kan hållas ansvariga och begäras ersättning ifrån, om ett barn leder till en skada genom brottslig handling. Frågan regleras i Skadeståndslag.Kan ett barn bli skadeståndsskyldig?Om någon med avsikt eller av oaktsamhet leder till en person- eller sakskada, ska den ersätta skadan (2 kap. 1 § skadeståndslag). För barns och ungdoms skadeståndsansvar gäller särskilda regler. Om en person som inte uppfyllt arton år leder till en person- eller sakskada, ska den ersätta skadan i den mån det är skäligt med hänsyn till hans ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet samt övriga omständigheter (2 kap. 4 § skadeståndslag). Domstolar gör en särskild bedömning för barn under femton år. Risken att barnet inte tvingas att ersätta hela skadan är större om den är under femton år. Även om barnet har lett till skadan med avsikt, utesluter detta inte nedsättning av ersättningen. Men nedsättning av ersättning kommer i fråga mest då full ersättning innebär oskäligt betungande börda för barnet. Om barnet har en försäkring som täcker dennes skadeståndsansvar kommer ingen nedsättning i fråga. Om barnet var under tolv år, täcker försäkring skadeståndsansvar som uppkommer på grund av brott också (4 kap. 9 § försäkringsavtalslag). Kan ett barns förälder tvingas att ersätta en skada om barnet lett till skadan genom brottslig handling?En förälder som har vårdnaden om ett barn ska ersätta person- eller sakskada som barnet leder till genom brottslig handling (3 kap. 5 § skadeståndslag). Deras ansvar är begränsad till en femte del av basbelopp som ändras varje år. Prisbasbeloppet för 2020 är 47 300 kr. Det vill säga föräldrarnas ansvar är begränsad till 9 460 kr (47300/5). Ersättningsansvaret som föräldrarna har kan också nedsättas om summan är uppenbart oskäligt med hänsyn till deras förhållande till barnet och de särskilda åtgärder som de har vidtagit för att barnet inte ska begå ett brott (3 kap. 6 § andra stycke skadeståndslag). Vad ska ersättas?Ersättning för skadan ska omfatta sakens värde eller reparationskostnader och värdeminskning (5 kap. 7 § punkt 1 skadeståndslag). Antingen kostnader för reparation och värdeminskning som kvarstår efter reparationen eller ersättning för ny mobil med avdrag för ålder och bruk. Ersättning ska omfatta annan kostnad som uppkom på grund av skadan (5 kap. 7§ punkt 2 skadeståndslag). Med annan kostnad menas till exempel din syster blev tvungen att hyra en mobil under den tid då mobilen inte gick att använda på grund av skadehandlingen.Vad innebär detta för dig?Av det ovan anförda konstateras att din syster har drabbats av en sak skada och hon kan begära ersättning för sin förlust både från barnet och dennes föräldrar. Nedsättning av ersättningsbelopp finns i båda fallen och föräldrarnas ansvar är begränsad till en viss summa som jag har redogjort ovan. Om skadevållande barnet är under tolv år och har försäkring, kan man få full skadestånd.Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.Med vänlig hälsning,

Person utan körkort krockar med en lånad moped - vem blir ersättningsskyldig?

2020-05-27 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Om man lånar ut en moped till en person utan körkort och den personen krockar mopeden och totalförstör den. Är den personen då skyldig att betala ersättning eller hur funkar det med skadestånd i detta fallet?
Ebba Thor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämpliga lagar:Bestämmelser om detta finner vi i trafikbrottslagen (TBL), trafikskadelagen (TSL) samt skadeståndslagen (SkL).Utlåning av moped till person utan körkort:Det är straffbart att låna ut en moped till en person som saknar körkort. En person som tillåter en annan att framföra fordon med uppsåtlig eller oaktsam vetskap om att denne saknar körkort straffas med böter, TBL 3 § st 3. Den som tillåter annan att köra olovligt brukar dömas till 30 dagsböter enligt praxis.Förstörd moped:Regler om ersättning för skador som uppstår till följd av trafik finns i TSL. Enligt TSL 8 § st 1 utgår trafikskadeersättning både för person- och sakskador som uppstår i trafik med ett motordrivet fordon. Då ansvaret för fordon strikt är ägarens, så är det denne och inte föraren som blir ersättningsskyldig. Däremot så går det att rikta skadeståndsanspråk mot föraren genom SkL.Anspråk mot föraren:Om föraren krockar med mopeden kan du väcka skadeståndsanspråk mot denne. En person som uppsåtligen eller av oaktsamhet vållar en sakskada är skyldig att ersätta skadan, SkL 2 kap. 1 §. Rätten till ersättning omfattar i ett sådant fall reparationskostnader samt eventuell ersättning för den självrisk ni måste betala till ert försäkringsbolag. Olika försäkringsbolag har olika policyer, och utlåning av fordon till förare utan körkort kan innebära en extra självrisk eller nedsättning av försäkringsersättningen.Sammanfattning:Då det är ditt fordon så blir det du som är ansvarig för skador på detta. Du kan i sin tur rikta skadeståndsanspråk mot föraren som får ersätta det du betalade. I ditt fall är detta dock frågan om tillåtande av olovlig körning, vilket kan leda till att du döms för detta om du anmäler personen som lånade ut mopeden till. Du får göra en avvägning vilken konsekvens som blir lämpligast för dig.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Skadeståndsansvar för avverkande av skog

2020-05-24 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Vad kan jag göra för åtgärder när en granne olovligen avverkat 8st stora träd på min tomt?
Karl Montalvo |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline! Jag hoppas vi kan hjälpa dig med din fråga. De finns olika regler som kan aktualiseras. Jag tror att speciellt två typer av åtgärder blir aktuella. De kan både finnas straffrättsliga regler och civilrättsliga regler som blir relevanta. Straffrätt Straffrättslig kan främst två typer av brott aktualiseras, som inte är direkt miljöbrott vilket är svårt att utreda utan att veta omständigheterna, och de är stöldbrott och skadegörelsebrott. Dessa regler finns i brottsbalken (BrB) Eftersom träd har ett ekonomiskt värde så kan de vara stöldobjekt.Vidare eftersom träden är på din mark så tillhör de dig, de är således stöld ifall din granne hade tanken att tillägna sig dem och tog dem utan samtycke. Jag förutsätter att du inte samtyckt. Frågan blir då om han hade uppsåt att tillägna sig träden. Detta kravet innebär att de är stöld om han tar virket och gör de till sitt, t.ex genom att sälja det vidare, 8 kap. 1 § BrB. Däremot är de inte stöld om han bara låter slänga träden eftersom han då inte har ett tillägnelseuppsåt, d.v.s inte hade för avsikt när han tog dem att göra virket till sitt. En annan typ av brott är skadegörelse. De kommer jag redogöra för mer nedan under skadeståndsanspråk eftersom detta brott i stort korresponderar med skadeståndsansvar, 12 kap. 1 § BrB. Här är alltså alternativet att ta kontakt med polisen. Skadestånd Din granne har varit medveten om vad han gjort när han avverkade träden. Jag kan inte uttala mig om att han visste att de var dina träd eller inte. Men om han visste detta så hade han uppsåt till att han högg ner dina träd, d.v.s skadade din egendom. De är grund för skadeståndsansvar enligt skadeståndslagens regler, 2 kap. 1 § Skadeståndslagen (SkdL). De krävs dock inte att visste att de var dina, de är tillräckligt att han varit vårdslös för skadeståndsansvar. I denna bedömningen kan de konkretiseras ned till om han borde eller har insett risken att de var dina träd. För de straffansvar som jag nämnde ovan krävs uppsåt, d.v.s de är inte tillräckligt med vårdslöshet, 12 kap. 1 § BrB. I övrigt korresponderar reglerna med varandra, jfr 2 kap. 1 § SkdL och 12 kap. 1 § BrB. De du kan göra här är att ansöka om stämning mot din granne för värdet av träden, 42 kap. 1 § RB och 13 kap. 1 § RB och 2 kap. 1 § SkdL. Du kan här kräva att din granne ska förpliktas ersätta trädens konkreta värde eller ev. Värdeminskning som följt av avverkandet 13 kap. 1 § RB. Sammanfattning och råd Detta är alltså juridiska alternativ. Beroende på trädens värde och hur mycket de påverkar dig så kanske inte värdet av att driva en process i sig inte är så stort. De jag rekommenderar är att du försöker ta kontakt med din granne och på så sätt utan att blanda in domstolen löser er tvist. De kommer nog i slutendan vara de mest ekonomiskt gynnsamma för er båda. Men som sagt i svaret så finns de tillvägagångssätt som blandar in rätten som en sista utväg.Hoppas de var ett svar på din fråga.Med vänliga hälsningar