Vad innebär culparegeln?

2021-01-31 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej undrar om ni kan förklara vad culpa regeln e ?
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Culparegeln är en huvudregel i den utomobligatoriska skadeståndsrätten. För att skadeståndsansvar ska uppstå krävs i allmänhet åtminstone vårdslöst eller oaktsamt handlande (kallas även för culpa) från skadevållarens sida. Så utgångspunkten är att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada ska ersätta skadan, enligt 2 kap. 1 § skadeståndslagen.Vänligen,

Kan jag kräva skadestånd av mitt gym?

2021-01-30 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |För en vecka sedan fick jag en fraktur i nacken efter att ha tränat på ett nyöppnat gym där man inte ännu förankrat maskinen som man ska..Den gled o jag ramlade o ådrog mig en fraktur på en halskota.Visst kan/blir dom skadeståndsskyldiga, o hur går jag till väga?
Fanny Eriksson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Kan gymmet bli skadeståndsskyldigt?Din fraktur i nacken klassas som en personskada och den skulle du kunna kräva ersättning för. För att få skadestånd krävs det dock att en mängd förutsättningar är uppfyllda, t.ex. som att gymmet ska ha varit vårdslösa och att det är just pga. deras vårdslöshet som du fick din fraktur i nacken (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Eftersom jag inte har så mycket information om händelsen är det svårt för mig att göra en bedömning om gymmets agerande. Men för att svara på din fråga så ja det finns en möjlighet för dig att kräva ersättning från gymmet. Vad gäller ersättningen så kan en personskada ge upphov till ersättning för t.ex. sjukvårdskostnader, inkomstförlust och ersättning för sveda och värk (5 kap. 1 § skadeståndslagen).Hur kan du gå tillväga?För det första kan du kontakta gymmet, förklara din ståndpunkt och se ifall ni kan komma överens om en gemensam lösning. I annat fall får du skicka in en stämningsansökan till Tingsrätten. Du kan läsa mer om det här.Hoppas du fått svar på dina frågor!Med vänliga hälsningar,

Hur mycket kan jag få i skadestånd när jag brutit handleden på min hyresvärds mark?

2021-01-27 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej! Jag råkade ut för en halkolycka på min hyresvärds mark och har anmält detta till dem. De vill att jag återkommer med ett skadeståndsanspråk och jag undrar vad som är rimligt att begära? Min handled är bruten och har blivit fixerad med en metallplatta vid operation. Jag är helt sjukskriven 1 månad. Kommer sedan behöva viss arbetsanpassning och kommer kanske behöva jobba deltid. Skadan är även anmäld till min gruppförsäkring via facket så jag kommer troligen få mina utlägg ersatta därifrån.Med vänlig hälsning
Vilhelm Oxhammar |Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline. Såsom jag uppfattat det är din fråga hur mycket som är rimligt att begära i skadestånd av din hyresvärd efter att du brutit handleden när du halkat på hyresvärdens mark. Jag kommer därav nedan endast gå igenom de lagar och regler som är relevanta för att besvara just den frågan. Ersättningen ska täcka hela skadanHuvudregeln inom all skadeståndsrätt är att hela skadan ska ersättas. Just avseende personskador, vilket det rör sig om i ditt fall (En skadad handled), uttrycks detta i Skadeståndslagens 5 kap. 1 §. Där framgår att skadestånd till den som har tillfogats personskada ska omfatta ersättning för sjukvårdskostnader och andra kostnader för den skadade, inkomstförlust, samt fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur, eller av bestående art, samt särskilda olägenheter som uppkommit till följd av skadan. Utgångspunkten är alltså att du ska få ersättning för alla sjukhus och sjukvårdskostnader du kan ha haft, samt ersättning för inkomstförlust och annat lidande som uppkommer på grund av skadan. Ersättningen i ditt fall bör omfatta allting du har nämnt i din frågaI ditt fall rör det sig om sjukhuskostnader för operation och undersökning samt andra utgifter vilka kan hänföra sig till sjukvård efter skadan (såsom medicin e.d.). Detta ska ersättas enl. vad jag sagt ovan. Det rör sig även om inkomstförlust på grund av skadan. Den ersättning du kommer att kunna begära för inkomstförlust ska motsvara skillnaden mellan inkomsten du skulle haft om du inte var skadat, och den inkomst som du trots skadan kan uppbära (5:1 st. 2 SkL). Eftersom att jag inte vet om vad du har för inkomst eller hur mycket du kommer att uppbära i inkomst under ditt deltidsarbete kan jag inte närmare ange exakt vad som är rimligt att kräva. SammanfattningDu har rätt att få hela din skada ersatt. Detta inbegriper samtliga kostnader som hänför sig till sjukvård, men även den eventuella förlust i inkomst som du kommer att lida till följd av skadan. Jag kan dessvärre inte konkretisera ned detta till ett exakt belopp, då jag saknar vidare omständigheter. Du är alltid välkommen att kontakta oss igen, antingen här eller genom vår juristbyrå, om du behöver vidare och mer ingående assistans i ärendet. Allt gott!

Skadeståndsskyldighet då hund skadar annan hund - vilka kostnader ska ersättas?

2021-01-26 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej. Vid ny år afton gick ut med min lila hund och plötslig kom en stor springande rottweiler med koppel på och attackerade min lila chihuahua , fick kämpa jätte mycket med båda hände för att kunna ta ifrån min lila hund från den andra stora Käftar, det var verkligen skrämmande men till sist lyckades jag. När den andra hundens ägaren kom fram då kunde jag släppa den stora hunden och ta hand om min lila som log på marken jag trodde att hon skulle inte klara sig men tack och lov fick vi snabb hjälp och nu mär hon lite bättre, men nu vill inte vara ute hon kissar och bajsar och vill in på en gång. det har varit många svåra dagar för hela familjen och många resor fram och tillbaka till djursjukhuset. Min fråga är, för vad ska vi kräva skadestånd? räkningen på sjukhuset gick på nästan 80000 kronor plus att kostnader för resor och mediciner.Tack på förhand.
Sanna Wall |Hej, tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!För att besvara er fråga kommer jag att hänvisa till Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter, nedan kallad tillsynslagen och till Skadeståndslag (1972:207), nedan kallad SkL. För vilka kostnader kan ni kräva skadestånd?Av 19 § första stycket tillsynslagen framgår det att en skada som orsakas av en hund ska ersättas av hundens ägare. Vilka kostnader som ska ersättas framgår sedan av skadeståndslagen.I skadeståndslagens mening ses skada på hund som en så kallad sakskada, vilket regleras i 5 kapitlet 7 § SkL. Där framgår det att skadeståndet ska omfatta "sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning" (5 kapitlet 7 § första punkten SkL), "annan kostnad till följd av skadan" (5 kapitlet 7 § andra punkten SkL) och "inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet" (5 kapitlet 7 § tredje punkten SkL). Det ni kan kräva skadestånd för är alltså den skada ni har lidit som faller under någon av dessa punkter. I ert fall blir första och andra punkten aktuella. Både kostnader för sjukhus och mediciner (första punkten) och resor till och från sjukhuset (andra punkten) omfattas här. Alla dessa kostnader är sådana kostnader som vanligtvis brukar ersättas vid sådana här skador och alltså sådana kostnader som ni kan kräva ersättning för. Hoppas svaret har varit till hjälp! Behöver ni ytterligare hjälp är ni välkomna att kontakta någon av Lawlines jurister. Mvh

Skadeståndets omfattning vid sakskada

2021-01-30 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej!Vid ett restaurangbesök så råkar en servitör knuffa ner min mobil i golvet så den får repor. Jag tar upp detta på plats och får godkänt att mejla in ett kvitto för lagning. Innan jag lämnade in mobilen så kontaktar jag restaurangen via mejl och dubbelkollar att detta är godkänt, jag får till svar att det är godkänt och det är bara att mejla kvittot efter lagning. Detta finns alltså i skrift på mejl. När jag lämnat in den och skickat in kvittot så säger restaurangen att summan är för hög och dom erbjuder att betala en kostnad som skulle motsvara min självrisk på en försäkring, en försäkring som jag inte har. Har jag någon rätt att kräva fulla summan av restaurangen?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Bestämmelserna som reglerar din situation hittar vi i skadeståndslagen. Om det kan konstateras att servitören av oaktsamhet orsakat skadan på din telefon är servitören skadeståndsskyldig (2 kap. 1 § SkL). I det här fallet verkar servitören/restaurangen erkänt oaktsamhet eftersom de tagit på sig ansvaret för betalning av reparation. Eftersom servitören var i tjänst och orsakade skadan av oaktsamhet ska restaurangen ersätta skadan (3 kap. 1 § SkL). Ersättningen ska omfatta kostnaden för reparation av telefonen (5 kap. 7 § SkL). Att du saknar försäkring för telefonen saknar betydelse för hur mycket restaurangen ska ersätta (se NJA 2017 s. 371). Sammanfattningsvis kan sägas att restaurangen är skyldig att betala hela reparationskostnaden för telefonen.Hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Kräva skadevållaren att betala självrisk

2021-01-28 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej! Mina bildäck har blivit stulna från garaget för att en person som vi delar garage med inte hade låst efter sig. Min försäkring täcker ju kostnaden mot en självrisk men jag är absolut inte sugen på att betala den där självrisken eftersom jag har skött min del av avtalet och låst mitt garage. Jag vill att garage-grannen betalar den avgiften. Personen svarar inte när vice värden ringer eller lämnar meddelanden och jag ska få numret av henne och även prova själv. Vad gäller i en sån här situation? Hur går jag tillväga? Kan jag kräva att grannen ska betala min självrisk?Med vänlig hälsning,
Nabyiel Marionell |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Längst ned i dokumentet kommer finnas en sammanfattning av svaret på din fråga. Nedan kommer jag redogöra i detalj vad som gäller.TvistemålDu nämnde något om avtal på din fråga. Om det är ett skriftligt avtal som innehåller bestämmelser om skadestånd, ska man utgå från bestämmelserna i avtalet. Om det däremot inte innehåller skadeståndsbestämmelser alls eller endast ett muntligt avtal kan man då tillämpa reglerna i skadeståndslagen (SkL). Detta eftersom lagen är dispositiv (1 kap. 1 § SkL).Om du lyckats kontakta grannen och kommit fram till en överenskommelse om att granen ska stå för självrisken så har ni ingått en förlikning. Men om ni inte lyckats komma överens om det, så uppstår det en tvist. Vid en tvist kan man vända sig till tingsrätten med en stämningsansökan. Du kan läsa mer om det här.SakskadaDen som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan (2 kap. 1 SkL). Eftersom dina bildäck har blivit stulna pga. grannens vårdslöshet så kan du kräva ersättning av denne. Du måste då kunna bevisa att grannen har varit vårdslöst och att grannens vårdslöshet har orsakat dig skada. Enligt lagen ska skadestånd med anledning av sakskada omfattar ersättning försakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning,annan kostnad till följd av skadan,inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet. (5 kap. 7 § SkL).Självriskavgift kan då vara sådan som avses som "annan kostnad till följd av skadan" i punkten 2.SammanfattningEn tvist uppkommer när man framställer ett krav eller anspråk mot någon annan och denne bestrider det framställda anspråket. I ett sådant fall kan man vända sig till tingsrätten med en stämningsansökan för att få saken avgjord. Eftersom skadestånd med anledning av sakskada omfattar ersättning för bl.a. annan kostnad till följd av skadan har du då möjlighet att kräva din granne att stå för självriskavgiften. För att du ska kunna få ersättning måste du kunna bevisa att 1) du har lidit en sakskada, 2) din granne har varit vårdslös och 3) vårdslösheten har orsakat skadan.För vidare hjälp med ditt ärende kan du boka tid med vår Juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information. Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas du fick svar på din fråga!Vänlig hälsning,

Vad kan en anhörig till en avliden genom brott begära i skadestånd?

2021-01-27 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej, min mamma omkom i en olycka i december 2020. Hon blev påkörd när hon gick på en gångbana och omkom direkt. Nu är utredningen klar och föraren blir åtalad för vållande till annans död och vårdslöshet i trafik. Polisen menar att vi som efterlevande bör yrka på skadestånd. Vad är isf en rimlig skälig summa? Finns det några rättsfall att referera till?
Malin Hedlund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag vill börja med att beklaga sorgen. Jag kan dessvärre inte ge något direkt svar på vilken summa som kan anses skälig när anhöriga till en avliden person ska begära skadestånd eftersom summan är lite beroende på vad ni vill ha ersättning för. Men jag ska försöka besvara din fråga så gott som möjligt genom att ange vad en anhörig till avliden kan kräva i skadestånd. Möjlighet för anhörig att kräva skadestånd i samband med dödsfall regleras i 5 kap. 2 § Skadeståndslagen (SKL)Anhöriga har rätt att kräva skadestånd för begravningskostnader Om en personskada har lett till döden kan skadestånd krävas för begravningskostnader, vilket kan sägas omfatta skäliga kostnader som vanligtvis brukar uppkomma vid en begravning. Man bedömer skälig nivå med hänsyn till den avlidnes ålder, ekonomiska villkor och sociala förhållanden, liksom trosbekännelse, sedvänja på orten m.m. Kostnaderna kan exempelvis omfatta dödsannons, transport av den avlidne, begravningslokal, begravningsförrättare och övriga medverkande, psalmkort, kremering, gravplats, gravöppning, gravsten och begravningsmåltid. Ni kan även begära ersättning för andra skäliga kostnader som uppkommit till följt av dödsfallet. Detta avser till exempel anhörigas resekostnader och inkomstförlust för att omhänderta dödsboet och ombesörja begravning. Försäkringsbolagen brukar oftast betala ut ett schablonbelopp som för närvarande ligger på 45 000 kr (Svensk Försäkring, Personskadekommittén Cirkulär 2/2010 Ersättning för begravningskostnader). Schablonbeloppet är också något ni kan yrka på, men i det fall att ersättningsposterna skulle bestridas måste man ha underlag till kostnaderna, till exempel kvitton, för att kunna bevisa sin rätt. Anhöriga har rätt att kräva skadestånd för psykisk skada Anhöriga kan också begära skadestånd för egen personskada. Det som främst avses här är psykisk skada som uppstått till följd av dödsfallet. Det som inte kan ersättas är sorg och saknad eller kränkningsersättning. För att styrka den psykiska skadan krävs normalt inte läkarintyg eller annan utredning. Enbart ett påstående om att en personskada (t.ex. psykiska besvär) är dock inte heller tillräckligt. Om den tilltalade, dvs den misstänkte, vitsordar (går med på) skadeståndsanspråket behövs inte något vidare bevisning. Skulle den tilltalade däremot bestrida anspråket bör det räcka med att de besvär som den närstående själv beskriver är av sådan art att de får anses medicinskt påvisbara och att de därmed är att anse som en personskada utifrån en bedömning av domstolen. Men denna bevislättnadsregel förutsätter att närstående yrkar ett belopp som är i enlighet med gällande praxis. Vanligtvis följer och anser domstolen trafikskadenämndens schablonbelopp för sveda och värk avseende ett års akut sjuktid som skäligt belopp för psykisk skada. För närvarande utgör schablonbeloppet en summa på 30 000 kr. Om den psykiska skadan däremot visar sig vara under en längre tidsperiod än ett år och att det yrkas ett allt högre belopp kan det krävas särskild bevisning.Det är nämnvärt att ha i åtanke att det kan variera lite beroende av omständigheterna vilken ersättning som kan begäras och som ses som skäliga, t.ex. om det är ett oaktsamt eller uppsåtligt dödande. Av den anledningen måste det göras en bedömning av varje enskilt fall av vilken ersättning som ska utgå. Om du vill läsa på mer genom rättsfall gällande skadeståndsskyldighet i samband med vårdslöshet i trafik och vållande till annans död, finns till exempel NJA 2007 s. 953 och NJA 2011 s. 349. Jag rekommenderat att ta hjälp av åklagaren när anspråket förberedsDå du inte har nämnt något om att du har blivit förordnat ett målsägandebiträde som ska föra din talan utgår jag också från att så är fallet. Om du inte har blivit förordnat ett målsägandebiträde har åklagaren en skyldighet att i samband med åtalet förbereda och utföra även din talan, förutsatt att det om det kan ske utan väsentlig olägenhet och ert anspråk inte är uppenbart obefogat. (22 kap. 2 § Rättegångsbalken). Att föra talan i domstol kan vara svårt, speciellt vad det gäller vilket belopp man ska yrka. Jag rekommenderar därför att du tar hjälp av åklagaren när anspråket förbereds. Hoppas att svaret gav viss vägledning kring vilka belopp som kan begäras!Med vänliga hälsningar,

Hur kan man indriva en skadeståndsfordran om gärningspersonen inte har några tillgångar?

2021-01-23 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej,Vad kan man göra för att få ersättning vid ett bedrägeri brott?Vi lämnade bilen till försäljning till ett företag men inte fått betalt för bilen, varvid vi har lidit en ekonomisk förlust och företaget har erhållit en vinst.Personen är dömd, och tingsrätten har beslutat att vi har rätt till skadestånd. Men personen har inga tillgångar eller pengar enligt Kronofogden. brottsoffermyndigheten ger inte ut någon ersättning vid bedrägeri, enligt deras kundtjänst. Försäkringsbolaget nekar också!. Vad ska vi göra? Ska man bara ge upp?!
Malin Hedlund |Hej, och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!När en person blivit dömd att betala skadestånd, är den skyldig att göra det omgående. Som ni nämner finns det dels möjlighet att få hjälp att driva in skulden genom Kronofogden, dels att få skadeståndet ersatt av Brottsoffermyndigheten. Om Kronofogden kommer fram till att det inte finns några tillgångar kan de inte göra så mycket mer i nuläget, men er ansökan kommer ligga kvar hos Kronofogden tills skulden är betald. Brottsoffermyndigheten har även viss möjlighet att ersätta skadeståndet och ta över er skadeståndsfordran, förutsatt att försäkringsbolaget inte kan betala (Se 10 § Brottsskadelagen) Brottsofferersättning betalas framförallt ut för personskada och kränkning (4 och 5 §§ Brottsskadelagen) och därmed enbart i undantagsfall för skador som uppstått vid exempelvis bedrägeri (sakskador). Som sista utväg kan ni ansöka om att försätta personen i konkursEn gäldenär (den skuldsatte) kan på ansökan av en borgenär (den som har en fordran, alltså ni) försättas i konkurs om den är på obestånd. Med obestånd menas att man rätteligen inte kan betala sina skulder och att det inte är tillfälligt. (1 kap. 2 § Konkurslagen (KL)). Genom konkursen tas gäldenärens samlade tillgångar i anspråk för att betala samtliga borgenärers fordringar (1 kap. 1 § KL) Det innebär att det inte enbart är ni som ska ha betalt ur gäldenärens tillgångar, utan även andra borgenärer och framförallt konkurskostnader, t.ex. ersättning till konkursförvaltaren. Olika fordringar har också olika prioritet. Skadestånd ses som en oprioriterad fordran och kommer därför att betalas först efter att de med särskild och allmän förmånsrätt har fått betalt sina fordringar (Se 18 § Förmånsrättslagen) Det är tyvärr sällan det finns kvar pengar i konkursboet för att betala oprioriterade fordringar. Speciellt också i detta fall då Kronofogden redan har utrett att det inte finns några tillgångar. Med det sagt så även om konkursansökan är ett alternativ, är det inte säkert att det kommer leda till något. Tyvärr finns det därefter inte så mycket mer att göra! Förhoppningsvis kanske personen med tiden kan få tillgång till medel för att betala skadeståndet, med andra ord; ge inte upp!Hoppas att det löser sig för er! Vänliga hälsningar,