Min son har blivit attackerad av en hund, vilka åtgärder kan vidtas, förutom polisanmälan?

2021-06-21 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej, min son blev attackerat av en hund, men hundägare har smygtitt i väg med hunden. Har gjort polisen anmält. Men vad ska jag göra mer!?
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!De rent rättsliga åtgärder man kan vidta i en sådan situation är förutom polisanmälan att väcka skadestånd. Enligt 19 § Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter har hundägaren strikt ansvar för de skador hunden orsakar annan.Med "strikt ansvar" avses att en person är skadeståndsskyldig oavsett om denne person själv har orsakat skadan eller inte.Om din son väcker skadeståndstalan mot hundägaren är denne skyldig att ersätta skadan, även om hundägaren personligen inte hade för avsikt eller ens var medveten om att hunden skadade din son.Skadestånd väcks av den skadelidande, alltså av din son, genom en stämningsansökan i enlighet med 42 kap. 1 § Rättegångsbalken. Med vänlig hälsning!

Hur lång tid efter en skada kan jag agera rättsligt?

2021-05-27 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Om en skada skett 2006 och påverkar mitt liv dagligen sedan dess. Kan jag göra något.
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du har drabbats av en skada år 2006. Ifall du vill göra en skadeståndsanmälan måste preskriptionstiderna iakttas. Lika regler gäller för ifall du vill begära ut försäkringspengar för din skada. Enligt 2 § Preskriptionslagen gäller att en fordran preskriberas 10 år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan.Preskriptionstiden för utomobligatoriska skadestånd räknas från dagen då den skadegörande handlingen företogs mot dig. Det innebär att du måste väcka skadeståndstalan innan år 2016 utifrån informationen i din fråga.Är det en ekonomisk skada från ett avtalsbrott eller liknande gäller preskriptionstiden från avtalets ingående.Du har möjlighet att väcka skadeståndstalan för din skada fram till år 2016.Med vänliga hälsningar!

Kan jag kräva ersättning för en skada som uppstod för 10 år sedan?

2021-06-10 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Jag fick fula utslag på båda underbenen fram, 2011 vilket resulterat i väldigt fula ärr. Jag bodde då tillsammans med en man i hans villa. Kan jag få ersättning för dessa ärr nu, 2021? Mvh
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huruvida du har rätt till ersättning beror på om din försäkring täcker skadan, alternativt om du kan styrka att någon annan har tillfogat dig skadan varför då du skulle ha rätt till skadestånd.Enligt 2 kap. 1 § Skadeståndslagen har du rätt till ersättning om någon uppsåtligen eller av oaktsamhet har vållat dig skada.Det är du som skadelidande som har bevisbördan för att en viss person har vållat dig skada. Kan du visa det har du rätt till ersättning i form av skadestånd. Det gäller dock att du väcker skadeståndstalan inom 10 år från skadehändelsen, se 2 § Preskriptionslagen. Preskriptionstiden på en fordran, det vill säga ditt krav på ersättning från skadevållaren, är i det här fallet 10 år. Det innebär att du måste väcka talan inom 10 år från skadehändelsen.Samma sak gäller ifall det inte var någon person som orsakade skadan, men du ändå får ersättning via ditt försäkringsbolag. Preskriptionstiden är 10 år efter försäkringsfallet. Se med ditt försäkringsbolag om skadan täcks av försäkringen.Med vänlig hälsning!