Ersättning för personskada vid trafikolycka

2021-02-13 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Min far var med i enbilolycka i april 2020. Icke vållande. Den som körde på pappa har nu fått ett strafföreläggande på 2800 kr, min far har öht inte blivit kallad som vittne. Han har fått men för livet och jag upplever hela hanteringen som märklig. Vad kan jag/min pappa göra för att åtminstone få någon ersättning för sveda och värk?
Nabyiel Marionell |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga behandlas i trafikskadelagen (TSL). Eftersom din far har lidit en personskada på grund av ett motordrivet fordon har din far rätt till trafikskadeersättning (8 § TSL). Lagen hänvisar vidare till skadeståndslagen (SkL) vad gäller omfattning av ersättningen. Ersättning pga. personskada omfattar:Sjukvårdskostnad och andra kostnader för den skadelidande, inbegripet skälig kompensation till den som står den skadelidande särskilt nära,Inkomstförlust,Fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) eller av bestående art (lyte eller annat stadigvarande men) samt särskilda olägenheter till följd av skadan (5 kap. 1 § SkL).Skadas förare eller passagerare i motordrivet fordon som är i trafik, utgår trafikskadeersättning från trafikförsäkringen för fordonet (10 § TSL). I "kollisionsfall" kan förare och passagerare i ett inblandat fordon inte vända sig med krav mot trafikförsäkringen för annat inblandat fordon utan de måste hålla sig till försäkringen för det "egna" fordonet.Man får ersättning för personskada ur försäkringen för det fordon man färdas i. För att få ersättning kan du alltså kontakta det försäkringsbolag som ansvarar för din fars bil.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänlig hälsning,

Vad kan jag göra när parkeringsgarage skyltat fel takhöjd och min bil skadats?

2021-02-02 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA | Hej! Besökte ett köpcentrum. Körde in min bil i nedre p-garaget vilket skylten utanför deklarerade att det inte skulle vara något problem! Fri Höjd: 2.15 METER. Det visade sig att delar av garaget hade fri höjd kanske 1.80 METER. Fick skada på taket på min Vw Caddy som jag givetvis anser att parkeringshuset är skyldig till. Jag har kontaktat billackerare som dokumenterat skadan. Anmälde skadan dan efter händelsen till parkeringshuset.Körbanor var ej markerade och på de lägre partierna kunde merparten av personbilarna passera, dock ej jag!Dan efter händelsen satte man upp avspärrningar på de berörda partierna. Jag kräver 46000:- för skadan samt hyrbilskostnader och ev. övriga kostnader. Vad tror ni om mina chanser att ta hem det här?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag förstår det har du besökt ett köpcentrum och kört ner i parkeringsgaraget. Enligt skyltning skulle det vara fri höjd om 2,15 meter. Däremot var så inte fallet överallt, vilket resulterade i att taket på din bil skadades. Du har kontaktat en verkstad som dokumenterat skadan och även kontaktat din motpart (det framkommer däremot inte av din fråga huruvida du har fått något svar). Du undrar vad dina chanser är att nå framgång vid eventuell domstolstvist.I ditt fall är trafikskadelagen i första hand tillämplig. Trafikskadelagen tillämpas då en skada uppstår i folkd av trafik med motordrivet fordon (1 § trafikskadelagen, TSL). Skadan på din bil kan anses ha uppstått i följd av trafik eftersom du framförde fordonet i ett parkeringshus. Däremot ersätts skador enligt trafikskadelagen inte på det egna fordonet om det rör sig om en singelolycka (om inte fordonet olovligen brukades av annan) (10 § andra stycket TSL). I ditt fall är det därför inte möjligt att begära skadestånd med stöd av trafikskadelagen.Det är däremot även möjligt att söka skadestånd med stöd av skadeståndslagen. Enligt skadeståndslagen ska den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar person- eller sakskada ersätta den (2 kap. 1 § skadeståndslagen). En förutsättning för skadestånd är att skadan orsakats genom handling eller passivitet. I ditt fall kan det argumenteras för att parkeringshusets ägare (eller den som erbjuder tjänsten) orsakat skadan genom att felaktigt skylta om höjden i garaget. Dessutom krävs vad som brukar benämnas adekvat kausalitet. Adekvat kausalitet innebär att skadan måste vara förutsägbar; det brukar benämnas med att det ligger i "farans riktning". Utifrån det du beskrivit kan det argumenteras för att det ligger i farans riktning att en skada uppstår om man skyltar att fri höjd är högre än vad som verkligen är fallet. Slutligen krävs att parkeringshusets ägare (eller den som tillhandahåller parkeringstjänsten om det inte är fastighetsägaren) orsakat skadan uppsåtligen eller av vårdslöshet. Enligt min mening är det nog inte tänkbart att felskyltningen har skett uppsåtligen. Däremot kan det argumenteras för att det är vårdslöst att skylta om att den fria höjden är högre än vad som verkligen var fallet. För att undersöka om handlandet varit vårdslöst eller ej kan man göra en s.k. fri culpabedömning. I en sådan bedömning undersöker man riskens storlek, den sannolika skadans omfattning, möjligheten och kostnaden att förebygga skadan. Om risken för skada är väldigt låg samtidigt som kostnaden att förebygga den är hög är det inte säkert att ett handlade är vårdslöst. I ditt fall torde det däremot varken vara svårt eller dyrt att förebygga skadan genom att helt enkelt kontrollmäta garaget.Huruvida du har möjlighet att nå framgång är tyvärr inte en bedömning jag har möjlighet att göra inom ramen för expresstjänsten. Det kan som synes argumenteras för att parkeringshusets ägare (eller den som erbjuder tjänsten) agerat vårdslöst och att din bil därför har skadats. Går ärendet till domstol blir det till syvende och sist en fråga om vad som kan bevisas.Min rekommendation är att du tar hjälp av en jurist som kontaktar din motpart med ett krav så får man börja där. Det kan vara så att din motpart betalar det du begär, eller att det är möjligt att komma överens om ett belopp ni båda är nöjda med. Går inte det är ditt alternativ att väcka talan (dvs. stämma) din motpart.Om du vill ha hjälp från en av våra jurister som går igenom ärendet och hjälper dig vidare är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Kan försäkringsbolaget återkräva utbetald ersättning?

2021-01-31 i Regressrätt
FRÅGA |Min man var med om en bilolycka och hans bilförsäkring betalade hans skada till fullo.Nu kom det fram att polisen misstänker att det var min mans fel, han han skulle ha kört mot rött. Kan bilförsäkring kräva tillbaks sin pengar om han skulle bli dömt?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Utifrån dina uppgifter kan jag inte avgöra om det var fler bilar inblandade i olyckan än din mans bil. Eftersom du inte nämner några andra inblandade fordon utgår jag ifrån att det bara var din man som var inblandad och att incidenten var en så kallad singelolycka. Jag kommer därför inte behandla trafikförsäkringen eller trafikskadelagen i mitt svar, utan utgår i mitt svar ifrån att din man fått ersättning för skadorna på sin bil genom bilens egen vagnskadeförsäkring. De bestämmelser som blir tillämpliga finner vi då i försäkringsavtalslagen.Om din man genom grov vårdslöshet framkallat försäkringsfallet, d.v.s. orsakat skadan på bilen genom grov vårdslöshet kan ersättningen sättas ner (4 kap. 5 § 2 stycket FAL). Vad som utgör grov vårdslöshet är inte specificerat i lagen men att köra mot rött ljus har i ett flertal rättsfall bedömts vara grovt vårdslöst. Även medvetet risktagande, vilket körning mot rött ljus får sägas vara, kan innebära att ersättningen sätts ned. Ett beslut om att sätta ned ersättningen ger försäkringsbolaget rätt att återkräva en redan utbetald ersättning (7 kap. 9 § FAL). Försäkringsbolaget kan därför kräva tillbaka den ersättningen de betalt ut för skadorna på din mans bil om han bedöms ha gjort sig skyldig till grov vårdslöshet eller medvetet risktagande.Hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Krav på hundägare när hunden rastas

2021-01-31 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Måste hundägare plocka upp hundens urin på allmän plats när urinen hamnar i snö exempel vid ett bostadsområde närliggande till entré dörren
Kajsa Svensson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!Till din fråga så finns det inga direkta lagbestämmelser som är tillämpbara. Det finns ingenting som säger att man inte får göra det. Däremot bör hundägare respektera eventuella skyltar som säger att de inte får rasta sin hund där.Om hunden däremot har urinerat på egendom och orsakat skada så kan hundägaren bli ersättningsskyldig för att den har lidit en sakskada enligt 1 kap. 2 § skadeståndslagen (SkL). När det kommer till hundar så är nämligen ägaren strikt skadeståndsansvarig, vilket innebär att om hunden gör något fel så är det som att ägare gjort det och denne måste ersätta skadan.Svaret på din fråga blir därför nej. Det finns ingenting i lagen som säger någonting om situationen du beskrivit. Däremot så ska ägare respektera andras egendom och önskemål då det kan anses väldigt dåligt att låta sin hund urinera vart den än vill.Hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen,

Försäkringsersättning efter klämskada

2021-02-08 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej,Som 5/6 åring klämde jag av en tredjedel av ett finger i en dörr som smälldes igen av vinden. Nu lider jag av fantomsmärtor i detta finger och obehagskänslor. Det jag undrar är ifall jag nu i efterhand (är 23år) har rätt till att ta ut ersättning från det försäkringsbolag som jag hade som barn? Eller om det finns ett annat sätt att få ut ersättning för detta eftersom det är något som påverkar mig dagligen i form av nervsmärtor etc. Tack
Julia Hellquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utan att veta vilket försäkringsbolag du har eller hur deras villkor ser ut är det i princip omöjligt att svara närmare på din fråga. Det beror helt på vilken typ av försäkring du har/hade, vad den täcker, hur långt i efterhand du har möjlighet att söka ersättning osv. Jag rekommenderar dig att du tar kontakt med det försäkringsbolag där du hade din försäkring vid skadetillfället och ber dem undersöka dina möjligheter till ersättning. Förutom försäkringsersättning så finns det inga andra möjligheter till ersättning när det gäller personskador som orsakats av dig själv eller på grund av en olyckshändelse. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Solidariskt ansvar och regressrätt

2021-02-01 i Regressrätt
FRÅGA |Min advokat sa till mig att den andra anklagade personen kunde neka att betala skadestånd så jag får betala istället, kan jag också neka i min tur eller hur fungerar det? Detta gäller bidrägeri
Linn Gustafsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga handlar om skadeståndsansvar och regressrätt på grund av bedrägeri, vilket aktualiserar skadeståndslagen (SkL).Jag tolkar din fråga som att det rör sig om ett solidariskt (gemensamt) skadeståndsansvar för dig och den andra anklagande på grund av bedrägeri som är en ren förmögenhetsskada (1 kap. 2 § SkL). Den som vållat en ren förmögenhetsskada genom brott är skyldig att ersätta skadan (2 kap. 2 § SkL). Att ni är solidariskt skadeståndsansvariga betyder att ni tillsammans är skyldiga att betala en skadeståndsersättning för samma skada (6 kap. 4 § SkL). Den solidariska skadeståndsskyldigheten innebär att den skadelidande kan vända sig till vem som helst av er och utkräva hela skadeståndet, ofta den som har mest tillgångar. Om du krävs ut på hela skadeståndsbeloppet kan du i din tur kräva den andra skadeståndsskyldige på dennes del av beloppet. Detta är en följd av den s.k. regressrätt som den som betalat hela beloppet har på de övriga skadeståndsskyldiga. Regressrätten kan inte nekas. Om den andra inte frivilligt betalar sin del av skadeståndet kan du som betalat hela beloppet ansöka om ett betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten.Om domen vunnit laga kraft (när den inte längre kan överklagas) måste skadeståndet betalas och kan inte vägras. Betalas inte beloppet undersöker kronofogden om de skadeståndsskyldiga har tillgångar att betala skadeståndet med.Utifrån hur jag uppfattat din fråga bör du i din situation betala hela skadeståndet i den mån det är möjligt och därefter rikta regresskrav mot den andra som står som medskyldig.Har du ytterligare frågor är du välkommen att återkomma!Med vänliga hälsningar,

Polisens skadeståndsansvar vid beslagtagen egendom som skadas

2021-01-31 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej Polisen beslag tog min moped för ett tag sen.De trodde jag körde den utan behörighet och jag skulle få olovlig körning. Men jag hade min rättegång och jag blev frikänd. Men när jag skulle ta tillbaka min moped från beslaget så hade flera ställen på mopeden skadats och jag tänker inte stå för det. Vad ska jag göra om jag vill ha ersättning för detTack
Sara Pedersen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Polisen har som utgångspunkt rätt att ta föremål i beslag om det kan ha betydelse för utredningen av brott, eller om det brukats för att begå brott (27 kap. 1§ rättegångsbalken). Polisen har då en vårdnadsplikt över föremålet genom noggran tillsyn (27 kap. 10§ 3st rättegångsbalken). Hur långt polisens vårdnadsplikt går är inte helt klart, men det har diskuterats flera gånger i praxis och av Justitiekanslern. Generellt så ska polisen säkra egendomen så den inte kan skadas, men utgångspunkten är att staten blir skadeståndsansvarig för skads om orsakats genom vårdslöshet eller försummelse vid myndighetsutövning (3 kap. 2§ skadeståndslagen). Det förutsätter alltså att polisen varit vårdslös, och att det finns ett orsakssamband mellan vårdslösheten och skadan. Det förutsätter ju först och främst också att du kan bevisa att skadorna har uppstått undertiden mopeden förvarats hos polisen. Polisen har sedan bevisbörda för att de inte varit vårdslösa i sin hantering. Om det är så att polisen varit vårdslösa, exempelivis inte sett till så den står på ett säkert ställe eller på ett osäkert sätt, så kan du få ersättning för den skada du lidit genom att exempelvis behöva reparera mopeden eller liknande. Jag rekommenderar dig att du kontaktar Polismyndigheten som i första hand ska hjälpa dig i ditt ärende, då det som utgångspunkt är den natonella rättsavdelningen vid Polismyndigheten som handlägger dessa äreden. Du kan läsa mer om detta på polisens hemsida där det också finns en blankett du kan fylla i här. Du kan även vända dig till Justitiekanslern med ditt skadeståndsanspråk, läs mer om det här. Om det är så att vårdlöshet från polisens sida inte förelegat, så kan du konakta ditt försäkringsbolag som borde kunna hjälpa dig vidare. Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor, annars är du välkommen att återkomma till oss! Behöver du vidare juridisk rådgivning i ditt ärende kan du vända dig till vår juristbyrå här. Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Vänligen,

Polisens skadeståndsansvar vid beslagtagen egendom

2021-01-31 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej! Ifall jag begår ett brott och polisen tar mitt fordon (tex) i beslag.Jag kommer få tillbaka mitt fordon inom en tid (Vi säger 1-2 månader.Ifall någon stjäl den från beslaget, vem ersätter den? Är det Polisen som har ansvaret som måste ersätta min bil eller är det jag själv (tillsammans med mitt försäkringsbolag)?Tack på förhand!
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Polisens skadeståndsansvar vid beslagPolisen får ta föremål i beslag om det kan ha betydelse för utredning om brott, eller om det har brukats för att begå brott (27 kap. 1§ rättegångsbalken). Föremål som tagits i beslag ska vårdas av polisen genom noggrann tillsyn (27 kap. 10§ 3st. rättegångsbalken). Om en egendom skulle förstöras eller komma bort i polisens beslag, ansvarar staten för detta och ansvaret är generellt strängt. Det har diskuterats i praxis och av Justitiekanslern hur långt polisens vårdplikt sträcker sig, men generellt sett ska polisen säkra egendomen mot stöld. Den generella utgångspunkten är att staten ansvarar för skada som de orsakad på grund av vårdslöshet eller försummelse i sin myndighetsutövning (3 kap. 2§ skadeståndslagen). Detta gör att det inte finns ett helt strikt ansvar för staten, utan utrymme för att bedöma om polisen gjort vad de kunnat för att förhindra att bilen exempelvis blivit stulen undertiden den varit beslagtagen. De måste alltså anses vara vårdslösa eller försumliga för att de ska bära ansvar. Det måste också finnas ett orsakssamband mellan polisens vårdslösa handlande, och stölden eller skadan du skulle lida. Det är polisen som har bevisbördan för att de inte varit vårdslösa eller att eventuella misstag varit försvarliga. Exempelvis har polisen ådragit sig skadeståndsansvar på vid förvaring av en båt i beslag, då den skadats och polisen inte kunde motbevisa sin vårdslöshet, då båten inte förvarat på ett säkert sätt (NJA 1989 s. 191). I ett annat fall gick polismyndigheten fri från ansvar vid beslag av en camper som blev stulen, då de ansångs ha gjort vad de kunnat för att skydda den från stöld (T 8308-01 i Svea hovrätt). Men det kan konstateras att Polismyndigheten också kan bli ansvariga när de valt att förvara egendomen på privat mark, ex. privata företag. Sammanfattningsvis innebär detta att som utgångspunkt är det polisen eller staten, som ansvarar för egendom som polisen tagit i beslag, så att den vårdas och inte försvinner eller förstörs. Dock förutsätter ansvar att polisen på något sätt varit försumliga eller vårdslösa vid sin förvaring eller liknande. Vad som är vårdslöst avgörs från fall till fall, och det kan jag tyvärr inte säga mer om i ditt fall då jag inte vet tillräckligt om omständigheterna. Men om polisen varit vårdslös har du rätt att få ersättning för den sakskada som skadan inneburit, alltså värdet av din bil. Om vårdslöshet inte föreligger, får du nog kontakta ditt försäkringsbolag. Om det är så att din bil blivit stulen i polisens förvar, rekommenderar jag dig att kontakta Polismyndigheten för vidare vägledning, då det är deras nationella rättsavdelning som handlägger skadeståndsanspråk mot polisen som utgångspunkt. På deras hemsida kan du hitta en blankett som du kan fylla i här. Du kan också i andra hand vända dig till Justitiekanslern med ditt skadeståndsanspråk. Läs mer här om det. Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor!Vänligen,