Vem betalar veterinärkostnader för biten hund?

2020-05-22 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej. Min hund blev för några veckor sedan svårt biten av en grannes hund som slet sig från sin tomt, rusade ut på gatan och bet min kopplade hund. De har anmält skadan till sin hemförsäkring och tagit på sig ansvaret.Har man alltid rätt till veterinärkostnader betalda av den andres ansvarsförsäkring förutsatt att felet är deras? Min hund behövde operera buken och ett benbrott vilket blev väldigt dyrt. Jag har en hundförsäkring som inte alls täcker de 150 -160 000 min hund kostar. Är de skyldiga att betala eller kan jag bli tvungen att betala också? Mvh lilla hundägaren
Emlika Magnusson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För hundar har ägaren så kallat strikt ansvar. Det innebär att ägaren är skyldig att ersätta alla skador som dennes hund orsakar, oavsett om ägaren varit vållande till skadan eller inte (19 § Lagen om tillsyn över hundar och katter).En skada på en hund räknas som en sakskada. Skadestånd på grund av sakskada omfattar ersättning för sakens värde eller reparationskostnad (dvs. veterinärkostnader och liknande) och värdeminskning, annan kostnad till följd av skadan och eventuell inkomstförlust (5 kap. 7 § Skadeståndslagen). I ett rättsfall, NJA 2001 s. 65, har Högsta Domstolen slagit fast att hundägare har rätt till ersättning även om kostnaderna överstiger djurets ekonomiska värde så länge vårdkostnaderna inte är omotiverade eller medicinskt ogrundade. I rättsfallet talar domstolen om hur den begärda ersättningen inte ansågs överstiga de kostnader en ägare rimligen skulle vara beredd att betala under de omständigheter som förelåg.I ditt fall handlar det om ganska mycket pengar och det är svårt att ge ett exakt svar då det antagligen kommer bli en bedömningsfråga. Utgångspunkten är som sagt att den andra ägaren har strikt ansvar och ska ersätta dig för de skador som dennes hund orsakat. På grund av storleken på veterinärkostnaderna antar jag dock att kostnaderna går utöver din hunds värde (syftar på marknadsvärdet) och svaret på din fråga kommer då bero på om man anser att kostnaderna är motiverade, medicinskt grundade och rimliga eller inte. Vänliga hälsningar,

Skadestånd för underårig, medvållande, m.m.

2020-05-19 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej!Min son har inget körkort, han är 15 år. Han lånade kompisens moppebil vid en bensinmack , som i sin tur åkte med en annan moppebil till närmaste torget. Där parkerade min son det lånade moppebilen, gick in i en affär och när han kom ut ville han åka efter den andra moppebilen som under tiden har körts en bit framåt på vägen. När min son har backat ut körde han in i en annan parkerande bil. Han ringde efter kompisarna och dem återvände.Pappan till ägaren av den lånade moppebilen kom och filmade min son som medgav att han körde olovligen och att han kommer att stå för skadorna. Det bekräftade min man också. Vid det läget visste inte min man att moppebilen var utlånad och inte heller visste min son att utlåning av moppebilen är inte tillåtet. Moppebilens ägare hävdar att all skada ska betalas av oss , deras samt den skadade bilens, och dem inte har något ansvar i det som hände. Han nekar också till att hans dotter lånade bilen till min son, utan han påstår att min son tog den utan hennes tillåtelse. Den gemensamma kompisen kan intyga att min son har fått lov att köra moppebilen från bensinmacken.Hur borde vi tänka kring händelsen , eventuella straff och skadedelningen?Tack för svaret på förhand!
Magnus Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!InledningDin fråga aktualiserar huvudsakligen skadeståndslagen (SkL).Utredning Av 2 kap. 1 § SkL framgår bland annat att den som av vårdslöshet vållar sakskada ska ersätta skadan. Vid avgörandet av vad som är att betrakta som vårdslöst beteende görs en så kallad culpabedömning som bland annat består av bedömningar av den skadevållande gärningens skaderisk, skadans storlek, vilka handlingsalternativ som fanns och vad den skadevållande insett/måste insett om detta. Om en underårig vållat skada enligt ovan ska enligt 2 kap. 4 § SkL skadan endast ersätts endast i den mån "det är skäligt med hänsyn till hans [skadevållarens] ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter." Denna bestämmelse är förhållandevis vag och dess tillämpning är helt beroende av omständigheterna i varje givet fall. Något förenklat kan man säga att om barnet är någorlunda gammalt, säg 12 år eller äldre (mycket grovt bedömt), barnet är intellektuellt normalutvecklat för sin ålder och det inte är oskäligt ur ekonomisk synvinkel så bör den underårige ersätta skadan. I 6 kap. 1 § 2 st. SkL fastslås att skadestånd med anledning av sakskada kan jämkas om den skadelidande genom oaktsamt agerande medverkat till skadan. Enligt 6 kap. 2 § SkL kan skyldigheten att utge skadeståndsersättning jämkas om full ersättning vore oskäligt betungande med hänsyn till den skadeståndsskyldiges ekonomiska förhållanden, dock med beaktande av den skadelidandes behov av ersättning och övriga omständigheter. Det framgår av 6 kap. 4 § SkL att skadevållande i de fall då två eller flera ska ersätta samma skada svarar solidariskt för skadeståndet, vilket innebär att den skadelidande kan begära full ersättning från en av de skadevållande som i sin tur får begära ersättning från de andra skadevållande för ersättningen de var skyldiga den skadelidande. Denna bestämmelse används dock i regel inte när skadeståndet jämkats enligt vad som beskrivits ovan.Som du märker aktualiserar din fråga enligt min uppfattning ett antal skadeståndsrättsliga bestämmelser. Jag bedömer det som mycket sannolikt att din son kan anses ha agerat vårdslöst när han körde mopedbilen i strid med kravet på körkort som gäller för att framföra sådana fordon. Därmed ska din son som huvudregel ersätta hela skadan för de parter som lidit sakskada, det vill säga mopedbilens och den parkerade bilens ägare. Bedömningen av hur det faktum att din son är underårig inverkar på detta är svår att göra utan närmare insyn i omständigheterna, men givet din sons ålder framstår det som sannolikt att han kommer åläggas att ersätta skadan. Med det sagt är det inte omöjligt att ersättningarna skulle kunna jämkas. I fallet med mopedbilen är det tänkbart att ägaren eller ägarens dotter kan anses medvållande eftersom fordonet lånats ut till någon som uppenbarligen inte varit behörig att framföra det och detta kan styrkas. Har ägarens dotter körkort framstår det som mindre sannolikt att ägaren kan anses medvållande eftersom det då varit dottern som överlämnat kontrollen över fordonet till din son.I fallet med det andra skadade fordonet skulle möjligen ägaren till mopedbilen eller hans dotter kunna anses ha bidragit till att vålla skadan på samma grund och därmed bli solidariskt skadeståndsskyldiga jämte din son. Beroende på din sons ekonomiska förhållanden och andra faktorer är det fullt tänkbart att ersättningsskyldigheten kan komma att jämkas. HandlingsplanMed tanke på din frågas omfattning har jag svårt att lämna en rekommendation till dig i nuläget. Jag kommer att ringa dig 17:00 imorgon, onsdag den 20/5, för uppföljning av ärendet. Fungerar inte den här tiden får du gärna maila mig på magnus.gustafsson@lawline.se.Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!Med vänlig hälsning

Ansvarsutkrävande för skadad lack på bilparkering

2020-05-16 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Hyr en parkeringsplats på en större parkering. Parkeringsplatserna är ganska trånga och bilen brevid har vid flertal tillfällen slängt upp bildörren på min bil så att lacken skadats på ett flertal ställen. Men då denna inte ger sig tillkänna åker jag själv på kostnaderna för självrisken. Har fått tid för lagning men risken att nya skador uppkommer är ju extremt stor. Finns det något jag kan göra? Kan man ställa krav till uthyraren om bredare platser? Kan jag på något sätt påvisa att det faktiskt är personen brevid som är ansvarig och ställa den till rätta?
Isak Bergström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline. Du ställer tre frågor som jag kommer besvara från tre håll 1. Vad är det för typ av fel din parkeringsgranne gjort sig skyldig till. 2. Hur kan du göra för att veta vem du ska ställa till svars. 3. Hur kan du utkräva ansvar.1. Vad är det för typ av fel din parkeringsgranne gjort sig skyldig till?Av situationen du beskriver får jag intrycket att din parkeringsgranne gör sig skyldig till två överträdelser som kan ligga till grund för straffansvar. För det första att ett fordons dörrar inte får öppnas på sådant sätt att onödig olägenhet uppstår (3 kap. 50 § trafikförordningen) och för det andra upplysningsplikten för den som haft del i en trafikolycka (5 § lag om straff för vissa trafikbrott), dvs. det som brukar kallas för smitning när någon efter att en skada skett i trafiken inte ger sig till känna eller stannar och tar kontakt med den skadelidande. Den förstnämnda kan leda till böter och den senare nämnda kan även leda till indraget körkort. Det är alltså fråga om ett agerande som kan leda till mycket kännbara straff.2. Hur kan du göra för att veta vem du ska ställa till svars?För att veta vem du ska ställa till svars bedömer jag att det är två saker du behöver göra. För det första bör du ta kontakt med uthyraren av parkeringsplatsen för att dels få veta om de har några föreskrifter eller regler kring ansvaret för skador på parkeringsplatsen, och dels för att höra om de kan ge hjälpa dig att kontakta din parkeringsgranne för att utkräva ansvar av denne. Det andra kan du själv med hjälp av bilregistret (t.ex transportstyrelsen eller biluppgifter.se) försöka ta reda på vem som äger den andra bilen.3. Hur kan du utkräva ansvar?Det första du bör göra när du väl fått reda på vem som orsakar skadorna, är att kontakta denne och berätta att du vill att personen tar ansvar för de skador den orsakat. För att sätta press här får du nog helt enkelt påtala hur säker du är på att det är denne som ansvarig och du kan nämna att du talat med parkeringsuthyraren. I andra hand kanske uthyraren har någon form av regler som gör att du kan ställa krav på din parkeringsgranne. I sista hand får du helt enkelt försöka skaffa dig någon form av bevisning och stämma din granne i tingsrätten. Har du möjlighet att skaffa bevisning kommer det så klart göra det lättare att utkräva ansvar även i tidigare led. Hoppas det var svar på din fråga. med vänlig hälsning

Vem är skadeståndsansvarig för skador på hundar till följd av ett hundslagsmål?

2020-05-16 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej!En fråga om betalning vid hundskada via hundslagsmål. Är ute med min hund på gården kopplad. Ca 1/2 meter från min altan grind så släpper jag kopplet för nån sekund för att kunna öppna grinden. Hunden viker då av blixtsnabbt för att följa upp en lukt / spår och jag får inte tag i kopplet. Runt hörnet på fastigheten stötar han ihop med två stycken andra hundar och fullt slagsmål bryter ut. Ägaren till dessa två hundar syns inte till utan ägaren har satt fast dessa två hundar tvivelaktigt genom en pinne i gräsmattan och som sliter sig så klart (ägaren har alltså noll uppsyn över hundarna då han är inne i sin bostad med persienner neddragna)Bitskador uppstår på båda hundarna (en utav den andra ägarens hundar och även på min hund)Utifrån detta senario, vems fel är detta? Vem ska betala? Ska båda betala? Eller bara jag eller bara han? Med tanken på att den andra ägarens totala misslyckande med uppsynen utav sina hundar?
Hanna Opedal Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig av lag om tillsyn över hundar och katter och skadeståndslagen (SkL). Hundägare har strikt ansvarHundar ska hållas under sådan tillsyn som behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter (lag om tillsyn över hundar och katter 1 §). För hundägare föreligger ett så kallat strikt ansvar vilket innebär att du som hundägare måste ersätta skador som din hund orsakar oavsett om det skedde genom en olycka, vårdslöshet eller med avsikt (lag om tillsyn över hundar och katter 19 § första stycket). Även om du har hållit din hund kopplad hela tiden fram tills du är vid grinden så är du fortfarande ansvarig för det som sker efter att du släpper kopplet och din hund springer bort till de andra hundarna. Med det sagt gäller givetvis samma sak för hundägaren till de två andra hundarna vilket innebär att den hundägaren också måste ersätta skador som dennes hundar orsakar. Måste föreligga adekvat kausalitetFör att ni som hundägare ska ta fullt ansvar för att era hundar hamnar i slagsmål med varandra så krävs att det föreligger så kallad adekvat kausalitet. Detta innebär att det måste finnas ett orsakssamband mellan handlingen och skadan, att skadan helt eller delvis uppstod på grund av handlandet och även att detta orsakssamband är tillräckligt typiskt för handlandet. Det är vanligt att man pratar om att "det ska ligga i farans riktning" att skadan typiskt sett kan uppstå av ett visst handlande. När du släpper kopplet och din hund då går lös så ligger det i farans riktning att din hund går fram till andra hundar och biter eller liknande. Jag skulle därför säga att det finns ett orsakssamband som är tillräckligt typiskt för handlandet när du släpper kopplet och din hund fritt kan springa fram till andra hundar. Vad gäller för den andra hundägaren skulle jag också säga att det föreligger adekvat kausalitet. Detta eftersom hundägaren själv inte är närvarande och har tillsyn över sina hundar och endast satt fast dem genom en pinne i gräsmattan vilket sannolikt leder till att hundarna kan smita sig loss och springa fram till andra hundar och bitas. Enligt min bedömning innebär detta att båda du och den andra hundägaren är lika mycket ansvariga för de skador som era respektive hundar har orsakat. Rikta skadeståndskrav mot den andra hundägarenDu skriver att bitskador uppstår på din hund och även på en av den andra hundägarens hund. Fundera över vad för skador din hund har fått och vad du har haft för kostnader kring detta. Exempel på sådana kostnader kan vara veterinärkostnader, inkomstförlust för det fall du har stannat hemma från jobbet medan din hund har mått dåligt eller liknande (SkL 5 kap. 7 § andra och tredje punkten). När du har tänkt över dina kostnader som har uppstått till följd av skada på din hund så kan du vända dig med skadeståndskrav till den andra hundägaren. Du får även vara beredd på att den andra hundägaren sannolikt kommer att rikta skadeståndskrav mot dig också. Om det är så att du riktar skadeståndskrav mot den andra hundägaren och denne vägrar att betala så kan du skicka in en skriftlig ansökan om stämning till den tingsrätt nära där du bor. Om du skulle behöva juridisk hjälp med att upprätta en stämningsansökan eller annars utreda vad exakt du har rätt till för ersättning så rekommenderar jag dig att boka tid med en av våra duktiga jurister på Lawline.SammanfattningUtifrån det du har skrivit har jag bedömt att både du och den andra hundägaren är ansvariga för de skador som era respektive hundar har orsakat på varandra. Du kan rikta skadeståndskrav mot den andra hundägaren för de kostnader som har uppstått till följd av skador på din hund. Däremot får du även vara beredd på att den andra hundägaren kan komma att rikta skadeståndskrav mot dig också. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Ersättningsskyldighet vid skador som hund orsakar

2020-05-21 i Strikt ansvar
FRÅGA |Min hund rymde i söndags från hemmet.Ett par tjejer hittade hunden och tog hunden dit dom trodde den bodde. Vilket visade sig vara en annan tjej som hade en liknande ras som min. Hennes hund attackerade tyvärr min då den löpte och det blev ett rivsår på örat och ett djupt sår i nacken på min hund.När jag kom till tjejens hem så visade hon mig vart min hund fått skadorna och hon påtalade att det var bara henne shund som attackerat min och min inte gjort något. Jag behövde söka upp veterinär då såna bitsår blir infekterade och nu undrar jag om vem som har ansvaret för kostnaderna hos veterinären?
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag tolkar din fråga som att du vill veta om en annan ägare vars hund orsakat skador på din hund ska ansvara för kostnader som uppstår till följd av skadorna. Jag förutsätter vid svaret av frågan att det är klarlagt att det är den hunden som orsakat din hunds skador. I sådana fall finner du svaret i lagen om tillsyn över hundar och katter. Vad gäller när en hund orsakar skador?Enligt lagen ska en skada som orsakas av en hund ersättas av dess ägare eller innehavare, även om ägaren i sig inte vållat, dvs. även om ägaren i sig inte kan klandras för skadan (19 § lag om tillsyn över hundar och katter). Den vars egendom hunden skadar har rätt att få ersättning för reparationskostnader och eventuell inkomstförlust som personen kan ha haft. I ditt fall kan inkomstförlusten komma in om du exempelvis behöver ta ledigt från jobbet för att besöka veterinären (5 kap. 7 § 1-3 punkterna Skadeståndslagen)Vad innebär detta i ditt fall?Din hund har skadat sig, och för att åtgärda skadan kommer du få betala veterinärkostnader. Veterinärkostnader är att räkna som reparationskostnader, och dessa är enligt lag ägaren till hunden som orsakade din hunds skador skyldig ersätta. Vänligen,

Hur skriver man en stämningsansökan?

2020-05-18 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej,Jag ska skriva en stämningsansökan kring en misshandel och har lite frågor. Bakgrunden till yrkandet är att två personer bröt sig in i mitt och mina 2 kompisars rum och därefter fick jag ett hårt slag i ansiktet. Personen som slog är dessutom en erfaren boxare. Vad kan jag skriva på yrkande samt önskemål om handläggning?
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett tvistemål som består av två parter; kärande (den som väcker åtal) och svarande (din motpart). I stämningsansökan ska du först och främst ange vad du yrkar. Ett yrkande kan till exempel vara: "Käranden yrkar att domstolen förpliktigar Svaranden att till Käranden utge x kr.". Grunden förklarar varför du rättsligt sett har rätt till det som yrkas. Det bör även anges sakomständigheter, vilket är sådant som du anser att har inträffat och kan bestå i en beskrivning av händelseförloppet. I yrkandet ska man kort och koncist ange vad man vill att domstolen ska meddela för domslut. Du ska alltså i yrkandet ange vad du vill att domaren ska meddela för dom.Till stämningsansökan bör du även bifoga bevisning som styrker dina påståenden. Bevisningen kan vara såväl muntlig (till exempel vittnen) som skriftlig (fotografier, utlåtanden, fakturor för att styrka kostnader m.m.). Utgångspunkten är att det är den som påstår något som har bevisbördan för det.Om du behöver vidare hjälp i ditt ärende, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå här. På så sätt kan du få hjälp med att upprätta hela stämningsansökan och att vi företräder dig om du vill.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00 Vänligen,

Vem bär ansvaret när hund anfaller annan hund?

2020-05-16 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |HejMin grannes York terrier kom lösspringande skällande ut på vägen när min dotter 17år skulle promenad,vår schäfer i koppel.Var på vår hund försvara sig,och dotternSå illa så en stor operation är gjord.Väldigt olyckligt. Vem bär ansvaret för denna händelse?
Sanna Wall |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag förstår inte helt din fråga rörande om det var din eller din grannes hund som blev tvungen att opereras men oavsett vad så gäller reglerna som finns i Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. I 19 § första stycket i denna lag framgår det att det är ägaren till hunden som ansvarar för den skada som hunden orsakar. Detta ansvar är ett så kallat strikt ansvar, vilket innebär att ägaren till hunden alltid ansvarar för sin hunds agerande, oavsett om ägaren har orsakat/vållat skadan eller inte. Detta innebär att om det är så att din hund har skadat din grannes hund så är det du som ansvarar för denna skada. Om din grannes hund har skadat din hund är det din granne som ansvarar och som därmed ska ersätta dig för den skada som uppkommit på din hund. Det är möjligt att en domstol, om händelsen skulle leda till domstolsprövning, sänker skadeståndsbeloppet för dig eller jämkar det om det är så att din grannes hund anföll din hund och dotter först, alltså att det var din grannes hund som orsakade att din hund anföll. Detta är dock en bedömning som domstolen måste göra. Huvudprincipen är i alla fall att ägaren till hunden ansvarar för den skada som hunden orsakar. Hoppas du har fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline.

Besvarar Lawline skoluppgifter?

2020-05-15 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Jag har prov i juridik, årskurs 2 ekonomiprogrammet. Har problem med denna fråga: Tänk dig in i följande situation. Agda är ute och cyklar och kolliderar plötsligt med en annan cyklist (Kalle). Händelsen inträffade i en korsning där Kalle hade väjningsplikt, dvs. han borde ha låtit Agda passera innan han korsade Agdas färdväg. Vid olyckan har Agdas cykel blivit totalförstörd. Agda - som inte har tagit någon försäkring - vänder sig nu till dig och undrar om hon har möjlighet att begära skadestånd från Kalle för att på så sätt bli ersatt och köpa en ny cykel? Motivera ditt svar!Denna fråga har jag redan svarat på, det är nästa fråga (som är en följdfråga) jag har problem med. Tänk dig nu att även Kalles cykel blev skadad/förstörd i olyckan under fråga 6. I tillägg till detta fick han vid kollisionen en fraktur på ett ben, som gjort att han fått kostnader för att köpa smärtstillande mediciner. Kalle har en vanlig hemförsäkring men har i övrigt inte tecknat någon annan egen privat försäkring. Han vänder sig nu till dig och undrar om han kan få ersättning på något sätt, dels för skadorna på sin cykel och dels för kostnaderna han haft för att köpa mediciner. I ditt svar kan tänka på att dels resonera kring frågan om han kan få skadestånd från Agda, dels om han kan få ersättning från sitt försäkringsbolag. Motivera ditt svar!
Sabrina Curan |Hej! Kul att du har hittat till oss på Lawline. Vi som arbetar på Lawline hjälper dagligen såväl privatpersoner som företag med deras juridiska funderingar. Dessvärre besvarar vi inte skoluppgifter. Däremot kan du söka svar i vår databas, där vi tidigare har besvarat frågor av denna karaktär. Lycka till på provet!